מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קביעת שטח סופית לשינוי גבולות המגרש

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

לאור המחלוקת בין הצדדים לעניין הפלישה, מונה מומחה מטעם בימ"ש, מר אבו ריא אחמד מהדי (להלן: "המומחה") לצורך סימון גבול מדויק של מיגרש 33 וזאת על אף היתנגדות הנתבעים למינוי זה. המומחה מטעם בית המשפט ביקר במקום לשם עריכת הבדיקה ובחוות דעתו קבע, כי קיים קיר בטון בשני הצדדים של המיגרש, מצד המערבי והמזרחי, אשר חורגים לתוך המיגרש של התובע: נתבע 1 מחזיק בשטח של 32.30 מ"ר ממגרש התובע, ואילו הנתבע 2 - בשטח של 29.85 מ"ר ממגרש התובע (להלן: "שטחי הפלישה").
לעניין הטענה, כי גבולות המיגרש של התובע אינם סופיים לאור ההערה האמורה בתב"ע, לפיה לא מדדו את המיגרש 33, המומחה מטעם בית המשפט הסביר, כי יתכן ולא בוצעה אז מדידה פיזית, כי אם מדידה אוירית, וכי ייתכן כי יהיו שינויים קטנים בגבולות ובשטחים בזמן הכנת תכנית לצורכי רישום.
...
לאחר שבחנתי את טענות נתבע 1 ולאור המסקנות אליהם הגעתי כמפורט לעיל, מצאתי כי נסיבות העניין אינן מצדיקות הימנעות ממתן סעד של סילוק יד על אף קיומה של פלישה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה, כי דין התביעה להתקבל.
משכך, אני מורה לנתבעים לסלק את ידם מהנכס השייך לתובע הידוע כמגרש 33, גוש 22907, חלקות 110, 57, 33, ו- 29 (בחלק מהחלקות), בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ולהחזיר את החזקה ברצועת שטחי הפלישה לידי התובע כשהיא נקיה מכל מיטלטלין או מחוברים מכל סוג שהוא, השייכים להם, וזאת בתוך 60 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

(3) לראות את המיגרש בגבולותיו ובשטחו החדשים כנשוא החכירה ולקבל את החזקה בו. (4) אם כתוצאה משינויים כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) לעיל ישתנה ערך המיגרש, יתוקנו דמי חכירה לפי השטח הסופי לפי הערכת השמאי הממשלתי לתאריך קביעתו של הערך היסודי של המיגרש וכל צד מתחייב לשלם לצד השני רק את ההפרשים שינבעו מהתיקון הנ"ל בתוספת הפרישי הצמדה מתאריך קביעתו של הערך היסודי של המיגרש ועד לתשלום ההפרשים הנ"ל בפועל.
...
סיכום ביניים – סילוק יד חלקי אשר על כן, כל עוד הצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר פיצוי או מתן שטח חליפי, או התאמת חוזה החכירה שנחתם ביניהם, כל עוד לא הוכנה מפת תצ"ר על ידי המנהל ולא שונו שטחי המגרשים לצרכי הסדר ורישום, אני מורה כי על הנתבעת לסלק ידה בשלב זה משטח בן 217 מ"ר, מתוך השטח בן 357 מ"ר שלגביו התבקש סילוק היד.
גם היסוד השלישי "שלא על פי זכות בדין" אינו נקי מספק, נוכח קביעתי לסילוק יד חלקית, ולו בשלב ביניים עד לסיכום שאלת הפיצוי המגיע לנתבעת בעקבות אי ההתאמות בין הממכר למסמכים היוצרים את הזכויות בו. אי בחינת הממכר צריכה לעמוד לרועץ כנגד שני הצדדים לחוזה זה, ולא רק כנגד הנתבעת.
בענייננו השימוש "הכלכלי" בחצר, על ידי אורחי מלון הבוטיק החל חודשים ספורים לפני הגשת התביעה, אותם יש לספור מיום מתן רישיון עסק (1.7.13), שעה שהתביעה הוגשה ב-10/2013), הפחתה מתאימה של חישובי השמאי ל-217 מ"ר, מביאה אף היא למסקנה כי דמי השימוש בטלים בשישים ומהווים זוטי דברים, לפיכך אני דוחה התביעה בענין זה. סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני מורה לנתבעת לסלק ידה משטח בן 217 מ"ר, כאמור בסעיף 32 לעיל, וזאת בתוך שלושה חודשים מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

בתנאי החכירה הנזכרים, נקבע: "11. שינוי גבולות המיגרש וקביעה סופית של שיטחו
...
כפי שצוין בפתח פסק הדין בדיון בסוגיית השיהוי, נוכח נסיבות תיק זה, סבורני כי אין מקום שצו סילוק היד יכלול צו לפיו על הנתבעים לסלק את המחוברים והנטועים מהשטח מושא צו סילוק היד.
אין בידי לקבל את הגרסה הכבושה של הנתבע בחקירתו הנגדית שלא בא זכרה בתצהיר העדות הראשית שלו או לפני כן. התובעים הוכיחו כי הנתבע אמר להם שהגבול עובר בהתאם לקווי הביוב.
כן ישלמו הנתבעים יחד ולחוד לתובעים, הוצאות (בהתחשב בהגשת חוות דעת מודד וחלק משכר טרחת מודד מטעם בית המשפט, וכן חוות דעת שמאי) בסך של 12,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורכת דין בסך של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

(3) לראות את המיגרש בגבולותיו ובשטחו החדשים כנשוא החכירה ולקבל את החזקה בו. אם כתוצאה משינויים כאמור בסעיף קטן (א) ו/או (ב) לעיל ישתנה ערך המיגרש, יתוקנו דמי החכירה לפי השטח הסופי לפי הערכת השמאי הממשלתי לתאריך קביעתו של הערך היסודי של המיגרש וכל צד מתחייב לשלם לצד השני רק את ההפרשים שינבעו מהתיקון הנ"ל, בתוספת הפרישי הצמדה מתאריך קביעתו של הערך היסודי של המיגרש ועד לתשלום ההפרשים הנ"ל בפועל".
...
לסיכום עד כה, נזקי התובעים עומדים על סך של 300,216 ₪.
משכך סבורני כי רמ"י מושתקת מלהעלות טענות אלו בדבר אשמם התורם של התובעים.
לסיכום: רמ"י תשלום לתובעים סך של 300,216 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

במסגרת הסכם הפיתוח נקבע (בסעיף 11) כי לעותרים (היזם בהסכם) ידוע ששטח המיגרש וגבולותיו אינם סופיים ועלולים לחול בהם שינויים, והם יסכימו לכל שינוי בגבולות המיגרש ו/או בשטחו כפי שייוצר בעקבות שינויים בתכנית בנין עיר, הסדר קרקעות וכיו"ב וכתוצאה מכך יקטן או יגדל שטח המיגרש.
...
על אף שלגופו של ענין שוכנעתי כי אכן התרחשה תקלה של ממש בפרסום תשריט התכנית הפוגעת, בה לא יושמה החלטת הועדה המחוזית שקיבלה את התנגדות האגודה, התוצאה אליה הגעתי, שהיא תוצאה קשה לעותרים, היא לדעתי התוצאה המתחייבת בנסיבות הענין.
אי ציון העובדה שהתנהל הליך בין קנול למכנס כדי להצביע על חוסר נקיון כפיים, אך מכיוון שנושא זה מצטרף לנושא השיהוי ואי צרוף צדדים ראויים ראיתי רק לאזכר אותו מבלי להסיק את המסקנות המתבקשות מענין זה. סיכום סוף דבר אני דוחה את העתירה.
העותרים ישלמון את הוצאות המשפט ושכ"ט בסך של 15,000 ₪ למשיבים 5ו- 6 (יחדו).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו