מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה לעיכוב תוכנית מחלף

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט י' דנציגר: בעתירה זו מבקשים תושבי המועצה המקומית מבשרת ציון למנוע, ולחילופין לעכב, את העתקת מסוף האוטובוסים המתוכנן מ"מחלף הראל" ל"מחלף חמד".
בד בבד עם הגשת העתירה הגישו העותרים בקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיבים לפתוח את "מינהרות הראל" ולסגור את מסוף התחבורה הציבורית במחלף הראל.
במסגרת הליכי התיכנון אף הוצג דו"ח מטעם משרד התחבורה בנושא התחבורה הציבורית במחלף הראל והשפעת התכנית על תושבי האיזור בהקשר זה. יודגש כי הנושא בכללותו הגיע אף לבית משפט זה (ראו פסקי דין מימים 20.9.2011 ו-1.12.2011 בבג"ץ 9218/10; בג"ץ 534/11; בג"ץ 3714/11; ובג"ץ 5668/11), ובעקבות כך אף הוחזר לות"ל לבחינה מחודשת בסוגיה מסוימת.
...
בנסיבות אלה, גם אם נאמר שהעותרים הגישו את עתירתם "רק" כחודשיים לאחר שהתגלו להם העובדות על פתיחת המנהרות וסגירת מחלף הראל, עדיין לטעמי היה דינה של העתירה להידחות על הסף בשל שיהוי, סובייקטיבי ואובייקטיבי, במועד הגשתה (ראו: יצחק זמיר הסמכות המנהלית כרך ג 1972-1917 (2014)).
לבסוף ייאמר, כי גם לגופו של עניין, העותרים טוענים לכאורה כי הם אינם מבקשים לתקוף את התכניות המאושרות, אלא רק לטעון כי המשיבים סוטים מהן, ואולם התרשמותי היא כי למעשה העתירה באה לפתוח מחדש את הדיון בחלקים רבים בתוכניות; וכי ממילא, גם טענה כזו דינה להידחות בשל שיהוי הדבק בה. נוכח כל האמור לעיל, היות שאיני סבור כי ניתן לדון בעתירה במועד שבו היא הוגשה, אציע לחבריי לדחות את העתירה על הסף.
משבאתי לכלל מסקנה זו, ממילא תידחנה גם בקשות העותרים למתן צו ביניים ולהגשת הודעה נוספת לתיק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

זאת לטובת ביצוע מחלף 784/85, מחלף 702/85 ודרך מספר 702 שאושרו בתכנית מתאר ארצית לתשתיות לאומיות מספר תת"ל 17/א. הצוו התבקש עד לגיבוש סופי של חלופות הגישור של המחלפון כפי שנתבקשו על ידי הועדה הארצית לתיכנון ולבניה של התשתית הלאומית (להלן הות"ל).
למרות זאת טרם תוקנה התביעה מכוחה הוגשה הבקשה מושא החלטה זו. בהתאמה התביעה העיקרית כרגע, עניינה הוא מתן צו מניעה שיעכב הליכי הפקעה מכח תכנית שאושרה כדין עד לבירור עתירה שהוגשה לבג"צ כנגד אישור התכנית.
...
אני סבורה עוד כי צודקים המשיבים בטענה כי הגשת התביעה העיקרית כמו גם הסעד הזמני נועדו להבטחת מנגנון פיצוי בגין ההפקעה.
שוכנעתי כי גם אם יתקבלו טענות של המבקשים בנוגע לאפן הנכון לפיו יש לבצע תכנון מפורט של המחלפון, אין באפשרות זו, שסיכוייה אינם ברורים, לסייע למבקשים.
המבקשים ישלמו הוצאות בסך כולל של 5,000 ₪ לכל אחד מהמשיבים.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

על פסק דין זה הגישו המבקשים שני ערעורים אשר תלויים ועומדים לפני בית משפט זה. טענות המבקשים בבקשות לצוו מניעה זמני בד בבד עם הגשת העירעור הגישו המבקשים את הבקשות למתן צו מניעה זמני (בעע"ם 1489/13 הוגדרה הבקשה כמתייחסת ל"צו ביניים"), הן הבקשות שלפניי.
בנוסף טוענים המבקשים כי בכל מקרה ראוי שהמשיבה 4 לא תקדם את סלילת הכביש בתוך בית צפאפא כל עוד לא אושרו תכניות לבניית מחלפים בצפונו ובדרומו של קטע הכביש הרלוואנטי.
המשיב 5 הצטרף לטענות יתר המשיבות באשר לסכויי העירעור הנמוכים ובנוגע למאזן הנוחות שנוטה, לטענת המשיבים, לטובת אי מתן הסעד המבוקש, וזאת נוכח האנטרס הצבורי בהשלמתו המהירה של הכביש מושא הבקשה וכן בשל הנזקים הכספיים שעלולים להגרם לקופה הציבורית כתוצאה מעיכוב השלמתו.
...
דיון והכרעה עיינתי בבקשות המבקשים, בצרופותיהן ובתגובות המשיבים ומצאתי כי דין הבקשות להידחות.
יחד עם זאת, בנסיבות העניין, מאחר שבכל יום שעובר נקבעות בשטח עובדות מוגמרות העלולות להפוך את הליך הערעור לתיאורטי, אני מורה לקבוע את הדיון בתיק בהקדם.
הבקשה למתן צו מניעה זמני, איפוא, נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

עניינה של העתירה הוא בבקשת העותרים, להורות למשיבים 3-1 ליתן טעם מדוע לא תעוכב פתיחת המחלף עד לקיום התחייבות המשיב 1 להעברת התקציבים לבצוע העבודות ברחוב אבא הלל, עבודות החיוניות להסדרת זרימה תקינה של התנועה שתגיע מכיוון המחלף; וכי נורה למשיב 4 לנמק מדוע לא יועברו התקציבים הדרושים לבצוע העבודות הנ"ל לאלתר.
לבסוף, טוענים המשיבים 4-1, שמאזן הנוחות במקרה זה נוטה לדחיית הבקשה למתן צו הביניים, שכן תיכנון פרויקט המחלף וביצועו הושלמו זה מכבר, ומטרתם להקל על זרימת התנועה באזור לרווחת כלל הציבור, וכאמור, אין כל מניעה לפתוח את המחלף בטרם השלמת עבודות הפיתוח ברחוב אבא הלל.
עוד טוענת המשיבה 5, בין היתר, כי תוכנית המחלף אושרה על ידי כל הגורמים המקצועיים הרלבאנטיים, וזאת ללא תלות בשאלת ביצוע העבודות ברחוב אבא הלל.
...
בנוסף, טוענים המשיבים 4-1, כי דין העתירה להידחות מהיעדר עילה, שכן הם נתנו את הסכמתם להשתתף במימון העבודות ברחוב אבא הלל, והליכי התקצוב לכך נמצאים בעיצומם.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, לא שוכנעתי כי יש מקום להיעתר לבקשה למתן צו ביניים.
בנוסף, מקובלת עלי עמדת המשיבים, שלפיה העתירה שלפני הוגשה בשיהוי ניכר, אשר לא ניתן לו הסבר מספק.
הבקשה למתן צו ביניים נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עוד טוענים המבקשים כי הליך ההפקעה יכול להתבצע גם ללא פירסום הודעות ההפקעה ומפנים להוראת סעיף 6 בפקודת הקרקעות המאפשר לבעל הקרקע למסור אותה לשר האוצר שישתמש בה למטרת התכנית קרי סלילת כבישים ומחלפים.
צו המניעה המבוקש יביא לעיכוב העבודות ועיכוב בהחלפת אוטובוסים מזהמים כפועל יוצא לפגיעה בציבור.
...
דיון ומסקנות לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון מיום 30.7.2023 ועיינתי באסמכתאות שהוגשו מצאתי שיש לדחות את הבקשה.
לאור האמור, הבקשה לצו מניעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו