מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצוי למציע על נזק שנגרם לו

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לטענת המתנגד הפצוי המוצע אינו מבוסס על הנזק הממוני שניגרם לקבוצה ואינו הולם לפצוי הנתבע ושהוערך ע"י המבקשת בגובה סמכותו של בית משפט זה. יתר על כן המשיבה ממשיכה בהתנהלותה המתוארת בבקשת האישור ובכך מגדילה את ניזקי הקבוצה.
...
יתר על כן, בהינתן זיקה בין הפיצוי המוצע במתכונתו המתוקנת ,תתחזק המסקנה בדבר היות ההסדר יעיל ומקיים את מטרת החוק כמפורט לעיל.
המתנגד שטען להעדר דיוק בנתוני המשיבה, לא ניסה להפריך או לסתור את נתוני היסוד שהוצגו ולאחר הגשתם ע"י המשיבה שנדרשה בסופו של דבר למתן פירוט מלא ובהתייחס לתקופה הרלבנטית, מצאתי לקבל את טענות הצדדים, ובהתחשב גם בתיקונים דלעיל.
לסיכום לאור כל האמור, הסדר הפשרה מאושר כפוף לתנאים שצוינו לעיל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בתובענה ייצוגית על נזק יזכו לפצוי גם מי שלא הגישו תביעה אך נגרם להם נזק, ואין בכך כל רע. אכן, בהחלטתי מיום 14.3.22 לא התייחסתי לפסק דינו של בית המשפט העליון בעיניין אליאס, שאישר את הסכמת הצדדים, משום שאיני סבור שאישור הסכמת הצדדים הוא "הלכה שנפסקה". פסק הדין הזה הוא למעשה בן שתי פיסקאות, שהראשונה היא אישור של הסכמת הצדדים המשנה את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, והשנייה היא הבהרה שכפי שאפרט להלן, קובעת שאין חובה על המחזיק במקום צבורי למנוע עישון, אלא להישתדל למנוע עישון, בין היתר על ידי קיום חובות ספציפיות שאינן חובות הישתדלות.
לעומת זאת, מנגנון הפצוי שהוצע על ידי הצדדים בהסדר הפשרה לגיטימי ואפשרי והוא חוסך השקעה בהכנת תצהיר ואימותו ומפשט את האפשרות לפצוי.
אני רואה טעם לפגם בטענותיו של המתנגד הטוען על פי החלטותיי לפצוי של כ-200,000 ₪, שאותו לא יקבל לפי הסדר הפשרה המבוסס בעיקר על פיצוי לנפגע, לפי מספר מוגבל של חשיפות, ולא פיצוי לפי מספר החשיפות בלבד, כאשר מנגד הוא מבקש מבית המשפט למנות אותו לעזור לנפגעים לממש את זכאותם תוך קביעת שכרו לשם כך. מנגנון ההיתנגדות לא נועד לספק פרנסה למתנגד, ואם אכן סבר המתנגד שניגרם לו נזק של כ-200,000 ₪, היה בידו לבקש לפי סעיף 18 (ו), בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר, כך שלא תפגע זכותו לפצוי בסך כ-200,000 ₪, אם אכן בידו להוכיח נזק כזה.
...
אני דוחה את הטענה שהפיצוי שקבעתי הוא כעין פרס למי שלא טרח להגיש תביעה.
בשקילת הטענות שהועלו והתועלת שהביאו (לרבות דחיית טענת המתנגד שיש להפחית את הפיצוי ל-300 ₪ לכל חשיפה) אל מול הזהירות הדרושה מפני הרתעת יתר להגשת התנגדויות ראויות, אני מחייב את המתנגד לשלם לכל אחד מהצדדים, התובע המייצג ושתי הנתבעות, הוצאות משפט בסך 4,680 ₪.
פירסום הודעות על אישור הסדר הפשרה אני מורה על פרסום הודעה על אישור הסדר הפשרה, על פי סעיף 25 (א) (4) לחוק תובענות ייצוגיות, אשר תכלול את הפרטים המנויים בסעיף 19 (ג) (1) ו- (2) בשני עיתונים יומיים מבין העיתונים הארץ, ידיעות אחרונות וישראל היום, ביום שישי, וכן באחד מבין העיתונים כלכליסט או גלובס, וכן בעיתונים המקומיים הנפוצים בעכו ובנהריה, הכל בגופן שלא יפחת בגודלו וברווחיו מגודל הגופן ורווחיו שבו מפורסם החומר המערכתי באותו עיתון.
אני קובע תזכורת פנימית ליום 10.7.23 לבדיקת הגשת דו"ח סופי.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענת ההגנה מטעם הנתבעת של פיצוי כפול מושתת על העקרון כי אין לפצות ניזוק ביותר מסכום הנזק שניגרם לו. דא עקא, כלל ייחוד העילה קובע כי לא ניתן יהיה לתובע את המוביל בעילות נזיקיות, ומכאן כי גם לא ניתן להיתגונן כנגד חיוב סטאטוטורי המוגדר באמנת ורשה, באמצעות טענות הגנה "נזיקיות" ( פרשת די אייץ' אל בע"מ).
לפיכך, הורה על פצויי השבה לטובת התובע ובנוסף, הואיל והנתבעת העידה כי הציעה לתובע פיצוי נוסף על הנזק שניגרם עם אבדן החבילה, יש להעניק תוקף להצעה זאת כחלק מפיצויי ההפרה ותו לא. לא מצאתי להשית 'אשם תורם' לפתחו של התובע זאת נוכח העובדה, כי בדבר דואר עסקינן והיה על הנתבעות לדאוג למשלוח דבר הדואר ככל שקבלו תמורה לעשות כן. איני מקבלת את טענת הנתבעת כי התובע שגה בבחירת "מוביל" לצורך שנוע של מעטפת יקרת ערך וכי היה עליו לברור ולאתר מוביל אחר.
...
הצדדים חזרו על טענותיהם כפי שהופיעו בכתבי הטענות והתקיים דיון נוסף ביום 30.10.19, לבקשתו של התובע, לצורך הגשת פסיקה מתאימה וסיכומים בעל פה. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים והראיות שהונחו בפני, שמעתי את הצדדים והתרשמתי מהם באופן ישיר וכן עמדתי על נסיבות התביעה והנזקים הנטענים בה, מצאתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
אני מקבלת את גרסת הנתבעת לפיה ההסכם מהווה גבולות גזרה עבור הפיצוי שניתן להעניק ללקוח במצב של אבדן חבילה ו\או לחילופין דבר דואר.
לפיכך, הורה על פיצויי השבה לטובת התובע ובנוסף, הואיל והנתבעת העידה כי הציעה לתובע פיצוי נוסף על הנזק שנגרם עם אבדן החבילה, יש להעניק תוקף להצעה זאת כחלק מפיצויי ההפרה ותו לא. לא מצאתי להשית 'אשם תורם' לפתחו של התובע זאת נוכח העובדה, כי בדבר דואר עסקינן והיה על הנתבעות לדאוג למשלוח דבר הדואר ככל שקיבלו תמורה לעשות כן. איני מקבלת את טענת הנתבעת כי התובע שגה בבחירת "מוביל" לצורך שינוע של מעטפת יקרת ערך וכי היה עליו לברור ולאתר מוביל אחר.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הנתבעת תשלם לתובע החזר בעבור דמי המשלוח בסך של 165 ₪ ופיצוי בסך 100 דולר בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, אגרת בית משפט מלאה, והוצאות בסך 500 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

כמו כן, גם התובעת העידה כי מקבלת ההודעה הציעה לפצות אותה על הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מנזקי הרטיבות, וזו אינדיקאציה לכך שמקבלת ההודעה כן הכירה בנזקי התובעת ולא סברה כי מדובר בליקויים שמוקרם משנת 2017.
...
סיכומו של דבר, הנזקים שנגרמו לתובעת הוכחו והתאריכים בהם מבקשת התובעת פיצוי בגין הפחתת דמי שכירות סבירים בעיני בהתחשב בפסק הדין של המפקחת על המקרקעין.
לפיכך התביעה מתקבלת וכך גם הודעת צד ג'.
סוף דבר בנסיבות האמורות, התביעה מתקבלת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הסעדים המבוקשים – פיצוי חברי הקבוצה, על הנזקים שנגרמו להם בגין היתנהגותה הנטענת של המשיבה; לרבות הסכומים העודפים ששלמו בגין אריזות המזון, בתוספת הפרישי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלום כל סכום; חיוב המשיבה לפעול ליידוע חברי הקבוצה על זכויותיהם לסעדים שיפסקו לזכותם.
הגורמיים המקצועיים הודיעו כי "נוכח טיב הפצוי המוצע בדמות הנחה, ונוכח העובדה כי במסגרת ניהול ההליך כבר נפסקו לתובע סך של 25,000 ₪ בגין שכר טירחת בא כוחו, מוצע כי בית המשפט ישקול קביעת שכר טירחה בשיעור מופחת". הגורמים המקצועיים ציינו כי פיצוי בדמות הנחה בשיעור נמוך הוא פיצוי שיש קושי לפקח עליו, וייתכן שהנתבעת תייקר את המוצרים שעליהם תנתן הנחה, כך שלא יינתן הפצוי המוסכם.
...
כמו כן תשלם הנתבעת לרו"ח מאס את מלוא ההוצאות שנפסקו לו. הגמול לתובע ישולם תוך 7 ימים ממועד אישור הפשרה.
אשר על כן אני מאשר את ההסדר המומלץ לגבי גמול ושכר טרחה לתובע ולבאי הכוח כאמור בהסדר הפשרה.
נוכח כל האמור לעיל, הסדר הפשרה מאושר, וניתן לו תוקף של פסק דין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו