מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור ללא תסקיר למוסד גמילה

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

האם המשיב התחיל כבר בהליך גמילה עוד לפני מעצרו בבש"פ סוויסה נקבע: "... יש לבחון האם הנאשם הביע במעשה ובהתנהגות את רצונו להתחיל בהליך גמילה עוד לפני המעצר, כגון שכבר התאשפז באשפוזית או עבר בדיקות רפואיות על מנת להיתקבל לקהילה טיפולית כדי להבטיח את מקומו שם... הטעם לחריג זה הוא כפול: הן הרצון שלא להפסיק את ההתקדמות החיובית שכבר הושגה בתהליך השקום והן מאחר שהדבר מצביע על אמינות הכנות והרצון שמפגין הנאשם בנוגע להליך הגמילה. ובקיצור, לא מי שכבר החל בהליכי גמילה כמי שמבקש לעשות כן רק לאחר מעצרו... הצד השני של המטבע הוא, שהמנעות מפניה להליכי גמילה בנקודות זמן בהן חרב המעצר לא היתה מונחת על צוארו של הנאשם, מחזירה אותנו לכלל לפיו שלב המעצר אינו השלב הראוי לבחינת הישתלבות בהליך גמילה, ולחשש שמא הנאשם, יותר מאשר מבקש הוא להיגמל מן הסם, מבקש הוא להשתחרר מן המעצר, ולו רק למוסד גמילה." המשיב שבפני לא התחיל את הליך הגמילה עוד לפני מעצרו.
סכויי הצלחת הטיפול, מידת התאמתו ומוכנותו של המשיב לטפול גמילה בבש"פ סוויסה נקבע : "...יש לבחון גם אם יש קשר בין העבירות המיוחסות לנאשם לבין היתמכרותו לסמים, בבחינת סכויי הצלחת הטיפול יש משקל לכנות רצונו של הנאשם להיגמל. לא אחת נאמר בפסיקה כי על בית המשפט לבחון אם רצונו של הנאשם להתחיל בטיפול הוא רצון אמיתי שאינו מוּנע מציפיה לרווח משני, קרי, מניסיון להמנע ממעצר ... וכשלעצמי, אני סבור שאין לשלול את האפשרות כי מתוך שלא לשמה יגיע לשמה. הניסיון מוכיח כי גם כאשר המוטיבציה של הנאשם לטפול גמילה מונעת מההליך הפלילי אין בכך כדי לשלול את סכויי הצלחת הגמילה, ואין בכך כדי לגרוע מכנות כוונתו ומרצונו להיגמל ...לא כל נאשם המצהיר על עצמו כי הוא רוצה להיגמל, אכן יכול או רוצה בכנות, או מתאים לטפול גמילה למרות רצונו הכן. ...לעיתים יש פער בין הרצון לבין היכולת של הנאשם לעמוד במבחן הגמילה ומכאן שיש לבחון אם פוטנציאל ההצלחה של הליך הגמילה הוא בעל היסתברות גבוהה ... אַל לו לבית המשפט להסתמך אך על הצהרתם. דרישת המחוקק, כי תסקיר שירות המבחן יתוה את תכנית הגמילה, סוג הטיפול, מהותו ומשכו...מכאן, שדרך המלך, בבחינת תנאי יסודי למתן צו מבחן לטפול גמילה, היא המלצת שירות מבחן, שהוא הגוף המקצועי המרכז את המידע הנידרש לקבלת החלטה אם הנאשם מתאים לעבור טפול גמילה. המלצת שירות המבחן מהוה נתון בעל משקל בבחינת שיחרורו של נאשם לחלופת מעצר ...עם זאת, המלצה חיובית של שירות המבחן, גם אם יצרה ציפייה אצל הנאשם אינה מחייבת את בית המשפט ..." בעיניינו של המשיב, יש קשר בין העבירות המיוחסות לו לבין היתמכרותו לסמים.
מאז לא נרשמו לחובתו הרשעות בעבירות של הפרת הוראה חוקית, הגם שאין אינדיקאציה אם מאז שוחרר אי פעם בתנאים.
...
על כן, ומאחר שכעת, לאחר קבלת מספר תסקירים בעניינו של המשיב, מונחים בפניי נתונים נוספים, אשר לא היו בידו בעת החלטתי הקודמת, מצאתי לבחון פעם נוספת את התקיימותם של התנאים כפי שנקבעו בבש"פ סויסה.
אני סבורה כי לא יהיה זה נכון לנעול בפני המשיב את "שערי התקווה". יש אינטרס חברתי רב בשיקומו.
משמונח בפני תסקיר ממנו עולה כי המשיב מביע רצון כן להיגמל מסמים ולעשות שינוי בחייו, וכי יעשה כל מאמץ להצלחת הטיפול, תוך תמיכה של בת זוגו, ומששירות המבחן סבור כי יש חשיבות של ממש לשלבו בהליך טיפולי וכי החלופה המוצעת בקהילה סגורה נותנת מענה הולם לרמת המסוכנות הנשקפת ממנו, אני סבורה כי ניתן בזו הפעם ליתן משקל נכבד לאינטרס שיקומו של המשיב, וליתן לו הזדמנות להשתלב בהליך גמילה במסגרת המעצר.
אשר על כן אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים: המשיב יועבר "מדלת לדלת" ע"י שב"ס לקהילה טיפולית בית אור אביבה, ביום  27.5.19 עד השעה 12:00.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

אציין כי במהלך הדיון הערתי לצדדים כי ניתן לראות בתסקיר האחרון משום שינוי נסיבות המשנה את המסד העובדתי שעל בסיסו התקבלה החלטתי הראשונה, כמו גם הערר, ומשכך ביקשתי לשמוע טיעון בדבר האפשרות לשחרר את המבקש לגמילה, על בסיס התשתית העובדתית והמקצועית הקיימת כיום.
סיכומו של דבר, אינני סבור שהוכח שינוי נסיבות המצדיק את שיחרור המבקש מהאיזוק והעברתו למוסד הגמילה, בנגוד להחלטות שניתנו עד כה, לרבות זו בערר.
...
לכאורה, השבתי בעבר על שאלות אלו בשלילה ואולם, דומה כי לאור האמור בתסקיר העדכני ראוי לשוב ולבחון תנאים אלו, שמא המסקנה כיום שונה.
סיכומו של דבר, אינני סבור שהוכח שינוי נסיבות המצדיק את שחרור המבקש מהאיזוק והעברתו למוסד הגמילה, בניגוד להחלטות שניתנו עד כה, לרבות זו בערר.
הבקשה נדחית.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בדיון נוסף, שהתקיים ביום 7.12.15, בבימ"ש השלום בעכו (הפעם - בפני כבוד השופט ויליאם חאמד), ועל אף ששרות המבחן לא המליץ על שיחרורו של המשיב לחלופת מעצר, הורה בימ"ש קמא לשירות המבחן להכין תסקיר משלים, לשם בחינת חלופה למוסד גמילה.
בעניינינו - שירות המבחן התרשם, על פי שיחותיו עם המשיב וכן על פי ניסיונות גמילה קודמים, כי פוטנציאל ההצלחה של הליך הגמילה הוא נמוך ושינוי טעמו של המשיב בפני שירות המבחן, כפי שעולה משני התסקירים, כאשר תחילה טען שהוא יכול להיגמל בביתו וכאשר הבין שלא ישוחרר למעצר בית שינה טעמו ובקש להשלח לאשפוזית, תומך בהתרשמות שירות המבחן, כפי שהובאה לעיל.
...
הוא דמות מיוחדת במינה, שהמצאנו אותה כדי לסייע במלאכת הענישה.
אין מדובר בתנאים שיש בהם כדי לאיין את מסוכנותו של המשיב, כפי שהיא עולה מכל האמור לעיל.
אני מקבלת, אפוא, את הערר ומורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בתיק דנן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ביום 15/4/13 הורה בית המשפט המחוזי על ביטול ההחלטה והורה על חוות דעת פסיכיאטרית בעיניינו ותסקיר שיבחן אפשרות לשיחרור למוסד הגמילה.
ביום 3/6/13 היתקיים דיון במ"ת, הוגש תסקיר שירות המבחן, בתסקיר לא הומלץ לשחרר אותו לחלופת המעצר הזו למרות האמור שוחרר המשיב לחלופה שהוצעה.
...
אין בידי לקבל את טענת הנאשם לפיה הוא עזב את המוסד על פי דרישת המוסד ובאישורו, כאשר יכול היה לבסס טענה זו בנקל בדרך של המצאת האישור או זימון גורם מוסמך מטעם הקהילה, שיתמוך בגרסתו פעולה אותה לא עשה.
אשר על כן, אני מרשיע את הנאשם בעבירה של הפרת הוראה חוקית עבירה לפי סעיף 287 (א) לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "החוק") אני מקבל את הודעת הנאשם לפיה הוא חזר בו מכפירתו לכתב האישום בתיק 48346-03-13, ומודה בכתב האישום המתוקן ובנסיבות אלה, אני מרשיעו גם בעבירה של תקיפה סתם לפי סעיף 379 לחוק.
<#19#> גזר דין אני סבור כי בענייננו לאחר שכתב האישום העיקרי תוקן בצורה משמעותית, ניתן להיעתר לבקשת הצדדים בגזירת הדין על פי בקשתם.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם מאסר על תנאי של 4 חודשים, למשך שנתיים מהיום, שלא יעבור כל עבירת אלימות וכן עבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287 (א) לחוק.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

מונח בפניי ערר מטעם המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי (מ"ת 38546-12-18, כב' השופטת מ' ליפשיץ פריבס) להורות על שיחרור המשיב ממעצר עד לסיום הליכים בגין עבירות סמים בתנאים שונים והעיקר ביניהם שהות במוסד לגמילה "בית אביבה". הערר מעלה את הסוגיה איפוא האם המוסד הטיפולי מהוה חלופת מעצר ראויה.
כאן המקום להזכיר את תסקיר שירות המבחן הראשון אשר עמד על אופיו המניפולטיבי והמתוחכם של המשיב אשר מנהל חלקים נרחבים בחייו במנגנונים נסתרים.
בהנחה שנאשם אחר היה מבצע את המעשים אשר ביצע המערער, על עברו הפלילי, אך לא היה מכור לסמים – האם היה מקום על פני הדברים לשחררו בלי להדרש לליבת מסוכנותו.
...
סוף דבר, הערר מתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו