מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פרסום תמונות זכויות יוצרים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

כך או אחרת, אקט פירסום התמונות באתר, כפי שפורט עובדתית בכתב התביעה ואינו נתון במחלוקת עובדתית, הוא בגדר "העמדה של יצירה לרשות הציבור" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 15 לחוק, דהינו – "עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחירתם". פעולה כאמור מהוה חלק מאגד הזכויות המוקנות בלעדית לבעל זכות היוצרים לפי סעיף 11(5) לחוק.
...
לצד זאת, אין בידי לקבל את טענת התובעת כי יש ללמוד על היקף ההפרה, שהוא לטענתה עצום מימדים, מהיקף השימוש באתר, שעומד על מיליוני גולשים.
על רקע מכלול השיקולים שפורטו, ובפרט – היעדר נזק חומרי ממשי לתובעת או ריווח לנתבעים, מחד-גיסא, ומנגד הפסול בהתנהלות האתר בפרט על רקע מהותו ומעמדו כאתר תקשורתי, סבורני כי יש לפסוק במקרה זה פיצוי בסך 15,000 ₪ להיום בגין כל אחת מההפרות שהן הפרסום הראשון, השלישי, הרביעי והחמישי, כאשר פיצוי זה כולל בתוכו הן את הפגיעה בזכות הקניין והן את הפגיעה בזכות המוסרית.
דין התביעה בעניין זה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פירסום התמונה אינו הפרת זכויות יוצרים – אפילו היה התובע מוכיח זכויותיו בתמונה כפי שיובהר להלן – אפילו היה התובע מוכיח זכות כלשהיא בתמונה, הרי לנתבעת קמה, לכל הפחות, הגנת "המפר התמים". כפי שיובהר להלן – הנתבעת הוכיחה שלא רק שלא ידעה אודות זכויות כלשהן של התובע, אלא אף ידעה שהזכויות שייכות לדובר צה"ל – כפי שהופיע על גבי התמונות וכפי שאישר דובר צה"ל עצמו.
...
שלישית – כך או כך, אין במכתב בכתב יד שלא ברור האם התקבל אצל מאן דהוא, כדי לצקת תוכן לטענות התובע או כדי לשנות הקביעות שהובאו לעיל ביחס לטענת "מפר תמים", ביחס לשאלת הזכויות בתמונה וביחס לכל האמור לעיל.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הרי התובע לא הוכיח תביעתו; לא הוכחה זכותו של התובע בתמונה – ואף אילו הייתה מוכחת הרי עומדת לנתבעת, בוודאי בנסיבות המיוחדות שתוארו לעיל, הגנת ה"מפר התמים".
אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 14,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לכך השיבה הנתבעת, כי מהתנהגותו של צד ג' והמצגים אשר הציג בפניה עלה בבירור כי הוא נוהג בתמונות מנהג בעלים ולכן, היא לכל היותר מפרה תמימה כמשמעות המונח בסעיף 58 לחוק וכי לא הייתה מודעת ולא הייתה צריכה להיות מודעת לכך שפרסום התמונות מהוה הפרה של זכויות יוצרים [סעיפים 44 ו-47 לכתב ההגנה].
...
אני מקבל את טענת הנתבעת כי מדובר במדור זניח וכי לא הפיקה רווחים ישירים כתוצאה מפרסום שתי התמונות נשוא התביעה.
סעד 36) בשים-לב לשיקולים דלעיל, ומכוח ההסדר הדיוני המוסכם, אני קובע לתובע פיצוי בגובה של 5,000 (חמשת אלפים)₪, ליום הגשת התביעה, על פי החלוקה הבאה: הנתבעת תשלם סכום של 3,000 (שלושת אלפים) ₪ וצד ג' ישלם סכום של 2,000 (אלפיים) ₪.
אני מחייב את הנתבעת ואת צד ג', ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הוצאות המשפט (החזר אגרת תביעה שתחושב לפי הסכום שנפסק בפועל לעיל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום ההוצאה בפועל) וכן, בנוסף, שכ"ט עו"ד בסך 3000 (שלושת אלפים) ₪, להיום.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד טוען המערער, כי הדיון בבית משפט קמא הוסט לכיוון שגוי, כאילו קיים סיכסוך בין משפחתו של מר טאובר למשפחת הגב' ירקוני, כאשר למעשה מדובר במחדל של המשיבה, כגוף מסחרי, אשר לא בדקה כראוי, טרם פירסום התמונה, את שאלת זכות היוצרים בתמונה, ואף בבית המשפט קמא לא עלה בידה להציג נוהל, לפיו נבדקות זכויות היוצרים במקרים מסוג המקרה הנידון.
...
נוכח מסקנה זאת, מצא בית משפט קמא שאין עוד צורך לדון בטענות המשיבה, בנוגע להגנות מפני הפרת זכות היוצרים, הקבועות בחוק זכות יוצרים, תשס"ח - 2007 .
לצד זאת, אפילו היה בית משפט קמא מגיע למסקנה, שזכות היוצרים בתמונה לא הועברה לגב' יפה ירקוני, הרי שאז הייתה עומדת למשיבה הגנת "שימוש הוגן" בתמונה.
אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: (א) הנני דוחה את הערעור.
(ב) הנני מחייב את המערער לשלם למשיבה הוצאות משפט בערעור בסך 8,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים, הנתבעים פירסמו באתר האנטרנט שבבעלותם תמונה של תלת אופן בצבע ירוק טורקיז שצולמה על ידו והמשמשת אותם לשיווק מוצריהם, תוך הפרת זכויות היוצרים שלהם, לרבות זכויותיהם המוסריות בצילומים, וזאת ללא הסכמתם.
...
הכרעה לאחר עייני ושקלי מכלול השיקולים והנסיבות שבפני, מסקנתי הינה כי דין התביעה להדחות, והכל מן הטעמים שיפורטו דלהלן.
S.A., פ"ד מח(4) 133, 173, עמ' 170-171, כדלקמן: "נדרש שהשקעת היוצר תעבור מינימום מסוים, אם כי מינימום זה נמוך מאוד. נדרש 'שניתן יהיה להבחין בתרומתו העצמאית של היוצר', או ש'המוצר ניתן להבחנה מאבני הבניין שלו'... בבחינת מקוריות אין כל מקום לעשות השוואה בין היצירה המוגמרת לבין יצירות אחרות, וההתמקדות צריכה להיות בשלב הגיבוש של היצירה, כאשר המבחן הראוי יתמקד בבדיקת השיקולים בשלב הגיבוש של היצירה ויבדוק אם אלו לקוחים ממרכיבים קיימים או מיצירות קיימות או שיש בהם גם מעבר לזה, מתרומתו המקורית של היוצר." נוכח האמור, סבורני כי הנתבעים לא פגעו בכל זכות מזכויותיהם של התובעים, וכי פרסום התמונה באתר האינטרנט שלהם, ללא ציון מקור התמונה, שעה שהנתבע מס' 2 עצמו לא מודע היה לקיומם של התובעים ולזכויותיהם הקנייניות בתמונה, אשר לא הוכחו בפני, נעשה בתום לב וללא כוונה לפגוע בתובעים.
בשולי הדברים אעיר, כי אף באם הנתבעים הפרו את זכות היוצרים של התובעים בתמונה נשוא התביעה, מסקנה אשר נשללה על ידי, הרי שגם אז יש לפטור את הנתבעים מתשלום פיצוי לתובעים, בהיותם "מפר תמים", כאמור, בסעיף 8 לחוק, שזהו לשונו: " 8. מפר תמים
לאור כל האמור דלעיל, הנני דוחה את התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו