מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור בתנאים לאור חולשת הראיות

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בהמשך לכך, ביום 25.6.2018 הוגש תסקיר מעצר בעיניינו של העורר, בו פורט עברו הפלילי, צוינה הערכת שירות המבחן כי העורר נתון בסיכון להמשך מעורבות בפעילות עבריינית, וכן צוין כי בשנת 2006 הפר העורר את תנאי שיחרורו.
הערר דנן העורר טוען כי בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 6.6.2018, שקל את שיחרורו של העורר לחלופת מעצר לאור חולשת הראיות בעיניינו עוד בטרם קיבל את תסקיר המעצר החיובי בעיניינו של העורר,.
...
חומרת העבירות המיוחסות לעורר מעידות על המסוכנות הנשקפת ממנו, אשר שוכנעתי כי לא ניתן לאיינה או להפחיתה בשלב זה באמצעות חלופת מעצר או מעצר בפיקוח אלקטרוני.
משכך, אני סבורה כי דין הערר להידחות.
סוף דבר: הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף טוען, כי לאור חולשת הראיות והגם שקיימת עילת מעצר ניתן בנסיבות תיק זה להסתפק בחלופת מעצרהפחותה מזו אשר מצוי בה המשיב.
מאידך לא מצאתי לשוב ולעצור את המשיב למעצר ממש, שכן עבירה משמעותית אותה ציינה המבקשת בכתב האישום, אינה מוכחת מן הראיות והיא עבירה שיש בה כדי לפגוע פגיעה אמיתית באמון שרוחש בית משפט למשיב באשר הוא וזאת עוד קודם שעל המבקשת להבהיר מדוע לא הוגש ערר ובעיקר לאור מה מתבקשת הבקשה לשוב ולעצור מי שכבר שוחרר, לאור הילכות בית משפט העליון בסוגייה זו. המשיב נוהג משנת 2005 לחובתו 7 הרשעות קודמות, שתיים מהן ממן העניין, בשנת 2007 הורשע בנהיגה בשיכרות תוך שגרם לתאונת דרכים, שם נפסל לתקופה של 24 חודשים ורכיבי ענישה נוספים.
החלטה זו הנה החלטה ביניים, בעיניין תנאי שיחרורו של המשיב ולנוכח האמור לעיל ובטרם תנתן החלטה סופית בבקשה, יש מקום, בנסיבות הענין, להורות על הגשת תסקיר מעצר על פי הקבוע בסעיף 21 א' לחוק, שלפיו יבדוק שירות המבחן את נסיבותיו האישיות של המשיב, וימליץ ככל שיש בידו לעשות כן על חלופות מעצר ו/או תנאים מיוחדים לשיחרורו של המשיב בערובה והפיקוח עליהם.
...
על כן עותר ב"כ המבקשת להעתר לבקשה ולהורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים.
לאור כל זאת, ולאור העובדה כי קיימות ראיות לעבירה מסכנת, נראה לי שיש להעזר בגורם מקצועי אשר יבחן את הדברים, לנוכח האמור לעיל ובטרם תינתן החלטה סופית בבקשה, יש מקום, בנסיבות הענין, להורות על הגשת תסקיר מעצר על פי הקבוע בסעיף 21א' לחוק.
משמצאתי כי בנסיבות העניין ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה בתנאים מגבילים, ומששקלתי את השיקולים לקביעת ערובה על פי הקבוע בסעיף 46 לחוק, הנני מורה על שחרורו של המשיב, בכפוף להמצאת ערובה להלן ובתנאים הקבועים בסעיף 48 (א) רישא לחוק בנוסף לאלו המפורטים בהחלטתי כדלקמן:- המשיב ישהה במעצר בית מלא 24 שעות ביממה ברחוב החרמון 10 צפת תחת פיקוחה המלא של אימו הגב' גלינה אוסטרובסקי ת.ז. 321018418 (להלן:"הערבה") ותאסר יציאתו משם במשך כל שעות היממה, למעט בין השעות 09:00- 12:00 בכל יום ובליווי צמוד של הערבה.
הנני קובעת להמשך דיון, לאחר קבלת תסקיר מעצר, ליום 26.6.17 בשעה 12:00 פרטי הסנגור טל" 052-2452621 , פקס- 03-3476601 טל' הערבה- האם : 050-8188455 מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לשירות המבחן בפקס ככל הניתן, עוד היום.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עיקר טעונו היה, כי לאור החולשה הראייתית שנקבעה, אותה כינה כ"התרשלות" של היחידה החוקרת, היה מקום להקל משמעותית בתנאיו באופן המייתר אף שהייה בתנאי מעצר בית מלא.
לדברי הסנגור, שירות המבחן לא שקלל בתסקירו הנ"ל את החולשה הראייתית אותה קבעתי; ציין כי ביני לביני הוגש אישום נגד מעורב אחר - אדהם אלקירנוואי (להלן: "אדהם") - בגין 9 עיסקאות מכר סם לאותן קטינות וכי הלה שוחרר בתנאי מעצר בית מלא, אף ללא קבלת תסקיר בעיניינו.
...
בנסיבות אלה, סבורני כי במכלול הנתונים שפורטו לעיל, מסוכנותו של המשיב ניתנת לאיון בעת הזו, גם בדרך של הסרת האיזוק האלקטרוני והתרת יציאה לעבודה בפיקוח.
הואיל והתובע ציין בפניי כי בדעת המבקשת לעתור לעיכוב ביצוע ההחלטה, ככל שאורה כפי שאכן הוריתי, על מנת לא לחסום את דרכה של המבקשת ובהינתן כי עסקינן בהחלטת שחרור ממעצר, אני מעכב בזה את ביצוע החלטתי משך 48 שעות, קרי עד ליום 8.8.17, בשעה 9:00.
ככל שתודיע על אי הגשת ערר תיכנס החלטתי לתוקפה באופן שבו יוכל המשיב לעבוד החל ממחר בבוקר.
העתק החלטתי זו יועבר ע"י המזכירות לעיון הצדדים וכן למנהלת האיזוק.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

עם זאת, לאור החולשה בראיות לכאורה ביחס לעבירת ביצוע הירי בנשק חם ולאור העובדה כי המשיב עצמו לא ניצפה כמי שביצע את הירי אלא עמד ליד אחר אשר ביצע את הירי, מצאתי לנכון בצרוף העובדה שהמשיב נעדר עבר פלילי, לקבל תסקיר של שירות מבחן בעיניינו.
אינני מיתעלמת מהעובדה כי בתסקיר שהוגש בעיניינו של המשיב ביום 25.4.21 המליץ שירות המבחן על שיחרור לחלופת מעצר ואילו בית המשפט סבר כי לאור אופי העבירות המיוחסות למשיב יש מקום למעצר בפקוח אלקטרוני ואולם, מאז ניתן צו פקוח מעצרים בעיניינו ולא היתקבל כל תסקיר אחר המתייחס לרמת המסוכנות של המשיב ולתנאים בהם הוא שוהה.
...
אציין כי על פני הדברים, התרשמתי לחיוב ממקום העבודה המוצע ואני סבורה כי ישנה חשיבות רבה לשילוב המשיב במעגל העבודה והתעסוקה ואולם, בשונה ממשיב המשוחרר לחלופת מעצר בתנאים מגבילים, הרי שהמשיב במקרה דנן עצור באזוק אלקטרוני ועניינו דומה לעניינו של עצור עד לתום ההליכים.
משכך, אני סבורה כי במקרה דנן, בשים לב לשעות שהתבקשו ליציאה לעבודה, שהן שעות ארוכות מידי יום הרי שכל עוד המשיב נמצא בסטטוס עצור בפיקוח אלקטרוני לא ניתן לאשר יציאה לעבודה כמבוקש על ידו שכן הדבר חותר תחת תכלית החוק – מעצר בפיקוח אלקטרוני.
עם זאת, אני סבורה כי יש מקום לקבל תסקיר שירות מבחן עדכני בעניינו אשר יבחן השאלה האם רמת המסוכנות בעניינו קהתה והאם יש מקום לביטול האזוק האלקטרוני והותרת המשיב במעצר בית תוך בחינת האפשרות כי יצא לעבודה במקום העבודה המוצע.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לעניין החזקה של כלי פריצה – מדובר בשני קטרים כאשר אחד מהם ע"פ חוות דעת אינו יכול לשמש לפריצה והשני כן. לאור חולשה בראיות סברה באת כח המשיב כי יש צורך לשיחרור המשיב בתנאים מינימליים ולחילופין, הציעה גם ערבים לבחינה.
...
נוכח עברו הפלילי המכביד, בצירוף המצב הביטחוני, מצרף הנסיבות אינו מאפשר להיעתר לבקשה לשחרור המשיב ללא גורם מפקח.
לפיכך אני מורה על מעצרו עד תום ההליכים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו