מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה זמני לאיסור גביית דמי ניהול

בהליך תביעות בין ארגוניות (סב"א) שהוגש בשנת 2014 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לחלופין התבקש בית הדין, ככל שתנתן הארכה המבוקשת, ליתן צו מניעה זמני האוסר על האגוד הכל ארצי לגבות דמי טפול אירגוני מקצועי ממעסיקים בענף הניקיון או לנקוט כל פעולה אחרת לצורך גביית דמי טפול עד להכרעת בית הדין בבקשת הצד.
ארגון חברות הניקיון העיר כי הגיש בקשה להצטרף כמשיב בהליכים משפטיים לגביית דמי טפול אשר מנהל האגוד הכל הארצי בבתי הדין האיזוריים לעבודה וכן ביקש כי ההליכים יעוכבו עד להכרעת בית הדין הארצי בבקשת הצד.
...
לאחר שנתתי דעתי לבקשות השונות, ולכלל החומר המונח בפני, אני מורה כזאת - האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל יגיש תגובתו עד ליום 9.11.14, בשעה 12:00.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא נעתר ביום 27.3.19 לבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, ואסר על העיריה, על רויטל, ועל המבקש, לבצע פעולות הנוגעות להעברת זכויות הדיירות המוגנת בנכס נשוא הדיון, ובכלל זה אסר על העיריה לחתום על הסכם עם המבקש לגבי הנכס, וכן אסר על רויטל לחתום על הסכם למכירת זכויותיה בנכס, כמו גם הגשת תצהירי דייר יוצא ודייר ניכנס, וכן אסר על פעולות למישכון הנכס, וגביית דמי שכירות משוכר המשנה.
מטעם יהודה נטען, בתגובה להודעת המבקש, שאין כל סתירה בגרסאותיהם, ומלכתחילה הם ציינו, שמי שניהל, לצד רויטל, את המשא ומתן על רכישת זכויות הדיירות המוגנת, ומי שניהל עבור רויטל את שכירות המשנה בנכס, היה אביה, הבעלים של חברת ס.ע.מ.ר. שהייתה במועד הרלוואנטי בהליכי פירוק.
...
יחד עם זאת, סבורני, שיש מקום ליתן את הדעת לשאלה מה באשר לגביית דמי השכירות משוכר המשנה עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית או עד למתן החלטה אחרת? בסעיף 23 של בקשת רשות הערעור טוען המבקש, כי צו המניעה הזמני אינו מפרט מה באשר לשכירות השוטפת.
ב"כ יהודה מציין בתגובתו לבקשת רשות הערעור, סעיף 76:"...למשיבים אין התנגדות שבשלב זה ייקבע שדמי השכירות יוחזקו בנאמנות על ידי ב"כ המשיבים וב"כ המבקש באופן שבו בתום ההליך, לכשיוכרעו העובדות, יועברו הכספים למי שזכאי להם". על-מנת שלא ייוותר רִיק בנושא דמי השכירות שעל שוכר המשנה לשלם בגין הנכס , אני מורה בזאת, שלא יאוחר מיום 10.7.19 ימסרו ב"כ יהודה וב"כ המבקש הודעה משותפת ומוסכמת לבית משפט קמא על-כך שהם מסכימים לשמש, שניהם , יחד, כנאמנים לצורך גביית דמי השכירות והחזקתם בחשבון נאמנות נפרד, או לחלופין, לשמש יחד כנאמנים לצורך גבית דמי השכירות והפקדתם בקופת בית משפט השלום, והכל עד שיינתן פסק דין חלוט בהליך זה , כשבהתאם לתוצאותיו יועברו הכספים למי שייקבע כי הוא זכאי לקבלם, או עד למתן החלטה אחרת בסוגיה זו, לפי המוקדם.
בכפוף להוספת ההוראה, שבפסקה ל"א הנ"ל, להחלטתו של בית משפט קמא מיום 6.5.19, אני דוחה את בקשת רשות הערעור הן על החלטת בית משפט קמא מיום 6.5.19, והן על החלטתו מיום 13.5.19.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעקבות הודעת חב' הניהול ומכתב הדחייה של שילה, הוא זה שפנה לבית המשפט בקשה לצוו מניעה זמני וקבוע (ת.א 16974-12-18), במסגרתה ביקש צו האוסר על התובעות למנוע גישה לחנות שלו גם לאחר השעה 21:00 או בכל שעה אחרת.
בפסק הדין מיום 28.10.21 קבע כב' השופט נמרוד אשכול שאכן דמי הניהול הנגבים גבוהים ביחס לשירותים שניתנו ובהיתחשב בעובדה שהקניון מצוי בשיפוצים, והעמיד אותם על סכום מופחת ממה שנתבע.
...
לאחר דיון, בית המשפט נעתר לבקשה וקבע שעל שילה ייאסר להפעיל את עסקו מחוץ לשעות הפעילות של הקניון קרי לאחר השעה 21:00 בימות השבוע, 13:00 בשישי ו- 23:00 במוצ"ש (נספח כ לתצהיר טוב), תוך שהוא מדגיש שפעילות המועדון נוגדת את מטרת החנות "הלבשה והנעלה" על פי האמור בחוזה.
יישום ההלכה למקרה דנן מוביל למסקנה ששילה איננו יכול לחזור ולהעלות טענות שונות כנגד הבעלים הקודמים, לרבות הטענה בדבר אי רישום הזכות הקניינית שלו.
וזאת ותו לא. אוסיף ששילה לא הוכיח ולו בבדל של ראיה טענותיו כלפי חב' הניהול ועל כן בכל מקרה, אין מקום להידרש להן במסגרת הליך זה. על כן אני דוחה את טענות ההגנה של שילה ונוכח הפרת החוזה, נותרה לדיון שאלת הפיצויים.
סוף דבר אני מחייבת את שילה לשלם לתובעות סך של 393,524 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, ובתוספת אגרת בית משפט בתביעה השניה, לרבות שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ (בהתחשב בעובדה שהתביעה הראשונה נדחתה).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

החלטה מיום 10.06.19 ובה נעתר בית המשפט לבקשה שהגישה התובעת ליתן צו מניעה זמני שיאסור על חברת ל.ב.א ודסאו להציג את עצמם כבעלי זכויות בדירות בנכס וימנע מהם לגבות דמי שכירות מהשוכרים בנכס, תוך שנקבע כך (להלן: ההחלטה מיום 10.06.19, נספח 8 לתצהירו של סלומון; ההדגשות במקור – ס.ח'): "3. בדיון הקודם, הגיעו הצדדים להסכמה כי בשלב זה לא יינתן צו מניעה כנגד ש.ב.ע האוסר עליה למכור את הדירות או לגבות דמי שכירות.
עילה זו מבוססת הן על כתב הויתור בדבר העידר תביעות שעליו חתום דסאו מיום 16.08.18 שלפיו אישר דסאו כי מלוא התשלומים שולמו ע"י כהן וכהן רשאי לנהל את הבניין, להשכיר את הדירות ולגבות את דמי השכירות.
...
סוף דבר על יסוד האמור לעיל, הריני מורה כדלקמן: התביעה בתיק תא"ק 7568-11-19, כנגד הנתבעת, מתקבלת באופן חלקי.
התביעה בתיק תא"ק 7624-11-19, כנגד הנתבע, מתקבלת באופן חלקי.
נוכח הפער בין סכום התביעה לבין הסכום שנפסק לטובת התובעת בסופו של דבר, ובשים לב לנסיבות המקרה דנן כפי שפורטו לעיל ובכללן העובדה שהתובעת לא חשפה בפני בית המשפט קיומה של הסכמה בעל פה שהושגה בינה לבין הנתבעים, בניגוד לאמור בהסכמי השכירות מושא כתבי התביעה, על כל אחד מן הנתבעים לשלם לתובעת סך של 2,500 ₪ כולל מע"מ בגין שכ"ט עו"ד וכן סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עם הגשת המרצת הפתיחה הוגשה גם בקשה לצוו מניעה זמני במעמד צד אחד, לאסור על המשיבות לגבות או לידרוש דמי ניהול או הוצאות נוספות, לפני המצאת אסמכתות ופירוט ההוצאות שהוציאה בגין ניהול וטפול במרכז המסחרי.
...
כלומר שגם אם יתברר שהמבקשים מייצגים כדין בתובענה זו – דין הדרישה לשינוי בסדרי התשלום להידחות.
משהודיעה שכבר החלה במלאכה, אין מקום לדון בבקשה למינוי כונס נכסים לכ.א.ן גולן לשם כך. סיכום התוצאה היא שכ.א.ן גולן חייבת ברישום החנויות על שם המבקשים.
תביעת המבקשים להכריז על ביטול ההסכם בין כ.א.ן גולן לבין נ.מ. ולקבוע דמי ניהול שונים מאלו שהם מחויבים בהם – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו