מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פקעה חלקית בלי שובח דיון נוסף

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 15.6.21 (לאחר שהושלמו כל ההליכים לרבות שאלת ההודעה לצד ג', הגשת כתבי טענות במסגרת צד ג', הוצאת צווים למשרד התחבורה ולרשות הדואר, וכן גם החלפת מותב) היתקיים דיון קדם משפט במסגרתו הוכרעה בפסק דין חלקי שאלת החבות לקרות התאונה כאשר נקבע בפסק דין חלקי כי האחריות לתאונה רובצת לפתחו של הנתבע 1 באופן מלא, וכן נקבע כי סכום התביעה יעמוד על סך של 49,539 ₪, הוצאות אגרה בסך של 626 ₪ וכן שכ"ט העד בסך של 300 ₪, ושכר עו"ד בסך של 5,796 ₪ (להלן: "פסק הדין החלקי").
חבותו של המבטח תיפקע רק לאחר שהנהג המבוטח מודע לפסילה או שפסק הדין מכוחו נפסל רישיונו נימסר לו בדרך המקובלת.
קוד המסירה מתחיל ביום 2.5.15 ותואם את העדות שמסרה נציגת משרד התחבורה כי תאריך הנפקת ההודעה נותן מרווח של 21 יום נוספים שלוקח בחשבון את משך הזמן בין הנפקת והדפת ההודעה ועד המסירה לנמען (כאמור שוב בפרוטוקול הדיון מיום 16.11.21 עמ' 9 שורות 12-14).
...
דין התביעה נגד הנתבעת 2 להידחות אף היא.
סוף דבר משכך דין התביעה נגד הנתבע 1 להתקבל, ודין ההודעה לצד ג' להידחות.
כמו כן ישלם הנתבע 1 לנתבעת 2 הוצאות בגין דחיית ההודעה לצד ג' בסך של 5,000 ₪ נוספים.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

דיון מיתחם העונש ההולם בהתאם לסעיף 40יג לחוק, יש לקבוע האם העבירות שעבר הנאשם מהוות ארוע אחד אשר יש לקבוע בגינו מיתחם עונש הולם אחד, או שעסקינן בעבירות המהוות כמה אירועים, ובהתאם יש לקבוע מיתחם עונש הולם לכל אחד מהאירועים (ראו בעיניין זה ע"פ 8641/12 סעד נגד מדינת ישראל, (05.08.2013)).
ראו למשל: · רע"פ 5959/20 מחמוד באדוסי נ' מדינת ישראל (3.9.20).המבקש הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף (פקע 11 שנה) בזמן פסילה, ללא כסוי בטוחי והזדהות בכזב כאדם אחר.
בית המשפט המחוזי קיבל את עירעורו של המבקש באופן חלקי, כך שקיצר את רכיב הפסילה והעמידה על 8 חודשים.
הנאשם נוהג משנת 2018 וצבר לחובתו 8 הרשעות קודמות, לרבות הרשעה בעבירה קודמת של נהיגה בזמן פסילה, הרשעה מיום 30.5.21 במסגרתה הוטל עליו בין היתר מאסר מותנה בן 3 חודשים שהנו חב הפעלה לאור ביצוע 2 העבירות הנוספות של נהיגה בזמן פסילה.
...
לאחר שבחנתי את כל האמור לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בתיק 2359-09-21 נע ממאסר מותנה ועד שנת מאסר, פסילה לתקופה של 6-60 חודשים וענישה נלווית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מכל מקום, השלימה הנתבעת את עמדתה שבכתובים, היא תסכים להפסקה במחיקה אם התובעים יחויבו לשלם לה את מלוא-ההוצאות, שהוציאה הנתבעת או שהתחייבה להוציא בהליך זה עד כה – 87,750 ש"ח; אם ייאסר על התובעים להגיש תביעה חדשה נגד נתבעים נוספים זולת הנתבעת ואם הדיון בתביעה חדשה, ככל שתוגש, יימשך בדיוק מן המקום, שבו היא הופסקה בהליך זה. בתגובתם, שהוגשה היום, לתשובה זו קבלו התובעים על כך שהנתבעת היתעלמה בתשובתה מן הטעמים, שבהם נתמכה הבקשה למחיקת-התובענה ובייחוד מן הקשיים, שייחסו התובעים לכוחם להפרע מן הנתבעת.
אלא, שלא היה זה בשל פקיעתה של עילת-התביעה, שהתובעים סבורים כי עומדת להם אלא אך משום, שלתובעים נידרשת תביעה חדשה אשר תוכל להקיף את תמונת-העובדות העדכנית, שהם סבורים כי היא נכונה.
כך אירע בתיק זה ובו הושקעו, בשתי הישיבות הממצות של קדם-המשפט, משאבים שפוטיים בהקף ממשי המצדיקים, למצער, את תשלומה של אגרה חלקית.
...
התובעים הוסיפו והצביעו על כך, שפרטי-העובדה בתשובת-הנתבעת לא נתמכו כנדרש בתצהיר – ענין אשר, לשיטתם, מחזק את המסקנה כי הנתבעת אינה פעילה.
לאחר עיון ושקילה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי שבתקנה 41 לתקנות סדר-הדין האזרחי ולהורות על הפסקתה של התובענה במחיקה, תוך קביעתם של תנאים להגשתה מחדש.
בתוך 15 ימים מיום, שבו קיבלו לידיהם פסק-דין זה ישלמו התובעים, יחד ולחוד, לנתבעת, שכר-טרחה של עורכי-דין בסך, כולל מע"מ, של 15 אלף שקלים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בין השאר, נהג הקבוץ ליצבור כספים של חבריו הן אצל נתבעת מס' 2, הקרן, והן בקרנות שונות ובתוכן קרן בשם "קרן החיים". כמו כן, יסד הקבוץ על פי הידוע גופים נוספים, כולם בשליטתו, וביניהם נאמנות קבוץ יזרעאל 2004 אגודה שיתופית חקלאים בע"מ, אחזקות קבוץ יזרעאל 2004 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. עוד נטען שהקיבוץ נהג לקבל כספים רבים עבור המנוחה הן מחברת ביטוח כלל והן מהמל"ל שאותם צבר אצלו.
באשר לקרן המילואים, הרי שגם לפי תקנון הקרן, נקבע כי חבר שחברותו באגודה פקעה, האגודה תשלם לו את תמורת חלקו בקרנות האגודה עליהן החליטה האגודה בתקנונה שהן קרנות הניתנות לפדיון.
בהתאם להסכמת הצדדים, ניתן ביום 10.9.20 פסק דין חלקי המורה לנתבעות להעביר לתובעת שליש מכל הסכומים שהצטברו בקרן המכונה "קרן חיים" לחברי קבוץ יזרעאל, אשר נצברו לזכותה או לטובתה של המנוחה (להלן: "פסק הדין החלקי").
זה המקום לציין כי בדיון שהתקיים בפניי ביום 11.5.20 ביקש ב"כ התובעת לקבל את פירוט החשבונות בקרן החיים, על מנת לוודא שזה אכן הסכום שמגיע לתובעת מעזבון המנוחה בקרן החיים, וביום 31.5.21 ניתן כאמור צו כמבוקש למתן פירוט של כל החשבונות והפעולות החשבונאיות שנעשו עבור ו/או בקשר עם המנוחה במהלך השנים בקרן החיים.
...
לאחר שעיינתי בלשון ההחלטה שהתקבלה וכן בסיכומי הצדדים באותה נקודה, מסקנתי היא כי שמכוח אותה החלטה אין זכאות לתובעת לקבל את אותו מענק או חלק ממנו.
לסיכום, התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשמת הביעה רצונה להישתלב בהליך טפולי ועל כן המליץ שירות המבחן על העמדת הנאשמת במבחן והטלת ענישה חינוכית בדמות של"צ. טיעוני הצדדים לעונש ב"כ המאשימה בטיעוניה, הפניתה לחומרת העבירות, לעברה התעבורתי של הנאשמת – לכך שניתנו 2 גזרי דין בגין נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בדצמבר 2021 ובמרץ 2022, בהם נדונה הנאשמת לפסילה מלנהוג ומלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופות של 8 חודשים ו- 7 חודשים.
בית המשפט המחוזי קיבל את עירעורו של המבקש באופן חלקי, כך שקיצר את רכיב הפסילה והעמידה על 8 חודשים.
· רע"פ 6407/08 סבן נ' מדינת ישראל (2.11.08): המבקש הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף (פקע 13 שנה), נהיגה בזמן פסילה, ללא כסוי בטוחי ומסירת שם כוזב (המבקש הציג עצמו כאחר).
הנאשמת מוזהרת כי אם לא ימולאו תנאי הצוו במלואם, ניתן יהיה לבטלו ולהטיל עליה עונש נוסף, בגין העבירות בהן הורשעה, במקום צו השל"צ, לרבות עונש מאסר.
...
הערעור נדחה.
לאחר שבחנתי את כל האמור לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בתיק שבפני בנסיבות המפורטות בכתב האישום, נע ממאסר מותנה ועד 15 חודשי מאסר, פסילת לתקופה של 6-60 חודשים וענישה נלווית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו