מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פיצוי ליקויי בנייה ברכוש המשותף

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זו תביעה כספית ע"ס 1,198,773 ₪ , לפצוי בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף, ונזקים בלתי ממוניים.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה .
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בגין הליקויים בסך 466,222 ₪ (כולל מע"מ), צמוד ונושא ריבית כחוק החל מיום 16/4/18, מועד עריכת חוות דעת מומחה בית המשפט, ועד לתשלום בפועל.
אני מחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת, את האגרה ששולמה, וחלקה היחסי ולפי סכום החיוב בסעיף 2 לעיל, וכן הוצאות ההליך בסך כולל של 27,500 ₪, ושכ"ט עו"ד, בסך 30,000 ₪ , צמוד ונושא ריבית כחוק , מהיום ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבים הגישו את התביעה שבפני כנגד המבקשת, בסך של 547,347 ₪, לפצוי בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בבניין.
...
התוצאה האופרטיבית מכל הטעמים שלעיל, אני מורה כדלקמן: העתירה "הראשית" בבקשה לסילוק התביעה על הסף נדחית.
בהתייחס לעתירה החלופית, בדבר הגבלת עילות התביעה, אני קובעת כי - 1) ליקויים ברכוש המשותף שנכללו בחוות דעת המומחה בהליך הקודם ואף נתבעו במסגרת התביעה כאן – מותרים לתביעה במסגרת הליך זה. חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט ועדותו בהליך הקודם יתקבלו כראיה בתיק.
הוראות לגבי המשך ניהול ההליך לאור האמור לעיל, אני מורה לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן, עד ליום 2.3.23.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סמכויותיה של נציגות דיירים בבית משותף, מוסדרות בסעיף 69 בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, שלפיו משמשת הנציגות "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". על יסוד הוראה זו מופקדת הנציגות על ניהול הרכוש המשותף של הבניין ונתונה לה אף הסמכות להגיש תביעה לפיצויים בגין טענות לליקויי בנייה ברכוש המשותף של הבניין (רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה [פורסם בנבו] 7.6.17, פסקה 3).
...
על כך, בצירוף הפער שבין סכום התביעה למה שנפסק ודחיית הטענה העיקרית לחיוב בהחלפת המשאבות, יש מקום לחיוב התובעת בהוצאות הנתבעים, ואני מחייב את התובעת לשאת בהוצאות הנתבעים בסך של 16,146 ₪.
ואשר על כן: התביעה אשר הגישה התובעת נגד הנתבעים – נדחית, ללא חיוב בהוצאות.
ההודעה לצד ג' אשר הגישו הנתבעים – נדחית, והנתבעים יישאו בהוצאות צדדי ג' בסך של 9,735 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בעיניין זה נקבע כדלקמן: "טענה זו עשויה הייתה להשמע, לו היה מדובר בתביעה של דייר אחד בתובענה ייצוגית בשם כל הדיירים. ייתכן שהיה מקום לשקול טענה כאמור גם לו נתבקש סעד של אכיפת הנתבעים לתיקון הפגמים, שכן סעד כזה היה מהנה את כל הבעלים ברכוש המשותף".  לפיכך, יש לראות בנתבעת - נציגות הבתים המשותפים - כמורשה של כלל בעלי הבתים לקבל פיצוי בגין ליקויי הבניה ברכוש המשותף, וכן לעתור לתיקון חיפויי החוץ בשני הבניינים באמצעות הסרת האריחים והחלפתם.
...
בנוסף, נתתי את דעתי להפרש המשמעותי שבין סכום התביעה שכנגד הגבוה לבין הסכום שנפסק בסופו של דבר, המצדיק פסיקת חלק יחסי של האגרות וההוצאות, ומנגד לעובדה שרוב טענות התובעת התקבלו.
עם זאת, בסופו של דבר, עניינה של התביעה בתיקון הדרוש תיקון אצל הנתבעת, כאשר סביר להניח שזה נבע מכך שהתובעת פעלה באופן רשלני.
בנסיבות העניין אני קובע כי הוצאות המשפט יעמדו על הסך של 11,700 ₪ בלבד לטובת התובעת, ובמיוחד לאור תקנות 153 ו-155 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

למעלה מן הצורך, מצאתי לנמק את הטעם לדחיית אחת מטענות המערערות, הנוגעת להפחתת הפצוי בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף בהתאם לחלקן היחסי של המערערות: בפסק הדין המשלים, בית המשפט המחוזי אימץ את חוות דעת המומחה לעניין ליקויי הבנייה ברכוש המשותף, כך שהסכום שנפסק בגין ליקויים אלו הועמד על סך של 254,850 ש"ח. עם זאת, נקבע כי חלקן היחסי של המערערות ברכוש המשותף עומד על כ-17.1% בלבד, ועל כן יש להעמיד את הפצוי המגיע למערערות בגין הליקויים ברכוש המשותף על כ-17.1% מהסכום שקבע המומחה, קרי על סך של 43,681 ש"ח בלבד (הפחתה של 211,168 ש"ח).
...
סבורני כי, לעניין ההצמדה, הדין עם המשיבים.
יצוין כי בניגוד לחישוב אותו הציגו המשיבים בערעורם, על מנת לקבוע את מדרגת תשלום התמורה הנוספת, יש להצמיד את תקבולי המכירות למדד תשומות הבנייה, בדרך שקבע בית המשפט המחוזי בפסקה 44(ב)9 לפסק הדין המשלים: "כל פעם שייחתם הסכם מכר לאחת מדירות הנתבעים, יש לשערך את שווי התקבולים שנקבעו בו, לערכם ביום חתימת ההסכם ובאופן זה הסכום הנקוב בטבלה בנוגע ל'סך תקבולי המכירות' יהיה בערך הריאלי של מועד חתימת כל הסכם מכר שייחתם למכירת דירות הנתבעים". פרשנות בית המשפט המחוזי לעניין זה מקובלת עליי.
התשלום יהא בתוספת מע"מ. סוף דבר הנני ממליץ לחבריי לקבוע כי דין ע"א 6927/20 להידחות לפי תקנה 148(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, כי דין ע"א 3964/22 להידחות אף הוא בהתאם לתקנה 148(ב) הנ"ל, למעט טענת המערערות ביחס לסעיף 71 להסכם הקומבינציה ולפיצוי בגין המחסן (כמפורט בפסקאות 13-12 לעיל), וכי דין ע"א 3988/22 להתקבל, הכל כמפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו