מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פקיעת ייפוי כוח מתמשך

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טוענים הנתבעים כי המנוח ייצג את החברה ברשלנות וגרם בעצמו להתמשכות הליכי הבוררות ולכך שהנתבעת 2 נאלצה לממן את הוצאות הבוררות בסך של כ- 26,000 ₪.
לפי טענת הנתבעים בסיכומיהם, משניתן צו הפרוק לחברה תם הליך הבוררות, פקע ייפוי הכוח שניתן למנוח לייצגה, אבד הסיכוי שהחברה תקבל כספים כלשהם שממילא ככל שיגיעו ימסרו למפרק ולנושי החברה.
...
לסיכום, התברר כי המנוח ייצג את החברה במשך שנים רבות בהליכים כנגד סו"ב ועל בסיס הסכם שכר טרחה לפיו ישולם לו שכר טרחה בשיעור 35% ממה שייפסק לטובת החברה, כאשר כל אותן שנים פעל המנוח מול הנתבע שהיה הבעלים והמנהל והרוח החיה של החברה.
התברר כי הנתבע פעל בחוסר תום לב כאשר הסתיר מהמנוח את הליכי הפירוק אליהם נקלעה החברה, וכאשר גילה זאת המנוח נטל הנתבע על עצמו בהתחייבות אישית לפרוע את חובות החברה למנוח כדי שימשיך בבוררות מול סו"ב. התברר כי גם לאחר שנחתם כתב הערבות פעל הנתבע בחוסר תום לב כאשר הציג בפני המנוח מצג לפיו הוא פועל לביטול הפירוק בעוד בפועל ככל הנראה כלל לא עשה כן. ובעיקר, התברר כי לאחר פטירת המנוח הסתיר הנתבע מהתובעת את ההסדר הנפרד אליו הגיע עם סו"ב, הסדר במסגרתו קבלה הנתבעת 2 פיצוי בסך של 250,000 ₪ באמצעות פרויקט עם סו"ב. במצב זה, אך צודק וראוי הוא שהנתבעים ישלמו את שכר הטרחה לתובעת על בסיס טובת ההנאה שקבלו ואף יישאו בהוצאותיה בגין ניהול התביעה.
אשר על כן אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 103,250 ₪ (35% מהסך של 250,000 ₪ ובצירוף מע"מ בשיעור 18%) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 4.2.09 (יום סיום הבוררות).

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

דא עקא, סעיף 32כב לחוק הכשרות קובע כי יפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מהמקרים המנויים בסעיף, בהם "פטירת הממנה או מיופה הכוח". בעניינינו, משהלך שמואל לעולמו, יפוי הכוח פקע, חסר תוקף, ואינו מקנה לעמיאל את זכות העמידה הנטענת.
...
טענות עמיאל – דינן להידחות.
אף אם הייתה העתירה מוגשת בעתה ובזמנה, על-ידי שמואל עצמו, היה דינה להידחות על הסף.
אשר על כן, העתירה נדחית בזאת על הסף.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

( עומדת" (א. ברק "חוק השליחות", כרך שני, (תשנ"ו- 1996 ), עמ' הצדדים חלוקים בשאלה האם יש להחיל על ייפוי הכוח את הכלל או את שמא החריג לו, דהיינו האם חלה עליו הוראת סעיף 14 (א) לחוק השליחות, ומשכך תוקפו פג עם גריעת כשרותו של מ., או שמא יש להחיל עליו את הוראת סעיף 14 (ב) לחוק השליחות, לפיו משהוא ניתן לטובת צד שלישי, אין הוא פוקע עם גריעת הכשרות.
ודוק, וכפי שיפורט בהמשך, על מנת להכיר בייפוי כוח כייפוי כוח מתמשך, עליו לעמוד בתנאים הקבועים בחוק הכשרות באשר לאופן בו נערך (סעיף 32 י"ג לחוק על תתי סעיפיו), באשר לאופן בו יש לחתום עליו ולאשר החתימה (סעיף 32 י"ד לחוק), באשר להפקדתו בידי הגורם המוסמך לכך (סעיף 32 י"ז לחוק) וכיו"ב. בנוסף נקבע בסעיף 32 י' לחוק הכשרות לאמור: "היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין
...
לפיכך, הנני מורה לדירקטוריון החברה, לרבות רו"ח ב.ד., לפעול לאלתר לניסוח עקרונות הממשל התקין בחברה, לרבות התכנית ליישומו, ולרבות הנחיות בעניין התנהלות נושאי המשרה בה ומנגנוני הפיקוח והבקרה הנחוצים – הכל בהתאם להנחיותיו של רו"ח ב.ד. הודעה בעניין השלמת מלאכה זו, וצירוף עקרונות הממשל התאגידי התקין בחתימת הדירקטוריון תוגש לתיק בית המשפט תוך 6 חודשים.
סוף דבר ייפוי הכוח אשר ניתן ע"י מ. ביום 28.01.2014 לילדיו ר., ח. ו-נ. - תקף.
הנני מורה על מינויו של רואה החשבון, מר ב.ד. כדירקטור בחברה.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כך לפי סע' 32יג (ב) הקובע "בייפוי כוח מתמשך יפרט הממנה את העניינים שבהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, ואם הוא מוסמך לבצע בשמו פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 32ו(ג) – יפרט גם את אותן פעולות; כמו כן, הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ולעניין פקיעתו.
...
משך למעלה מחמישה עמודי פרוטוקול האם ידעה להשיב לשאלות בעניין רכושה, והדגישה, כלשונה: "אני מחליטה בעצמי על הדברים שלי. אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יכתיב לי שום דבר" (פרו' עמ' 52 שורות 9-10)) בכל הנוגע ליחסה עם הנתבע, התובעת ורצונה השיבה: "ש. זה מתנות ומי שמכיר את ח. טוב ומכירים אותו מצוין הוא לא נוגע באגורה. הוא לא יגע בפרוטה. הכל יחזור אלי. אני מוכנה להישבע במה שאת רוצה, לעולם הוא לא יגע. הוא מטפל בי, ח..
סיכום אני דוחה את טענות התובעת לזיוף חתימתה של האם על ייפוי הכוח המתמשך מיום 18.3.19 אני דוחה את טענות התובעת בדבר השפעה בלתי הוגנת של הנתבע על האם לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
על יסוד כל האמור התביעה נדחית.

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך, נקבעה בסעיף 32 כא לחוק הכשרות, ולפיו: "הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות המועד לפקיעתו; לא קבע הממנה כאמור וייפוי הכוח ניכנס לתוקפו כאמור בסעיף 32יט, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו בהתאם להוראות סעיפים 32כב, 32כג או 32כט." סעיף 32 כב, מיפרט אימתי יפקע תוקפו של יפוי הכוח המתמשך ובכלל זה, תנאי שהממנה קבע, פטירת הממנה או מיופה הכוח ומקרים נוספים שפורטו בסעיף.
...
מחלוקת זו הוכרעה בתיק א"פ 441443-03-22 (להלן גם: "ההליך הקודם"), ובמסגרתה הוחלט כדלקמן: "בנסיבות אלה לאחר ששמעתי את הצדדים, עמדת האפוט' לדין העו"ס, הדיווחים השונים שהוגשו לתיק, והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מהצדדים ומרצונו של המשיב, אני מורה כדלקמן:
עמדת האפוט' לדין: האפוט' לדין ציינה את המורכבות המיוחדת של התיק, וכעת המצב קשה, סבוך ופוגעני ואין מנוס אלא למנות אפוט' חיצוני "שיעשה סדר", וטובתו של המשיב 1 מחייבת מינוי אפוט' חיצוני לשם הרגעת הכאוס המשפחתי.
דיון והכרעה: לאחר ששמעתי את המשיבה 2, המשיב 1, ילדיהם, האפוט' לדין וב"כ היועמ"ש שוכנעתי באופן מוחלט שקיימת עילה לביטול ייפוי הכוח וכן יש עילה למינוי אפוטרופוס לכל ענייניו של המשיב 1.
לדבריו "אני לא יכול להישאר לבד בבית, מאמין שלא אשאר לבד". במקרה זה שוכנעתי כי המשיבה 2 פועלת כיום בצורה הגורמת למשיב 1 פגיעה של ממש ופועלת בניגוד לרצונו, ובניגוד לחובותיה כמיופת כוח, ובכך הוכחה עילה לביטול יפוי הכוח המתמשך.
עוד שוכנעתי כי לשם שמירה על ענייניו יש למנות לו אפוטרופוס, שכן ללא מינוי, עלולים להיפגע זכויותיו וצרכיו ולא ניתן להשיג את מטרת המינוי ולשמור על טובתו של המשיב 1 בדרך הפוגעת פחות בזכויותיו, חירותו ועצמאותו.
בהתאם להתרשמות העו"ס, אף אני שוכנעתי כי המשיב 1 אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות במישור הרפואי והרכושי, יחד עם זאת יש להתחשב ולשקול רצונותיו (ככל שאלה אינם מסכנים אותו) בעיקר בהחלטות במישור האישי.
מכל הנימוקים שפורטו לעיל, אני מורה על ביטול מינויה של המשיבה 2 כמיופת כוח וממנה את עמותת גג לנזקק ולחוסה, כאפוטרופוס לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים וזאת באופן זמני עד ליום 10.11.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו