מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פקודת השטרות ביטול שטר משכנתה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

משכך, עתרו לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר העידר תוקפו של השיעבוד ולחילופין, בדבר בטלות שטר המשכנתה ולהורות לרשם המקרקעין למחוק את רישום השיעבוד מפנקס המקרקעין.
ודוק, אף אם נניח לטובת התובעים כי מנדי לא היה מוסמך לפעול לשיעבוד הנכס (ואינני קובע כי פעולותיו נעשו בחריגה מהרשאה), הרי משלא הוכח כי הבנק ידע על העדר ההרשאה הנטענת, פעולתו מחייבת את השותפות, כעולה מהוראת סעיף 14 לפקודת השותפויות (ראה והשווה: ע"א 1286/90 בנק הפועלים בע"מ נ' ורד הלבשה, פ"ד מח(5) 799, 817 (1994); ע"א 592/88 שמעון שגיא נ' עזבון המנוח אברהם ניניו ז"ל, פ"ד מו(2) 254, 261 (1992)).
...
לשון אחר, נוכח התשתית הראייתית שהונחה בדיון שוכנעתי כי אין בטענת התובעים כיום כדי לשנות מהמסקנה המסתברת לפיה פליקס פעל כמורשה מטעם השותפות והשותפים לעניין ניהול ענייני השותפות, ובכלל זה, לשעבוד הנכס לצורך קבלת הלוואות ממוסד בנקאי, לרבות מהבנק, וכפי שנהגה השותפות בעבר, בעניין בנק לאומי.
שכן, בשעה שהתובעים לא הצליחו להניח תשתית ראייתית מספקת לביסוס טענתם ולהוכחת תביעתם, בדבר העדר הסכמתם ליצירת השעבוד ובשעה ששוכנעתי כי השעבוד נעשה כדין, אין צורך, בשים לב לשאלה היחידה שבמחלוקת בהליך שלפניי, להידרש לטענותיהם כנגד הבנק בעניין נסיבות יצירת השעבוד עובר לחתימתו של פליקס על מסמכי המשכנתה וחובותיו הנטענות כלפיהם, לרבות בגין התנהלותו הדיונית במהלך בירור התובענה.
סוף דבר סוף דבר, התביעה נדחית וכפועל יוצא, נדחות ההודעות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כן התברר לשממה שחתימתו על גבי חתימת ההסב של ההמחאות, לחשבון רונן (המחאות שנרשמו לפקודת החברה), זוייפה והוא לא חתם על ההמחאות, כאשר הכספים נגזלו ע"י רונן במירמה ובכחש שעשה בהם מנהג בעלים ואף נטל אשראי נוסף על חשבון הנכס של החברה לצרכיו האישיים וזאת בלא ידיעת החברה ושממה על מעשי מירמה אלו ובלא שנתנו לכך הסכמתם (לשיטתם הכספים היו אמורים לשמש מחצית מהחזר קרן והלוואה של ריבית על הנכס ולהיות מזוכים לזכות חשבון החברה בעלת הנכס).
בכתב התביעה נטען כי רונן הוליכם בכחש ומרמה וגזל כספים, כשבנק ידע או היה עליו לדעת כי שיעבוד הנכס להבטחת חשבונו של רונן נעשה שלא על דעתם, הפר את חובת הזהירות ושיעבד נכס של החברה להבטחת חשבון רונן וליתן לו אשראי ללא הסכמת החברה ולכן התבקש לקבוע כי שעבוד הנכס לטובת חשבונו הפרטי של רונן נעשה אגב מירמה והפרת חובת אמון וזהירות של הבנק והוא בטל כלפי התובעים וגם כלפי צד ג' וכן מבוטל שטר המשכנתא.
...
מנגד, יש לקבל את הערעור של רונן לגבי דחיית התביעה שכנגד.
לכן הצעד המתבקש והאופרטיבי שהיה על בית המשפט קמא לקבוע, כצעד נוסף מתבקש והכרחי מקביעותיו העובדתיות בפסק דינו שיש לקבל את התביעה שכנגד לאחר שנדחו, ובדין נדחו, טענות שממה והחברה.
התוצאה לאור כל האמור לעיל, אמליץ לחברי להרכב לקבל את הערעור ולדחות את הערעור שכנגד.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לחלופין טוען המבקש כי אם מדובר בחתימות אותנטיות שאינן מזויפות אזי הן הושגו בעורמה ובמרמה, שכן מי שהחתים אותו על שטרי המשכנתא "השחיל" ביניהם את שטר הביטול לצורך שימוש עתידי, ולאחר זמן מולא בו שלא כדין תאריך, תוך הצגת מצג שוא כאילו נחתם בפני קרול ביום 11/1/2007 - מה שלא היה ולא נברא.
בנסיבות העניין חלה הוראת סעיף 93 לפקודת ההסדר, כיוון ששטר המשכנתא לטובת המבקש נחתם ונרשם לצורך הברחת נכסיו של המנוח מבלי שהתקבלה תמורה כלשהיא בעדו.
...
די בממצאים שנקבעו בפסק דין זה לעיל כדי לקבוע כי דין התובענה להידחות.
על כן ולאור כל האמור לעיל, התובענה נדחית.
בנסיבות העניין, לאור דחיית התובענה ועל רקע הקביעות דלעיל, אני מחייב את המבקש לשלם לקרול, משיבה 1, סך של 7,500 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הם מבקשים לקבל כי קמה להם עילה לביטול שטר המשכנתה מכוח סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973 (להלן: חוק החוזים), באשר הבנק הטעיה אותם, וכן מכוח סעיף 18 לאותו חוק, שכן נסיבות החתימה על המסמכים נגועות בעושק – ואף בתרמית (סעיף 56 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] [להלן: פקודת הנזיקין]) ובהשפעה בלתי הוגנת.
...
]'' (רע"א 8357/08 אוניברסיטת בן גוריון בנגב נ' ארגון כראמה לזכויות אדם, פסקה 5 [פורסם באר"ש, 03.12.2008]); אשר-על-כן לא צפוי קושי בפיצוי המבקשים על כל נזק שייגרם להם אם בסופו של דבר ייפסק סכום כזה או אחר לזכותם.
אני דוחה את הבקשה לעיכוב הליכי המימוש של המשכנתה ולמתן צו מניעה זמני.
המבקשים ישלמו לבנק את הוצאות הבקשה, וכן ישלמו לו שכר טרחת עורך-דין על סך 5,000 ₪, בצירוף מס ערך מוסף.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בסעיף 2(ג) להסכם ההלוואה הראשון נקבע כי סך של 47,414 ₪ בגין החוב לבנק מזרחי-טפחות "ישוחרר בשיק מסורטט [כך במקור] לפקודת עו"ד מאיר גבעתי בנאמנות שישולם ישירות לבנק מזרחי טפחות בע"מ לפי מכתב כוונת שימציא הלווה ממנו ויופקד בידיו הנאמנות של עו"ד שלומי גבעתי, ב"כ הלווה שיהיה אחראי לסילוק ההלוואה של הלווה כלפי בנק מזרחי-טפחות...", ובסעיף 2(ד) להסכם נקבע כי יתרת ההלוואה תועבר ללווה לאחר רישום משכנתא בדרגה ראשונה לטובת הלווה.
כמו כן אני מורה על מחיקת המישכון על הזכויות בדירה שנירשם אצל רשם המשכונות ביום 14.7.14 לטובת המשיב, ביטול שטר המשכנתה מיום 18.9.14, מחיקת המשכנתה שנרשמה לטובת המשיב בלישכת רישום המקרקעין, מחיקת הערת האזהרה שנרשמה על שם ב"כ המשיב ככונסת נכסים על הזכויות בדירה וסגירת תיק הוצל"פ מספר 532801-11-15 שניפתח לצורך ביצוע שטר המשכנתה.
...
על כן אני מקבל את התובענה בחלקה ומורה על ביטול התחייבותן של המבקשות בהסכמי ההלוואה למשכון הזכויות בדירה.
כמו כן אני מורה על מחיקת המשכון על הזכויות בדירה שנרשם אצל רשם המשכונות ביום 14.7.14 לטובת המשיב, ביטול שטר המשכנתה מיום 18.9.14, מחיקת המשכנתה שנרשמה לטובת המשיב בלשכת רישום המקרקעין, מחיקת הערת האזהרה שנרשמה על שם ב"כ המשיב ככונסת נכסים על הזכויות בדירה וסגירת תיק הוצל"פ מספר 532801-11-15 שנפתח לצורך ביצוע שטר המשכנתה.
המשיב ישלם למבקשות סך של 2,500 ₪ בגין הוצאות משפט וסך של 20,000 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד. סכומים אלה ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו