מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צמצום פעולות מימוש המשכנתא

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בפני ערעור על החלטת כב' רשם ההוצאה לפועל אסף אבני אשר דחה בקשה בטענת פרעתי שהגישה המערערת וקבע כי המשיבים יהיו רשאים לפעול למימוש המשכנתא שנרשמה על דירת מגוריה של המערערת.
חרף האמור ולאור שיעור הריבית החריג בהלוואה ולאור "שתיקת" הסכם ההלוואה על אופן צבירת הריבית וכיוון שהסכם ההלוואה הוכן על ידי ב"כ המלווים, יש לפרש את הריבית החלה באופן מצומצם.
...
ביום 2.9.13 כב' הרשם נעתר לבקשה והורה לעדכן את החוב בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ובעקבות כך ביום 1.10.13 ניתן צו לכינוס נכסים לצורך מימוש הדירה וביום 15.10.13 ניתנה החלטה המאפשרת מסירת הודעת פינוי והוצאת צו פינוי.
הצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא צורך בדיון ועל פי כתבי הטענות ולאחר עיון בטענות הצדדים אני סבור שיש לדחות את הבקשה בטענת פרעתי ואולם יש לקבל את טענת המערערת באשר לאופן צבירת הריבית ואלה נימוקי: שטר המשכנתא עצמו מפנה להסכם ההלוואה שעל פיו הוא נעשה ונרשם.
התוצאה היא איפוא שאין לקבל את הערעור על עצם הקביעה ששטר המשכנתא כולל ריבית, אין לקבל את הערעור ככל שהוא נוגע לשיעור הריבית ואולם יש לקבלו באשר לאופן צבירת הריבית מהטעמים המנויים לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך, יש להביא בחשבון כי אין מדובר בנכס סטנדרטי, כגון דירת מגורים, אלא על מלון הכולל עשרות חדרים, בעיר צפת, כך שמלכתחילה מס' הקונים אשר יכולים להביע עניין בנכס כזה היא מצומצמת, ופרק הזמן אשר יידרש לצורך ממושו תהיה ארוכה יותר.
כמו כן, לטענתו, במסגרת המדיניות שלו הוא משתדל להמנע מיצירה של משכנתות מדרגה שנייה לטובת צדדים שלישיים, מאחר שהוא מעוניין לשמור לעצמו את הזכות להחליט האם לפעול למימוש המשכנתא הרשומה לטובתו ובאילו תנאים.
...
ממכלול הראיות שלפניי עולה כי גם לאחר שבחשבונה הוחזרו שמונה המחאות, המשיכה התובעת למשוך שיקים מבלי שווידאה כי יש להם מקור לכיסוי וללא תיאום עם הנתבע.
(ר' עמ' 41 לפרוטוקול, ש' 15-23) סוף דבר: נוכח כל האמור לעיל, הנני דוחה את התביעה.
הנני מחייב את התובעים לשלם לנתבע, ביחד ולחוד, את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ואולם, משחובם של הלווים לבנק היה מובטח במשכנתא, עולה השאלה, האם היה על הבנק לפעול למימוש המשכנתא טרם הגשת התביעה כנגד המערערת, בהתאם להוראת סעיף 27(ב)(1) לחוק הערבות, ואם כך, האם פרק הזמן הדרוש למימוש הדירה מאריך את מועד ההתיישנות ביחס לתביעת הבנק כנגד המערערת והערבה.
משניתן למצוא אחיזה לשונית לפרשנות, שאינה רואה בסייגים אלה סייגים חלופיים, כי אם פעולות שעל הנושה להשלים במקביל, טרם נקיטת ההליכים כנגד הערב, ואשר מטבען גם מבוצעות בו זמנית, סבורים אנו, כי ראוי להעדיף בהקשר זה פרשנות הנותנת ביטוי לתכלית החקיקה על פני הפרשנות המילולית המצומצמת שהוצעה על ידי המערערת.
...
בית משפט קמא בפסק דינו דחה את טענת המערערת, לפיה יש לדחות את תביעת הבנק מפאת התיישנות.
משלא הובאו על ידי הבנק טעמים כלשהם, שיש בהם כדי להצדיק את העיכוב במימוש המשכנתא, ומשלכאורה עולה מחוות הדעת השמאית, שנמסרה לכונסת הנכסים ביום 18/03/04, למעלה משנתיים לאחר שהלווים חדלו לפרוע את תשלומי ההלוואה, וכשנתיים לאחר שהלווים עזבו את הארץ לצמיתות, כי שוויה של הדירה, עד למכירתה בפועל, פחת בלמעלה ממחצית במהלך השנים הרבות בהן הייתה הדירה נטושה, סבורים אנו, כי הסוגיה הנוגעת לנזקה של המערערת, באשר לירידת ערכה הריאלי של הדירה במהלך התקופה שבה התמשכו הליכי המימוש שלא לצורך, לא נתלבנה במלואה בפני בית משפט קמא.
לפיכך, סבורים אנו, כי ראוי להחזיר את הדיון לבית משפט קמא, לצורך בירור שאלת נזקיה של המערערת, כתוצאה מעיכוב הליכי מימוש הדירה, ומתן פסק דין משלים בסוגיה זו. על מנת שניתן יהיה לקיים דיון ענייני, יש לאפשר למערערת להשלים את הליכי גילוי המסמכים, ביחס להליכים שהתנהלו במסגרת כינוס ההליכים בהוצאה לפועל, לרבות קבלת כל חוות הדעת השמאיות שהתקבלו בידי כונסת הנכסים בתקופת מינויה, ואשר ללא ספק הינם רלבנטיים להוכחת נזקיה של המערערת.
התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן: אנו מורים על החזרת הדיון לבית משפט קמא, על מנת לדון בסוגיה שפורטה על ידינו בפסקה 51 דלעיל, ומתן פסק דין משלים בסוגיה זו. למניעת ספק, פסק דינו של בית משפט קמא, בכל הנוגע לכל שאר קביעותיו, בעינו עומד ללא שינוי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על רקע האמור, הוצע לפרעם כי התובעת תפרע את חוב בלס לבנק למסחר, תבוא בנעליו של הבנק למסחר, תרשם כבעלת הזכויות במשכנתא ללא הגבלת סכום, והנתבע ישמש כונס נכסים מטעם התובעת במקום כונס הנכסים מטעם הבנק למסחר, ויפעל למימוש הדירה באם בלס לא יחזירו במועד המוסכם את הסכום שיקבלו מהתובעת.
טענות התובעת מופנות כאמור לפעילות הנתבע בקשר לדירה, ומתמקדות בשתיים אלו: האחת – אי מכירת הדירה ע"י הנתבע על אף מינויו ככונס נכסים למטרה זו, והמכירה הכושלת לאחר מכן לדבל ואי העברת התמורה לתובעת (להלן – החלק הראשון); השנייה – התרשלותו של הנתבע באופן טיפולו במשכנתא שנרשמה לזכות התובעת על הדירה, שהביאה לכך שתוקפה צומצם לסכום 114,000 דולר בלבד (להלן – החלק השני).
...
כך למשל, מציין בא כוחה במכתבו מיום 30.10.2000: "...מרשי דורש שתמכור את הדירה שבנדון מתוקף סמכותך ככונס נכסים על הדירה ותעביר אליו את תמורת המכר..." (נספח ט"ז לתצהיר התובעת) או במכתבו של פרעם מיום 1.7.02: "במידה ותתעלם מהנחיותיי כפי שאתה עושה זמן כה רב, אאלץ לבקש החלפתך ככונס נכסים וכמו כן אני שומר לעצמי את כל דרכי הפעולה שאעלה בדעתי. הנני מורה לך בזאת לפנות לאלתר את החייבים מהדירה ולמכרה לכל המרבה במחיר" (סעיפים 10-11 לנספח י"ז לכתב התביעה).
חלף זאת ציין: "קודם כל ניקח את אותו פרק זמן עד 2003 שהוא הפרק שבו היה צריך להתפכח...לוקח זמן להתפכח. נקודת ההתפכחות שלי היתה שביקשתי מעו"ד אזולאי שיבוא לכנ"ר ויחליף את עו"ד פלד כנאמן מבחינתי, אני לא זוכר מתי זה היה בדיוק ואמרתי שאני לא מאמין בעו"ד פלד יותר...נפגשו אצל עו"ד פלד סיפר לנו סיפורים שהנה הדירה נמכרת.. בסופו של דבר הזמן נגרר למצב שבו אני לא רציתי לבוא ולבעוט לעו"ד פלד, אמרתי אנחנו מכירים המון שנים, לא הצטייר שהוא עושה שם משהו בכוונה בשביל לדפוק אותי, אז לא חשבתי על אפשרות כזו" (בעמ' 11-12 לפרוט', מיום 5.6.12).
התובעת לא הוכיחה את הנזק לו טענה והנובע מהתרשלות זו. התביעה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לחלופין, נטען כי אם הבקשה תיתקבל, יש לחייב את המערערים בהפקדת ערובה שלא תפחת מ-400,000 ₪ במטרה לצמצם את סכוני הבנק.
המערערים הסבירו את מועד הגשת הבקשה בכך שהניחו כי הבנק לא יפעל למימוש המשכנתא עד להכרעה בערעורם, ולכן הגישו את הבקשה רק משהתברר להם כי הבנק פועל במלוא המרץ למימוש המשכנתא עוד בטרם ההכרעה בעירעור.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להתקבל.
כידוע, בית המשפט ייטה להיעתר לבקשות לעיכוב הליכי מימוש של בית מגורים, גם אם סיכויי הערעור אינם גבוהים במיוחד, בשל הנזק הבלתי הפיך שצפוי להיגרם למבקש המתגורר בדירה.
אשר על כן, הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו