מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פרשנות סעיף בהסכם שכר טרחה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לאור האמור אני דוחה אף רכיב תביעה זה. 561,600 ₪ שכ"ט כונס נכסים בתיק הוצל"פ 01-08351-34-3 ממקרא טענות הצדדים עולה כי המחלוקת העיקרית לעניין רכיב זה מיתמקדת בשאלה כיצד יש לפרש את סעיף 3 להסכם שכר הטירחה שני.
...
סעיף 3 להסכם קובע כהאי לישנא: "מוסכם כי כל שכר טירחה שנפסק או שייפסק לחובת הנתבעים, ילדי הנמן, אם במסגרת במסגרת [כך במקור] הליכי הוצאה לפועל, ישולם לינקוביץ כמו גם כל שכר טירחה שייפסק בגין מימוש נכס או נכסים או שכ"ט כונס נכסים ישולם לינקוביץ". מעיון בהוראה זו אני סבור כי מדובר בלשון ברורה וחד משמעית.
הצדדים נתנו דעתם לשכר הטרחה לו תהא זכאית התובעת בהתחשב בנסיבות עריכת ההסכם, ועל כן ההסכם נוקט באופן מפורש בלשון: "שנפסק" או "שייפסק" בתחילתה של ההוראה ופעם נוספת בהתייחס לנאמר בסיפא, על שני חלקיה המופרדים במילה "או". אני סבור כי פירוש המונח "או" הנסמך לתיבה "שכ"ט כונס נכסים" מובנו חיבור לחלקה הראשון של הסיפא, כך שיש לקוראו שכ"ט כונס נכסים שייפסק.
לאור האמור אני דוחה רכיב תביעה זה. מכל הטעמים המפורטים לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סעיף 25(ב1) לחוק החוזים קובע כך: "חוזה הניתן לפירושים שונים והייתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו". סעיף 26 לחוק החוזים קובע כך: "פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה- לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים". התובע טוען כי סכום תביעת מדר עמד במועד החתימה על הסכם שכר הטירחה על סך של 2,027,277 ₪, בהתאם לתחשיב הנזק שהגיש מדר.
...
טענות התובע בכתב התביעה בשנת 2014 ביקש הנתבע מהתובע הצעת מחיר לייצוגו בתביעת מדר ואולם, בסופו של דבר לא נחתם ביניהם הסכם שכר טרחה, והנתבע שכר את שירותיו של עו"ד דובין.
לפיכך, ובהתחשב בפעולות שבוצעו על ידי התובע בייצוג הנתבע בתביעת מדר, לרבות הגשת ראיות והשתתפות בישיבת גישור שהניבה תוצאה מיטיבה לנתבע, ואף בהינתן התכתובת הענפה עד מאוד בין הצדדים (נספח ז' לתיק המוצגים מטעם הנתבע) אני קובעת כי התובע זכאי לתוספת שכר טרחה בסך של 15,000 ₪ מעבר לסכומים ששולמו לו. תוספת זו באה במקום הרכיב המפורט בהוראת סעיף 6 להסכם שכר הטרחה.
סוף דבר, התביעה מתקבלת בחלקה.
בנוסף לסכומים כמפורט לעיל, ישלם הנתבע לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 15% מסכום פסק הדין (לא כולל הוצאות) וחלק יחסי בהוצאות האגרה בהתחשב בסכום התביעה ובתוצאות פסק הדין.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באותה ישיבה, בנוכחות התובע ובהעדר הנתבע, קבעתי שאין מחלוקת עובדתית, וכי המחלוקת נטושה על פרשנות סעיפי הסכם שכר הטירחה ומסמך התחייבות.
...
לסיכום, אין לתת תוקף לסעיף הפיצוי המוסכם שנקבע הסכם שכר הטרחה של התובע עם הנתבעים".
אשר על כן, אני דוחה את התביעה.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט העדיף פרשנות הנתבעת גם לסעיף 8 להסכם שכר הטירחה.
...
וגם פרשנות תכליתית תוביל למסקנה שמדובר בהתחייבות כלפי 11 הדיירים לעשות כל הדרוש על מנת שעבודות הבניה יתחילו במועד.
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות מהנימוקים כדלקמן: א) מטרת בית המשפט לתביעות קטנות היא לפתוח את שערי המשפט בפני "האזרח הקטן" על ידי יצירת מכשיר זמין, יעיל ומהיר לבירורן של תביעות בסדר גודל קטן יחסית, שאילו היו צריכות להתברר בסדר דין רגיל היו הופכות לא כדאיות.
לסיכום: לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על כן, מכוח ההוראה שבסעיף 6 להסכם טוען התובע כי עליו לשלם לנתבע 2.5% בלבד מחלקו בעיזבון, היינו סך של 3,151 ש"ח ולא סך של 6,303 ש"ח. הנתבע מצדו טוען כי יש לפרש את ההוראה שנקבעה בסעיף 6 להסכם שכר הטירחה, כהוראה שמשמעותה הנה התחייבות של הנתבע כי אם ייטול את ייצוגם של אחיו או אחיותיו של התובע כי אז יסתפק בשכר טירחה של 5% מחלקם בעיזבון.
...
גם ההוראה שבסעיף 6 להסכם אינה תומכת במסקנה זו. האמור בסעיף 2 להסכם שכר הטרחה בין הנתבע למר קזז, אינו מלמד אף הוא כלל ועיקר כי ההוצאות שנפסקו לטובת מר קזז צריכות להשתלם לתובע דווקא; היפוכו של דבר, יש בהוראה זו כדי ללמד, לכאורה, כי ההוצאות צריכות להשתלם לנתבע.
בהתחשב בכל הנימוקים המפורטים לעיל, התביעה העיקרית לתשלום סך של 18,000 ש"ח נדחית, משלא הוכחו עילות התביעה.
מנגד, התביעה שכנגד לתשלום סך של 6,302 ש"ח מתקבלת בחלקה, תוך שנקבע כי התובע חב לנתבע סך של 5,428 ש"ח. מאחר שהתובע הפקיד בקופת בית המשפט סך של 6,302 ש"ח, אני מורה למזכירות להעביר מתוך הפיקדון סך של 5,428 ש"ח לנתבע, ואילו יתרת הסכום על פירותיו, תושב לתובע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו