מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועובדה היא, שלנתבעים נימסרו 12 שיקים חדשיים לתשלום דמי השכירות מיום 15.4.11 ואילך, ולחברת פדוביץ אף נימסרה הערבות הבנקאית להבטחת זכויותיה כמשכירה.
השמוש בביטוי "התובעים" בכל הנוגע לתביעה כנגד חברת מגדל ייעשה לשם הנוחות בלבד, אך בשים לב לכך שזכות התביעה נתונה רק לבעלת פוליסת הביטוח – התובעת 2.
הוראה זו באשר להגדרתה של "עובדה מהותית", מתיישבת עם מהותה של פוליסת הביטוח, כפי שהיא מצוינת בעמוד הראשון של תנאי הפוליסה אשר הציגו התובעים, כאשר פעילותם נשוא הביטוח מצוינת כך: מהות העסק: רכב מכוניות / תצוגה ומכירה.
...
בנסיבות אלו, התביעה כנגד הנתבעים, חברת פדוביץ וגדעון, בתיק 12869-11-14 – נדחית.
התביעה נגד חברת מגדל בתיק 62469-12-13 – נדחית.
כך גם נדחית ההודעה לצד ג' אשר הגישה חברת מגדל נגד חברת פדוביץ.

בהליך מעצר ימים (מ"י) שהוגש בשנת 2018 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

במסגרת איזון זה, יחליט בית המשפט אם ניתן לשחרר את התפוס אף שמתקיימת עילה נמשכת לתפיסתו, ואם כן- באלו תנאים וסייגים יש לעשות כן, כדי להגן על תכלית התפיסה תוך פגיעה פחותה בזכות הקניין של בעל הזכות בנכס התפוס (ר' בש"פ 555/07 יחיא נ' מדינת ישראל ובש"פ 6686/99 עובדיה נ' מדינת ישראל).
לצורך הבטחת איסור דיספוזיציה ברכב, תיחתם התחייבות עצמית על ידי המבקשת ועל ידי הבעלים הרשום של הרכב ע"ס 15,000 ₪, כל אחד.
תיערך פוליסת ביטוח מקיף לרכב לטובת מדינת ישראל.
להבטחת התנאים תיחתם בנוסף ערבות צד ג' על סך 20,000.
...
אינני מקבל טענת ב"כ המבקשת.
בשולי הדברים אציין כי אין בעובדה כי הוגשו זה מכבר כתבי אישום כנגד נאשמים אחרים, והעובדה כי כנגד המבקשת טרם הוגש כתב אישום, כדי לגרוע מעוצמת חשד זה. אמנם החקירה טרם הסתיימה, אך סבורני כי בהתקיים החשד הסביר העולה מחומר הראיות, קיים סיכוי של ממש כי החקירה תביא להגשת כתב אישום.
סוף דבר: בהתחשב בכל האמור לעיל, וכן בעמדת המשיבה, מצאתי לנכון לקבוע כדלקמן: רכב מסוג גולף מ.ר 9891752 יוחזר למבקשת בכפוף להפקדת מזומן בסך 15,000 ₪.
המזכירות תעביר החלטתי לידיעת ב"כ הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, שיורה על עיכוב הליכי מכירת רכב מסוג אודי, נושא מס' רשוי 6457576 (להלן: "הרכב"), אשר נתפס והוצא מחזקת המבקש ביום 08.03.18 בהתאם לצוו רשם ההוצל"פ מיום 07.03.18, שניתן במסגרת תיק הוצל"פ שמספרו 505633-09-16 (לישכת חיפה) אשר ניפתח ע"י המשיב 1 (להלן: "המשיב" או "הזוכה" ) לשם מימוש מישכון שנירשם על הרכב, להבטחת חוב נטען של המשיב 2 (להלן: "החייב") כלפי הזוכה.
לפיכך, חלה בעיניינו תקנת השוק הקבועה בסעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968, וזכותו של המבקש ברכב עדיפה וגוברת על זכות המשיב, וכפועל יוצא מכך, יש להצהיר על בטלות המישכון הרשום לטובת הזוכה על הרכב ולהצהיר כי המבקש רכש זכות בעלות ברכב הנקייה מאותו מישכון.
המבקש יערוך ביטוח מקיף לרכב, כשהמוטבים על פי הפוליסה יהיו המבקש והמשיב מס' 1.
המבקש יחתום על ערבות עצמית ללא הגבלה בסכום לצורך הבטחת התחייבויותיה לעיל.
...
לאור העובדה, כי הרכב נרכש ע"י המבקש לשימושו והיה בחזקתו לפני תפיסתו, אני סבורה כי השבת הרכב למבקש, היא צודקת וראויה בנסיבות העניין ואיננה פוגעת במידה העולה על הנדרש במשיב, תוך שייקבעו תנאים מגבילים מתאימים על מנת שאם תיכשל תביעת המבקש, לא ייפגע המשיב.
לאור האמור לעיל, אני מורה על הותרת הצו שניתן ביום 26.03.18 על כנו וזאת עד למתן פסק דין סופי בתיק זה. עוד אני מורה על השבתו של הרכב לידי המבקש בכפוף למילוי התנאים שלהלן: יירשם עיקול על הרכב לטובת המשיב מס' 1 במשרד הרישוי.
אני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית, כל צד תוך 60 יום כשהתובע מתחיל ראשון, ואם הוא מסתפק בתצהירו שכבר הוגש במסגרת הסעד הזמני, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך אותו מועד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

על כן, יתאפשר לחברה להשתמש ברכבם תוך הבטחת זכותו של זר להפרע באמצעותם עבור העלות שנגרמה בשל כך שהשימוש בהם נימנע מזר לצורך בניית הפרויקטים אף שנרכשו מכספי בעלי הזכויות לשם כך. שיקולים שביושר הצדדים לא הצביעו על אירועים רלוואנטיים למישור זה וממילא לא מצאתי כי היתנהלותו של אחד הצדדים יוצרת יתרון בידי הצד השני במסגרת שיקול זה. סיכום על המשיבים לעזוב לאלתר את המקרקעין ולהמנע מלהכנס אליהם עוד.
המשאית והטרקטור – החברה תוכל לעשות בהם שימוש בכפוף לרישום שעבוד לטובת זר, לרכישת פוליסות ביטוח מקיף לרכבים ולהגדרת זר כמוטב הפוליסות.
ערובות – מעבר לערובות שהופקדו יפקיד זר סך נוסף של 50,000 ₪ וכן תיחתמנה שתי ערבויות צד ג' נוספות על סך 150,000 ₪ כל אחת.
...
המסקנה מכל האמור היא כי זר אוחז בעילת תביעה חזקה לכאורה בכל הנוגע לדרישה כי גוילי יעזוב את המקרקעין ולדרישה כי לא יקח עמו דבר מן המיטלטלין שעליהם.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

אשר לתכלית השניה - חילוטו העתידי של הרכב – תכלית זו הנה תכלית ראויה ויש להבטיח אפשרות ממושה, ככל והמבקש יורשע בעבירות המיוחסות לו. אשר למידתיות התפיסה - באיזון האינטרסים בין זכותו הקניינית של המבקש ברכב לבין זכותה של המשיבה לבקש לחלטו במסגרת ההליך העקרי, אני סבורה כי ניתן להשיג התכלית האמורה בדרכים אחרות שפגיעתן בזכותו הקניינית של המבקש פחותה.
גם בשל מצב החרום – לא נשמעים כעת דיונים בתיקים מסוג זה. בפסיקה נקבע מהן הערבויות המתאימות - הפקדת בטוחה בגובה שליש משווי הרכב, איסור דיספוזיציה, שיעבוד פוליסת הביטוח המקיף של הרכב לטובת המשיבה וערבויות נוספות (בש"פ 2224/15 מידברג נ' מדינת ישראל (02.04.14).
השיעבוד מקנה לחברת המימון זכות קניינית שכידוע, גוברת על זכויות המדינה בהליך הפלילי, מקום בו מוכיח בעל הזכות כי רכש את הזכות בתום לב וכי הוא נעדר מעורבות במעשים הפליליים המיוחסים לנאשם (ר' ע"א 7025/12 קמור רכב (1990) בע"מ נ' מדינת ישראל (25.5.14)).
...
מקובלת עלי עמדת המשיבה ולפיה הרכב נתפס מכוח הסמכות המוקנית לה בסעיף 32 לפסד"פ – וישנה עילה מבוססת לתפיסתו.
אשר לתכלית השניה - חילוטו העתידי של הרכב – תכלית זו הינה תכלית ראויה ויש להבטיח אפשרות מימושה, ככל והמבקש יורשע בעבירות המיוחסות לו. אשר למידתיות התפיסה - באיזון האינטרסים בין זכותו הקניינית של המבקש ברכב לבין זכותה של המשיבה לבקש לחלטו במסגרת ההליך העיקרי, אני סבורה כי ניתן להשיג התכלית האמורה בדרכים אחרות שפגיעתן בזכותו הקניינית של המבקש פחותה.
לפיכך אני קובעת כי הרכב התפוס ישוחרר בתנאים הבאים: המבקש יפקיד סך של 40,000 ₪ בקופת בית המשפט כתנאי לשחרור הרכב.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו