מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פטור מהיטל מדרכות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מיד לאחר הוראות אלו, באות הוראות שונות הנוגעות לקיום הפרויקט, כגון הוראות הנוגעות להוצאת היתרי בניה והעברת זכויות למשתכנים (ס' 3.1-3.4); ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות התשתית (ס' 4.1-4.6); הישתתפות במימון שכר המפקח על עבודות הפיתוח (ס' 5.1-5.3); ואף הוראה הנוגעת לפטור מאגרות והיטלים שונים - היטל סלילת כבישים ומדרכות; תעול ונקוז; פיתוח גינות ציבוריות (ס' 6.1).
...
משלא התייחסה התובעת לשאלה זו ולא הניחה תשתית עובדתית או משפטית בכל הנוגע לטענה כי ההפרש מהווה עסקה חייבת במע"מ, דין תביעתה, בכל הנוגע להפרש זה, להידחות.
ח- הפרת ההסכם על-ידי התובעת אף איני מקבלת את טענת הרשות בכל הנוגע להפרת ההסכם על-ידי התובעת (סעיפים 28-29 לתצהיר מר יוסי מור).
ט - סופו של דבר התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במילים אחרות, סעיף החוק הנ"ל אינו מעניק פטור כלשהוא מתשלום ההיטל בגין רחובות ומדרכות בעת בניה חדשה או תוספת בניה בנכס, לא בשל חלוף הזמן בין מועד ביצוע התשתית לבין מועד תוספת הבניה ולא בשל תשלום דמי הישתתפות בעבר.
...
בשלב מאוחר יותר, ולאחר בדיקת מרכיבי התשלום השונים, הגיעה התובעת, בעצת פרקליטיה, למסקנה, כי לא היה מקום לחייבה במרכיבי האגרות וההיטלים אשר נכללו בדרישת התשלום הנ"ל, ומשלא הגיעה להסכמות עם הנתבעת בעניין זה, הוגשה תביעתה זו להשבת סכומי ההיטלים והאגרות אשר לטענתה נדרשה לשלם שלא כדין.
למעלה מן הצורך אציין, כי אני סבורה, כי אותה טענה אשר בפי התובעת לעניין מדיניות הנתבעת במשך עשרות שנים, לא הוכחה לפני באופן מספק אף לגופה.
אני סבורה, כי יש לדחות את טענות התובעת אף בעניין זה. טעמי יפורטו להלן.
סיכום המסקנה הסופית נוכח מכלול הקביעות לעיל הינה, כי ההיטלים נשוא ההליך ניגבו מן התובעת כדין, ואין מקום להורות על השבתם לתובעת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על מנת להבהיר את חוב היזם לבצוע התשלום הנוסף הנ"ל לעירייה, צורף למכרז מכתב התחייבות הערייה המפרט את ההיטלים החלקיים שיידרש היזם לשלם לעירייה (היטל ביב מאסף, היטל מתקנים אחרים ו-65% מהיטל המים), במסגרת הוצאת היתר הבניה, ואת התחייבות הערייה לפטור מלא של היטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל נקוז ותעול והיטל מכון טפול בשפכים (מט"שים).
...
לאחר ששבתי ועיינתי במסמך, אני סבורה כי מוצג ת/1 מוכיח שלא שולמו בידי התובעת 9 מ' ש"ח לתשתיות, וזאת בניגוד לטענות התובעת בהקשר זה. 13.3 במוצג ת/1 ניתן לראות כי סך של כמעט 5 מ' ש"ח שולמו עבור דמי היוון, אשר אין בינם לבין תשתיות בכלל ותשתיות מים וביוב בפרט – דבר.
14.3 בהקשר זה אומר, כי איני מקבלת את טענות הנתבעות בדבר העדר סמכות עניינית של בית המשפט לדון בהחלטות רשות המים, באשר התובעת אינה תוקפת את החלטת הרשות תקיפה ישירה ובמסגרת טענותיה היא מבצעת תקיפה עקיפה של החיוב, עניין אשר מצוי בסמכותו של בית המשפט, נוכח סכום החיוב.
התוצאה אשר על כן, ועל יסוד כל המפורט לעיל, אני דוחה את התביעה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2005 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

טענות העותר: הודעות התשלום האמורות לעיל התבססו על חוק העזר, וכלל לא התייחסו לתיקון לחוק משנת 1997, הוא חוק עזר לחדרה (סלילת רחובות) (תיקון), התשנ"ח-1997 (להלן: " התיקון"), ממנו עולה כי בעל נכס גובל שייעודו חקלאי פטור מתשלום היטל סלילת כבישים ומדרכות בגין נכס מסוג זה. הואיל וייעוד חלקה 112 בגוש 10054 שבבעלות העותר הינו חקלאי, טוען העותר שההיטל בגין חלקה זו (בסך של 95,782.7 ₪) הוטל בטעות ויש להורות על ביטולו.
...
במקרה שלפני קבלתי כאמור את עמדת היועמ"ש ולאור דבריו שיש לבחון את יישום עמדתו העקרונית בכל מקרה לפי עובדותיו, נראה לי כי משמעות עמדתו במקרה הספציפי שלפנינו היא כי אכן יש בדרישה לתשלום ההיטל מהעותר משום חריגה מסמכות כפי שאסביר להלן.
במאמר מוסגר יצוין כי ישנם חוקים הנוגעים לענין ההיטלים בהם קיימת דרישה זו בגוף החוק, כך, למשל, ראו: סע' 28 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, בו נקבע: " ראש המועצה ימסור לבעלי הנכסים החייבים בהיטל, דרישת תשלום המפרטת את סכום ההיטל שבעל הנכס חייב בו, את הפרטים ששימשו יסוד לחישוב ההיטל לפי פרק זה, את מועד התשלום, את זכות הערר וכן פרטים נוספים שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית או בתקנות.". בשל כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי במקרה הספציפי שלפיי לא הוכחה זיקה בין ההיטלים שהושתו על העותר ובין הוצאות סלילת הכבישים.
שוכנעתי לכן שהעירייה חרגה ממתחם הסבירות כאשר שלחה את הדרישה לתשלום ההיטלים נשוא עתירה זו ולכן דין העתירה להיתקבל, כך שדין ההיטלים, כפי שהושתו על העותר, יבוטלו.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לגבי היטל סלילת מדרכות, לשיטת הערייה הסכם הפיתוח לא נתן פטור מהיטל סלילת מדרכות לכן חויבה העותרת בהיטל סלילת מדרכות בהתאם להסדר המעבר הקבוע בסעיף 6(ב) לחוק העזר סלילה (מקרה בו שולם היטל סלילת רחובות עורקיים אך לא שולמו דמי הישתתפות בגין סלילת מדרכות).
...
ניתן איפוא להחיל את היטל השצ"פ על הנכס של העותרת, הגם שהוקם קודם לחקיקת חוק העזר, ככל שמתקיים זיקת הנאה בין הנכס לבין השצ"פ. אין בידי לקבל את טענת העותרת, כי העבודות בעקבותיהן קמה הדרישה אינן עבודות שצ"פ, כי אין לה זיקת הנאה לשצ"פ וכי דרישת התשלום פגומה.
סוף דבר – העתירה מתקבלת בחלקה בעניין היטל תיעול ובעניין קיזוז היטל סלילת כביש עורקי שנגבה מהעותרת בעת קבלת היתרי הבנייה.
המשיבה תשלם לעותרת הוצאות משפט ושכר-טרחת עורך-דין בסך כולל של 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו