מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסיקת הוצאות משפט וטרחת עו"ד לנתבעים שזכו בדין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבע מבקש לשום את הוצאותיו בגין תימלול ישיבות ההוכחות; אגרות בית משפט בהליכי ביניים; שליחויות של כתבי בי-דין; נסיעות של עורכי הדין שלו לבית המשפט; חלקו בשכר טירחת המגשר ואגרה בגין הודעת צד שלישי.
(א) סכום שכר טירחת עורך דין שיפסוק בית המשפט לטובת בעל הדין שזכה בהליך, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג), לא יפחת מן התעריף שנקבע לעניין שכר טירחת עורך דין בכללי לישכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ), התש"ס-2000, זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, על תשלום סכום נמוך יותר מהסכום האמור.
לעניין שיעור ההוצאות, מקום שבית המשפט קבע חיוב בהוצאות אך לא קבע את שיעורם במסגרת פסק הדין, ובעל הדין החייב בתשלומם מסרב לדרישת הזכאי, רשאי בעל הדין שזכה במשפט להגיש בקשה לפסיקת הוצאות, בצרוף אסמכתות התומכות בטענותיו.
...
לעניין הליך הגישור, אני סבור, כי הוא חלק מההליך המשפטי, גם אם הוא לא מתקיים בפני בית המשפט (ראה והשווה תא (חי') 25192-09-14‏ נכסים ח.ומ.ג בע"מ נ' יוסף ברנשטיין (28.4.2019)), ועל כן יש לפסוק לנתבע הוצאות גם בגינו.
אשר לאגרת בית-משפט ששילם הנתבע על ההודעה שהגיש נגד מגדל אני סבור, כי מדובר בהליך נפרד בין הנתבע לבין חברת הביטוח שלו, שאינה קשורה ישירות לתביעה שהגישו התובעים, ועל כן הם אינם צריכים לשלם את ההוצאות בגינו.
סוף דבר – התובעים יישאו בהוצאות הנתבע כדלקמן: בגין תמלול ישיבות ההוכחות – 2,193.99 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

             הכלל שנקבע בפסיקה לעניין הוצאות משפט מורה, כי "בהיעדר נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחיסרון כיס" (ראה ע"א 10242/09 משה בלטר נגד אילה מוזר (2.2.2011) וע"א 9466/05 שווקי נגד מדינת ישראל16.3.2008) )).
 עם זאת, נקבע כי פסיקת הוצאות משפט אינה בגדר הליך אוטומאטי, והיא נתונה לשיקול דעת בית המשפט.
לפיכך, ישלם התובע לנתבעים (יחד) שכר טירחת עו"ד בסך של 15,000 ש"ח. כל צד יישא בהוצאותיו בגין שכ"ט המומחה מטעם בית המשפט.
...
אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 2(ז) להסכם, הקובע את מנגנון זכות השיפוי בין בעלי המניות, מציין במפורש כי "הלוואת בעלים לצורכי סעיף זה תיחשב אך ורק השקעה כספית של מי מן הצדדים בהון החברה ולמען הסר ספק - התחייבויות הצדדים לפי הסכם זה כלפי החברה לא ייחשבו להלוואת בעלים". משמע, עבודת מי מבעלי המניות בחברה המשותפת אינה מהווה "הלוואות הבעלים" או השקעה ואין מקום לקחת בחשבון את שווי העבודה לצורך ההתחשבנות בין הצדדים בסעיף זה. סיכומם של דברים, במסגרת הסכם המייסדים התחייבו הצדדים להעמיד לחברה המשותפת סך של 500,000 ₪ כל אחד, וסה"כ - מיליון ₪.
לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.
לפיכך, ישלם התובע לנתבעים (יחד) שכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ש"ח. כל צד יישא בהוצאותיו בגין שכ"ט המומחה מטעם בית המשפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

רקע כללי בקליפת אגוז עניינו של פסק הדין המשלים שלפניי בדרישת הנתבעים לפסיקת הוצאות משפט בגין מחיקת הליך תביעת לשון הרע, שהגישה התובעת כנגד הנתבעים, בגין טענה לפרסומים שונים בחשבון הפייסבוק של קבוצת תושבי מכבים רעות.
"כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות,..." בעיניין מחצבות כנרת נקבעו מספר קריטריונים, כאשר ניתן לומר ששיקולים אלו מעוגנים במסגרת הוראות תקנה 153(ג) לתקנות, כדלקמן: "בקביעת שיעור ההוצאות יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." מן הכלל אל הפרט כאמור לעיל, במקרה שלפניי לא עמדה התובעת בהוראות המותב, ואף לא הגישה מבעוד מועד כל הודעה מתאימה, אלא ציפתה לקבלת החלטת המותב בדבר מחיקת ההליך, כפי שהדברים עולים מהחלטתי על גבי הבקשה מיום 29.8.23, שבמסגרתה ביקש ב"כ התובעת לחדד כי ככל שלא תהיה עמידה של התובעת בהוראות המותב הרי שהתביעה תימחק ולא תדחה.
סוף דבר ותוצאה אשר על כן ונוכח על האמור לעיל ובשים לב לסכום התביעה ולמחיקת ההליך, הגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים, קיום דיון קדם משפט בהישתתפות הצדדים, וחרב התביעה שעדיין עומדת להתהפך על הנתבעים (בהנתן מחיקת ההליך ולא דחייתו), כמו גם היתחשבות בטענת התובעת בדבר המצב הכלכלי כדלעיל, והעובדה שההליך שלפניי לא נוהל עד תומו, אני מורה כדלקמן: התובעת תישא בשכר טירחת עו"ד של הנתבעים בסך של 7,500 ₪ ובהוצאות הנתבעים עצמם בסך של 1,500 ₪, ובסה"כ בסך של 9,000 ש"ח. מתוך סכום זה ישולם ע"י התובעת לנתבעים בתוך 30 ימים מהיום סכום בסך של 7,000 ₪ בלבד.
...
סוף דבר ותוצאה אשר על כן ונוכח על האמור לעיל ובשים לב לסכום התביעה ולמחיקת ההליך, הגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים, קיום דיון קדם משפט בהשתתפות הצדדים, וחרב התביעה שעדיין עומדת להתהפך על הנתבעים (בהינתן מחיקת ההליך ולא דחייתו), כמו גם התחשבות בטענת התובעת בדבר המצב הכלכלי כדלעיל, והעובדה שההליך שלפניי לא נוהל עד תומו, אני מורה כדלקמן: התובעת תישא בשכר טרחת עו"ד של הנתבעים בסך של 7,500 ₪ ובהוצאות הנתבעים עצמם בסך של 1,500 ₪, ובסה"כ בסך של 9,000 ש"ח. מתוך סכום זה ישולם ע"י התובעת לנתבעים בתוך 30 ימים מהיום סכום בסך של 7,000 ₪ בלבד.
בשים לב לשלב הדיוני שבו מצוי ההליך, אני מורה על החזר אגרה לתובעת בהתאם לתקנות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דרישה לתשלום הוצאות ריאליות לבעל דין שזכה בהליך כפופה, אף היא, לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך תוך היתחשבות, בין היתר, באופן ניהול ההליך; היחס בין הסעד שנתבקש והסעד שנתקבל; מורכבות התיק וחשיבותו; הקף העבודה שהושקעה; וההתנהלות בהליך (ראו; תקנה 153(ג) לתקנות; ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (פורסם בנבו, 24.2.2022)).
ויקטור אישר בעדותו שהוא מכיר את עו"ד של התובעת 15-20 שנה ואף משמש כרו"ח שלו, ויש קושי ללא הסכם שכר טירחה והחשבוניות עצמן לזקוף את מלוא שכ"ט לניהול ההליכים בתיק זה. במכלול נסיבות אלה, תוך יישום אמות המידה הנדרשות ובשים לב שסך של 175,000 ₪ הושב לאחר הגשת התביעה, אני סבורה כי יהיה זה סביר, מידתי וראוי לפסוק לתובעת בתביעה העיקרית בגין הוצאות משפט ושכר טירחת עורכי דין סך 45,000 ₪ ולנתבעים שכנגד בגין התביעה שכנגד שנדחתה - ואשר בירורה היה כרוך בבירור התביעה העיקרית והנתבעים שכנגד יוצגו במסגרתה על ידי אותו מייצג התובעת בתביעה העיקרית - סך של 10,000 ₪.
...
ההודעות לצד שלישי שהגישו מיה ועו"ד הנתבעים, זה כנגד זה - נדחות.
ההודעות לצד שלישי שהגישו מיה ועו"ד הנתבעים נגד המנוח - נדחות.
התביעה שכנגד - נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו