מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור בהיעדר מסוכנות בעבירת אלימות

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ככל שהדבר נוגע לעברו של המשיב 2, טוענת העותרת כי למשיב, אדם צעיר בגילו, יליד 1980, 70 הרשעות קודמות במגוון רחב של עבירות תעבורה וכן 7 הרשעות קודמות בעבירות פליליות מתחום עבירות האלימות.
גם נתונים אלה מצביעים על מסוכנות והיעדר התאמה לשיחרור מוקדם.
בטרם נתייחס לעברו של המשיב 2, המצביע על מסוכנות, ראוי להדגיש כי לעיתים נוטות ועדות שחרורים (כמו גם בתי משפט) לעשות הבחנה לעניין מסוכנות בין עבירות תעבורה ובין עבירות פליליות אחרות.
...
בסיכומו של דבר, בהביאנו בחשבון את כל הנתונים ובהתחשב ברמת המסוכנות הגבוהה של המשיב 2, סבורים אני כי לא ניתן לשקול, לעת הזו, את שחרורו.
עם זאת, בהתחשב בדו"ח הרשות לשיקום האסיר, ותוך שאנו מביאים בחשבון גם את חוות הדעת הפרטית, אנו מורים כי עניינו של המשיב 2 יוחזר לועדת שחרורים, אשר תקבל לידיה, קודם לדיון בעניינו של המשיב 2 וקודם למתן החלטה סופית, תוכנית שיקום משלימה שתוכן על ידי המשקם הפרטי, בתיאום עם עמותת "אור ירוק" ובמידת האפשר גם בתיאום עם הרשות לשיקום האסיר.
סיכום: בסיכומו של דבר העתירה מתקבלת במובן זה שעניינו של המשיב 2 יוחזר לדיון בפני ועדת שחרורים לאחר שיושלמו כל הבדיקות הנדרשות ותוכן תכנית טיפולית משלימה, הכל כמפורט לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

שירות המבחן התרשם כי רמת הסיכון במקרה זה להישנות עבירות אלימות נמוכה ורמת המסוכנות לגבי החומרה הצפויה נמוכה אף היא.
לעניין תסקיר שירות המבחן, הדגיש ב"כ הנאשם כי גם לפי התסקיר ניתן להתרשם כי לנאשם אין עבר פלילי וכמה ימים לאחר הגשת כתב האישום הוא שוחרר למעצר באיזוק, מה שמעיד על העידר מסוכנותו, הנאשם עלה לארץ כדי לשרת בנח"ל כאשר במרבית תקופת השרות שלו תפקד כלוחם וזאת חרף הקושי מעצם היותו עולה חדש, על קשיי שפה, הישתלבות ותרבות.
...
עוד אני סבור כי בעבירה זו, שוד בנק באמצעות פתק, יש צורך בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג זה וכי יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונשו של הנאשם תביא להרתעת הרבים (ראו עניין טטרואשווילי הנ"ל).
בנסיבותיו המיוחדות של תיק העונש יהיה מתון, ולאור כל האמור לעיל אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: · 12 חודשי מאסר בפועל בניכוי תקופת מעצרו מיום 21.4.2019 ועד ליום 6.5.2019.
· אני מחייב את הנאשם לשלם לעדת תביעה מס' 1, הקופאית, פיצוי בסכום של 3,500 ₪ שיופקד בקופת בית משפט עד לא יאוחר מיום 1.2.2020.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקשת חוזרת בבקשתה על הטענות שהעלתה לפני בית המשפט המחוזי, ומדגישה את השהוי שחל במעצרה כאשר התקיפה הנטענת בוצעה עוד ביום 30.5.2018, את האבחנה הפסולה שנעשתה בינה לבין המתלונן שאף לגביו עלה חשד לבצוע עבירות אלימות והוא שוחרר, את העידר המסוכנות הנשקפת ממנה, ואת נסיבותיה האישיות והיותה אם לילדים ולתינוק בן 10 חודשים.
...
בית המשפט המחוזי עמד על טענותיה של המבקשת, ולרבות טענת השיהוי והאפליה, ולאחר שעיין בחומר החסוי הכולל את דו"ח פעולות החקירה וחקירת ילדים הגיע אף הוא לכלל מסקנה כי קיים חשד סביר הקושר את המבקשת למעשים המיוחסים לה, וכי שחרורה בשלב זה טרם השלמת החקירה עלול לשבש את החקירה.
כמו כן, סבר בית המשפט המחוזי כי נוכח כל האמור נשקפת מסוכנות מהמבקשת.
סיכומם של דברים, משלא נמצאה הצדקה לדון בעניינה של המבקשת במסגרת הליך שיפוטי נוסף, יש לדחות את הבקשה.
הבקשה נדחית.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עיקר נימוקיו הם אלה: הגם שמדובר במשיב שהוא קטין, עליו לעמוד בקריטריונים המצדיקים שיחרורו ברשיון: האחד - היותו ראוי לשיחרור; והשני – העידר מסוכנות לציבור.
המדובר במי שהורשע בעבירה חמורה הכוללת הפעלת אלימות אכזרית כנגד קשיש חסר ישע, יליד 1939, וזאת בחבורה באופן המלמד על מסוכנותו של המשיב.
במקרה שבפנינו לא רק שמעשה העבירה שביצע ובגינה הורשע מלמדים על מסוכנותו ועל היותו בלתי ראוי לשיחרור, אלא אף היתנהגותו בכלא מעידה על כך כפי שעולה מהדוחות שהונחו בפנינו.
...
בנסיבות אלו סבורים אנו כי מוטל על המשיב נטל כבד על מנת להוכיח כי הוא ראוי לשחרור וכי מסוכנותו פגה.
על כך יש להוסיף כי אף תוכנית השיקום שהונחה בפנינו אינה מתאימה לצרכיו של המשיב ונתוניו ולא שוכנענו כי יש בה כדי לאיין את מסוכנותו.
עיינו בהחלטת הוועדה ומצאנו כי הוועדה לא נתנה דעתה באופן מספק לשיקולים אלה ולפיכך אנו סבורים כי בכך היא נפלה לכלל טעות וכי החלטתה היא בלתי סבירה.
לאור האמור לעיל מתקבלת העתירה, החלטת הוועדה מתבטלת.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נקבע כי קיימת עילת מעצר של מסוכנות מצידו, לאור החזקה הסטאטוטורית בדבר מסוכנות בעבירות אלימות במשפחה.
לצד זאת, קבע בית המשפט כי יש מקום לשקול אפשרות שיחרור לחלופת מעצר, לאור העדרו של עבר פלילי; המסוכנות ה"ספציפית" הנשקפת ממעשי המשיב; והיותו מפרנס המשפחה, והורה על הכנת תסקיר מעצר על-ידי שירות המבחן.
בתוך כך, נשקלים מידת המסוכנות הנשקפת מהנאשם, חומרת העבירות המיוחסות לו, וכן קצב היתקדמות ההליך העקרי, כאשר בין שיקולים אלו מתקיימת "מקבילית כוחות" – ככל שהתקדמות ההליך העקרי מתארכת, תנוע נקודת האיזון אל עבר הנטייה לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר (בש"פ 4983/21 מדינת ישראל נ' פרג, פסקה 20 (11.8.2021)).
...
במקרה דנן אני סבור כי הכף עודנה נוטה לעבר המשך מעצרו של המשיב.
אשר על-כן, הבקשה מתקבלת.
אני מורה על הארכת מעצר המשיב ב-90 ימים מיום 19.11.2021, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 46142-08-20 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו