מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קבלת בקשה לעיכוב תשלום אגרה

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

על המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין בגדריו נקבע סעד כספי להראות כי ישנם סכויים טובים לקבלת העירעור, וכי "מאזן הנוחות" נוטה באופן מובהק לטובתו, במובן זה שקיים חשש ממשי שביצוע פסק הדין יגרום לו לנזק בלתי-הפיך.
זאת ועוד, תשלום אגרה אינו סעד שניתן במסגרת פסק הדין, ועל כן ככלל, האופן המתאים להגשת בקשה לעיכוב התשלום האגרה הוא בפניה לערכאה הדיונית – ולא בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בעירעור (ע"א 1339/14 מאור נ' חברת אמישראגז גז טבעי בע"מ, פסקה 2 (6.1.2015).
...
לגופו של עניין, הוגשה תגובה "מטעם המדינה כצד הנכון בהליך", כלשון התגובה, בגדרה נטען כי יש לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.
דין הבקשה להידחות, וזאת בלי להידרש לסיכויי הערעור – ובפרט, לסוגיית זהות המשיבים בהליך דנן.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 15.9.20 נתתי החלטה בבקשה זו, לפיה "הבקשה נדחית, ככל שמבוקש בה לעכב תשלום האגרה, גם אם בקשת הפטור מאגרה תדחה". דיון והכרעה הבקשה נדחית על הסף וגם לגופה.
בנסיבות, לא ניתן לקבל שינוי מצב נטען זה: ראשית, מגפת הקורונה והשלכותיה שררו בישראל גם במועדי בקשות השהיית התשלום הנ"ל שהגישה הנתבעת; ושנית, משעה שהנתבעת הצהירה כי תשלם (ורק קיבלה לבקשתה השהיות במועד התשלום), לא סביר לקבל הטענה הנוכחית בדבר העדר תוקף בדיעבד למעשה להצהרה.
...
ביום 23.7.20 נתנה השופטת המטפלת החלטה בזו הלשון: "נוכח החלטתי בעניין תשלום ערובה להוצאות ניתנת אורכה להגשת הודעת צד ג למשך 30 יום מקבלת ההחלטה" (להבנתי את ההחלטה הזו, האגרה הייתה צריכה להיות משולמת בתוך 30 יום מיום 23.7.20, הוא יום ההחלטה בעניין הפקדת הערובה).
ביום 15.9.20 נתתי החלטה בבקשה זו, לפיה "הבקשה נדחית, ככל שמבוקש בה לעכב תשלום האגרה, גם אם בקשת הפטור מאגרה תידחה". דיון והכרעה הבקשה נדחית על הסף וגם לגופה.
סיכום בקשת הפטור מאגרה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד טענו הנתבעים כי הגשת העירעור כרוכה בהוצאה כספית כבדה (תשלום אגרה ופקדון), וכי ההוצאה הכספית תכביד על תזרים המזומנים של הנתבעת 1.
עוד נפסק כי כשמדובר בפסק דין הכולל חיוב כספי הרי, ככלל, לא יטה בית המשפט לקבל בקשה לעיכוב ביצוע, באשר חיוב כספי הינו הפיך על דרך השבה.
עוד נקבע בפסיקתו של בית משפט זה, כי הוא לא יטה להענות לבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין כספי, שהרי מימוש של פסק דין לתשלום כסף הוא בדרך כלל הפיך על דרך ההשבה (ראו: עוז והדר, בפיסקה 17).
...
מאחר ושני התנאים שעל בית המשפט לשקול בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין הם תנאים מצטברים, ומשקבעתי כי הנתבעים לא הצביעו על טעם המטה את מאזן הנוחות לטובתם, דין הבקשה להידחות, אף ללא שאחווה דעתי בשאלת סיכויי הערעור.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות בקשה זו בסך 1,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 26.1.2020 התקבלה בקשתו לעיכוב ביצוע באופן חלקי בלבד, כך שעוכב ביצוע פסק הדין אך ביחס למימוש בית מגוריו של המערער.
לגופם של דברים טען המערער, בין היתר, כי אין ליתן משקל לדו"חות רואי החשבון איזק ובוכניק, אשר לא נחשפו לכלל הראיות מטעמו; כי שגה בית משפט קמא עת קבע כי עבודתו לא נעשתה במסגרת חוזה אישי כמנכ"ל העמותה; כי בנגוד לקביעתו של בית משפט קמא, לא ייתכן כי היו בידיו שיקים ריקים חתומים על ידי שני מורשי חתימה; כי שגה בית משפט קמא כשקבע כי קיבל משכורת גבוהה מהמותר; כי משכורתו הייתה מוכרת ומאושרת על ידי הנהלת העמותה; כי שגה בית משפט קמא כשקבע כי הועברו כספים מחשבון העמותה לחשבון גמ"ח "רב טוב" שלא כדין; כי חלק מהראיות שעליהן ביסס בית משפט קמא את פסק דינו אינן קבילות; כי שגה בית משפט קמא בדרך בה חישב את הסכום שעליו להשיב לעמותה; וכי המשיבה לא שילמה אגרה כדבעי.
...
ועדת הביקורת הייתה ועדה "על הנייר" בלבד, ודי לקרוא את עדותו של מר גרינוולד, אחד משלושת חברי ועדת הביקורת: "הוא [המערער – י"ע] אמר לי שצריך לחתום, אני אפילו לא זוכר אם הוא אמר ועדת ביקורת, הוא אמר דוח של פעם בשנה ויש לו 2 חותמים, ביטון ופיטרמן והוא מבקש שאני אהיה השלישי, אמרתי לו שאני לא מבין בדברים האלה בכלום, אני תלמיד ישיבה, הוא אמר לי שאין צורך וזו חתימה של אני מאשר שיש שם, זה היה חצי עמוד מודפס וחצי ריק, שאני מאשר שרו"ח בודק את הכל וזו רק חתימה של מעין חתימה של כבוד, הבהרתי לו כמה פעמים שאני לא מבין בזה כלום, [...] אני לא יודע בדיוק מה זה ועדת בקורת. ברויאר ביקש ממני שאצטרף לפיטרמן וביטון כחבר ועדת בקורת שאחתום על הדו"ח, אמרתי לו שאני לא מבין בזה כלום [...]" (הדגשות הוספו – י"ע).
בית המשפט מצא כי העובדה שהחל מחודש מרץ 2007, לאחר פיטוריו של המערער, החלו להירשם בפנקסי הקופה של העמותה סכומים שהתקבלו במזומן, מעלה תמיהה רבה (הדגשה במקור – י"ע) הכיצד יתכן שבשנתיים קודם לכן לא נרשמה בספרי העמותה קבלת כספים במזומן, וכי המערער לא נתן הסבר סביר באשר להיעדר הפקדת מזומנים בקופת העמותה.
סוף דבר שהערעור נדחה על כל רכיביו.

בהליך תמש (תמש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, גם משפנה כבר האב לביהמ"ש, וחרף העיכוב בבירור בקשתו לקבלת פטור מתשלום האגרה, לא מצא האב לנכון לפנות לביהמ"ש בכל בקשה שהיא לקידום בירור של ההליך והכרעה בו, כך, שדה פאקטו, רק בחודש אפריל השנה, כחודשיים לאחר הגשת הבקשה, הוסדרה סוגיית האגרה וההליך החל להתנהל.
...
., היה נעתר בית המשפט לה, ברם, כידוע, הוא בחר שלא לעשות כן. אין צורך להכביר מילים גם בעניין זה, אך כידוע, העיקרון המנחה את בית המשפט בבואו להכריע במחלוקות מעין זו שלפנינו בבחינת עמוד האש שלפני המחנה הוא טובת הקטינים, והוא בלבד.
במקרה דנא שוכנעתי, כי במצב הדברים הנתון, ובפרט בשים לב למועד הגשת הבקשה ולעיתויה, ונוכח פרק הזמן שחלף מאז ועד שבית המשפט נדרש לבירורה, משעה שהקטינים, אשר נאלצו להתמודד עם לא מעט אתגרים, צלחו את המשוכות שעמדו בפניהם והשתלבו היטב במקום מושבם החדש ובמסגרות החינוך שלהם, ובהינתן מצבם הרגשי המורכב, ממילא, בצל הפרידה בין הוריהם והשבר העמוק בנפשם, נהיר, כי לא יהא זה מטובתם לנתקם שוב מסביבתם, ליצור זעזוע וטלטלה נוספים בעולמם ולהורות על השבתם ל..
. - להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו