מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קבלת טופס 4 לאיכלוס הבניין

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בכתב ההיתחייבות נאמר כי: "הרוכש מאשר כי הובהר לו שהוועדה המקומית לתיכנון ולבניה "מצפה אפק" חייבה בהיתרי הבניה להתקין מזגן בדירות בבניינים שיבנו/הנבנים במגרשים 141 ו – 142 בהתאם לדרישות התב"ע. הרוכש מאשר כי הובהר לו שתנאי לקבלת "טופס 4" לאכלוס הבניין הנו מילוי התנאי האמור.
...
לגופם של דברים, נראה לי כי יש ממש בטענת התובעים כי כתב ההתחייבות, אשר חייב את כלל הרוכשים להתקשר רק עם המתקין הנבחר היה נגוע בהטעיה ובחוסר תום לב. אינני יכול לקבל את טענת הנתבעת כאילו נודע לה לראשונה רק בשנת 2017 שדירות התובעים אינן טעונות התקנת מזגן.
התובעים, היו יכולים להשיג את ההיתר רק במאמץ מסויים – אם כי יש להודות שעל פני הדברים - אין המדובר במאמץ רב. עם זאת, אני סבור כי אף אילו היו בידי התובעים ההיתרים עובר לחתימותיהם על מסמכי ההתקשרות החוזיים - לא היה בכך כדי לגרום לנתבעת לשנות מהחיובים הקבועים בכתב ההתחייבות.
כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות התובעים בסך של 300 ₪ לכל אחד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

במקרה דנן, על פי ההסכם, התחייבו הנתבעים למסור את הדירה לתובע ביום 1.10.2013, והנסיבה שהובילה לאיחור במסירת הדירה היא חריגה בבניה שבוצעה על ידי הנתבעים ואשר הביאה להגשת הבקשה להקלה לרשויות התיכנון והבניה, לעיכוב בקבלת טופס 4 ובהתאם, ולעיכוב באיכלוס הבניין (להלן: "הנסיבה המעכבת").
...
באשר לבקשת התובע לחייבם בתשלום אגרות התביעה, טענו הנתבעים כי דינה להידחות, וגם לו תתקבל, הרי שאגרת התביעה נגזרת מסכום התביעה, והתובע חזר בו מחלק גדול של התביעה בסך 78,868 ₪ ויש לתת משקל נאות לכך.
לסיכום, אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע פיצוי בסך 166,740 ₪ בגין האיחור במסירה.
כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובע פיצוי בגין הליקויים בדירתו בסך 28,980 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 20.9.16 (לפי קביעת המומחה) ועד יום התשלום בפועל, וכן פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בגין הליקויים בסך 9,000 ₪ מהיום ועד יום התשלום בפועל, וכן שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 32,000 ₪ והוצאות משפט בסך כולל של 5,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

הנתבעת הודיעה לתובעת במכתבה מיום 1.7.12 כי מזמינת העבודה לא הסכימה לאשר את התקנת המוצר בהיעדר אישור שירותי הכבאות ועל כן נמנעת האפשרות לקבל טופס 4 ואיכלוס הבניין ומשכך הודיעה על ביטול השיק .
...
" המסקנה המסתברת היא שהתובעת מילאה אחר תנאי ההזמנה כפי שפורטו בהצעה ולראיה האישור וקיבול ההצעה בידי נציגי הנתבעת או מי מטעמה המורשים למתן האישור הנ"ל. יודגש כי דינו של ניסיון הנתבעת להכניס תנאי נוסף לתנאי ההתקשרות בדבר קבלת אישור רשות כיבוי אש והתחייבות התובעת להשיג אישור כנ"ל להידחות ,באשר גם לשיטתה ועל פי הודאתו המפורשת של עד ההגנה ,לא דובר בכך ערב אישור ההזמנה או טרם התקנת המוצר באתר.
כל האמור מוביל למסקנה כי הנתבעת לא הוכיחה כישלונה של תמורת השיק ועל כן זכאית התובעת לפירעונו כלפיה.
לאור האמור אני מקבלת את התביעה השטרית במלואה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה טען קרפ כי משך 9 חודשים לאחר קבלת טופס 4 לאיכלוס הבניין סירבה אפריקה ישראל בתוקף למסור לו את דירותיו תוך שהיא עושה שימוש אסור וממניעים פסולים בזכות העיכבון ותוך שהיא פועלת בנגוד מוחלט להוראות ההסכמים והדין.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות לערער, לדון בבקשה רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור מהנימוקים כדלקמן: עסקינן בבקשת רשות ערעור שהוגשה בנוגע לחלק של ההחלטה שניתנה ביחס לגילוי מסמכים ספציפיים.
כיוון שעסקינן בהחלטה שדוחה בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים אני סבורה כי יש צורך לאפשר השגה על ההחלטה כבר בשלב הנוכחי.
בנסיבות אלה, אני סבורה כי יש מקום להורות על צמצום הדרישה לגילוי ספציפי, כשם שבימ"ש קמא הורה לעניין השאלון.
לסיכום: לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להתקבל ודין הערעור להתקבל באופן שהליך גילוי מסמכים ספציפיים יושלם כמפורט לעיל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת חברת הניהול, תנאי למתן טופס 4 לפרויקט על ידי הרשויות היה הצגת הסכם עם חברת ניהול "לצורך אחזקת המיתחם כולו", ולא ניתן לפיכך לאפשר מצב בו חברת הניהול תוחלף והבניין השמיני לא יקבל היתר אכלוס, קל וחומר מקום בו התכלית הכלכלית-מסחרית הניצבת בבסיס הסכם הניהול נועדה, לשיטתה, להבטיח לכל שמונת הבניינים בפרויקט לכל הפחות שלוש שנים של היתקשרות עימה.
...
ברם, מאחר שטענה מעין זו לא נטענה בענייננו, מסקנתי היא כי בנסיבות דנן הסכם הניהול הסתיים מבלי שהוארך על ידי הדיירים.
סיכומם של דברים, הגעתי לכלל מסקנה כי הן בהתאם לאומד דעת הצדדים ולכוונתם הסובייקטיבית, כפי שהם עולים מלשונו של הסכם הניהול ומן הנסיבות החיצוניות לו, והן בהתאם לכוונתם האובייקטיבית, מועד תחילת מתן השירותים על ידי חברת הניהול הינו 10.4.2012, ובהתאם לקביעת תקופת הניהול לשלוש שנים בלבד, הגיעה תקופה זו לידי סיומה ביום 10.4.2015.
סוף דבר אשר על כן, התובענה מתקבלת ובהתאם הנני קובע בזאת כדלקמן: תוקפו של הסכם הניהול בין חברת ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ לבין המבקשים הסתיים ביום 10.4.2015 (להלן: "מועד הסיום") ביחס לכל שמונת הבניינים בפרויקט, ובהתאם לכך הסתיימו זכויות וחובות הצדדים לפיו במועד זה. החל ממועד הסיום, המשיבה 1 איננה רשאית לחייב את המבקשים לקבל שירותי ניהול, אלא ככל שהחלטה על הארכת הסכם הניהול עימה תתקבל בהתאם להוראות סעיף 6א(ג) לחוק המכר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו