מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פסיקת שכר טרחה בתובענה ייצוגית

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

הסכום שהוסכם בינם לבין קלאב הוטל כי ישולם להם, כשכר טירחה, הנו 388,625 ש"ח. כידוע, ככלל אין לפסוק שכר טירחה בתובענה ייצוגית על בסיס שעות העבודה שהושקעו על ידי עורך הדין המייצג את התובע הייצוגי, אלא על בסיס נגזרת של הסכום שנפסק לטובת הקבוצה (ראו, ע"א 2046/10 עיזבון המנוח משה שמש נ' רייכרט, פיסקאות 7-6 (23.5.2012)).
...
מן העבר השני, אין לחשב את שכר הטרחה כנגזרת של שעות העבודה שהושקעו על ידי עורכי הדין, נוכח חסרונותיה הבולטים של שיטת חישוב זו, עליהם עמדתי בע"א 2046/10 הנ"ל. לפיכך אין מנוס מלפסוק את שכר הטרחה בדרך של אומדנה.
בהתאם למוסכם (סעיף 5 לבקשת המחיקה) אנו מורים על ביטול ההוצאות שהמערערים חויבו לשלם לקלאב הוטל בהחלטות שניתנו על ידי בית המשפט המחוזי הדן בתביעת דמי האחזקה כמו גם על ביטול ההוצאות שהמערערים חויבו לשלם לקלאב הוטל בפסק דינו של בית משפט זה מיום 2.4.2013 ברע"א 6927/12.
סוף דבר, התוצאה היא כאמור בפיסקאות 12 ו-18 לעיל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

על כן, אין לראות בפסק-דיננו, ולוּ ברמז, משום הלכה חדשה בנושא פסיקת שכר טירחה בתובענה ייצוגית, או משום סטייה כלשהיא מן הכללים שנקבעו בעבר בסוגיה.
...
על רקע זה, ובהתחשב בנתוניו המיוחדים של ההליך, אנו סבורים כי יש לפסוק את שכר הטרחה והגמול על דרך של אומדנה.
אשר על כן, אנו מאשרים את בקשת ההסתלקות.
בהתחשב באמור לעיל, אנו קובעים על דרך האומדנה, כי המשיבה תשלם למערער גמול בסך של 20,000 ש"ח ולבא-כוחו שכר טרחת עורך דין בסך של 80,000 ש"ח. בכך מסתיים הטיפול בהליך שבכותרת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

אין מקום כי שכר הטירחה בתביעת ספם, אשר הוכחתה לא הייתה כרוכה בקשיים רבים והיא הסתיימה בשלב מוקדם, יהיה דומה לשכר הטירחה הנפסק בתובענות ייצוגיות מורכבות, כגון בניירות ערך או בהגבלים עיסקיים, המצריכות תשומות רבות (כגון חוות דעת מומחה, המצאה מחוץ לתחום וכדומה) ומתנהלות במשך תקופה ארוכה.
...
עם זאת, בית המשפט נדרש להשקיע תשומות בניהול ההליך (לרבות קביעת דיון לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה לצורך ליבון עניינים מסוימים), וכן יש להביא בחשבון את היקפו הכספי של ההסדר ואת הצדדים לו. בהתחשב בכך, סבורני שלא מתקיימים "טעמים מיוחדים" המצדיקים מתן פטור מתשלום החלק השני של האגרה.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מורה כדלקמן: הסדר הפשרה מאושר.
הבקשה לפטור מתשלום החלק השני של האגרה – נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט קבע עוד, כי כאשר מוגשת תובענה ייצוגית כנגד רשות, הגמול לתובע המייצג ושכר הטירחה לבאי כוחו משולמים מהקופה הציבורית ויש לנקוט בהם במשנה זהירות, אך עם זאת ציין, כי שקולי השמירה על הקופה הציבורית כבר קיבלו ביטוי מסוים בעצם האפשרות שניתנה לרשות להודיע על חדילה (על שיקול השמירה על הקופה הציבורית כשיקול לפסיקת גמול ושכר טירחה בתובענות כנגד הרשות ראו: עע"מ 165/11 עריית רעננה נ' עו"ד לילך אקרמן (נבו 21.02.13), שם הפחית בית המשפט העליון בסכום שנפסק משקולי שמירה על הקופה הציבורית).
...
אני סבורה כי באיזון מכלול השיקולים במקרה זה, מרכיב ההרתעה גובר על צמצום הנזק לקופה הציבורית.
לסיכום, עניין רייכרט קובע אכן את מדרגת התשלום הסטנדרטית בשיעור של 25% מהפשרה, אך הן הסכום, הן השיקולים בקביעתו אינם מהווים רשימה סגורה, אלא יש לבית המשפט הדן בו שיקול דעת ועליו להביא בחשבון את נסיבות התיק הספציפי.
במסגרת זו, לאחר שנתתי דעתי לשיקולים השונים המשתקפים מסעיפים 22(ב) ו-23(ב) לחוק תובענות ייצוגיות כמפורט לעיל; לכך שהתובע הקדים פניה לעירייה בטרם הגיש התובענה ונדחה; להשבה המהווה את הסעד הניתן לכימות במקרה זה שהוסכמה לבסוף לאחר מינוי מומחית והתערבות היועמ"ש; לתרומת התובענה לקבוצה ולציבור לעתיד, הן זו הניתנת לכימות לשנתיים הבאות הרלוונטית להתחשבות לאור התנהלות העירייה שהתעקשה להמשיך כדרכה, הן להסדרה העתידית שאינה ניתנת לכימות מדויק; וכן הבאתי בחשבון כי הגמול ושכר הטרחה ישולמו מתוך הקופה הציבורית, אני מורה על תשלום גמול לתובע המייצג בסך 350,000 ₪, ושכר טרחה לבא כוח המייצג בסך 1,124,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום הקבוע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

שיקולים נוספים אשר נפסק כי יש לתת עליהם את הדעת בפסיקת גמול ושכר טירחה בתובענה ייצוגית הם, בין היתר, מידת הצורך בהגשת התובענה הייצוגית על מנת לזכות בסעד שנפסק, מידת ההצלחה שנחל התובע המייצג בניהול ההליך, וכן הרצון לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות ולהרתיע מפני הגשתן של תובענות סרק (ראו: ע"א 471/15 אברהמי נחמיה נ' סלקום בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 11.4.16)).
...
בבואי לאזן בין האינטרסים העומדים על הפרק ובעלויות הגישור, סבורני כי לאור השיקולים המפורטים לעיל ועל יסוד פסיקה קודמת, נכון להעמיד את הגמול למבקש בת"צ 57359-10-17 (ארגון נכי הפוליו) על סך של 50,000 ₪ ואת הגמול למבקשת בת"צ 7975-10-17 על סך של 10,000 ₪, זאת לצד שכר טרחת בא כוח מייצג בסך כולל של 240,000 ₪ (לפי חלוקה שעליה הסכימו עורכי הדין המייצגים בכל אחד מהתיקים בינם לבין עצמם).
לבקשת ב"כ המייצג (עו"ד לביא) בדיון האחרון לפניי, אני מאשר החזר ההוצאות הנטענות עבור דו"ח הבדיקה לפי נתונים שב"כ המייצג ימציא לב"כ העירייה בתוך 48 שעות.
סוף דבר אני מאשר את הסדר הפשרה המתוקן שהוגש לתיק בית המשפט ביום 1.6.23, הכולל את התחייבויות העירייה במהלך הדיונים לפניי, ובפרט בדיון האחרון מיום 18.9.23, ונותן לו תוקף של פסק דין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו