מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פסילת זוכה מכרז ללא ניסיון מתאים

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ועדת המכרזים לא קבעה את המערערת כזוכה חלופית במיכרז למקרה שאקרשטיין תפסל, ואינני סבור כי עלינו לעשות את מלאכתה.
בנגוד לחברי, אני סבור כי יש לדחות את עמדת המערערת לפיה יש לפסול את זכייתה של משיבה 2, חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ (להלן: אקרשטיין), במיכרז בין היתר מפאת חריגת הצעתה מהגדרות המפרט הטכני המיוחד והיעדר ניסיון מתאים ב"בניה קלה".
...
אמנם, בסיפא ההודעה צוין כי "בכל מקרה נפסול מבנים שאינם עומדים במפרט הטכני". ברם, מקובלת עליי עמדת חברי ד' מינץ שלפיה יש לפרש דיבור זה כך שבכל מקרה תיפסלנה הצעות שמציגות מאפיינים הנופלים באיכותם מהגדרות המפרט, ומשום כך אינן "עומדות" בו. פירוש אחר, המחייב עמידה קפדנית בהגדרות המפרט, מרוקן מתוכן את רישא ההודעה – שכן לא ברור כיצד ניתן להציע מבנים איכותיים יותר ולהפגין יצירתיות בהיעדר מרחב תמרון ביחס למפרט הטכני.
לאור מסקנה זו, לא מצאתי גם לקבל את הטענה כי דין ההצעה להיפסל מן הטעם שאין לאקרשטיין את הניסיון הנדרש לפי הוראות המכרז.
מצאתי אפוא לצרף את קולי לדעתו של השופט ד' מינץ, כך שדין הערעור להידחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מאחר ומשרד הרווחה לא עידכן את פרטי העותרת במערכת הממוחשבת כזוכה במכרזים, היא לא יכולה לממש את זכייתה לכאורה במכרזים.
בהמשך, ביום 15.9.2020 ניתנה החלטת משרד הרווחה לפיה העותרת אינה עומדת בתנאי הסף של שני המכרזים ועל כן לטענתו היה צריך לפסול את הצעותיה על הסף.
מדובר בבקשת ביניים למתן צו עשה שעניינו לחייב את משרד הרווחה להסכים לכך שהמבקשת תחל להפעיל מפעלים למתן תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות כאשר לטענת משרד הרווחה המבקשת לא יכלה כלל לזכות במיכרז מלכתחילה בשל אי עמידתה בתנאי סף, שמחייב קיום ניסיון קודם בהפעלת מפעלים דוגמאת המפעלים הנ"ל. מבלי להביע עמדה לגופו של עניין, די במחלוקת זו כדי להצדיק דחיית הבקשה, כל עוד לא תוכרע השאלה בדבר קיומו של תנאי הסף, אין להיתעלם ממנו ולדון רק בדיעבד בשאלה האם לעותרת ניסיון מתאים.
היטיב לתאר זאת משרד הרווחה בסעיף 24 לתגובתו, מאחר ולטענתו העותרת אינה מתאימה מהותית לספק שירות לנזקקים כראוי לפי תכלית המיכרז אין להעתר לבקשה.
...
העתירה קבועה לדיון ביום 15.11.2020, מתגובת משרד הרווחה עולה כי עד להכרעה בעתירה לגופה לתושבים הנזקקים לשירות קיים מענה גם ללא צו ביניים ועל כן הותרת המצב קיים היא התוצאה המתאימה בנסיבות העניין (לעניין חשיבות בדיקת האינטרס הציבורי במאזן הנוחות ראו בר"ם 3900/17 דאמו הנדסה אזרחית בע"מ נ' מועצה מקומית שיבלי אום אל ג'נם (16.5.2017)).
בהצטבר כל הסיבות שמניתי לעיל, מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשת/העותרת ועל כן אני דוחה את הבקשה.
סיכום אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקשת לשלם למשיב 1 תוך 30 יום הוצאות משפט בסכום של 3,500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ועדת המכרזים קבעה כי דרישות אבטחת המידע מחייבות את הזוכה במיכרז ואין באי צירוף נספח כלשהוא כדי לשנות זאת.
במקרה זה דעתי היא כי מדובר בפגמים טכניים שאין בהם לפגוע בעיקרון השויון שבין המתחרים או בעיקרון אחר של דיני המכרזים, ולא נמצא כי ההשמטה נעשתה בכוונת זדון או בחוסר תום לב. לפיכך, אין לפסול את הצעת אל-נט מטעם זה. תיכון וירטואלי – תנאי סף גם בתחום התיכון הוירטואלי טענה מטח כי אל-נט לא עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4 למכרז ולא הציגה ניסיון מתאים בהפעלת קורסים מקוונים.
...
סיכומו של דבר ועל רקע כל האמור, אין להתערב בהחלטת ועדת המכרזים שקבעה כי אל-נט עומדת בתנאי הסף בתחום החונכות הווירטואלית.
לפיכך, דין הטענות לעניין חוות הדעת שהוגשו להידחות.
סיכום נוכח כל האמור, העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

העותרת טענה בפני הערייה כי למשיבה 2 אין משאיות שקיבול המיכל שלהן (הארגז) תואם את נפח הקיבול שנקבע בתנאי הסף במיכרז (מינימום 18 קוב נפח למשאית דחס); וכי למשיבה 2 אין ניסיון מתאים לפינוי פסולת גזם כנדרש בתנאי הסף במיכרז.
העותרת מבקשת להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים מיום 31.1.2022 בה הוכרזה המשיבה 2 כזוכה במיכרז, לקבוע כי הצעתה פסולה, לקבוע כי העותרת היא הזוכה במיכרז ולהורות לעירייה להיתקשר עמה בהסכם בהתאם להוראות המיכרז.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת מסמכי המכרז, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות.
נוכח האמור, לא מצאתי להתערב בקביעתה של ועדת המכרזים (שגם ערכה בדיקה נוספת בעיריית ירושלים) כי המשיבה 2 אכן עומדת בתנאי סף זה. סוף דבר – העתירה נדחית.
העותרת תשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 10,000 ₪, לכל אחת מהמשיבות.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לגישתה, גם אם היה ניתן ליפתור את כל החששות של ניגוד העניינים בדיעבד עצם אי הגילוי פוסל את הזוכה מלהיבחר לתפקיד וכי טעות מהותית כזו של מועמד עוד לפני בחירתו לתפקיד פוגעת בהתאמתו לתפקיד.
מר אורן לא שקל אם הזוכה יוכל לתפקד באופן עצמאי נוכח הקשרים העיסקיים בינו לבן של ראש העיר אלא טעה לחשוב שהעובדה שבית הדין קבע שהוא לא מבטל את המיכרז בשל ההלכה שניתן לבטל מיכרז רק במקרים קצוניים וחריגים, מצביעה על כך שלא מדובר בפגם קצוני שפוסל את הזוכה מלכהן לתפקיד.
מר שטרנברג ציין כי החליט לבחור בזוכה מכיוון שהתרשם שהוא עצמאי ובלתי תלוי ועם ניסיון רב וכי למרות שטעה בהתנהלותו ובאי גילוי המלא לא מדובר בהתנהלות בעוצמה שעשויה להוביל לפסילתו.
כמו כן, חברי הועדה לא בחנו את ההשלכות של היתנהלות הזוכה על יכולתו למלא את תפקיד היועץ המשפטי כראוי ולתת חוות דעת משפטיות ראויות בעיניינם של מועמדים במיכרז שלא יגלו עובדות מהותיות המעלות חשש לניגוד עניינים שעה שהוא עצמו פעל באותו אופן בעת בחירתו לתפקיד ואת אמון הציבור בחוות דעתו בנושא.
...
מצאנו כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי למנוע חשש לניגוד עניינים ולמנוע חשש מפני יכולתו של היועץ המשפטי של העירייה לפעול באופן עצמאי תוך שמירה על אמון הציבור בעירייה ובבעלי תפקידיה.
לטעמנו, אם תאושר בחירתו של הזוכה לתפקיד ייגרם לעירייה ולאמון הציבור נזק גדול הרבה יותר מהנזק שייגרם לזוכה מביטול בחירתו לתפקיד.
סוף דבר התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו