מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קבלת הצעה לאחר סגירת המכרז

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

ביום 16.09.13 ולאחר שנודע לתובעת כי אפשר והצעתה נפסלה נוכח פגם שנפל בערבות הבנקאית, פנתה היא למועצה במכתב באמצעות באת כוחה בניסיון למנוע פסילת ההצעה, אלא שפניה זו לא הועילה וביום 03.10.13 התבשרה התובעת כי ע"פ החלטת וועדת המכרזים מיום 31.7.13, נפסלה הצעתה על הסף "לאור פגם מהותי בערבות המשתתף שהוגש על ידך". בעקבות הודעה זו נשלח ביום 20.10.13 מכתב נוסף מטעם התובעת בדרישה לקבלת מענה למכתב מיום 16.9.13 ומסמכים הקשורים למכרז.
לחילופין, לתובעת אשם תורם באי בדיקת הערבות טרם העברתה ואין עסקינן בענין שלבנק מיומנות עודפת בו. עוד מציין הנתבע כי ממכתבה של המועצה (מיום 4.6.13) שהוצא לאחר סגירת המיכרז עולה כי התובעת נדרשה להשלים מסמכים שונים כתנאי לדיון בהצעתה, כך שניתן להניח כי דין הצעתה היה להפסל ללא קשר לערבות הבנקאית וכי לו היתה זוכה היתה עילה בידי מציע אחר לפסלה.
...
סוף דבר ניתן לסכם את המובא לעיל בלשון משפטית מקובלת ולומר כי התובעת לא עמדה בנטל הרובץ לפתחה, הן בהמחשת העילה ואחריות הנתבע לתוצאה העגומה של אי זכייתה במכרז והן בהמחשת עיקר הנזק הנטען ומכאן כי דין התביעה להידחות בעיקרה.
בסופו של דבר, ועל כך אין חולק, טעותו המובהקת של הנתבע היא שחוללה את מסעה הממושך של התובעת, טרדותיה ונסיונותיה להחלץ מטעות זו. יתרה מכך, עת הנתבע מדגיש כל העת את מחדלה של התובעת על כי לא פתחה בעתירה מינהלית ועת נראה על פניו וכאמור שהתובעת רשאית היתה לדרוש מהנתבע החזר הוצאותיה לגבי הליך כזה, הרי ששורת הצדק וההגיון מוליכים בזה המקרה למסקנה כי ראוי שהנתבע ישא, לכל הפחות, לו בהוצאותיו שלו.
התביעה נדחית לפיכך בעיקרה, כך שהנתבע מחויב לשלם לתובעת סך של 2,000 שקלים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

על אף האמור בהסכם שקבל תוקף של פסק דין, לאחר קבלת השומה פנה התובע אל הנתבעים והציע להם לקנות את חלקו או למכור לו את חלקם בלא צורך במיכרז פומבי, וזאת במחיר שנקבע על ידי השמאי.
בנסיבות אלה, ונוכח הויתור האמור, אין לנתבעים זכות מוקנית להישתתף בהליך היתמחרות שהיה אמור להתקיים בין המציעים במיכרז, במידה והיו מספר מציעים, או להציע הצעות לאחר שניסגר המיכרז.
...
אולם דין הטענה להידחות מיותר לציין, שאין אדם יכול לרכוש (או למכור לעצמו) את חלקו שלו.
לפיכך אני מאשרת את הצעת התובע, ומורה לכונסי הנכסים לחתום על הסכם מכר, לפיו ירכוש התובע, בעצמו או בנאמנות עבור צדדים שלישיים את חלקי הנתבעים.
הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות ההליך בסך 7,500 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

איני רואה גם לקונה בהוראות המיכרז, בהקשר זה. קשה לסברתי, לקבל את עמדת העותרת, המבקשת למעשה, כי בית המשפט יתערב בדיעבד בהוראות המיכרז, על דרך של הוספת תנאי שלא נכלל בו מתחילה – קביעת מנגנון עידכון הצעה לאחר סגירת המיכרז, במקרה שבו הוגשו פחות משלוש הצעות כשרות – מה שאין מקום לעשות, בשל הפגיעה הכרוכה באפשרות זו, בעקרונות השויון בין המצעים וודאות הוראות המיכרז.
...
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים סבורני כי יש לדחות את העתירה – הצדדים חלוקים, כאמור, בפרשנות הוראות ס' 3.1 להזמנה לקבלת הצעות.
סבורני, כי גם אילו נקבע, כי פרשנות העותרת הינה אפשרית, הרי שלא היה בכך בלבד, להצדיק התערבות בהחלטת ועדת המכרזים, אשר פרשנותה את ההוראה הרלוונטית במכרז, אינה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, או בפגם מנהלי אחר כלשהו.
העתירה נדחית אפוא.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהודעה המוסכמת מטעם הצדדים מיום 15.06.2020 נטען, כי היה על העותר לבחור מיגרש מבין המגרשים שנכללו במסגרת מיכרז צפ/394/2019, אשר היה באותה עת תלוי ועומד ביישוב אבו סנאן ואשר ניתן לבנות בו יחידת מגורים אחת או שתיים, אולם העותר איחר את המועד האחרון להצעת הצעות במיכרז ובחירתו במיגרש התקבלה לאחר סגירת המיכרז.
...
דיון בעתירה לגופה: האם יש מקום להורות למשיבה להוסיף ולהקצות לעותר מגרש בפטור ממכרז, על-פי הוראות פסק הדין, חרף חלוף הזמן ולאור התנהלות העותר עד כה. אודה כי התלבטתי בשאלה, אם לאור התנהלות העותר במשך השנים, יש מקום להורות על דחיית העתירה, אגב קביעה כי המשיבה מילאה אחר פסק הדין, אולם לאחר ששלתי טענות הצדדים, החלטתי לקבל את העתירה ולהורות לרשות לתת לעותר הזמדנות נוספת לבחור מגרש במכרז הבא שיפורסם בישוב וככל שלא יבחר העותר מגרש ולא ימלא אחרי התנאים לחכירת מגרש, תיחשב המשיבה כמי שמילאה אחר פסק הדין.
הגעתי למסקנה זו מאחר ובין הצדדים התנהלו הליכים רבים בסופם לא יצא לפועל הליך הקצאת המגרש, אולם מעולם לא היתה החלטה ברורה, שמבהירה לעותר, כי ככל שלא יסיים הליך בחירת מגרש, יחשב הדבר כמילוי אחר פסק הדין והגיעה העת לעשות כן. הבאתי בפתיח פסק דיני ההליכים למכביר שהתנהלו בין הצדדים עד כה וזאת בהתבסס על המסמכים שצורפו לכתב התשובה.
לסיכום, הבקשה להורות למשיבה להחכיר לעותר מגרש ספיציפי נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי גישת העותרים מסוכנת לתקינות ההליך המכרזי, שכן, בנסיבות בהן כל פגם בהגשת הצעה יחשב טכני ויתאפשר תקונו לאחר סגירת המיכרז, המשמעות תהיה הפיכת תנאי המיכרז לאות מתה.
היטיבה לתאר זאת פרופ' גבריאלה שלו בכתבה כך:   "לעקרון השויון ביטויים רבים בדיני המכרזים הציבוריים. עקרון זה מלווה את ההיתקשרות הציבורית מרגע שנוצר הצורך בעיסקה ועד לבצוע חוזה הרשות עם מי שזכה במיכרז [...] כלל יסודי בדיני המכרזים הוא כי בעל מיכרז אינו רשאי לשנות את פרטי המיכרז לאחר קבלת ההצעות. גם כלל זה נובע מהעדפת ערך השויון על פני שיקולים מסחריים. לפיכך, כאשר תוך הליכי המיכרז ולאחר הגשת ההצעות מבקש מציע לתקן את הצעתו, תישאל השאלה: האם הפגם או תקונו עלולים להעניק יתרון בלתי הוגן למציע או להפר את עקרון השויון [...]" (שלו, עמ' 165-164; ההדגשה הוספה – א.ש.).
...
לטענת ב"כ העותרים, משצורפו משתתפי המכרז לעתירה ובחרו שלא להגיש כתבי תשובה ולא התנגדו (לאחר שהוגשה כבר העתירה) למתן הסעד, מלמד הדבר כי הם אינם סבורים שמתן הסעד פוגע בהם ועל כן לא מתקיימת פגיעה בעיקרון השוויון במקרה דנן ויש להיעתר לעתירה.
סוף דבר העתירה נדחית.
העותרים ישלמו למשיבה הוצאות העתירה (לרבות שכ"ט עו"ד) בסכום כולל של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו