מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

רשות הגנה חלקית או מותנית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סכומים אלה ישולמו בתוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין, ובילבד שעד למועד זה ימציא ב"כ התובע לב"כ הנתבעת פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור מרשויות המס.
עמדת היועץ המשפט לממשלה ביום 27.5.19 הוגשה עמדה מטעם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה כדלקמן: "... גורמי המיקצוע במשרד המשפטים, ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן וברשות המיסים לא מצאו לנכון להיתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה ...". בדיון שהתקיים ביום 5.6.19, בבקשה לאישור הסכם הפשרה, הבעתי עמדתי ביחס להסכם המבוקש בראי הכוונה שלא לפצות ישירות את חברי הקבוצה וכן באשר להענקת הטבה לציבור - ילדים ממשפחות נזקקות.
מנגנון הענקת ההטבה לחברי הקבוצה בהתאם לסעיף 19 (ד)(1) לחוק, אישור הסדר הפשרה מותנה בהסכמת הצדדים לתנאים להלן, אשר מצאתי נדרשים לשם הגנה על עניינם של חברי הקבוצה ופקוח על ביצוע ההסדר.
...
אני סבורה כי הסדר הפשרה עומד בתנאי סעיף 19 (א) לחוק ולפיו: "ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". עוד מצאתי, כי "קיימות, לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין." בראי הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהמשך ניהולו של ההליך.
מינוי בודק אני מקבלת את עמדת הצדדים, לפיה אין צורך במינוי בודק, אשר יחווה דעתו טרם יינתן פסק הדין, המאשר את הסדר הפשרה.
בהתאם לסעיף 19(ב)(1) לחוק, סבורני כי בענייננו, קיימים אותם "טעמים מיוחדים" על מנת שלא למנות בודק.
סוף דבר אני מאשרת את הסדר הפשרה, בשינויים המפורטים לעיל ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הגנתה של הנתבעת, שעל פיה קיבלה רשות להיתגונן, היתה הגנת-קזוז בלבד; היינו: הטענה כי מגיעים לנתבעת החזרים בגין סחורה, אשר על פי תנאי ההיתקשרות היתה זכאית להחזיר ולהזדכות עליה, ואשר שווייה עולה על סכום התביעה.
מנהל הנתבעת טען – לראשונה בעדותו בביהמ"ש – כי הנתבעת כופרת שהזמינה מהתובעת את הסחורה שפורטה בחשבוניות, או חלק ממנה (לא היה ברור אם טענת הכפירה הכבושה היא מלאה או חלקית).
אולם מימוש החזרה כזאת של סחורה מותנה בבדיקת הסחורה על ידי התובעת, לאחר שהלקוח הביא את הסחורה לבדיקתה, סמוך לאחר אספקתה.
...
על פי כל האמור לעיל, הגנתה של הנתבעת הסתברה להיות הגנת בדים, ולאמיתו של דבר אין לה כל הגנה מפני התביעה.
אני מקבלת איפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את סכום התביעה: 71,395 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה: 26.1.12, ועד לתשלום בפועל.
עוד תשלם הנתבעת לתובעת את אגרות המשפט, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הוצאתן ועד לתשלום בפועל; וכן שכ"ט עו"ד בסך 17,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לשם ביסוס טעונו, היפנה ב"כ המבקשת לנתונים שקבל בהתאם לחוק חופש המידע וכן למקרים בהם הוחלט לסיים חקירה דומה בקנס מינהלי, בהסדר מותנה או אף בסגירת התיק.
הסוגיה השניה המפורטת בבקשה, המתייחסת לחקירות בהן עלה חשד לפגיעה לפי סעיף 2 (9) לחוק להגנת הפרטיות, ללא צימצום לנסיבות הדומות למקרה הנידון, קיבל מענה חלקי בתגובת המשיבה: כאמור לעיל, ב"כ המשיבה ציינה כי ניפתחו ברשות במהלך חמש השנים האחרונות שישה עשר תיקי חקירה בגין עבירה זו, ואף הוסיפה כי בפרקליטות הוגשו לכל הפחות שבעה עשר כתבי אישום בגין העבירה, זאת בהיתחשב בחקירות נוספות שבוצעו על ידי גופי חקירה שונים מהרשות.
...
לנוכח כל האמור לעיל, אני מורה למשיבה להעביר לעיון ב"כ המבקשת, עד ליום 30.4.2020, את החומרים הבאים: עותקים של כל כתבי האישום אשר הוגשו במהלך השנים 2015-2019 בעקבות חקירת הרשות, העוסקים בעבירה על סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות, וכן עותקים של עשרה כתבי אישום נוספים המייחסים עבירה זו והוגשו על ידי המדינה, מתוך אלה המפורטים בסעיף 9 לתגובת המשיבה מיום 22.3.2020.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

"מידת הנזק" שניגרם או שהיה צפוי להגרם מבצוע עבירה של ציד חיית בר מוגנת הנה פונקציה של מספר גורמים : סוג החיה אותה ביקש הנאשם לצוד, מידת נדירותה של אותה חיה, המאפיינים הייחודיים שבה, מידתה של סכנת ההכחדה בה מצויה החיה הניצודה , הקף ומהות האמצעים שננקטים על ידי הרשויות לשם הגנה על שלומה של החיה המוגנת בסביבתה הטבעית, מידת נפיצותן של העבירות שפוגעות באותה חיה מוגנת.
בבחינת מניע הנאשם בבצוע העבירות לא נטען על ידי הנאשם ואף לא בתסקיר שירות המבחן כי הנאשם פעל עקב נסיבות חיים קשות, ניכר כי היתנהלותו העבריינית נובעת מדפוסי חשיבה עברייניים בתחום הפגיעה בחיות בר מוגנות ובעודו טוען כי נוהג לאכול בשר הדורבנים, לא נשמעה טענה דומה באשר לחוחיות שצד הנאשם ומכאן יוצא אני מנקודת הנחה כי אלו ניצודו מטעמים כספיים, זאת באופן חלקי או מלא.
בת"פ 59339-07-15 (שלום טבריה) מ"י נ' סיאם ואח' , לא פורסם (15/12/15) הורשע נאשם 1 על פי הודאתו בגין עבירת החזקת חיית בר מוגנת (לשלשת ונוצות ציפור שיר) וכן ציד חיית בר מוגנת בצרוף תיק נוסף (ציד 6 חוחיות באמצעות רשת) ונדון לעונשי מאסר מותנה, קנס בסך 13,000 ₪ וחתימה על התחייבות כספית בסך 15,000 ₪.
...
לצורך הבטחת התייצבותו למאסר אני מורה כי הנאשם יחתום עוד היום על התחייבות כספית בסך 20,000 ₪ וכן אני מורה על הוצאת צו איסור יציאה של הנאשם מהארץ אשר יעמוד בתוקפו עד התייצבות הנאשם לריצוי מאסרו.
אני מורה על מתן התחייבות מטעם הנאשם להימנע מלעבור עבירה לפי הסעיפים בהם הורשע משך 3 החל מהיום.
אני מורה על הטלת צו השמדה על המוצגים למעט טלפון נייד אשר נתפס מהנאשם ויוחזר לידיו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ההגנה הגישה אסופת מסמכים (סומנה נ/1) בהם חוו''ד שהוגשה מטעם עו''ס, דו''ח סוצאלי לועדות שחרורים, תוכנית שקום מצד הרשות לשקום האסיר ותלושי שכר.
ההגנה טענה, כי על מיתחם הענישה להיות נמוך יותר, ועתרה להטלת עונש צופה פני עתיד בדמות מאסר מותנה.
במובן זה, הודאת הנאשם במיוחס לו, במועד שבו בית המשפט הקצה זמן שפוטי יקר מפז לפרשת הגנה, מאפשרת לזקוף לזכותו את ההודאה ואת נטילת האחריות רק במידה חלקית.
...
בהינתן כל המפורט לעיל אני קובעת, כי מתחם העונש ההולם נע בין מספר חודשי מאסר הניתנים לריצוי בעבודות שירות ועד שנת מאסר ועונשים נלווים.
כך או כך, לא מצאתי כי יש בעובדה זו לשנות מהמסקנה העונשית בתיק שבפניי בפרט, בשים לב לכך שפסק הדין בתיק האחר אינו חלוט ובשים לב להבדל בין העבירות.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי  מאסר שירוצו בעבודות שירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו