מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פשרה בתביעה קבוצתית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הקבוצה בבקשת האישור הוגדרה באופן הבא: "כל מי שביצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (בין אם כונה תשלום 'קרדיט' ובין בשם אחר), ובפועל חויב על ידי חברת 'גמא מימון אישי ישיר בע"מ' בשיעור ריבית העולה על השעור המצוין בדף החיוב (שובר) אשר נימסר לו, וזאת במהלך התקופה שתחילתה שבע השנים שקדמו למועד בקשה זו ועד למתן פסק דין בתובענה". עוד בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור, הגישו הצדדים בקשה לאשר הסדר פשרה ביניהם.
...
כן אני מאשר את תשלום החזר ההוצאות הנזכר בסעיף 20 לעיל תוך 30 יום מיום שפסק דין זה יהפוך לחלוט.
סיכום אני מאשר את הסדר הפשרה בהתאם למפורט בפסק דין זה. עילות התובענה פורטו בסעיף 2 לעיל, והסעדים שהתבקשו פורטו בסעיף 3 לעיל.
אני מאשר את נוסח ההודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק, שצורף כנספח 3 לבקשה לאישור הסדר הפשרה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעות טוענות כי במסגרת התובענה הייצוגית שהוגשה בשנת 2008 לבית המשפט המחוזי נגד הנתבעות בתיק זה ונתבעים נוספים, הועלו טענות דומות לטענות התובעת בכתב תביעה זה. ביום 19.4.2016 אושר בפסק דין הסדר פשרה בתביעה הייצוגית, מכוחו שולמו לזכאי הפנסיה הגרמנית עליהם חל ההסדר, והתובעת בכללם, כספים ונקבע כי ההסדר הוא לסילוק מלא של כל תביעה מצד חברי הקבוצה או יורשיהם ומהוה מעשה בי דין כלפי כל חברי הקבוצה (סעיפים 5 ו-6 להסדר).
...
מכל האמור, דין התביעה נגד כל הנתבעים בתיק זה שהיו צד לתובענה הייצוגית להידחות על הסף.
סיכום התביעה נדחית נגד נתבעות 1-2.
בהינתן שנתבע 3 היה צד לתובענה הייצוגית ולהסדר הפשרה שאושר במסגרתו, התביעה נדחית גם כנגד נתבע זה. אין צו להוצאות.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אכן, בעת הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה, עלולה להתעורר ביתר שאת בעית הנציג, המאפיינת את הליך התובענה הייצוגית, כפי שסיכמה לאחרונה כב' השופטת ענת ברון בעיניין בריל, בפיסקה 14: כידוע, בגדר ההליך הייצוגי נודע לבית משפט תפקיד פקוח משמעותי בכל הנוגע לאופן ניהול ובירור ההליך – על מנת לשמור על האינטרסים של חברי הקבוצה ותכליות ההליך הייצוגי, והכל בהתאם למנגנונים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות .
...
הסכום המוסכם הכולל, הנקוב בהסדר הפשרה המוצע כסכום שלו היו זכאים חברי הקבוצה אילו היתה התובענה מתקבלת (1,200,000 ₪) נמוך מאד ביחס לסכום התביעה (5,506,330 ₪).
על כן אני ממנה את פרופ' הדס גלנדר מארנסט יאנג (ישראל) בע"מ (טלפון: 052-6209907, דוא"ל: hadasge@colman.ac.il) כבודקת לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, ויחולו ההוראות שלהלן: הבודקת תבחן מהו הסכום שהייתה הנתבעת משלמת לו התובענה הייתה מתקבלת במלואה בכל דרך הנראית לה מתאימה בנסיבות העניין.
סוף דבר בטרם תינתן החלטה על אישור הסדר הפשרה תמונה בודקת כמפורט לעיל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה המתוקן, מצאתיו ראוי, הוגן וסביר בהיתחשב בעיניינם של חברי הקבוצה, ועונה לדעתי על דרישות סעיף 19 (א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו: "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהיתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". ההסדר נותן מענה לנושא התובענה שעוסק במניעת שירותי הוט לישובים ערביים שונים.
...
כיוון שבדחיה עסקינן, הבקשה הוגשה בטרם עת. הוט הדגישה כי מדובר בתקיפה עקיפה של החלטות שר התקשורת והמלצות הועדה המייעצת שמינה, ואין לאפשר תקיפה ישירה של החלטה מנהלית במסגרת תובענה ייצוגית.
לאחר שעיינתי בבקשה לאישור ההסדר, לא ראיתי טעם לדחות את הבקשה על הסף, והיא הועברה לעיון הציבור, היועצת המשפטי לממשלה והממונה על הגנת הצרכן (החלטה מיום 4.4.2021).
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה המתוקן, מצאתיו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ועונה לדעתי על דרישות סעיף 19 (א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו: "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". ההסדר נותן מענה לנושא התובענה שעוסק במניעת שירותי הוט לישובים ערביים שונים.
על כן אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר – ויש לאשרו.
על כן אני מאשרת את הסכם הפשרה המתוקן, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הסכם הפשרה מאושר סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהיתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". לאחר בחינת התובענה ובקשת האישור, התשובה, והסכם הפשרה, נמצא כי הסכם הפשרה ראוי, משקף את נסיבות ההליך ואת הסיכונים, ותואם את יעדי החוק ותנאיו.
...
הבקשה לפטור מחלקה השני של האגרה נדחית.
התביעה האישית נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו