מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פגם נסתר אי התאמה ברכב חדש

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

כך למשל, בעיניין דליות דלעיל, נקבע כי מי שרוכש מכונית, אינו יכול להחשב כמי שעצם עיניו או ויתר על כך שיגלו את עיניו – רק מכיוון שלא נסע במכונית נסיעת מבחן, כך שבאותו מקרה נפסק כי גם אם הייתה רשלנות מה של התובע שלא ביצע בדיקה של הרכב, הרי שרשלנות זו ככל שהייתה, אינה מפחיתה מאחריותה של הנתבעת שם. בספרו חוק המכר פירוש לחוק החוזים בעריכת ג' טדסקי, תשמ"ז (עמ' 282-281), כותב פרופ' אייל "חוק המכר שולל לחלוטין את ההשקפה של 'יזהר הקונה', ומתיר לקונה להסתמך באופן בלעדי על תאור הממכר בפי המוכר ועל החיובים המוסכמים בחוזה. הדין לא יהיה שונה, לפי חוק המכר, גם אם היתה לקונה היזדמנות סבירה לבדוק את הממכר והוא לא ניצל אותה, או שניצל אותה אך עקב רשלנותו לא גילה את הפגם בממכר. הוא הדין אם המוכר הציע לקונה לבדוק את הממכר והקונה דחה את ההצעה בתום-לב, או שנענה לה אך עקב התרשלותו בבדיקה לא גילה את אי ההתאמה. אף אין חשיבות למידת רשלנותו של הקונה בעיניין זה ... הדרך הקלה למוכר, הרוצה למנוע שהקונה יסתמך על אי-התאמה בממכר, היא להסב את שימת ליבו שלו אליה עובר לכריתת החוזה. לא עשה כן, לא זו בלבד שהקונה יכול לטעון לאי-התאמת הממכר, אלא שבמקרים מסוימים יהא בכך משום חוסר תום-לב במשא ומתן". חובה זו נגזרת גם לדיני האונאה ומקח טעות במשפט העברי (עת ישנם גדרים מהי אונאה המחייבת פיצוי ומהי הונאה המחייבת ביטול עסקה והשבה).
הפרת חובת הגילוי בשלב הטרום החוזי עשויה להתבטא בשימוש של הקונה, אשר כלפיו הופרה חובה זו, בעילת ביטול החוזה המופיעה בסעיף 15 לחוק החוזים בשל הטעה או בטענת אי התאמה על פי חוק המכר, כאשר הפרת חובת הגילוי בשלב הטרום חוזי עשויה לבוא לידי ביטוי גם בטענה אודות מצג רשלני, על פי עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968.
הקונה איפוא מוגן מפני רשלנותו בבדיקת הממכר, ואולם ככל שידע על אי ההתאמה או על המום הנסתר מבעוד מועד, היינו לפני החתימה על ההסכם, אין הוא רשאי עוד להעלות טענותיו נגד המוכר (ראו סעיף 12 לחוק המכר; עניין מסגנאו דלעיל, אם כי יכול וגילה בסמוך ממש לפני החתימה והפסיד היזדמנות אחרת עקב כך ויכול לכאורה לטעון לחוסר תום לב במו"מ לפי סעיף 12 לחוק החוזים).
...
השלישי, ביטול עסקה בדרך של קבלת הצעת הנתבע לפיה ירכוש את הרכב במחיר שמכר תוך הפחתת דמי שימוש ראויים עבור 26.5 חודשים היינו בסך של 20450 ₪ (באופן שדמי השימוש יעמדו על סך של 18550 ₪ לשנתיים ושלושה חודשים ולכל הפחות 15000 ₪ כאמת מידה שקיבלה עוגן בפסיקה עבור התקופה, כך שהנתבע ישלם 24000 ₪).
בשים לב לכל האמור לעיל, ובשקלול כלל הנסיבות, אני סבורה, כי בהינתן שהתובע אינו מעוניין לבטל את העסקה; ובשים לב לתשומות הכרוכות באפשרויות לפיהן התשלום שייצא מכיסם של הנתבעים (37500 ₪ או 32000 ₪ או 20450 ₪ או שווי למשל של הפחתה בגין אובדן להלכה שיכול להיות לצורך העניין כ-40% -30% משווי הרכב דאז שאם עמד על 48000 ₪ כי אז מסתכם ב-14400 ₪ או 19200 ₪ כשמתוכם ניתנה כבר הנחה של 9000 ₪ ועל כן מדובר בפער לתשלום של 5400-10200 ₪ ואם נפחית 1400 ₪ הרי שהסכום עומד על סך שבין 4000-8800 ש"ח); ובהתייחס למכלול הנסיבות שהוצגו בכל הנוגע לאחריות הנתבעים; כשביטול עסקה גורר הוצאות נוספות מלבד השבה; אל מול הצעות הנתבע לסיים את ההליך קודם להגשת התובענה בדרכים ראויות; ואל מול זאת אשם תורם של התובע; והתובע כאמור מסכים להשאיר את הרכב אצלו והדרך העדיפה היא אכיפת חוזה וקיומו, ולו בקירוב, ולא ביטולו – הרכב יישאר אצל התובע והנתבעים ביחד ולחוד ישלמו פיצוי בסך של 7000 ₪ (כך שההפחתה בכללותה ממחיר מחירון היא 16000 ₪ ומהסכום שהוצע למכירה 12000 ₪ כשדומה שבכל קונסטלציה שהיא מבין הפתרונות מגיעים לאותה תוצאה מספרית) ולסכום זה יתווספו הוצאות משפט ריאליות, בשים לב גם לאופי ההליך כתביעה קטנה וגם לניסיונות הנתבעים כאמור לסלק את התובענה – בסך של 600 ₪.
סך הכל ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובע סך של 7600 ₪ תוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובעים טוענים כי הרכב הינו באיכות ירודה, אינו מתאים לייעודו כרכב, הוא מסדרת יצור פגומה ונבנה באופן רשלני.
לטענת התובעים על הנתבעות לפצותם בסך כולל של 173,000 ₪ המורכב מסך של 138,000 ₪ בגין עלות רכב חדש וכן סך של 35,00 ₪ בגין הפסד זמנים וימי עבודה, הוצאות תחבורה, הוצאות כלליות ונלוות, הוצאות השכרת רכב חליפי, עגמת נפש בפרט עקב החשש מנסיעה ברכב מסוכן ובשל השבתת הרכב באופן תדיר.
סעיף 15 לחוק המכר שעניינו "אי התאמה נסתרת", קובע: "לא היתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובילבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה; אולם במכירת נכס-נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת הממכר, ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים ממסירת הממכר.". סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, בדבר "דרך הביטול" קובע: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.". לאור האמור, יש לבחון האם הודעתם של התובעים לנתבעות בדבר אי ההתאמה האמורה, ניתנה במועד.
...
לא צורפו אסמכתאות שיעידו על הפסדי שכר שנגרמו לתובעים ו/או הפסדים אחרים ועל כן דין טענת התובעים לעניין זה להידחות.
עם זאת, שוכנעתי כי לנתבעים נגרמה עגמת נפש בשל השבתת הרכב בתדירות גבוהה ובשל הצורך לפנות שוב ושוב אל הנתבעות ולהעביר לידיהן את הרכב לבדיקה.
סוף דבר, אני מחייבת את הנתבעות 1-2 יחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 100,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כאשר ישנה אי התאמה נסתרת מעין, קובע סעיף 15 לחוק המכר "לא הייתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובילבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה; אולם במכירת נכס נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת הממכר, ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים ממסירת הממכר." האם היתה אי התאמה ? עדויות ותצהירי הצדדים, כמו גם ראיותיהם מעידות על לוח התרחשויות הבא: הרכב נשוא התובענה נרכש ביום 23/3/11.
נפסק כי גם בהתגלות פגם או ליקוי , אין משמעות הדבר כי על הנתבעת להחליף לרוכש את הרכב, אלא עליה לתקן ולטפל באיבחון הלקוי ובהסרתו, ורק אם אין הדבר אפשרי או אם מדובר בליקוי מהותי וכרוני שמהוה אי התאמה עכשוית ועתידית במכונית, רק אז זכאי הקונה לביטול העסקה ולהשבה או לקבלת מכונית חדשה תחתיה.
...
מכל המקובץ לעיל עולה כי אכן ברכב נשוא התובענה נמצאה תקלה אשר נפתרה במהירות האפשרית בידי הנתבעת, תוך שהנתבעת מוצאת פתרונות חלופיים למשך פרק התיקון הקצר, עבור התובעת.
אף לו הייתה התובעת מוכיחה כי היא זכאית לפיצוי מעם הנתבעת, התובעת לא הוכיחה כלל נזקיה ומשכך, יש לדחות את התביעה.
סוף דבר, התביעה נדחית במלואה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

רכב פגום מהוה אי - התאמה, זולת מצב בו העידר ההתאמה היא 'זניחה' או 'מינורית', והיא נגזרת מהסכם המכר שנכרת בין הצדדים (סעיף 11 (3) לחוק המכר), והיא קמה לנפגע לאחר שמילא את חובת מתן הודעה על אי התאמה, מיד עם גילויה (סע' 14 לחוק המכר (במצב אי התאמה נסתרת חל סע' 15 לחוק המכר ; על הסעדים במצב של ליקויים ראו והשוו: ת"א (אש') 16120-11-11 אושרת שרה מכלוף נ' חברת יוניון מוטורס בע"מ (13.08.15)).
אכן, סביר כי לקוח הקונה רכב חדש ויוקרתי ומגלה לבדו, כי בוצעו בו תקוני צבע, ומיד מבצע בדיקה עצמאית לרכב במכון בדיקה מורשה ומגלה קיומו של ממצא חמור, המתבטא בסימני תאונה בחזית הרכב עם חלקים שונים שתוקנו והוחלפו, יעמוד על החלפת הרכב ברכב חדש, משמדובר הוא באי התאמה יסודית ואף הפרה של חובת הגילוי הן שבחוק החוזים והן של חוק הגנת הצרכן.
...
לאור כל המקובץ לעיל, אני דוחה עתירת התובע בכתב התביעה לסעד ההשבה של מלוא תמורת הרכב, לרבות הנטען בעניין נזק נוסף בדמות תשלומי הפרשי הצמדה וריבית ששולמו על ידו במסגרת הלוואת מימון לרכישת הרכב (סע' 41(א) לכתב התביעה), אשר ממילא לא הוכחו לגופם.
התוצאה לשיטה אחרונה, התביעה מתקבלת בחלקה.
בנוסף ישלמו הנתבעות, יחד ולחוד, לתובע פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 9,000 ₪ (להיום).

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עם רכישת הרכב קיבל הנתבע תעודת אחריות המכסה את כל החלקים והרכיבים ברכב חדש שהוכח שהוא פגום מבחינת החומר או הייצור .
התובע טען במכתב זה , על יסוד חוות דעת המומחה מטעמו , כי שרשרת התיזמון נקרעה בעקבות פגם נסתר המהוה אי התאמה נסתרת לפי חוק המכר ולכן על הנתבעת לפצות בגינו גם אם חלפה תקופת האחריות .
במישור העקרוני , עלה בידי התובע לשכנע , בעזרת פסק דינו של כב' השופט רנד מבית משפט השלום בחיפה בת.א. 15352/83 גדעון האס נ' חברת המזרח למכוניות בע"מ ( פסק דין מיום 15.11.87 ) כי תתכן תביעה לפצוי בגין אי התאמה נסתרת , גם כאשר אי ההתאמה מתגלית לאחר תום תקופת האחריות .
...
שוכנעתי כי למרות שהמומחה שבתאי אינו מנהל מוסך כמו המומחה מטעם התובע , מר בועז מוגילבקין , די בניסיון שרכש כשמאי במשך 24 שנים בנוסף לניסיונו כעובד במוסך של אביו , כדי לאפשר לו ליתן חוות דעת מומחה בשאלה שבמחלוקת .
מסקנה זו של המומחה שבתאי מתיישבת גם עם תשובת התובע במענה לשאלת בית המשפט לפיה לעיתים שמיעתו אינה טובה .
לאור האמור לעיל , אני דוחה את התביעה .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו