מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה זמני לאיסור התקשרות עם לקוחות

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בד בבד עם הגשת התביעה הגישה "אמסלם" בקשה לצוו מניעה זמני שיאסור על מריה לעשות שימוש במידע החסוי של "אמסלם", ובקשה להטלת עיקול על נכסיה.
במעמד הצדדים ולאחר שנשמעו עדויות, הגיעו הצדדים לידי הסכמה לעניין הבקשות לסעד זמני (3.5.2015): עיקול הוטל על רכבה של מריה ועל סך של 70,000 ש"ח המצויים בחשבון הפנסיה של מריה אצל חברת "הכשרת היישוב"; מריה התחייבה (באמצעות ב"כ) שלא תפנה ולא תתקשר, במישרין או בעקיפין, ללקוחות "אמסלם"; אשר ללקוחות שכבר יצרה עימם קשר בעבר, התחייבה מריה ליצור עימם קשר תוך 48 שעות ולהודיעם כי לא תמשיך לטפל בהם; עוד התחייבה מריה להעביר ל"אמסלם" העתקי דואר אלקטרוני אל אותם לקוחות בתוך שלושה ימים מיום קבלת ההחלטה.
נוסף על כך, לאחר סיום העסקתה המליצה ללקוחה א' ב' להיתקשר עם חברת "גרין ליין". גזל סוד מסחרי מוגדר בסעיף 6 לחוק עוולות מסחריות, ולענייננו רלוואנטיים ס"ק (1) ו-(2): "(ב) גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה:
וכך ציינה בסיכומי תשובתה: "יודגש! כי אין בכוונת התובעת להגביל עיסוקה, אלא האיסור נוגע רק לשימוש ברשימת הלקוחות ומשכך כל הטיעון ביחס לתמורה מיוחדת אינו רלוואנטי למקרה עסקינן." דא עקא, עיון בנוסח צוים המבוקשים מראה שהם רחבים בהרבה מאיסור שימוש ברשימת הלקוחות, ובשילוב סעיפי חוזה העבודה של מריה, עולים כדי הגבלת חופש העיסוק.
...
אשר לאובדן הכנסה פוטנציאלית, כאמור, מריה אינה הכתובת לתביעת רכיב זה. 100,000 ש"ח בגין הפרת חוק עוולות מסחריות, ללא הוכחת נזק – בשים לב לכך שמריה לא קיבלה תמורה עבור העברת שמותיהם של הלקוחות לסטאס, ובהתחשב בסכומים הגבוהים אותם ייחסה "אמסלם" להפסדיה לכאורה (אשר לא הוגש כנגדם תחשיב מטעם מריה), סבורים אנו כי פיצוי בגובה 20,000 ש"ח הוא סביר ומידתי בנסיבות המקרה.
לפיכך אין בידינו לקבל עילת תביעה זו, אשר אינה מבוססת דיה ואינה מגובה בתחשיב מפורט מצד מריה.
למען הסר ספק, למעט הכספים שהופקדו עבור רכיב פיצויי הפיטורים, ישוחררו כל הכספים שנצברו לטובת מריה בקרן הפנסיה ול"אמסלם" לא תהיה כל נגיעה בם. סוף דבר מריה אינה זכאית לפיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת, בסך 20,655 ש"ח. יודגש כי "אמסלם" לא שילמה סכום זה מלכתחילה.
מריה תשלם ל"אמסלם" 20,000 ש"ח בגין הפרת חוק עוולות מסחריות ו- 3,500 ש"ח בגין החזר שכר עבודה, ובסה"כ 23,500 ש"ח. סכום זה ישולם ב-12 תשלומים חודשיים החל ממועד מתן פסק דין זה. התנהלותה של "אמסלם" בתיק זה, לרבות העמדת התביעה על סכום בגובה של כמעט חצי מיליון ש"ח והגשת בקשות רבות שחלקן הגדול התברר כמיותר, מצדיקה לטעמנו את קביעת ההוצאות לטובת "אמסלם" בשיעור הבא: מריה תישא בשכ"ט עו"ד בסך 3,500 ש"ח ובהוצאות משפט בסך 500 ש"ח. ניתן היום, כ"ו חשוון תשע"ו, (08 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אי לכך, עתרה המבקשת במסגרת בקשתה לסעדים זמניים למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבים לעשות שימוש במידע של המבקשת כהגדרתו בבקשה; יאסור על המשיבים לפנות בכל דרך ללקוחות המבקשת שהיו בטיפול המשיבים כמפורט בבקשה; יחייב את המשיבים להשיב למבקשת כל עותק מהמידע שלטענת המבקשת נגנב ממנה וכל עותק נוסף שעשו וכן לחייבם למסור פירוט של המסמכים אשר מסרו לצדדי ג' כלשהם ופירוט החוזים שנחתמו עם לקוחות המבקשת.
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, כדי לשלול את האפשרות של המשיבים 1 ו-2 להיתקשר עם לקוח מהרשימה, ככל שלקוח זה פנה אל המשיבים 1 או 2 מיוזמתו.
...
אי לכך ולאור האמור לעיל, הבקשה כנגד מוטי - נדחית.
סוף דבר – אשר על כן ולאור כל האמור לעיל: הבקשה כנגד יוליאן מתקבלת ואני קובעת כי ככל שממועד זה ואילך יפנה יוליאן ללקוח הנקוב ברשימה, בניגוד להוראות פסק הדין, הוא יישא בקנס בסך של 25,000 ₪ עבור כל פניה לכל לקוח כאמור.
הבקשה כנגד מוטי – נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

יש לציין כי לאחר הגשת התביעה, המשיכו המבקשים להיתקשר עם לקוחות חדשים ולכן הגישה וויזקום בקשה לצוו מניעה זמני שיאסור על המבקשים לעשות שימוש בתוכנות ולתת שירות ללקוחות באמצעותן.
...
אשר למאזן הנוחות, טוענת וויזקום כי לאור התנהלותם ה"פיראטית" של המבקשים אין כל מקום לאפשר להם להשתמש בתוכנות תוך הפרת זכויות היוצרים בהן וכי הגנת הפרטיות שלהם נדחית אל מול אינטרס וויזקום לממש את זכויות היוצרים שלה.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בפסק הדין מושא הערעור, בהודעת הערעור, בבקשה ובתגובה לה על צרופותיהן, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי, כפי שיפורט להלן.
אשר על כן, אני מורה על עיכוב ביצוע הצו למתן חשבונות כנגד המבקשים עד להכרעה בערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התוצאה מכל האמור לעיל היא כי ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להיתקשר עם לקוחות החברה מלבד לאומי קארד, ויזה כ.א.ל ובנק לאומי, וכן ליצור קשר כלשהוא עם מי מעובדי החברה.
...
בהקשר זה מקובלת עלי טענת המבקשים כי על מי שטוען לעיכוב הליכים בגין טענת בוררות – מוטל הנטל להוכיח כי נקט בצעדים פוזיטיביים על מנת לממש את סעיף הבוררות.
מסקנה זו עולה במספר עובדות שהתבררו במהלך הדיון.
התוצאה מכל האמור לעיל היא כי ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להתקשר עם לקוחות החברה מלבד לאומי קארד, ויזה כ.א.ל ובנק לאומי, וכן ליצור קשר כלשהו עם מי מעובדי החברה.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2010 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי (השופט יהודה זפט; בש"א 23075/02) נעתר חלקית לבקשה ונתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים, ביחד ולחוד, לקיים קשר עסקי עם לקוחות וספקים של דאטה, למעט גופים צבוריים הרוכשים ציוד בדרך של מיכרז וסוכנים בלעדיים של מוצרים המיוצרים בחוץ לארץ.
לדעת בית הדין, יכולתה של דאטה לשווק את המוצרים המתכלים במחירים זולים יותר ממחירי השוק, הנה פועל יוצא של התקשרותה עם הספקים הזרים המשווקים לה את המוצרים המתכלים, תוך הפרת תנאי הזכיון שקבלו מיצרני המוצרים ומכירתם ללקוחות בישראל במחירים זולים שאינם מגלמים את התשלומים בהם נושאים הנציגים המורשים של יצרניות המוצרים המתכלים (סעיף 4.4 יב' בעמוד 26).
...
נציג עובדים מר מנחם שוורץ דעתה של השופטת רונית רוזנפלד , כפי שמנוסחת בסעיפים 11-12 מקובלת עלי.
נציג מעבידים מר אילן שגב אני מצטרף לדעתם של הנשיא אדלר והשופטת רוזנפלד, מבלי לגרוע בטעמים המקובלים עלי של השניים אני סבור שמאחר והדיונים בבתי המשפט, בערכאות השונות, מתנהלים כבר קרוב לשמונה שנים, בדיקת החשבונות בעייתית ומורכבת, נכון וצודק הנשיא אדלר בקביעת סכום הנזק.
סוף דבר על דעת כלל חברי המותב מתקבל ערעור המערערת בחלקו לעניין סודיותה של רשימת הלקוחות של המערערת, כאמור בחוות דעתו של השופט צור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו