מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שאלת החסינות בפני תביעה נזיקית

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2017 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

יצוין, כבר בשלב זה, כי הצדדים חלוקים בשאלה מתי נחתם ההסכם בפועל ואולם, הנם תמימי דעים כי קודם לחתימה על ההסכם, ערכה הנתבעת 1, בעבור התובעת, את תיכנון הבית נשוא התביעה ובכלל זה הכינה בעבורה את הבקשה להיתר בנייה שנחתמה כפי שיפורט להלן, על ידי הנתבע 3 והוגשה לועדה המקומית.
" עוד הוסיף כבוד השופט שמגר וקבע - בהקשר להטלת אחריות אישית - כי העובדה שאדם הנו אורגן של חברה או נושא משרה בה אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה נזיקית והוא יימצא חייב באופן אישי למעשה או מחדל שעשה כאורגן או כנושא משרה בחברה, במקום שבו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה.
...
סוף דבר; לאור כל האמור והמפורט הנני קובעת כי הנתבעים ישפו את התובעת בגין נזקים כמפורט להלן: הנתבעים 1 ו – 2, ביחד ולחוד ישלמו לתובעת סך של 302,480₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום עריכת חוות דעת מומחה בית המשפט ועד למועד התשלום המלא בפועל וכן, סך 13,404 ₪ (לפי סעיף 66 לעיל) בגין השבת הסכומים אשר נגבו על ידם ביתר וזאת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 24/2/11 (מועד בו מודים הנתבעים 1 ו - 2 כי התובעת שילמה את התשלום השישי בהתאם להסכם) ועד למועד התשלום המלא בפועל.
מתוך סכום זה הנני קובעת חיוב – של הנתבע 3 , ביחד ולחוד עם הנתבעים 1 ו - 2 בסך של 65,186 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום עריכת חוות דעת מומחה בית המשפט ועד למועד התשלום המלא בפועל.
הנני קובעת כי התובעת זכאית לשיפוי בגין הוצאותיה הנובעות מאגרות בית משפט ומחלקה בשכ"ט מומחה בית המשפט בסך של 61,620 ₪ וכן, הינה זכאית לשכ"ט עו"ד בסך של 75,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מקור נוסף להטלת חבות אישית הם דיני הנזיקין, כאשר לגבי החבות בנזיקין הכלל הוא שהעובדה שאדם הוא אורגן או נושא משרה בחברה אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה נזיקית, והוא עשוי לחוב באופן אישי למעשה או מחדל שעשה מקום בו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של עוולה (ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ).
להלן אדון בטענות להפרת ההסכם על ידי בונסייט, עתה אומר כי יש מרחק רב בין השאלה אם בונסייט הפרה את ההסכם, ובין השאלה אם אזולאי הציג מצג שוא בפני התובע.
...
המסקנה המתבקשת היא שבמועד ביטול ההסכם היתה צפויה הפרה יסודית של ההסכם.
תוצאה התוצאה היא שהתביעה נגד נתבעת 1 מתקבלת בחלקה, התביעה נגד נתבעים 2 – 3 נדחית.
התביעה נגד נתבעים 2 – 3 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

היתנהגות כזו, בהיעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה, כאשר על פניה, מתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הובאה הראייה, או הושמע העד, או הוצגו השאלות או קוימה החקירה הנגדית, היה בכך כדי לתמוך בגירסת היריב (ראו: י. קדמי, על הראיות, חלק שלישי, מהודרת 2003, עמ' 1649 והפסיקה הנזכרת שם) הנתבעים לא סיפקו כל הסבר סביר להמנעות מהעדתו של מר סלאח אשר ערך את זכרון הדברים וההסכמות הנדונות כאן, וזאת כאשר מדובר בשאלה המרכזית ביותר בתביעה זו, וכאשר עד זה הנו בשליטת הנתבעים ולא הייתה כל מניעה לזמנם.
העובדה שאדם הנו אורגן או נושא משרה בחברה אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה נזיקית, והוא יימצא חייב באופן אישי למעשה או מחדל שעשה כאורגן או כנושא משרה בחברה, במקום שבו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה.
...
אני קובע שעל הנתבעים לשלם לתובע סך של 7,500 ₪ להיום, בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בעקבות הקלקולים במשאית.
התביעה שכנגד נדחית.
אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד ,לשלם לתובע 212,996 ₪ כמפורט להלן: 50,000 ₪ בגין יתרת התמורה, נכון להיום 51,015 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

איפה זה רשום בתצהיר שלך? שאלת אותי שאלה, עניתי לך. תראה לי איפה רשום בתצהיר שלך שהתקשרו ודיברת עם נציגי החברה? אז לא רשמתי.
בתי המשפט חזרו וקבעו כי העובדה שאדם הנו אורגן או נושא משרה בחברה, אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה נזיקית, והוא ימצא חייב באופן אישי למעשה או מחדל שעשה כאורגן או כנושא משרה בחברה, מקום בו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה.
...
על רקע האמור הוגשה התביעה שלפני, במסגרתה עתרה התובעת כי הנתבע ישלם לה את מלוא דמי השכירות בגין התקופה שמחודש אפריל 2013 ועד לתום תקופת השכירות.
אין בידי לקבל טענה זו ובצדק טען הנתבע כי לא עלה בידי התובעת להוכיח את שווי הרכב במועד הגניבה (סעיפים 62-59 לסיכומי הנתבע).
סוף דבר התובעת השכירה רכב ליסינג לחברה, שהנתבע היה בעליה ומנהלה היחיד.
בהתאם לכך, ישלם הנתבע לתובעת סך של 97,223 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד היום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

  אין חולק כי העובדה שאדם הוא אורגן או נושא משרה בחברה אינה מקנה לו חסינות בפני תביעה נזיקית והוא יימצא חייב באופן אישי למעשה או מחדל שעשה כאורגן או כנושא משרה בחברה, במקום שבו התמלאו היסודות הנדרשים לקיומה של העוולה (ע"א 725/78 בריטיש קנדיאן בילדרס בע"מ נ' אורן, פ"ד לה(4) 253, 256; ע"א 2273/02 חברת פסל בע"מ נ' חברת העובדי השיתופית הכללית בא"י בע"מ, פ"ד נח(2) 36 [2003]).
בתביעה נזיקית, השאלה מתי תקום חובת זהירות של אורגן או נושא משרה בחברה כלפי צדדים שלישיים, שהתקשרו בחוזה עם החברה, היא שאלה סבוכה (ע"א 4612/95 מתתיהו נ' שטיל, פ"ד נא(4) 769, 791 [1997], להלן "עניין מתיתיהו"); ע"א 2792/03 יצהרי נ' אימפורט (ניתן ביום 14.12.2006)).
...
בסיכום הדברים, התובעים לא עמדו בנטל ההוכחה הנדרש לקיומה של תרמית או לקיומם של מצגי שווא שקריים, ועל כן דין התביעה להידחות.
סוף דבר – התביעה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבע הוצאות משפט בסך כולל של 80,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 220,000 ש"ח. חיוב זה חל על התובעים יחד ולחוד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו