מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צו ההרחבה בענף הרכב פיצויי פיטורים

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות התובע/הנתבע שכנגד: התובע טוען כי התפטר מעבודתו בנתבעת בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים מאחר שהנתבעת לא שילמה לו את שכרו בתקופת המחלה ושללה ממנו את רכבו הצמוד; על הצדדים חלים הסכמים קבוציים וצוי הרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, מאחר שהנתבעת עוסקת בהרכבה ומתן שירות למערכות מיזוג אוויר, והרכבתם היא פעולה מורכבת הנעשית בכמה שלבים.
...
לטעמנו, גם בנסיבות המקרה דנן התובעת אינה זכאית אלא לדמי ההודעה המוקדמת שהיה על התובע לתת לה (כאמור בסעיף ז' לעיל), ואילו כל הנזקים שנגרמו לה, לטענתה, מעבר לשיעור זה, מגלמים את הסיכון הרגיל הקיים בהתפטרות של עובד בכיר/משמעותי על העלויות הכרוכות בכך.
סיכום תביעות התובע לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, תוספת ותק והיעדר הודעה על תנאי עבודה נדחות.
יתר עילות התביעה שכנגד נדחות.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע טוען כי חל על העסקתו צו ההרחבה בענף הבניין ואילו הנתבעת טוענת כי היא אינה עוסקת בבנייה או בעבודות בניה או בתשתיות בניה, אלא בהרכבה ופרוק מנופים, מעליות וציוד כבד לתעשייה, החקלאות, הבניין ועוד (סעיף 14 לתצהיר הנתבעת).
תקופת עבודתו של התובע הנה איפוא מיום 27.11.15 ועד לתום תקופת אי הכושר ביום 11.2.17 (שכן משלא הוכחה הטענה כי התובע נטש עבודתו מיד לאחר תאונת העבודה, ובהתאם לסעיף 2(7) לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, הפסקת עבודה מחמת מחלה אינה קוטעת את רציפות העבודה).
בהתאם לצוו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיית חובה, זכאי התובע, לאחר חצי שנת עבודה, להפרשות לקרן פנסיה מקיפה (תגמולים ופיצויים) בשיעור הרלוואנטיים לתקופת עבודתו (6% לתגמולים ו-6% לפיצויים).
...
בדקנו את הרישום בתלושים מול דוחות הנוכחות וכך מצאנו: 4/16 – התובע לא עבד ב- 28.4; 5/16 – התובע לא עבד ב-1.5; 6/16 - התובע לא עבד ב-9.6; 7/16 – התובע לא עבד ב-11.7; 8/16 – התובע לא עבד ב-16.8; 9/16 – התובע לא עבד ב-1.9.
לפיכך, התביעה לדמי חג נדחית.
סוף דבר על יסוד כלל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מהיום את הסכומים הבאים: פיצוי בגין העדר הודעה לעובד בסך 2,000 ₪, בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום 11.5.17 (מועד הגשת התביעה).

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

התובע טוען כי השכר הקבוע לפצויי פיטורים כולל את מרכיב "אחזקת הרכב" בסך 1,500 ₪, אשר לגירסתו הנו פקטבי, לא היה מותנה בתנאי ממשי כלשהוא, ומהוה חלק משכרו.
צוי הרחבה צוי ההרחבה אליהם היפנה התובע – צו ההרחבה בענף העץ וצו ההרחבה להנהגת פנסיה מקיפה בתעשיה – אינם מטילים על מעסיקים שהצווים חלים עליהם חובת הפרשה לפצויי פיצויים בשיעור 8.33% מהשכר, כנטען על ידי התובע, ועל כן אין בסיס לתביעת התובע לפי עילה זו. המחלוקת בעיניין רכיב "אחזקת רכב" התובע מבסס את טענתו בדבר היותה של תוספת "אחזקת רכב" – תוספת פיקטיבית אשר מהוה, למעשה, שכר שבגינו היה על הנתבעת להפריש הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים – ובשל כך גם לשלם לו דמי נסיעות - על דברים שאמר בועז אילוז בדיון המוקדם.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת חלקית: הנתבעת תשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 31,842.27 ₪.
הנתבעת תשלם לתובע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בסך 12,732 ₪.
כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות ושכר טירחת עורך דין בסך 7,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] משכך, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי פוטר מעבודתו ותביעתו בעיניין זה על שני מרכיביה (פצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת) נדחית.
התובע טען את טענותיו בעיניין זה באופן כללי, מבלי לטעון לאיזה הסכם קבוצי ספציפי או צו הרחבה בענף התעשייה או המלאכה הוא מכוון מבלי להציג את ההסכם הקבוצי או צו ההרחבה הרלוואנטי, ומבלי להפנות להוראותיו הרלוואנטיות לענייננו.
בחינת הפעילות העיקרית תתבצע בין השאר "בשים לב להרכב כוח האדם" אצל אותו מעסיק (ראו: עניין אר. אס. אל.).
...
בהתאם לסעיף 26א לחוק הגנת השכר, מצא בית הדין כי מעסיק מסר לעובד ביודעין תלוש שכר שלא נרשמו בו הפרטים הנדרשים, כולם או חלקם, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצוי לדוגמה, ללא הוכחת נזק.
סוף דבר אשר על כן, רן ישלם לתובע, סך של 45,209 ₪ בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, כדלקמן: א.    דמי הבראה בסך 5,372 ₪.
התביעה נגד מיכאל נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

התובע, מר חיים בראון, הגיש תביעה זו לפצויי פיטורין, תשלום חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין הליך פיטורין פגום ואי ביצוע שימוע, שכר בעד תקופה שבה התובע היה מוכן ומזומן לעבודה אך לא ניתנה לו עבודה, פיצוי בשל הפלייה מחמת גיל בהחזרה לעבודה לאחר "חל"ת קורונה", אי הפרשה לפנסיה, פדיון חופשה, אי מסירת הודעה על תנאי העסקה, דמי חגים, הפרישי הבראה, גמול שעות נוספות וניכוי שלא כדין של זמני הפסקות.
האם היה התובע זכאי להפרשות פנסיונית לנוכח תחילת עבודתו בנתבעת לאחר גיל פרישה? האם הפרה הנתבעת כלפי התובע את האיסור הקבוע בסעיף 2(א) לחוק שויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, בכך שהיפלתה באי החזרתו לעבודתו בשל גילו, לעומת עובדים צעירים שהוחזרו לעבודתם לאחר שהוצאו לחל"ת? האם התובע זכאי לתשלום שכר החל מתום 30 ימי החל"ת, קרי: מ-17.4.20, בשל היותו מוכן ומזומן לעבודה? האם נכונה טענת התובע שלא ניתנו לו הפסקות כדין ועל כן הוא זכאי לשכר חצי שעה לכל יום עבודה בגין ניכוי הפסקות שלא כדין? האם חל על התובע צו ההרחבה בענף האפייה על הזכויות הנגזרות מכך? האם זכאי התובע לגמול עבודה בשעות נוספות, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי חגים? האם נכונה טענת התובע בכתב התביעה כי לא נימסרה לו הודעה בכתב על תנאי עבודה שעומדת בהוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי קבלה ומיון לעבודה), התשס"ב-2002 (להלן: "חוק הודעה לעובד"), והם הוא זכאי לפצוי בשל כך? האם זכאית הנתבעת לקזוז בעד שווי אוכל שאכל התובע, דיווח שעות לא אותנטי ואי מסירת הודעה מוקדמת טרם התפטרות.
במקרה בו תחום העיסוק מעורב יש לבחון את הפעילות העיקרית במקום ובהיתחשב בין השאר, בשים לב להרכב כוח האדם במקום (בר"ע (ארצי) 34134-03-20 Habtemariam Tsagay – לחמים מאפייה ואספרסו בר בע"מ (נבו.
...
לנוכח האמור טענות הקיזוז נדחות.
סיכום וסעדים הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: בעד היעדר הודעה כדין על תנאי העסקה – 2,000 ₪.
בשים לב לפער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק בפועל לא מצאנו לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ההליך.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו