מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קיזוז בתקופת הקפאת הליכים

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במהלך תקופת הקפאת ההליכים לא תחולט כל ערבות מכל סוג שהוא לרבות ערבויות ספקים, טיב, ביצוע או מיכרז, לרבות ערבויות שהופקדו להבטחת חיובים עפ"י חוזה היתקשרות עם משרדי ממשלה ו/או בעלי נכסים לטובת השכרתם וכן להבטחת כל התחייבות חוזית אחרת שהוצאו ע"י תאגיד בנקאי או אחר ולא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא ע"י מי מנושי החברה ובכלל זאת סילוק יד, תפיסת נכסים, קזוז, עיכבון, המחאת חוב או ניכוי ממחיר ללא אישור בית המשפט.
...
מעיון בפרוטוקול הדיון עולה כי כל הנושים שהתייצבו לדיון, לרבות נושים מובטחים, ב"כ העובדים, ב"כ של ספקים וקבוצות הרכישה, הביעו דעתם כי על מנת לאפשר לנושים למקסם את נשייתם ועל מנת לאפשר לקבוצות הרכישה לבחון אפשרות של השלמת הפרויקטים, ראוי להיעתר לבקשה למתן צו הקפאת הליכים זמני תוך מינויו של הנאמן עו"ד ליאור מזור, במסגרתו תיבחן האפשרות לשמר את המשך פעילות החברות בין אם לצורך השלמת הפרויקטים, איתור משקיעים, מכירתם או מכירת פעילותה של החברה, כמו גם לצורך המשך פעילות החברה והחזר חובותיה לנושים לפחות לחלקם.
לאור כל האמור הנני נעתרת לסעדים המבוקשים הבאים: בהתאם לסמכותי לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות הנני מורה על הקפאת הליכים כנגד החברה לתקופה בת 60 ימים מהיום ו/או עד למתן החלטה אחרת ובכפוף גם לתנאים ולסייגים שפורטו בתגובת בנק לאומי מיום 13/05/19.
הנני מורה על מינויו של עו"ד ליאור מזור כנאמן לחברה לתקופת הקפאת ההליכים (להלן: "הנאמן") ונותנת לו את סמכויות ניהול החברה בתקופת הקפאת ההליכים.
הנני מאשרת לנאמן בהתאם לסעיף 350י(ג) לחוק החברות לאמץ או לוותר על חוזה קיים ובכלל זה מאשרת לנאמן להשתחרר מהסכמי שכירות, הפעלה, ביצוע עבודות בנייה או אספקת שירותים אשר לגביהם יגיע הנאמן למסקנה כי אינם כלכליים עבור החברה וכי הם מכבידים על המשך פעילות החברה הכל על פי שיקול דעת הנאמן.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במהלך תקופת הקפאת ההליכים לא תחולט כל ערבות מכל סוג שהוא לרבות ערבויות ספקים, טיב, ביצוע או מיכרז, לרבות ערבויות שהופקדו להבטחת חיובים עפ"י חוזה היתקשרות עם משרדי ממשלה ו/או בעלי נכסים לטובת השכרתם וכן להבטחת כל התחייבות חוזית אחרת שהוצאו ע"י תאגיד בנקאי או אחר ולא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא ע"י מי מנושי החברה ובכלל זאת סילוק יד, תפיסת נכסים, קזוז, עיכבון, המחאת חוב או ניכוי ממחיר ללא אישור בית המשפט.
...
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות הנני מורה על הקפאת הליכים כנגד החברה לתקופה בת 45 ימים מהיום ו/או עד למתן החלטה אחרת.
הנני מאשרת לנאמנת בהתאם לסעיף 350י(ג) לחוק החברות לאמץ או לוותר על חוזה קיים ובכלל זה מאשרת לנאמנת להשתחרר מהסכמי שכירות, הפעלה או אספקת שירותים אשר לגביהם תגיע הנאמנת למסקנה כי אינם כלכליים עבור החברה וכי הם מכבידים על המשך פעילות החברה הכל על פי שיקול דעת הנאמנת.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במהלך תקופת הקפאת ההליכים לא תחולט כל ערבות מכל סוג שהוא לרבות ערבויות ספקים, טיב, ביצוע או מיכרז, לרבות ערבויות שהופקדו להבטחת חיובים עפ"י חוזה היתקשרות עם משרדי ממשלה ו/או בעלי נכסים לטובת השכרתם וכן להבטחת כל התחייבות חוזית אחרת שהוצאו ע"י תאגיד בנקאי או אחר ולא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא ע"י מי מנושי החברה ובכלל זאת סילוק יד, תפיסת נכסים, קזוז, עיכבון, המחאת חוב או ניכוי ממחיר ללא אישור בית המשפט.
...
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות הנני מורה על הקפאת הליכים כנגד החברה לתקופה בת 45 ימים מהיום ו/או עד למתן החלטה אחרת.
הנני מאשרת לנאמנת בהתאם לסעיף 350י(ג) לחוק החברות לאמץ או לוותר על חוזה קיים ובכלל זה מאשרת לנאמנת להשתחרר מהסכמי שכירות, הפעלה או אספקת שירותים אשר לגביהם תגיע הנאמנת למסקנה כי אינם כלכליים עבור החברה וכי הם מכבידים על המשך פעילות החברה הכל על פי שיקול דעת הנאמנת.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בעניינינו, הציגה החברה כרטסות הנהלת חשבונות המעידות לכאורה על חובות של המבקשת כלפיה בתקופת הקפאת ההליכים ומכאן שמדובר בטענת קזוז שאינה נטענת באופן סתמי ומעורפל, אלא בטענה מפורטת לרבות הצגת מערכת נתונים עליהם היא מבוססת.
...
המסקנה מכאן היא שמדובר במחלוקת כנה ועל כן, דרך המלך היא הגשת תובענה בערכאה המוסמכת כנגד החברה לתשלום החוב.
כל האמור לעיל מעורר תהיות ומעיד על התנהגות בלתי תקינה, כפי שציין נציג הכנ"ר בדיון מיום 19.3.18.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד ובהתייחס לטענת הנתבעת כי הסדר הנושים שלל בסעיף 5.4.1 את הזכאות לתשלום פיצוי בגין האיחור בתקופת הקפאת ההליכים בקובעו: "לא ישולם כל פיצוי בגין איחור לתקופת הקפאת ההליכים ועד לתום 30 ימים ממועד אישור הסדר הנושים". אין בידי לקבל טענה זו. מעיון בהסדר הנושים עולה כי מטרת ההסכם היתה למקסם את סך התועלת של נושי החברות ולאפשר להם לקבל חלק מהחובות כלפיהם ממקורות ואמצעים כספיים בקופת הנשייה עפ"י המפורט בו (סעיף 1.2).
התובעים מבקשים בסיכומים להפחית מסכום התביעה לפי טבלה 2 את הפיצויים בגין תביעתם של ה"ה נעוס בסך 30,779 ₪ בעקבות מחיקתם מכתב התביעה (החלטה מיום 19.8.19), כך שלאחר הנכוי עומד הסכום הנתבע במצטבר עבור כל התובעים הנו 2,476,556 ₪ בצרוף הפרישי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה.
...
התוצאה לאור כל המפורט לעיל אני מקבל את התביעה העיקרית ודוחה את התביעה שכנגד.
הנתבעת תשלם לתובעים את הפיצויים להם הם זכאים בגין העיכוב במסירת הדירות, כל רוכש בהתאם לסכום המצוין בטבלה 2 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד פסק הדין.
לאחר שנתתי הדעת לכלל הנסיבות, לסכום שנפסק וטיבו של ההליך, ריבוי התובעים תוך שימת לב למידת השתתפותם ומעורבותם בהליך, הנתבעת תשלם לתובעים החזר הוצאות האגרה ששולמה ותישא בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד של התובעים בסכום כולל של 40,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו