מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו להעתקת מקום מגורי קטין

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

על פי סעיף 2 להסכם נקבע : " מוסכם כי הסדרי הראיה במהלך השבוע, לרבות שינויים בבצוע הסדרי הביקור, יתואם בין הצדדים ישירות, בתיאום ובהתחשבות הדדית בלוח הזמנים של כל אחד מהצדדים ותוך היתחשבות בצרכי ותוכנית הילדים". ביום 18/8/2021 הגיש האב בקשה לסעד דחוף במסגרת תיק י"ס 44066-08-21 , למתן צו מניעה האוסר על האם להעתיק מקום מגורי הקטינים ליישוב מעבר לקו הירוק .צו מניעה זמני ניתן ביום 23/8/2021.
...
העו"ס בתשובותיה לשאלות ההבהרה הסבירה ( מענה לסעיף 4 ) : "הילדים בתבונה רבה סירבו לקחת חלק בדיון בין ההורים, יחד עם זאת הם לא הביעו בפנינו התנגדותם למעבר האם". האפוטרופוס לדין ציינה בסעיף 7 לדו"ח מטעמה את עמדת הקטין י' : " אין לי חברים בקיבוץ ואם יוחלט שאמא תעבור אני אקבל את זה ואסתגל לזה, אין לי כ"כ הרבה בעיה עם הנושא". בסעיף 11 התייחסה האפוטרופוס לדין לעמדתה של הקטינה א.ש : "לעניין שאלת המגורים של האם, סירבה להביע דעה בעניין וביקשה שכלל לא יתעסקו בה ובחייה, לא מוכנה שידברו איתה על זה ושההורים יסתדרו ביניהם, ממילא היא מגיעה מהפנימייה". ולגבי הקטינה א' :" ציינה כי לא אכפת לה להישאר בקיבוץ או לעבור ליישוב X, היא מרגישה שהנסיעה לשם רגילה. לדברי אביה זה רחוק מדי ,אבל היא חושבת שהיא תמצא שם חברות ,ויהיה לה כייף. גם כיום כשהיא נוסעת עם אמה לX היא בסה"כ אוהבת את המקום ". סבורני כי ,האמירה הנ"ל של הקטינים שלא רוצים להיות מעורבים בהחלטה בעניין העתקת מקום המגורים ,נובעת מהעמדה שלהם לא לקחת צד של מי מההורים, ובפרט ששני ההורים מערבים את הקטינים בעמדותיהם וברצונם .
אין בידי לקבל עמדה זו של האפוטרופוס לדין.
לאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן : אני מאשרת את העתקת מקום מגורי הקטינים יחד עם אימם התובעת, ליישוב X ב. בשנת הלימודים הנוכחית הקטינה א' תמשיך את לימודיה בכיתה ו' בקיבוץ , ותסיים את השנה בבית ספר זה , המעבר למסגרת חינוך ביישוב Xיהיה רק בשנת הלימודים הבאה ב- 9/2022 בכיתה ז'.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בהחלטתי מיום 17.8.20 , לאחר דיון במעמד הצדדים, הותרתי את צו איסור העתקת מקום מגורי הקטינים על כנו והחלטתי למנות מומחה מטעם בית המשפט לבחינת מסוגלותם ההורית של הצדדים, משמורתם (גם בשים לב לגילם) והעתקת מקום המגורים המבוקשת כמומחית XXX ' בראי טובתם של הקטינים.
...
אלא שלאחר שפעם אחת הודיע לאם כי לא יוכל לעשות כן באופן חד פעמי, ביכרה האם להתעלם מהודעה זו ובפועל לייצר פרובוקציה מכוונת בהקשר לעניין זה אני סבור כי המומחית עצמה כבר נדרשה לסוגיות דומות הן בחוות הדעת והן בתשובותיה לשאלות ההבהרה.
עם זאת, התרשמתי כי היא אם מאוד נוכחת ומשמעותית עבור הילדים, גם כאשר לא אוספת את הילדים מהגן, בשל עבודתה אני סבורה כי עם קביעת זמני שהות קבועים (ושלא מתחלפים מדי שבוע), תוכל XXXX ב האם לבקש ממעסיקיה לצאת מעט מוקדם פעם או פעמיים בשבוע ולהשלים שעות עבודה 5 לתשובות 9 – ביום בו הילדים נמצאים באחריות האב.
סיכום אופרטיבי לאור כל המקובץ לעיל אני מוצא לאמץ את חוות דעת המומחית במלואה ולאורה נקבע בזאת כדלקמן: אחריותם של ההורים ביחס לילדיהם היא שווה.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בשנת 2015 ניתן ע"י ביהמ"ש במסגרת תמ"ש - 12- 14 צו מניעה קבוע האוסר על העתקת מקום מגורי הקטינים מחוץ לב'.
...
במנעד האפשרויות שהאם יצרה וגידרה, המסקנה ברורה כי יש לאפשר לקטינים לגור בא' עם אביהם ולא בד' עם אימם.
מסקנה זו מחייבת את אימוץ מסקנות המומחית בדבר קביעת מקום מגורי הקטינים אצל אביהם בא'.
לסיכום: התביעה לצמצום זמני השהות של הקטינים אצל האב נדחית.

בהליך תמש (תמש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מאליו מובן, כי ישנו הבדל משמעותי בין בקשה למתן צו מניעה אשר תכליתה למנוע העתקת מקום מגורי הקטינים טרם נעשתה, ובין בקשה להשבתם אל מקום מושבם הרגיל, אשר מוגשת תוך ימים או שבועות אחדים לאחר שנעשה שינוי במקום מושבם הרגיל, וקל וחומר בינה ובין בקשה מעין זו המוגשת בחלוף חודשים מספר מאז נעשה השינוי.
...
., היה נעתר בית המשפט לה, ברם, כידוע, הוא בחר שלא לעשות כן. אין צורך להכביר מילים גם בעניין זה, אך כידוע, העיקרון המנחה את בית המשפט בבואו להכריע במחלוקות מעין זו שלפנינו בבחינת עמוד האש שלפני המחנה הוא טובת הקטינים, והוא בלבד.
במקרה דנא שוכנעתי, כי במצב הדברים הנתון, ובפרט בשים לב למועד הגשת הבקשה ולעיתויה, ונוכח פרק הזמן שחלף מאז ועד שבית המשפט נדרש לבירורה, משעה שהקטינים, אשר נאלצו להתמודד עם לא מעט אתגרים, צלחו את המשוכות שעמדו בפניהם והשתלבו היטב במקום מושבם החדש ובמסגרות החינוך שלהם, ובהינתן מצבם הרגשי המורכב, ממילא, בצל הפרידה בין הוריהם והשבר העמוק בנפשם, נהיר, כי לא יהא זה מטובתם לנתקם שוב מסביבתם, ליצור זעזוע וטלטלה נוספים בעולמם ולהורות על השבתם ל..
. - להידחות.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לאחר שלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה במסגרת פגישת המהו"ת ביחידת הסיוע, ותקופת עיכוב ההליכים הסתיימה, הוריתי בהחלטתי מיום 23.9.22, על סגירת הליך י"ס ועל קיומו של דיון בבקשת האב דנן, במסגרת תביעת האב מיום 6.9.22, לקביעת זמני שהות בינו לבין הקטינה בחגים ובחופשות, בתלה"מ 12496-09-22, במסגרתה עתר, בין היתר, לסעד של שמירת המצב הקיים ולמתן צו שיאסור על העתקת מקום מגוריה של הנתבע והקטינה לעיר Z מהטעם העקרי, לפיו עסקינן בעיר מעורבת ומסוכנת לקטינה.
...
לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים, חוו"ד העו"ס, ולאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, לא מצאתי למנוע את מעבר האם והקטינה לZ אך בשל היותה עיר מעורבת; האם ניתן לומר כי עצם היותה של עיר במדינת ישראל עיר מעורבת, די בה ללמד על סכנה קונקרטית הצפויה לקטינה על מנת למנוע מעברה להתגורר באותה עיר ביחד עם אמה? ברי אפוא כי טענה מסוג זה עשויה להוביל למדרון חלקלק באופן בו הורה יוכל להתנגד עקרונית לכל מעבר של ההורה האחר ביחד עם ילדו הקטין לשכונה עם מאפיינים מסוימים, או לעיר שהדרך אליה ידועה כמסוכנת וכיוצ"ב. לא מצאתי בפסיקה איסור גורף על מעבר מגורי קטינים לעיר מעורבת בה חיים בצוותא יהודים וערבים; על פניו, טענות אלו עשויות להיטען ביחס לכל עיר אחרת מעורבת בארץ, או עיר בה אירעו אירועים ביטחוניים או פיגועים; לפיכך, טעם זה לבדו אינו יכול לעמוד, בפרט במציאות המורכבת של החיים במדינת ישראל, ולא בכדי לא הפנה האב לפסיקה בעניין זה. אמנם בהקשרים אחרים שנידונו בעניינם של קטינים, כגון בקשות לעיכוב יציאה מהארץ של קטין למדינה מסוכנת, או בתיקי אמנת האג, עמדה הפסיקה על זכותו של הורה למנוע נסיעת ילדו הקטין למקום שבו צפויה לו סכנה.
לפיכך, בשלב זה הנני מורה על רישומה של הקטינה לגן ר', בהתאם להמלצת העו"ס. ככל שהאם תעמוד על בקשתה לרשום את הקטינה למסגרת החינוכית המבוקשת בתגובתה (גן ש') עליה לעתור לכך במסגרת בקשה מתאימה, וניתן יהיה להידרש לבקשתה אך לאחר שתינתן זכות טיעון לאב, ולאחר בחינת הסוגיה על ידי העו"ס כראוי.
בנסיבות בהן הצדדים שניהם הסכימו להמלצות התסקיר לעניין זה, הנני מורה לצדדים לפנות לתיאום הורי והדרכה הורית כאמור לפחות במשך שנה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו