מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצויי פיטורים בחילופי קבלני שמירה

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בית הדין טעה עת הסתמך על פסק הדין בענין קרבצ'נקו[footnoteRef:1] שכן שם בתקופת עבודתו של העובד מר קרבצ'נקו שהסתיימה בשנת 2006 חל ההסכם הקבוצי הענפי הישן ואילו בעירעור דנא אין מחלוקת כי חלות ההוראות של ההסכם הקבוצי משנת 2008 וכי בהסכם הקבוצי הענפי משנת 2008, להבדיל מההסכם שקדם לו, לא נקבעה כל הוראה באשר לתשלום פיצוי פיטורים בעת החלפת קבלן שמירה.
...
בית הדין הוסיף וקבע כי העובדים לא ערכו פירוט המתייחס לימי החג בהם עבדו לעומת ימי החג בהם לא עבדו, וכי בנסיבות אלו נדחית תביעתם.
אשר להכרעתנו - בסוגית דמי החגים מקובלת עלינו הנמקת בית הדין האזורי.
לאור האמור, ומשהגענו למסקנה כי העובדים לא הוכיחו את תביעתם בעניין זה ערעור החברה בענין תוספת הוותק מתקבל, גם מבלי להיזקק ליתר טענותיה.
סוף דבר ערעור העובדים נדחה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעיניין קרבצ'ינקו נפסק כי ההלכה בדבר זכאות העובד לפצויי פיטורים במקרה של חילופי קבלני שמירה במקום העבודה, הורחבה "גם ללא תלות ישירה בסעיף ההסכם הקבוצי" ומפנה בין היתר לפסקי דין שניתנו בעד"מ 1011/04 א. דינאמיקה שירותים (1990) בע"מ נ' טטיאנה וורונין ו-ע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב נ' עמישב שירותים בע"מ. בפסק דין שניתן לאחרונה, נדונה שאלת זכאותו של עובד לפצויי פיטורים בנסיבות של חילופי מעסיקים, כאשר הוצעה לו עבודה חלופית על ידי המעסיק הראשון.
...
לאור האמור נדחית התביעה ברכיב זה. אש"ל עילת תביעה זו נזנחה על ידי התובעים בסיכומיהם.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים כדלקמן: א. לתובע יצחק כץ 1.
לאור האמור, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהקשר לכך, היפנה בית הדין לשורה של פסקי דין שדנו בסוגיית הזכאות לפצויי פיטורים בנסיבות בהן מוחלפים ספקי השרות והעובד ממשיך לעבוד באותו מיפעל; בית הדין עמד על כך שההוראה בהסכם הקבוצי בענף השמירה והאבטחה (סעיף כ(11) להסכם) אשר קובעת כי הפסקת עבודה עקב הפסד המעסיק במיכרז מזכה את העובדים בתשלום פצויי פיטורים, לא הורחבה על כלל המועסקים בענף השמירה ועל כן אינה חלה על המערערת; יחד עם זאת, קבע בית הדין כי על פי ההלכה הפסוקה של בית דין זה, כפי שסוכמה בין היתר, בע"ע (ארצי) 184/09 קרבצ'נקו - חברת השמירה בע"מ, (מיום 18/12/11), עצם חילופי קבלן השמירה/ האבטחה במקום העבודה מקימה זכאות לפצויי פיטורים, גם אם העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה באמצעות קבלן השמירה החדש וגם אם המעסיק הראשון הציע לו מקומות עבודה חלופיים; בית הדין קבע כי משלא היה חולק שעבודת המשיבים הופסקה על רקע חילופי חברת האבטחה בפרויקט אבטחת השרים, משהמערערת לא זכתה במיכרז בשנת 2007, הרי שעל פי ההלכה הפסוקה, המשיבים זכאים לפצויי פיטורים מעצם ההפסד במיכרז, גם אם המשיכו לעבוד באותו תפקיד אצל הזוכה במיכרז וגם אם המערערת הציעה להם תפקידים חלופיים.
...
אשר לערעור בעניין דחיית עתירתה של המערערת לקיזוז דמי ההודעה המוקדמת, נציין כי מקובלת עלינו התוצאה אליה הגיע בית הדין, גם אם לא בהכרח מטעמיו.
לאור אשר בואר על ידינו לעיל, איננו מקבלים את מסקנת בית הדין האזורי בסעיף 13 לפסק הדין, ולפיה הצעדים בהם נקטו המשיבים על מנת להשתלב בחברת מיקוד עובר לסיום עבודתם במערערת, מצביעים "על כך שהתפטרו מעבודתם". כאמור, בנסיבות המקרה שלפנינו, אירוע חילופי ספקי השירות בפרויקט אבטחת השרים, שעה שהמשיבים נותרו לעבוד בפרויקט תחת ספק השירות הבא שזכה במכרז, הוכרו בהלכה הפסוקה כפיטורים, ועל כן, לא מדובר בענייננו בנסיבות של התפטרות שיש בהן כדי לחייב את המשיבים במתן הודעה מוקדמת למערערת.
סוף דבר – אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, התוצאה היא שערעור המערערת, על שני חלקיו – נדחה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה [א] זכאות העובדים לפצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים בענף השמירה עיקר טענת העובדים הוא שקמה להם זכאות לתשלום פצויי פיטורים אך מהטעם שהנתבעת הפסיקה לספק שירותי שמירה ואבטחה במקום העבודה בו הועסקו באופן קבוע והם בחרו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן השמירה החדש שהחליף את הנתבעת.
...
סיכומו של דבר: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות ובסיכומיהם, עיינתי בחומר הראיות בתיק בית הדין, ונתתי דעתי לשאלות המשפטיות הטעונות הכרעה בתיק זה, הגעתי למסקנה כי בעקבות חילופי מעסיקים במקום העבודה, קמה לעובדים זכאות לפיצויי פיטורים.
מאחר שהנתבעת לא חלקה על כך, אני קובעת כי שכרו הקובע של העובד הוא 4,743 ש"ח. אין מחלוקת שהעובד סיים את עבודתו בנתבעת בעקבות גיוסו לשירות בתי הסוהר (מוצג ת/18).
סוף דבר על יסוד כל האמור, הנתבעת תשלם לתובעים, בתוך 45 ימים מהיום, את הסכומים הבאים: [1] לתובע ניר אלקיים (ס"ע 11647-08-13) פיצויי פיטורים בסך 18,933 ש"ח, והפרשי שכר בסך 15,010 ש"ח. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/1/13 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אף על פי כן, בע"ע (ארצי) 184/09 קרבצ'נקו – חברת השמירה בע"מ (18.12.11) נקבע כי: "על בסיס סעיף זה בהסכם הקבוצי נקבע בהלכה הפסוקה, כי במקרה של חילופי קבלני שמירה באתר העבודה, זכאי העובד לפצויי פיטורים ממעסיקו גם אם המשיך לעבוד באותו מקום עבודה באמצעות קבלן השמירה החדש, וגם אם המעסיק הראשון הציע לו מקומות עבודה חלופיים...
...
התוצאה אפוא כי תביעתו של התובע ברכיב זה נדחית.
עם זאת, מקובלת עלינו הטענה, כי יש להביא בחשבון בחישוב השכר את שעות העבודה בשיעור 100% עד ל – 186 שעות, כולל חלף שכר כגון: מחלה, הבראה, חג, אימון ומילואים.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה באופן שעל הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: השלמת פיצויי פיטורים בסך 13,025 ₪ בתוספת הצמדה וריבית מיום 1.7.17.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו