מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיטורים עקב ניתוח צפוי

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 22.5.08 ענה מר לוי לגב' שולמית בן חיים: "לאחר שנפסל מבחינה רפואית לתפקידו ולא נמצא לו כל תפקיד אחר בשירות המדינה, אנו מאשרים את פיטוריו מטעמי בריאות תוך קבלת קיצבה מיידית עפ"י חוק שירות המדינה (גימלאות)..." (ר' נספח 20 לכתב ההגנה).
ביום 22.6.08 הוציא התובע מכתב לגב' שולה בן חיים כמצוטט: "...הנני מאשר בזאת קבלת הצעתך להמשך העסקה במסגרת חדר הצלום בשנה"ל הבאה ב- 50% משרה. 2. שוב אבקש, להזכיר את הפגיעה החמורה בשכר ובתנאים הנלווים לרבות זכויות פנסיה, שעה שבלית ברירה ונוכח מצבי הכלכלי והמשפחתי כפי שפורט במכתבי הנני נאלץ בזאת להעתר להצעה. 3. כן אבקש להזכיר את מצבי הרפואי שטרם הגיע לכדי הכרעה מקצועית סופית, לרבות ניתוח צפוי בהמשך 4. אבקשך לנסות בכל דרך ובהקדם ליצר השלמת שכר והתנאים הנלווים כפי שנעשה בעת הצורך במקרים אחרים ובפרט שעה שקיימת פגיעה ונכות ממקום העבודה..." (ר' נספח 23 לכתב ההגנה).
טענות הנתבעת: מנגד לטענת הנתבעת לאחר שקבעה ועדה רפואית כי התובע אינו כשיר להמשיך בעבודתו התקנית כמדריך בפנימייה (בשל ניתוח במיתרי הקול), נעשו ניסיונות מאומצים מצידה ומצד גורמים בנציבות שירות המדינה, על מנת למצוא לתובע תפקיד חלופי בשירות המדינה.
...
ביום 22.6.08 הוציא התובע מכתב לגב' שולה בן חיים כמצוטט: "...הנני מאשר בזאת קבלת הצעתך להמשך העסקה במסגרת חדר הצילום בשנה"ל הבאה ב- 50% משרה. 2. שוב אבקש, להזכיר את הפגיעה החמורה בשכר ובתנאים הנלווים לרבות זכויות פנסיה, שעה שבלית ברירה ונוכח מצבי הכלכלי והמשפחתי כפי שפורט במכתבי הנני נאלץ בזאת להיעתר להצעה. 3. כן אבקש להזכיר את מצבי הרפואי שטרם הגיע לכדי הכרעה מקצועית סופית, לרבות ניתוח צפוי בהמשך 4. אבקשך לנסות בכל דרך ובהקדם ליצר השלמת שכר והתנאים הנלווים כפי שנעשה בעת הצורך במקרים אחרים ובפרט שעה שקיימת פגיעה ונכות ממקום העבודה..." (ר' נספח 23 לכתב ההגנה).
נוכח מכלול הפגמים שפורטו לעיל, אנו סבורים כי התובע זכאי לפיצוי מכוח סעיף 14 לחוק השיוויון.
מנגד אנו לוקחים בחשבון את העובדה כי שוכנענו כי הנתבעת כן עשתה ניסיונות למצוא לתובע עבודות חלופיות כפי שפורט לעיל, ומנגד אנו לוקחים בחשבון את תקופת עבודתו הממושכת של התובע, לאחר ששקלנו את מכלול הדברים מצאנו לנכון לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין הפרת חוק השוויון בסך של 25,000 ₪.
סוף דבר אשר על כן על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים כמפורט וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין : לפצות את התובע בגין הנזק הלא ממוני אותו תבע בפיצוי על סך של 15,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המשיבה, התובע פוטר מהמשיבה לאחר שימוע שנערך לו בעקבות בעיות היתנהגות קשות ומאחר שהתנהגותו לא השתפרה למרות שיחות רבות שנערכו עמו.
לטענת המבקשת, ביום 14.4.15 יצר המבקש קשר עם הגב' רוט, ומסר לה כי הוא צפוי לעבור ניתוח ובקש להקפיא את קליטתו עד למסירת הודעה ממנו, ואולם המשיבה הופתעה לגלות כי המבקש הגיש את התביעה בתיק שבכותרת.
...
לאחר שמיעת עדותו של התובע לא שוכנענו כי התובע אכן הועסק בניקיון ואילו גרסתה של הגב' רוט כי התובע הועסק בגינון בלבד וככל שעסק התובע בניקיון היה זה באופן הנלווה לגינון, מסתברת יותר (עמ' 12 לפר' שורות 9-18).
בשים לב להלכה בדבר שימוש במשורה בצווים לפי פקודת בזיון בית המשפט, ולאור המחלוקת העובדתית והפרשנית של הסכם הגישור והספקות אשר מעוררת גרסת המבקש אנו סבורים כי לא ניתן לייחס למשיבים הפרה ביודעין של הסדר הגישור ולא ניתן לייחס להם התנהגות המהווה ביזיון בית משפט.
סוף דבר- לאור האמור לעיל ,הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

גם אם השיחה שנוהלה בין התובע למר טרייר בתום העונה היתה שיחת פיטורים (וכאמור מצאנו שלא היה מדובר בשיחת פיטורים) הרי שבנסיבות כפי שהוכחו בפנינו, לא מצאנו כי היה זה בשל הניתוח הצפוי (שכן לא הוכח בפנינו כי התובע הודיע על הניתוח הצפוי ואת גירסתו העובדתית הנוגעת לכך כפי שפורט לעיל) כי אם נסמכה על הודעתו הקודמת כי אינו מוכן להמשיך ולעבוד בשכר המשולם לו והבאת המחליף בעקבותיה –ובנסיבות אלו אין התובע זכאי לכל תשלום מעבר לפצויי הפיטורים אשר ממילא שולמו לו על ידי הנתבעת.
...
בנסיבות הללו דין תביעתו של התובע לתשלום הודעה מוקדמת – להידחות.
משלא הוכיח רכיב זה, בסיכומיו הוא עצמו מודה כי קיבל חלף הודעה מוקדמת (סעיף 39 לסיכומיו) הנתבעת ביקשה בסיכומיה לקבל סכום זה חזרה, אולם משהטענה הועלתה לראשונה בסיכומים, לא מצאנו שיש להורות על השבת סכום ההודעה המוקדמת ששולמה.
סוף דבר: תביעת התובע נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עדותם של מר רוזנפלד, מר גולדן ומר ג'אברין עקבית ומהימנה בענין זה. לעומת זאת התובע לא פירט מתי סיפר על הניתוח הצפוי, במיוחד לאור העובדה כי חלפו יומיים ממועד הזימון לניתוח למועד קבלת הזימון לשימוע.
בע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים – לסלי פנחס וניט (7.12.08) נפסק כי: "פיטורי עובד מתוך כוונה להיתחמק מתשלום דמי מחלה עולים כדי חוסר תום לב ומהוים הפרת הסכם העבודה". בעב' (ת"א) 2942/07 אלבר – רו"ח יעקב ירון (25.3.09) נפסק כי קביעת מועד פיטוריו של עובד, סמוך למועד הניתוח שהיה עליו לעבור והיה ידוע מראש, מהוה היתנהלות בחוסר תום לב של המעביד בנגוד לתכלית חוק דמי מחלה תשל"ו-1976 ומקפחת את הזכויות הקוגנטיות של העובד לדמי מחלה.
לפיכך נדחה רכיב זה של התביעה, הגם שכאמור לעיל נילקחה היתנהלות זו של הנתבעת שיש בה כדי להיתחמק מתשלום דמי מחלה בחשבון הפצוי בגין הפיטורים שלא כדין.
...
התוצאה איפוא כי התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 86,000 ₪.
ד. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כן, עולה כי התובע המשיך לעבוד באותו מקום עבודה משך כחצי שנה נוספת כאשר ממכתב הפיטורים שנערך ביום 5/5/12, עולה כי סיבת הפסקת העבודה הייתה "עקב צימצום בעבודה" ולא כפי שנטען על ידי התובע בשל הניתוח הצפוי.
...
סוף – דבר: לאור כל האמור, הנני מחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובע סך של 184,280 ₪.
כן, תשלם הנתבעת 1 לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור כולל של 24% וכן הוצאות משפט שהוציא התובע.
התביעה כנגד הנתבעים 2-28 נדחית בנסיבות הענין ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו