מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קזוז חוב מזונות מגמלת נכות

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע זכאי לגימלת נכות בסכום שנע בין 3500-4700 ₪ וסך של כ-2112 ש"ח מקוזז על ידי הנתבע נוכח חוב מזונות שמשולם על ידי הנתבע לגרושתו של התובע.
...
שילובן הנכון של הלכות שנסקרו לעיל, מביא למסקנה כי על 'גמלת קיום מינימאלית' להוות את נקודת המוצא בשיקול דעת שעל הנתבע להפעיל בבואו להפעיל קיזוז בהתאם לסמכותו לפי ס' 14(ג) לחוק המזונות.
בנסיבות אלה, שוכנענו כי יש להחזיר את עניינו של התובע לדיון מחודש אצל הנתבע, תוך חיוב הנתבע, כנדרש על פי ההלכה הפסוקה, לשמוע את התובע ואת בא כוחו, בטרם החלטה על גובה הקיזוז מקצבת הנכות שלו תוך בדיקה גם מה הסכום שאכן משולם לתובע, כדי לבחון מה גובה הקיזוז שיש לקזז מהתובע, אולם באופן שלא יפחת מ10% מגובה קצבת הנכות השוטפת.
נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הרקע הצריך לעניין עניינה של התביעה בהחלטת הנתבע לקזז חוב מזונות מקיצבת נכות זמנית שנקבעה לתובע בגין פגיעה בעבודה, זאת בהתאם לסעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק) וסעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (להלן – חוק המזונות).
...
מקובלת עלינו טענת הנתבע, הנסמכת אף על פסיקת ביה"ד לעבודה (כמאוזכר לעיל).
לא מצאנו פגם בפעולת הנתבע בנדון, עפ"י שק"ד סביר וראוי, במכלול הנסיבות שבפנינו, בענין חוב המזונות, ועפ"י הוראות החוק.
התביעה נדחית".
סוף דבר הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תביעתו של התובע הוגשה כנגד הקזוז שמבצע הנתבע מקיצבת הנכות הכללית שאותה הוא מקבל, בגין חוב מזונות שהוא חב לנתבע, במקביל להליכי הגבייה שמתנהלים כנגדו בעקבות פתיחת תיק הוצאה לפועל על ידי הנתבע (להלן: "הגבייה הכפולה"), ובגין אותו החוב.
...
מכל מקום, נאמנה ומקובלת עלינו טענת הנתבע, כי אין בכך שפקיד התביעות, משיקולים כאלה או אחרים, מסתפק בהליכי גביה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, משום הודאה או הסכמה לטענה שהוא אינו רשאי לבצע גבייה כפולה[footnoteRef:13].
על כן ולאור כל האמור לעיל, ובהינתן פסיקתו המפורשת והברורה של בית הדין הארצי שהתייחסה ודחתה טענות דומות לאלה שהועלו כאן, טענותיו של התובע דינן להידחות במלואן.
] סוף דבר לסיכום – דין התביעה להידחות.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

המערער טען כי משנתקבלה על ידי רשם ההוצאה לפועל טענת "פרעתי", ומשבקשת המוסד לביטוח לאומי להחיות את תיק ההוצאה לפועל נדחתה, החלטתו של רשם ההוצאה לפועל בדבר סגירת התיק יצרה מעשה בית דין, שיש בה כדי לאיין את החוב; משבחר המוסד לפעול באמצעות לישכת ההוצאה לפועל, ומשלא השיג על החלטת רשם ההוצאה לפועל בדבר סגירת התיק ודחיית הבקשה לחידושו, המוסד מנוע מלקזז את חוב המזונות הנטען מגימלת הנכות מעבודה, והמערער זכאי להשבת הכספים שקוזזו שלא כדין.
...
בהחלטה מיום 31.3.2011 קבע רשם ההוצאה לפועל כך: "הבקשה, שהוגשה בשיהוי ניכר, לא נתמכה בכל ראשית ראיה לנטען ולא הוגשה בהתאם להוראות תקנה 12(ז) לתקנות ההוצאה לפועל התש"ם – 1979, ובנסיבות אלה היא נדחית". אין מחלוקת כי המוסד לא הגיש ערעור על שתי החלטות אלה של רשם ההוצאה לפועל.
מעבר לכך, בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לדון בטענת "פרעתי" ולבטל כל יתרת חוב בתיק ההוצאה לפועל, על יסוד הראיות שמובאות לפניו, ולכן דין הטענה בדבר חוסר סמכות להידחות.
לפיכך, המוסד אינו רשאי לפעול בניגוד לה, לרבות בדרך של קיזוז חוב המזונות הנטען לגביו נתקבלה טענת "פרעתי", אשר אין מחלוקת כי הוא נוצר לפני מתן ההחלטה בטענת "פרעתי". אשר לשיעור הסכום שקוזז מגמלתו של המערער: בעניין זה אנו מקבלים את טענת המוסד, כי סכום החוב שקוזז מגמלת הנכות מעבודה שהגיעה למערער עמד על סך של 47,876 ₪.
סוף דבר – הערעור מתקבל, ואנו מחייבים את המוסד להשיב למערער סך של 47,876 ₪, סכום חוב המזונות שקוזז מגמלת נכות בעבודה שהגיעה לו. המוסד ישלם למערער שכ"ט עו"ד בשתי הערכאות בסך של 10,000 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לעניין זה נפנה לפסק הדין בעב"ל 271/08, חיים ארי ברוכים – המוסד לביטוח לאומי ובו נפסק: "בפסק דין המוסד – פולדי (דיון לט/12 – 3; פד"ע יא', עמ' 76) (להלן – פסק דין פולדי), נקבע, לעניין קזוז חוב על פי חוק המזונות מקיצבת נכות כללית, כי "כיוון שמטרת קצבת נכות כללית הנה להבטיח קיום שוטף, אזי על הקזוז להיות באותו מישור של זמן ולא יפחיתו קצבה בעד חודש מסוים בשל חוב העבר." פסק דין פולדי ניתן בטרם ניכנס לתוקף חוק הבטחת הכנסה משנת תשמ"א-1980, המבטיח גמלת קיום מינימאלית.
...
עמדה זו של הנתבע אין בידי לקבל.
בטרם סיום: בטרם נחתום על פסק הדין, נוסיף שתי הערות לסדר: האחת – זכותו של הנתבע לקזז דמי ביטוח בריאות, כמו גם מפרעה ששילם על חשבון הגמלה מהגמלה השוטפת איננה במחלוקת ועל כן לא מצאנו מקום להידרש לסוגיות אלה במסגרת פסק דין זה. השניה – עניינו של פסק דין זה במימוש זכות הקיזוז של הנתבע, להבדיל מעצם החוב, סוגיות אשר לא זכו לביטוי במסגרת הטענות והעדויות שבפנינו, על אף וקיבלו ביטוי בסיכומי התובע.
אשר על כן לא ראינו מקום להידרש בטענות אלה, לעניין עצם קיום חוב דמי הביטוח בפסק דין זה. סוף דבר: לאור האמור לעיל, הטענות לעניין העדר זכות קיזוז המתייחס לקיזוז חוב דמי ביטוח מהגמלה לה זכאי התובע, חוב המזונות עד כדי 10% מהגמלה השוטפת ותוספת התלויים לטובת חוב המזונות השוטף – נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו