מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו עיכוב יציאה תביעה כספית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשה למתן צו עיכוב יציאתו מן הארץ של המשיב, שהוגשה במסגרת תביעה כספית ע"ס 602,397 ש"ח (להלן: "הבקשה"), ברקע הדברים: תביעה כספית שהוגשה בחודש מאי 2020 על ידי המבקשת, כנגד חברת תשרי רהיטים בע"מ (להלן: "החברה") וכנגד שלושה ערבים, אשר ערבו לפירעון חובות החברה כלפי המבקשת (להלן: "הערבים").
...
הגם שלא הוכח שהמשיב הינו תושב סין, הרי שהשהות המרובה שלו משך השנים האחרונות בחו"ל (כך לדברי מנהל המבקשת עצמו) מלמדת על זיקה ממשית לחו"ל (גם אם בתקופת נגיף הקורונה שהה בישראל ולא בסין) ונחה דעתי, כי מרכז חייו ועיסוקו של המשיב הם בחו"ל. ודוק- המשיב עצמו הגיש מסמכים רשמיים של רשות האוכלוסין מהם ניתן ללמוד על שהות ממושכת בחו"ל בשנים האחרונות: בשנת 2019 שהה המשיב כ- 230 יום בחו"ל; בשנת 2018 שהה כ- 260 יום בחו"ל ובשנת 2017 שהה כ-210 ימים בחו"ל. גם אם נתעלם ממסמכים אלה, הרי שעדותו של מנהל המבקשת שהעיד על כך שהמשיב עבד בסין והפנה אליו לקוחות מלמדת על אותה זיקה.
נחה דעתי, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת חופש התנועה של המשיב.
אני מורה על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ אשר ניתן בתיק זה ביום 25 בפברואר 2021 (אין בהחלטה זו כדי לבטל צווים אחרים שקיימים כנגד המשיב, ככל שקיימים).

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הבקשה הוגשה יום לאחר פתיחת ההליך בו הוגשה מטעם המבקשת תובענה בסדר דין מהיר נגד המשיב, לתשלום חוב כספי על סך 34,105 ₪.
תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות") קובעת לעניין סעד זמני בדבר עיכוב יציאה מן הארץ: "124. (א) בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ ולהורות על הפקדת הדרכון או תעודת המעבר של המשיב או להתנות תנאים ליציאתו, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי שהמשיב עומד לצאת מן הארץ לתקופה ממושכת או לצמיתות, והיעדרו מהארץ עלול להכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין; אם התובענה היא לפיצויים בשל נזק גוף – די אם בית המשפט השתכנע שקיים חשש סביר שהעדרו של המשיב מן הארץ עלול להכביד על ביצוע פסק הדין.
...
לפיכך, ויחד עם העובדה שגובה הסכום אשר את גבייתו אמור להבטיח מתן הצו מקים חריג על-פי התקנות, אין מקום להיעתר לבקשה בהיעדר טעמים מיוחדים שיצדיקו מתן צו המהווה אמצעי קיצוני.
לאור כל הנימוקים המפורטים לעיל, סבורני כי מדובר בבקשה אשר לא מגלה עילה על פניה, ולפיכך מוצדק לדחותה גם ללא צורך בתשובה (ר' רע"א 1556/21 עירון נ' בר אור [פורסם בנבו, 22.4.2021].
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

יתרה מכך, גם אם היה מדובר בתביעה כספית, ספק אם היה די בטענות המועלות בבקשה על מנת ליתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, שכן על-פי הפסיקה, נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ הן למשל חשש להברחת נכסים שיש לנתבע בארץ, משום שאם יש לו נכסים בארץ, ניתן יהיה לרדת עליהם לשם ביצוע פסק הדין, גם בהיעדרו (ראו: ר"ע 199/86 דליה כהן נגד גיורא כהן, פ"ד מ(2) 53 (1986)).
...
ביחס להסכם הדיוני שאליו הגיעו הצדדים במסגרת הדיון בסעד הזמני, טוען המשיב כי אין הוא מקיים אותו משום שהגיע למסקנה כי הוא מקפח אותו.
לאור כל האמור, אני דוחה את הבקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד המשיב, ומורה על ביטול הצו הזמני שניתן ביום 2.8.23.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי וההחלטה שעליה הוגש העירעור: במסגרת ת.א. 30930-02-19, הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה כספית כנגד החייב וכנגד נתבעים נוספים.
לענין זה אפנה אף לקביעת כב' הר' י' טימנס בהחלטה מיום 9/8/2023 לפיה (ההדגשות לא במקור) – "בעת הזו עת מדובר בחייב המבקש לצאת מהארץ לצמיתות אשר לא פעל מיום פתיחתו של התיק לכסוי החוב, יש להותיר את צו עיכוב היציאה מהארץ על כנו". שישית, נתתי דעתי שכעולה מהחלטת כב' הר' י' טימנס לפיה "נחזה כי לחייב חשבונות בנק בארץ", כך שאפשר ובנוסף לנכס המקרקעין שבבעלות המערער הרי ביחדיו גם נכסים אחרים אליהם יש להתייחס.
...
אין למסקנה זו על מה להיסמך.
לא הובהר מדוע בני משפחתו בישראל אינם מסוגלים לסייע או להעמיד ערבות (והאם קיימת לו משפחה בישראל מעבר לשני ילדיו) והמסקנה המתבקשת היא, כי לא הוכח גם שהתנאים שנקבעו על ידי כב' הרשמת אינם סבירים בנסיבות העניין.
סוף דבר- הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתן התובע מוציא זעמו על כך שעוכב בארץ מכוח צוי ההגבלה ניתנו ע"י בית הדין שהנו רשות שיפוטית של מדינת ישראל המוסמך לתת צוים ולא על ידי בא כוח מסורבת הגט משכך אין מקום לתבוע את ציבור עורכי הדין המייצגים והפיכתם לחשופים לתביעה בעילה של נזק שניגרם לבעלי הדין בשל צו רשות מוסמכת.
הנתבעת 2 לא ידעה את מקום מגוריו התובע כאשר הגישה את הבקשה לגט בירושלים ולא חלה עליה החובה לבדוק את כתובתו של התובע במירשם התושבים במשרד הפנים שכן מאגר זה אינו פתוח בפניה ועמד בנגוד לחובתה לדאוג ללקוחתה ולעתור במהירות להגשת הבקשה לגט ולמתן צו עיכוב יציאה מן הארץ בטרם יצא התובע את הארץ ולקוחתה תיוותר עגונה.
גם לאחר שהועברה הבקשה לגט לבית הדין הרבני בתל אביב, המשיך התובע בסירובו ליתן גט והעדיף לנצל את ההזדמנות להעלות דרישות כספיות מאישתו וטענה בדבר שלילת ההכרה ביהדותה של האשה על מנת להמנע מליתן לה גט. רק לאחר שבית הדין הרבני פסק כי התובע חייב ליתן את הגט ביום 16.6.2015 ואיים על התובע בהוצאת צוי הגבלה על פי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) הואיל התובע בטובו להופיע בבית הדין וכתב כי הוא מסכים סוף סוף ליתן גט אך בשל תקלה של בית הדין לא סודר הגט באותו המועד.
...
עולה מכל האמור לעיל, כי דין התביעה בעילת הרשלנות להידחות.
רק משום אמירה זו דינה של התביעה לפיצוי בגין לשון הרע להידחות על הסף.
סוף דבר הוא כי התביעה נדחית כולה והנני לחייב את התובע לשלם לנתבעות הוצאות משפט בסך 8,000 ₪ לכל אחת מהן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו