מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קיום הסדר דיוני שלא בתום לב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ג.3 תמצית תגובת התובעת ראשית טוענת התובעת, כי לפנינו החלטת ביניים שאישרה הסדר דיוני ולא פסק דין.
מכל מקום, וזה העיקר, גם בהנחה שמלכתחילה נעשתה פנייה לשמאי ארז כהן ה"לא נכון", אין בכך משום הפרה של ההסדר הדיוני (ואף לא חוסר תום לב בקיומו) ואין בכך במקרה דנן כדי להצדיק את ביטול ההסדר הדיוני או ההחלטה, אלא לכל היותר כדי להביא להחלפתו של המומחה (ועל כך בפרק ו' להלן).
...
ביום 2.2.2022 ניתנה החלטה על ידי כב' השופטת רונן לפיה: "מאחר שמדובר בבקשה מוסכמת - אני נעתרת לה כמבוקש בה. אני ממנה כמומחה נוסף את רו"ח יעקב פסי שזהותו מקובלת על שני הצדדים". ביום 19.1.2022 הגישה התובעת בקשה להורות לפוגלר ולאנשי המקצוע של הפרויקט למסור לה מסמכים ונתונים הנדרשים לה לצורך העברתם למומחה.
ה.4 סיכום ביניים לסיכום, לא מצאתי ממש בטענות התובעת לביטול ההסדר הדיוני בין הצדדים וההחלטה מ-9.1.2022 שאישרה אותו ואני דוחה את הבקשה לביטול.
ואולם, החלטתי שבנסיבות המקרה אין מקום לעשות כן. הטעם הראשון והעיקרי לכך הוא שהתובעת לא ביקשה את החלפת המומחים במסגרת הבקשה לביטול (ואף לא במסגרת התגובה-לתשובה או בדיון שנערך בפני), אף לא כסעד חלופי.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול ומורה למומחים – השמאי ארז כהן מרח' יגאל אלון ורו"ח פסי - להשלים את חוות דעתם תוך 56 יום מהיום (60 יום בניכוי התקופה שבין 9.3.2022 ליום 13.3.2022).

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהליך הקודם נטען בין היתר כי הסכמי ההלוואה אינם חוקיים, בהיותם נוגדים את חוק הריבית, התשי"ז-1957 וצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), התשי"ל-1970 בשל הריבית המפורזת שדרשה המשיבה; וכי המשיבה נהגה בחוסר תום לב, כשלא העמידה את מלוא סכומי ההלוואה להם התחייבה ומנעה את פרעון ההלוואות במועדן.
כמו כן, המבקש לא קיים את התנאי שנקבע בהסדר הדיוני לעיכוב הליכי המימוש, קרי תשלום ריבית חודשית למשיבה.
...
בית המשפט עמד על כך כי טענות המבקש בהליך הנוכחי זהות לטענות שהעלה בפני בית המשפט המחוזי בהליך הקודם, וכי אין די בעובדה שהסעד המבוקש בהליכים שונה, כדי להיעתר לבקשה.
כמו כן, אם טענות המבקש יידחו, החוב ימשיך לצבור ריבית שבסופו של דבר יהיה על המבקש לשאת בהן.
המבקש הפנה בהקשר זה לכתב התביעה – בו אכן קיים פירוט ביחס להליך הקודם ובפרט ביחס לחוות הדעת שהוגשו בו. המבקש לא ציין אמנם את ההסכמה לפיה המשיבה לא תפעל למימוש המשכנתא במשך 12 חודשים אם המבקש ישלם ריבית חודשית, וכי הוא לא עשה כן. אלה פרטים שהמבקש צריך היה לציינם (הן בכתב התביעה והן בבקשה.
סוף דבר; לאור האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

חברת מזור קיימה שלא בתום לב את ההסדר הדיוני שהוסכם במסגרת הליך הבוררות.
...
סוף דבר נוכח כל שפורט לעיל בהרחבה סיכומם של דברים הוא כדלהלן: ניתן בזאת צו הצהרתי לפיו הנתבעות הפרו את הסכם המיזם המשותף הפרה יסודית ומשכך דינו של ההסכם בין הצדדים להתבטל.
התביעה על רכיביה הכספיים מתקבלת בחלקה במובן זה שהנתבעות תשלמנה לתובעת סך של 529,134 ₪ הן בעבור תקבולים שנתקבלו מן העסקה עם החברה הסינית והן בגין עלויות ייצור המוצר בהן נשאה התובעת.
התביעה שכנגד נדחית על כלל חלקיה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען שבהתאם לדין, אין למחוק סעיפים מתצהיר אלא לכל היותר יש לקבוע את משקלם והרלוונטיות שלהם במסגרת פסה"ד. בתגובת הנתבעים לתשובת התובע נטען שלא ניתן לומר שהם פועלים בחוסר תום לב שעה שהם עומדים על קיום ההסכמה הדיונית שבסעיף 1.4 להסכם בה הוסכם כי טיוטאות ההסכם לא תהיינה קבילות כראיה.
בתגובה לתגובה לתשובה לבקשה, התובע חזר על עקרי טענותיו תוך הדגשה שלא היה שום הסדר דיוני עובר למשפט.
...
כך לשיטתם של המבקשים, אפשר שטיוטת להסכם יוכיחו באופן חד וברור ידיעה מסוימת שלהם, או התנהגות מסוימת, אך מכוח ההוראה החוזית, לא ניתן יהיה להגיש ראיה זו ולהגיע למסקנה העובדתית הנכונה.
סוף דבר הבקשה נדחית.
הנתבעים ישלמו לתובע את הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות התובענה, בסך 3,000 ₪ תוך 30 יום.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

משיבים 3-1 ו-6 הסכימו לבקשה, אך מונולית ומשיב 5 (שייקראו להלן ביחד: המשיבים) היתנגדו לה. הם טענו, בתמצית, כי הבקשה הוגשה בשיהוי כבד; היא מפרה את ההסדר הדיוני אליו הגיעו מונולית והמבקשת לאחר שיישומו החל והמומחה אף ערך חוות דעת בה פורטו ממצאים התומכים בעמדת מונולית; היא נגועה בחוסר תום לב קצוני; היא נועדה להביא למבקשת יתרונות דיוניים שויתרה עליהם קודם לכן תוך הצגת מצג שוא למונולית; והיא תביא להארכת ההליך לכלל הגורמים.
כן שגה בית המשפט בקבעו כי נפל פגם באי-צירוף תצהיר לבקשה שעה שדובר בבקשה טכנית שכל שהתבקש בה הוא קיום ההסדר הדיוני, והיא גם לא כללה כל עובדה שנויה במחלוקת.
...
זאת לאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי מקרה זה בא בגדרם של המקרים החריגים המצדיקים התערבות בשיקול הדעת הרחב הנתון לערכאה הדיונית בענייני תיקון כתבי טענות וצירוף בעל דין (ראו לדוגמה: רע"א 7586/22 פריינטה נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה הר חברון, פסקה 6 (12.12.2022); רע"א 4615/22 נופי חריש – עמותה לדיור נ' לוי, פסקה 6 (25.7.2022)).
יישומם של השיקולים הצריכים לעניין מוליך בענייננו למסקנה כי היה מקום להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה.
עוד אוסיף כי אין בידי לקבל את הטענה כי דבק שיהוי בהתנהלות המבקשת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו