מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

רשלנות סוכן ביטוח בייעוץ ללקוח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עמלות אלה מוסדרות בחוק ומשולמות כתמורה עבור שירותי התיווך הכוללים ייעוץ ללקוח והחזקת משרד לשירות קרוב ללקוחות.
תימוכין נוספים מצאתי בספרו של פרופ' דויטש (שם. 57) לפיו יש להטיל את החובה כלפי עוסק שעלול להנזק כתוצאה ממצג הנתבעים העלול להטעות צרכנים, ולענייננו החובה תוטל כלפי הנתבעים ככל שיוכח, כי המצג בדבר היות הסוכן בלתי נידרש (או במילה יותר קולעת דוקא בלע"ז expendable) בעולם הביטוח, תוך שימוש במבחן הציפיות הנוהג בעוולת הרשלנות.
מדיניות הפירסום ציינה, כי "החלטנו לקחת על עצמנו תפקיד ששום חברה אחרת לא העזה לקחת על עצמה - לצאת בפעם הראשונה למלחמה חזיתית ועקבית בסוכנים. הבנו שלא מספיק רק להגיד מה טוב ב- 9,000,000, צריך גם להעיז ולהגיד מה לא טוב בעולם הישן של הסוכנים" (עמ' 9 לדו"ח), כאשר השפה בה בחרו להדגיש את "העולם הישן של סוכני הביטוח" היא ג'יבריש בטוחי, לא ברור, לא מושך, לא יוצר קשב ועניין, לא מדגיש יתרונות אמיתיים ללקוח.
...
בהיות הנתבעים 2-4 קשורים ישירות עם מסע הפרסום בעניין שוקה, היות והם אלה שאישרו את מסע הפרסום(ר' עדות מר סעד עמ' 378 מול 25 עד 379 מול 4; 380 מול 29 עד 381), הם גם אלה שיכלו לצפות מה הנזק שייגרם לסוכני הביטוח באמצעותו ולפיכך אין מנוס מלחייבם אישית (ר' לעניין חיובי מנהל בחברה על עוולה שביצע עבור החברה א' חביב-סגל, "מגמות חדשות בהלכות הרמת מסך", עיוני משפט יז, 197, 214; ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח(5) 661, 698 (1994);.
סוף דבר הדרך אל העושר אינה תמיד קלה ומהמורותיה כוללות לא אחת אנשים בשר ודם הפוסעים בה אל עבר אותו היעד.
התביעה מתקבלת בחלקה כאמור בסעיף 101 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

" מר בלליס חוזר ומסביר (בעמ' 82 לפרוטוקול הישיבה מיום 9.2.14 ) כי הסיבה לביטוח צד שלישי לדחסן היא העידר יכולת כלכלית של מר זגורי לבטחו בביטוח מקיף: "ש.     אתה לא מייעץ ללקוח שלך לא לקחת סיכון ולבטח ?        
לפיכך בעיניין זה הנני מקבל את טענת התובעת כי לא מן הנמנע, כי מערכת יחסים מיוחדת זו שאישרו אותה גם העדות; גב' אופיר וגב' מג'די הובילה ככל הנראה, להגמשת הדרישות בעריכת הביטוח (מעין רפואת פרוזדור) אשר התירה חריגה מנהלים קבועים וגרמה בסופו של דבר להתרשלות הסוכנות ביחס לתובעת ולתוצאה העגומה בה עסקינן.
...
לאור האמור הנני קובע כי יש להטיל על התובעת, אשם תורם בשיער של 25% לנזק שאירע.
שקלתי את טענות הצדדים ולאור ההסכמות הדיוניות בין הצדדים ולאור העובדה כי התובעת לא הוכיחה להנחת דעתי נזקים עקיפים וכי חלקם נבעו בהסכמות מוקדמות לאי גביית דמי שכירות מהנתבע 3 ועם זאת היא שכרה משאית חילופית למשך 3 חודשים ממועד האירוע הביטוחי, הנני קובע פיצויי נזק עקיף בסך של 48,000 ₪ ממועד האירוע 17.8.2010 וזאת בנוסף לנזק בגין הדחסן בסך של 240,000 ₪ אף הוא במועד האמור.
תוצאה אשר על כן הנני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת 75% מהסך של 288,000 ₪, דהיינו סך של 216,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק ממועד האירוע 17.8.2010 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

לסוכן הביטוח יש חובת זהירות כלפי הבאים להתייעץ איתו ולנהל איתו משא ומתן לצורך רכישת ביטוח.
עוד אציין כי גם אם תקבע חובת זהירות קונקרטית הרי שאיני סבורה כי ניתן יהיה לקבוע התרשלות במקרה בו לא דאג סוכן הביטוח לחידוש הביטוח של הלקוח בחברת הביטוח הקודמת שלו או בכל חברת ביטוח אחר.
...
המבקש טוען כי מדובר בפטרנליזם מוגזם וכי התוצאה היא כי חוטא, אשר במודע לא החזיק כיסוי ביטוחי, יוצא נשכר.
אעיר עם זאת כי אני סבורה שיתכנו נסיבות אשר יקימו חובת זהירות קונקרטית של סוכן הביטוח כלפי הפונה אליו בשל נזק דומה.
במקרה זה סבורני כי חובת תום הלב, לצד הסתמכותו של הלקוח על הגורם המקצועי שהוא בא להתייעץ איתו, מקימים חובת זהירות קונקרטית.
במצב דברים זה ברי כי דין הערעור להתקבל כך שיבוטלו פסקי דינן של הערכאות דלמטה בכל הנוגע למבקש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

העובדה שהתובע נהג באורך רוח כלפי הנתבע ונתן לו מספר רב של הזדמנויות לפרוע את חובו טרם הגשת התביעה, אינה יכולה לפעול לחובתו, בעיקר כאשר הנתבע לא הוכיח איזה נזק נגרם לו בעקבות כך. הנתבע הנו אדם משכיל, סוכן ביטוח ותיק.
ההלכה בנידון נקבעה במקרים של ייעוץ ללקוח ומתן חוות דעת, והיא חלה מקל וחומר על מקרים של חריגה ממסגרת האשראי ומתן הלוואות לצורך צימצומה.
מעיון בדפי החשבון עולה כי מעת לעת נמכרו ניירות ערך ולפיכך לא הוכח כי הרכב תיק ניירות הערך היה זהה באותה עת. אף לו היה מוכח שתיק ניירות הערך היה זהה בהרכבו, ולפיכך מומש בהפסד של כ- 17,000 ש"ח עדיין לא ניתן לייחס את ההפסד לרשלנותו של הבנק.
...
לאור כל האמור, התביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לתובע את מלוא סכום התביעה, בסך 153,159 ₪ בתוספת ריבית חריגה בסכום המקסימאלי הנהוג אצל התובע החל מיום 1.4.09 ועד לתשלום המלא בפועל.
בנוסף, ישלם הנתבע לתובע החזר אגרה בסך 3,983 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 17,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2009 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען, במקרה הנדון הבנק שימש כסוכן ביטוח המהווה את ידה הארוכה של המבטחת ובשל זאת, המבטחת חייבת בגין רשלנותו של סוכן הביטוח.
כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל, במאמרה: "תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה", עיוני משפט ה (תשל"ז) 608 קובעת:"נראה לנו, כי התשובה תהיה דומה לזו אותה נתנו בהקשר לחבויות המוכר בדיני המכר. גם כאן כמו שם אין מלוא חבויות המבטח קבועות בחוק הביטוח; ולכן הדרך הנכונה תהיה גם כאן פניה לעקרונות הכלליים של דיני החוזים, ובעקבות הפניה זו הטלת חובות של הבהרה, יעוץ וגילוי פרטים על מבטחים. מן הראוי גם לציין כי בדיני ביטוח, רבים מאוד הנוהגים שהשתרשו במשך השנים...
אין חולק כי, משבחרה המבטחת להסמיך את הבנק לפעול בשמה ולמענה – להחתים את הלווים על פוליסת ביטוח קבוצתיות מקום שבו, אין אפשרות שלקוחות אלה יפנו אל חברת הביטוח ישירות והדרך היחידה הנה באמצעות הבנק, לדעתי הדבר לכשעצמו מגביר את החובות המוטלות על המבטחת, שכן היא תולה את גורלם של המבוטחים בידי מי שאין לו כל השכלה ו/או ידע בתחום הביטוח.
...
לצורך תיחום גדר המחלוקת בין הצדדים, אסקור להלן את העובדות שלמעשה אין מחלוקת לגביהן ומכל מקום אלה העובדות אותן אני קובע: הלווים לוו מהבנק הלוואה ע"ס 816,000 ₪ לצורך רכישת דירה לבתם.
אני קובע עוד כי, אם התובעים שילמו סכום כלשהו מעבר לתשלומי המשכנתא המגיעים מהתובעים עד ליום הפטירה, ודמי הביטוח בגין ואתה תקופה כאמור בסעיף 48,כי אז על הבנק להחזיר את הסכום העודף לידי התובעים בצירוף ריבית והצמדה.
לא שוכנעתי כי יש לחייב את התובעים, בסכום פיגורי התשלומים של המנוחה לבנק,בגין התקופה שלאחר מועד הפטירה.
בנוסף לסכום שהינו סילוק סכום המשכנתא, אני מחייב את הנתבעים שווה בשווה לשלם לתובעים הוצאות משפט בתוספת שכ"ט עו"ד ע"ס 70,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו