מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קנס שגוי ההתמודדות המשפטית עמו

בהליך ערעור על בית דין משמעתי של עובדי מדינה (עמש"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפי הוראות נהלי רשות המסים בנושא של אבטחת מידע, חל איסור מוחלט על שליפות מידע על ידי עובד הרשות אודות עצמו, רכבו, נכסים על שמו וכו', וכן אודות בני משפחתו, קרובים, חברים, שכנים, מכרים, לקוחות שיש להם קשר עסקי אישי לעובד, יריבות משפטית עמו, וכן כל נגיעה אישית אחרת במישרין או בעקיפין, ולוּ לצפייה בלבד.
המערער חזר וציין את הקשיים הכלכליים שהוא מתמודד איתם כיום.
נטען בעירעור, כי בית הדין טעה בשיקלול השיקולים הענישתיים בעיניינו של המערער והחמיר עם המערער במידה המצדיקה את היתערבות ערכאת העירעור, וכן שגה כשלא היתייחס לטיעוני ההגנה באשר לנסיבות ביצוע העבירות, ובנוסף היתעלם, כך נטען, מן העובדות הבאות: שמרבית הכניסות לפי נספח א' לתובענה המתוקנת, נעשו מלפני שנים וחלוף הזמן לא נשקל כנסיבה לקולא.
על כך תוהה המשיבה: אם בכל מקרה היה הקנס מתבטל מדוע היה על המערער לבצע את השאילתות בנוגע אליו ובמיוחד את השאילתה שמשמעותה "ויתור חובות מרובים"? מכל מקום חל איסור מוחלט על עובד להכנס לתיק של קרוב משפחתו, והאיסור חל גם על צפייה ועיון בנתונים, וכן על ביצוע פעולות "טכניות". לכן, אין רלוואנטיות לטענה שממילא עתיד היה החוב להתבטל.
...
דהיינו: מסקנתי היא שיש להימנע מלהורות על העברת המערער ליחידה אחרת, להסתפק בפסילה והעברה מתפקיד ניהולי למשך שנה אחת, ולאפשר את ביצוע הפקעת המשכורת הקובעת ב-12 תשלומים חודשיים (כשלעניין הפקעת המשכורת הקובעת ב-12 תשלומים אף הסכימה ב"כ המשיבה).
שקלתי בדבר, וסבורני, שלמרות ההקלה, די באמצעי המשמעת כפי שנקבעו בפסק דין זה, כדי לשרת את תכלית אמצעי המשמעת ולשמש הרתעה מפני ביצוע עבירות מסוג זה על ידי עובדים אחרים.
התוצאה מכל האמור לעיל היא שהערעור מתקבל חלקית, כך שאמצעי המשמעת שיוטלו על המערער הם: 1.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ניכר שהנאשם מצליח להעזר בטיפול לצורך וויסות רגשותיו, נוכח התמודדותו עם מתחים ולחצים סביב ההליך המשפטי.
בנוסף עתרה המאשימה להשית על הנאשם ענישה נלווית של מאסר על תנאי, קנס משמעותי וחילוט.
הנאשם הגיע לישראל בטיסה מבוקרשט והביא עמו במזודה סם מסוג קוקאין במשקל של 6 ק"ג. בית המשפט קבע מיתחם עונש הנע בין 4 ל-7 שנות מאסר, חרג ממיתחם העונש משקולי שקום והשית על הנאשם עונש של 24 חודשי מאסר בפועל.
עם זאת, "העקרון של אחדות הענישה דורש השוואה בין עונשים ראויים, ואין לראות בו פלאטפורמה להנצחת טעויות ולשכפול העיוותים" (דברי כב' השופט שטיין בע"פ 1392/20 גאבר נ' מדינת ישראל [24.6.20]).
...
לנוכח תקופת המאסר הממושכת ומצבו הכלכלי של הנאשם סבורני שיש להימנע מהטלת קנס כספי.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: ארבע וחצי שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מיום 28.3.18 עד 16.6.18.
אני מורה על חילוט הכסף שנתפס ברשות הנאשם (176.40 ₪ ו- 910 אירו) ועל חילוט הטלפונים הניידים ומחשב נייד מסוג HP כמפורט בבקשה לחילוט בכתב האישום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

גורמי הטיפול ביחידה לטפול בהתמכרויות דיווחו שהנאשם מגיע בהתמדה לפגישות הפרטיות עמו ומוסר בדיקות שתן נקיות, ממשיך לשתף מעולמו בצורה כנה ומעמיקה גם ביחס לדפוסי היתמכרותו להימורים ולסמים ובאשר למעורבותו בפלילית בתיק זה. גורמי הטיפול התרשמו שהנאשם נמצא בתהליך של שינוי ממשי בחייו, נימנע מהימורים ומתמודד עם דפוסי היתנהלותו המכשילים שהיו מנת חלקו לאורך השנים.
ההליך המשפטי אילץ אותו להיתמודד עם חומרת מעשיו ועומק היתמכרותו, המחיש את הסיכון בו מצוי ובעקבות כך הוא נרתם להליך טפולי.
הוא מבין לחלוטין את הטעות שעשה, הוא מציאותי ומבין שעליו לעבוד קשה וזה שינוי גדול – ללכת בכל יום לעבודה, לקום מוקדם בבוקר, לאחר שנים שזה לא היה המצב.
המאשימה עתרה לקבוע את עונשו של הנאשם בחריגה קלה ממיתחם העונש ולהטיל עליו עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 30,000 ₪ בהתאם לגודל המעבדה.
...
בנסיבות אלה, על פי הוראת סעיף 40ד' בחוק העונשין, המסקנה היא שהנאשם השתקם ולכל הפחות יש סיכוי של ממש שהנאשם ישתקם באופן שמצדיק חריגה ממשית ממתחם העונש ההולם.
באיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש החורג לקולה ממתחם העונש ההולם, לצד מאסר מותנה, חילוט וקנס כספי.
בכל הנוגע לשיעור הקנס, סבורני כי יש להטיל על הנאשם קנס משמעותי, כעתירת המאשימה, אשר יהווה רכיב ענישה מוחשי ומרתיע נוסף.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר אשר יינשאו בדרך של עבודות שירות.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

על המערערת נגזרו 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופסילה על תנאי המפורטים בגזר-הדין וקנס בסך 5000 ₪, וטענתה המרכזית היא, כי בית-המשפט קמא החמיר עמה משהטיל עליה מאסר לנשיאה מאחורי סורג ובריח ולא מאסר לתקופה שניתן יהיה לשאתו בדרך של עבודות שירות.
הארוע השני היתרחש בהמשך למתואר לעיל, כאשר האחר ביקש מהמערערת להפגש עמו פעם נוספת, והשניים אכן נפגשו – הפעם בכפר קאסם.
הטיפול הפסיכולוגי סייע לה להיתמודד עם משברים במהלך ההליך המשפטי, לפתח שיקול דעת ולהציב גבולות לאחרים.
אזכיר, כי בכל מקרה ערכאת העירעור בוחנת, בראש ובראשונה, את התוצאה העונשית הסופית שבגזר הדין, ובמילים אחרות - גם אם נפלה טעות בקביעת מיתחם הענישה ההולם על-ידי הערכאה הדיונית (ויודגש, כי איני קובעת כך בעניינינו), הרי שאין בכך כדי להצדיק את קבלת העירעור במקרים שבהם התוצאה העונשית אינה מצדיקה היתערבות (ראו, למשל: ע"פ 5407/21 דלאשי נגד מדינת ישראל (15.2.2022) בפיסקה 9; ע"פ 2454/18 שיינברג נגד מדינת ישראל (6.12.2018) בפיסקה 19).
...
משבאנו לשאלת הענישה ההולמת את המערערת בנסיבותיה, אני מקבל את הניתוח של בית משפט קמא, שמצא שהעונש ההולם למערערת בנסיבותיה הוא בתחתית המתחם ואפשר שאף מתחתיו.
נוכח האמור, מצרף אני עמדתי לזו של חברתי, האב"ד, כי יש לדחות את הערעור כנגד גזר הדין.
יורם צלקובניק, שופט סוף דבר: הערעור נדחה ברוב דעות של השופטים מרשק-מרום וצלקובניק, כנגד דעתו החולקת של השופט ארד-אילון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הנאשם ציין כי החזיק במפתחות ובעזרת היד ביקש להרחיק את השומר ממנו והיכה בו באמצעות המפתח, אך לא התכוון לפגוע בו. לתחושתו, פעל מתוך הגנה עצמית, מדובר בטעות ותגובתו האלימה נגרמה בעקבות צריכת האלכוהול, כאשר לא היה צלול במעשיו.
הנאשם הביע תיסכול מול ההליך המשפטי, חש כי לא נעשה עמו צדק כאשר בעבר נפגע באופן חמור על ידי דודו לעומת ארוע זה, בו הנזק מיזערי.
דיון והכרעה תקיפה בנשק קר תוך גרימת חבלות הינה אחת התופעות הקשות עמן מתמודדת החברה הישראלית.
באם תשלום אחד מן התשלומים לא יפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפרעון מידי ויועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.
...
לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 12 חודשי מאסר לבין 24 חודשים, לצד מרכיבי ענישה נלווים.
סוף דבר לאור האמור לעיל הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 14 חודשים, בניכוי ימי מעצרו כרישומי שב"ס- מיום 17.9.2022 עד 9.12.2022.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו