מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסקת התגברות ברוב של 61

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, לשיטתו, אם נורמה מבקשת לשנות חוק-יסוד, הנורמה צריכה להיחקק בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של לפחות 61 חברי כנסת; לעומת זאת, אם הנורמה מבקשת לפגוע בחוק-יסוד, יש להחיל פסקת הגבלה שיפוטית (ראו: אהרן ברק מידתיות במשפט – הפגיעה בזכות החוקתית וגבולותיה 182 (2010); עמדה דומה הובעה גם על ידי אביגדור קלגסבלד במאמריו "מהילכת רובינשטיין עד ספר רובינשטיין – על פרושו העדכני של סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת" עיוני משפט יד 182 (2012)).
דומה כי בעקרו של דבר הייתה תמימות דעים בין הצדדים כי מדובר בפגיעה ולא ב"שינוי" כמשמעותו בחוק יסוד: הכנסת, אך לעמדת הכנסת הגם שמדובר בפגיעה אין להחיל במקרה דנן את מבחניה של "פסקת ההגבלה השיפוטית". לשיטתה די בכך שהפגיעה הייתה בחוק שהיתקבל ברוב מיוחס של חברי הכנסת בשלוש קריאות על מנת לקבוע שתיקון 62 עומד בהוראת השריון הפורמאלית הקבועה בסעיף 4, בשילוב עם סעיף 46 לחוק יסוד: הכנסת, והיא טוענת כי הוראות אלה מהוות מעין "פסקת היתגברות". מנגד, סבורים העותרים כי יש לבחון האם הוראות תיקון 62 עומדות במבחניה של פסקת ההגבלה השיפוטית, והם נסמכים לעניין זה, בין היתר, על פסקי הדין בבג"ץ 3434/96 הופנונג נ' יושב-ראש הכנסת, פ"ד נ(3) 57 (1996) ובע"ב 92/03 מופז נ' יושר-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(3) 793 (2003).
...
מניסיון רב – קרוב לט"ו שנים במצטבר ליד שולחן הממשלה, כמזכיר הממשלה וכיועץ משפטי לממשלה ובתפקידים אחרים – סבורני כי לאו דווקא קיומן של מפלגות קטנטנות הוא שבעוכרי משילות טובה יותר בישראל; ואם בכלל, בודאי בעשרות השנים האחרונות המפתח מוחזק לא פחות בידי מפלגות בינוניות, והטעמים לכך נעוצים באופי החברה הישראלית והמערכת הפוליטית כפי שהתגבשה, לא לטובה לצערי.
סוף-דבר כאמור, כשלעצמי סבורני כי נושא אחוז החסימה מצריך ויצריך זהירות ותשומת-לב רבה, כמו כל פרשת השויון לערבים (ראו רשימותי "על השויון לערבים בישראל" ו"המדינה וערביי ישראל: המאבק לשויון במסגרת מדינה יהודית, דמוקרטית ומיוסרת", בספרי נתיבי ממשל ומשפט (תשס"ג-2003), 278, 293); ונזכור כי המחוקק מבקש לקדם ייצוג הולם למיעוטים (ראו למשל סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959; סעיף 18א(1) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975).
סיכומו של דבר, ימים יגידו מה פעלה העלאת אחוז החסימה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

מיום 5.2.1998 תק' תשנ"ח-1998 ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 276 החלפת פסקת משנה 49(2)(ו) הנוסח הקודם: הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל: Subtalar joint או Tarsal joints עם דפורמאציה או כאבים 20% הנתבעת מבקשת ללמוד מתקנות הנכים, כי אין להשוות בין תפקודיות מיגבלה קלה בתנועות הקרסול לתפקודיות במיגבלה קשה, או ההיעדר תנועה מוחלט ולא בכדי החליט המחוקק בתקנות הנכים להבחין בין רמות המיגבלה השונות בכף הרגל לעניין שיעור הנכות.
עוד יש לקחת בחשבון לעניין שיעור הנכות התפקודית את קביעת מומחה בית המשפט, כי עם היתגברות הכאבים, ייתכן והתובע יצטרך קיבוע של הקרסול.
בהביאי בחשבון את שיעור נכותו התפקודית של התובע ואת המיגבלה ממנה הוא סובל, אשר אינה מגבילה אותו ברוב מטלות היומיום, אלא בעיקר בהליכה על גבי משטחים שאינם ישרים, עמידה והליכה ממושכים ובזמן חילופי מזג האויר, מצאתי מקום לפסק לתובע פיצוי גלובלי הן בשל ההוצאות והן בשל הניידות ,כשבעניין זה יש לקחת בחשבון, כי התובע היה בעליו של רכב גם עובר לתאונה.
...
הוועדה ציינה: "עומד יציב כולל עמידה על קצה אצבעות ועקבים. אין נפיחות הקרסול וכף הרגל. תנועות בקרסול מלאות ללא הגבלה. אין נזק נוירולוגי. תקין." התובע ערער על קביעת הוועדה הרפואית, הערר נדחה.
לאור כל האמור, מצאתי מקום לקבוע את שיעור נכותו התפקודית של התובע בשיעור של 12%.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 1993 בעליון נפסק כדקלמן:

אלה אינם "יחסי רעות רגילים" כלשון החוק, אלא בכל מקרה ניצול לרעה של נסיבות שבהן קטינה יחידה, מסובבת בארבעה עד שבעה צעירים, רובם אך לא כולם קטינים, המורים לה להתייצב מדי פעם במקומות הנבחרים על-ידיהם, והבועלים אותה או מנסים לבעול אותה לפי סדר שאותו הם קובעים; זאת אחרי שהם החליטו, אף לפי דבריהם, לנצל את העובדה שהקטינה מסכימה, כביכול, למעשים כאלה ומוכנה לבואם עליה כרצונם.
השמוש בכוח אינו מתפרש רק כפשוטו, אלא יכול, כמובן, להתבטא גם בעצם ההתגברות בכוח על ההתנגדות הגופנית לבעילה, כגון דחיפת הקורבן למצב שכיבה (ע"פ 770/78 חדד נ' מדינת ישראל בעמ' 409).
ואמנם, לא אחת שבויים אנו, ולו מבלי משים, בידי הלשון, ומחשבותינו הולכות ובאות על-פי דפוסים של מילה או של צירוף מילים על פירושיהם והאסוציאציות שאלה גוררים בעקבותיהם (ראה בשאלה זו מאמריו של.‎G. WILLIAMS, "LANGUAGE AND THE LAW" 61 L. Q. REV 384,293,179,71 (1945) וכן א' ברק, פרשנות במשפט, כרך א, תורת הפרשנות הכללית (נבו, 1992) 225 ואילך).
...
אולם איני סבור כי מכאן עלינו להגיע למסקנה הקיצונית, כי כדי להגן על קורבן העבירה יש להטיל גם על אלה את הסנקציה הפלילית הקבועה בעבירה שהיסוד הנפשי שלה הוא מחשבה פלילית, אף שיסוד זה נעדר מהם כליל.
סבורני, כי את האיזון בין הצורך להגן על החברה לבין השמירה על זכויותיו של הנאשם ניתן למצוא בשניים: למצוא בשניים: בכך שנראה בסבירות אמת מידה, שלפיה יש בידי בית המשפט לבחון את אמיתו טענתו של הנאשם כי טעה טעות כנה או כי לא חשד באי-הסכמה, וכן בכך שנרחיב את העיקרון של "עצמית עיניים", כתחליף לכוונה, ונחיל אותו גם על "מעין-חשד"; דהיינו, בעת שהייתה אדישות מצד הנאשם לשאלה אם ההסכמה קיימת אם לאו, או שהוא רק קיווה כי ההסכמה נתונה, ולקח על עצמו סיכון, כשבשני המקרים נשקלת מחשבתו של הנאשם, ולא של זולתו.
לגופם של דברים, אני מצרף דעתי לדעת חברי הנשיא כי דין הערעור להיתקבל כאמור בחוות-דעתו.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1995 בעליון נפסק כדקלמן:

אכן, באמצעות פסקת ההיתגברות (סעיף 8 לחוק-יסוד: חופש העיסוק) ניפתח פתח חוקתי לרוב הפוליטי של היום לפגוע בהוראות החוקה.
כך היה בפרשות ברגמן אגודת דרך ארץ רובינשטיין לאו"ר. בתחילה-בפרשת ברגמן-באה ההכרה על דרך של "נעשה ונשמע", אך עם הזמן חדרה ההכרה כי אכן זה דין, וכיום לא עוד יימצאו חולקים: לא על סמכותה של הכנסת לשריין חוק בהעמדת דרישה של רוב מיוחד בן 61 חברי-כנסת לשינוי בו, ולא על סמכות בית-משפט להכריז על בטלות חוק שבתוכנו עומד הוא בנגוד להוראותיו של חוק משוריין ואשר לא הצביעו בעבורו 61 חברי-כנסת (השוו עוד פרשת רובינשטיין בעמ' 147-148 מפי השופט ש' לוין).
...
קל וחומר שזוהי דעתי כאשר סבור אני, כמוסבר לעיל, כי נטל ההוכחה בנדון מוטל על שכמו של המבקש להביא לביטול החוק.
על סמך כל האמור לעיל הגעתי אל התוצאה שצוינה על-ידיי בתחילת חוות-דעתי.
אני מצטרף לתוצאה שיש לדחות את הערעור בע"א 6821/93 ולקבל את הערעורים ברע"א 1908/94 וברע"א 3363/94 ולהחזיר את ענייניהם לבית המשפט קמא להמשך הדיון בהם.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1995 בעליון נפסק כדקלמן:

אכן, באמצעות פסקת ההיתגברות (סעיף 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק) ניפתח פתח חוקתי לרוב הפוליטי של היום לפגוע בהוראות החוקה.
כך היה בפרשות ברגמן אגודת דרך ארץ רובינשטיין לאו"ר. בתחילה בפרשת ברגמן באה ההכרה על דרך של "נעשה ונשמע", אך עם הזמן חדרה ההכרה כי אכן זה דין, וכיום לא עוד יימצאו חולקים: לא על סמכותה של הכנסת לשריין חוק בהעמדת דרישה של רוב מיוחד בן 61 חברי כנסת לשינוי בו, ולא על סמכות בית משפט להכריז על בטלות חוק שבתוכנו עומד הוא בנגוד להוראותיו של חוק משוריין ואשר לא הצביעו בעבורו 61 חברי כנסת (השוו עוד פרשת רובינשטיין בע' 147 148 מפי השופט ש' לוין).
...
דינן של טענות המערער להידחות.
קל וחומר שזוהי דעתי כאשר סבור אני, כמוסבר לעיל, כי נטל ההוכחה בנדון מוטל על שכמו של המבקש להביא לביטול החוק.
על סמך כל האמור לעיל הגעתי אל התוצאה שצוינה על ידיי בתחילת חוות דעתי.
אני מצטרף לתוצאה שיש לדחות את הערעור בע"א 6821/93 ולקבל את הערעורים ברע"א 1908/94 וברע"א 3363/94 ולהחזיר את ענייניהם לבית המשפט קמא להמשך הדיון בהם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו