מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פעולות ניטרול באסון צ'רנוביל

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

רקע בפנינו תביעתו של מר מיכאל ויינר (להלן: התובע) על החלטת "וועדת ההכרה", לפי חוק המסייעים לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, תשס"א-2001 (להלן: הועדה, והחוק, בהתאמה), אשר בהחלטה מיום 26.4.15 דחתה את בקשתו של התובע להכיר בו כמי שנטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (להלן: מנטרל) וכזכאי להטבות עפ"י החוק [נספח ב' לתביעה; א' לכתב-ההגנה (להלן: ההחלטה)].
...
כאמור, לטעמנו - היה על הועד להמשיך ולבחון, האם עונה התובע גם על התנאי הראשון, כדי להעניק לו "תעודת מנטרל", והוא - כי נטל חלק פעיל בפעולות לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, כנדרש בסעיף 2(1) לחוק.
הנה כי כן, אנו סבורים, שיש להחזיר את בקשתו של התובע לבחינה של הועדה, אשר על יסוד התעודה הסובייטית תמשיך ותבחן את המסמכים והעדויות האחרות שהציג ויציג, כדי להשיב לשאלה, העובדתית - האם התובע נטל חלק פעיל בנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, שהרי, אם התשובה חיובית - לפי החוק עליה לתת לו "תעודת מנטרל". סיכום לא היתה הצדקה שבעקבות הפניה הראשונה של התובע אל הועדה, בשנת 2004, הוועדה תדרוש מהתובע להמציא תעודה מממשלת אוקראינה, דווקא.
בקביעת סכום ההוצאות הבאנו בחשבון את העובדה, שהמדינה חזרה והעמידה בפני התובע מחסום, על יסוד טענות משפטיות שכבר נדחו בפסיקה קודמת, דבר שסרבל את ההליך והאריכו.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

סעיף 1 בהגדרות קובע מהי תעודה רשמית בזו הלשון: "תעודה רשמית – תעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחות כי בעליהן נטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל". סעיף 2 לחוק קובע כדלקמן: "זכאי לקבל מאת הועדה תעודה המעידה על היותו מנטרל (בחוק זה – תעודת מנטרל) מי שהגיש בקשה לכך לועדה והתקיימו בו, להנחת דעתה, כל אלה:
...
מעבר להחזרה לעניין זה, דין תביעת התובע להידחות, משהתובע לא הוכיח שנפל פגם בהחלטת הוועדה על יסוד החומר שהיה מונח לפניה בעת מתן החלטתה, המצדיק התערבות בית הדין והמצדיק הכרה זו כ"מנטרל"".
לחילופין, לגופו של עניין טען ב"כ הנתבעת, כי התובע לא הוכיח, כי יש בידיו "תעודה רשמית" המכירה בו כ"מנטרל", וכי המסמכים שהוצגו בעניינו של התובע, כולל המסמך החדש, אינם עונים לתנאי סעיף 2(2) לחוק המנטרלים, ועל כן יש לדחות את התביעה.
לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: במסגרת ההליכים הקודמים הוועדה קיבלה מסמך התייחסות של ממשלת אוקראינה, הקובע מפורשות, כי התובע אינו עונה לקריטריונים שקבעה ממשלת אוקראינה להכרה באדם כ"מנטרל".
לאור כל האמור לעיל – התביעה נדחית בזאת.

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

בסעיף 1 לחוק מוגדרת "תעודה רשמית" כדלקמן: ""תעודה רשמית" - תעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחות כי בעליהן נטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל;" (ההדגשה הוספה - ד.פ.).
...
נאמר כבר בראשית דברינו כי אנו סבורים כי החלטתה של הוועדה אינה סבירה.
אין די בכך שהתובע עלה לארץ בשנת זו כדי לבסס מסקנה כי חייבת להיות בידיו תעודה כזאת.
סוף דבר – עניינו של התובע יוחזר לוועדה.

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אי לכך, ועל מנת לאפשר לועדה לבצע את מלאכתה, הורה המחוקק (מבלי לפטור את הועדה מן הצורך לקבל החלטה כי אמנם המבקש "נטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל") כי תנאי להוכחת נטילת חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות האסון, הוא קיומה של "תעודה רשמית" של ממשלת אחת מארצות המוצא, אשר יהא בה כדי להוכיח שהמבקש אכן נטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות האסון.
...
לצורך הליך זה, אנו קובעים שהפגם בהחלטת הוועדה נוגע אך ורק לכך שהוועדה הסתמכה בנימוקיה על כך שהתובע לא הוכר במנטרל בארץ מוצאו ולפי הדין החל במקום בנוגע למספר ימי השהות באיזור ההסגר – נימוק שאין די בו כדי להצדיק את דחיית הבקשה בהתאם ללשון חוק המנטרלים כמפורט לעיל.
לא מצאנו בסיס לטענת התובע בדבר שקילת שיקולים זרים או לא עניינים בהחלטה.
התנהלות הוועדה עומדת בסתירה לטענות התובע בהקשר זה. סוף דבר – עניינו של התובע יושב לוועדה על מנת שזו תשקול החלטתה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2012 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתה, הגדרת "תעודה רשמית" שבחוק כ: "תעודה רשמית של ממשלת ברית המועצות לשעבר, או של ממשלות אוקראינה, רוסיה או בלארוס, המוכיחות כי בעליהן נטל חלק פעיל בפעולות לניטרול תוצאות אסון צ'רנוביל", תומכת בעמדתה זו. מכל מקום לטענתה, אין בידי הועדה או אף בית הדין כלים לקבוע אחרת ממדינת המוצא (שהיא הגורם היחיד המסוגל לבדוק את הראיות) מקום בו מדינת המוצא לא הכירה בתובע כ"מנטרל" וקבעה כי אין בראיות שהציג התובע די להוכחת טענותיו.
...
ובכן, נקדים ונבהיר כי לא מצאנו כל מתום בפעולתה זו של הוועדה, ועצם העובדה שהוועדה נכונה לקבל גם תעודות או אישורים שמוצאים אד-הוק על ידי הממשלות של ארצות המוצא, לא רק שאינה חורגת ממתחם הסבירות, אלא יש בה כדי להראות כי הוועדה מתנהלת בהגינות מירבית כלפי הפונים.
ובאשר לטענותיו של המבקש כלפי תוכן הפניה וצרופותיה, יש לזכור כי תמיד פתוחה הדרך בפני המבקש לפנות בעצמו לגורמים המוסמכים, אם אינו סומך על הוועדה או הגורמים במטפלים מטעמה, ועל כן, אין בידינו לקבל את טענותיו של המבקש כלפי הוועדה בעניין דרך הפניה ותוכנה.
ואולם, וככל שהדברים לתביעת התובע שבנדון – הרי שלאור כל המבואר לעיל, אין בידינו להיענות לה. סוף דבר – אשר על כן ולאור המבואר לעיל – תביעת התובע נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו