מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פגיעה בקניין שלילת תרופות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

על יסוד חומר הראיות שהונח לפני שוכנעתי כי הקמת הווילה, הפעלתה ואופן השמוש בה הכולל פעילות כימעט בכל ימות השנה ובפרט בחגים, שבתות ובחופשת הקיץ, מהוה פגיעה בקניינו של התובע וכן מהוה מיטרד המונע ממנו ומבני ביתו שימוש סביר והנאה מהמקרקעין שלו.
יסודות העוולה הם חמשה: הפרת חובה חקוקה על ידי המזיק; החובה החקוקה נועדה לטובת הנפגע ולהגנתו; הנזק הוא מהסוג שאליו התכוון החיקוק; נזק הנובע מהפרת החובה החקוקה; החיקוק לא התכוון לשלול את התרופה הנזיקית.
...
במלים אחרות, עניינה הישיר של המבקשת איננו בביטול הרשיון אלא בקבלת הצהרה מבית משפט מוסמך כי לרשיון 610 הנ"ל מעולם לא היה תוקף חוקי ; ואין מקום להניח, שבית המשפט הגבוה לצדק הוא, דוקא הוא, החייב להעניק למבקשת תרופה זו. הלא אם תפנה המבקשת לבית המשפט המחוזי, לא יצטרך זה, אם ימצא לנכון לתת סיפוק לזכויותיה, לצוות על המשיבה הראשונה לעשות פעולה מסויימת, כגון ביטול הרשיון האמור ; כי אם יוכל ויוכל להסיק מה שיסיק בדבר תקפו או חוסר תוקפו של הרשיון, בבואו לדון אם יש מקום להעתר לתביעה להפסקת עבודות הבניה הנזכרות".
בנוסף, שוכנעתי כי הנזק (במיוחד ככל שהוא תוצאה של הפרת הוראות דיני התכנון והבניה), הוא מהסוג שאליו התכוון החיקוק וכי החיקוק הספציפי לא התכוון לשלול את התרופה הנזיקית.
לסיכום: על יסוד כל האמור ולאור כל המקובץ, הריני מקבלת את התביעה ונותנת צו עשה המורה לנתבע לסגור את העסק של הפעלת יחידות האירוח המנוהל על ידו בווילה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 1998 בעליון נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו, האם מותרים הם דיני עשיית עושר לבוא לעזרו של שמעון? ואם מותרים הם לבוא לעזרו - האם יבואו לעזרו בכל מקרה? האם יבואו לעזרו רק במקרים מסויימים? ומה על "הסדר שלילי" המלווה את פקודת הפטנטים והמידגמים? וזו היא אפוא השאלה בה אומרים אנו לידון: הארוע הוא ארוע של קניין רוחני, אך חוקי הקניין הרוחני שוללים מן הנפגע סעד.
אשר לס' 6(א), גורס הוא כי הוראה זו המופיעה בחוקים רבים, איננה מוסיפה הרבה ואיננה באה לשלול סעד לפי חוק זה רק משום שקיימות תרופות אחרות העשויות לעמוד לרשותו של הנפגע.
...
מקבל אני גם את דעתה, שההסבר לפיו ההגנה המוקנית על ידי הדין הקנייני אינה יעילה, כגון במקרה השני הנזכר על ידה, שמדובר במוצר שחיי המדף שלו קצרים מכדי שהזכות לגביו תירשם, יכול שימנע את דחיית התובענה והענין נתון לשיקול דעתו של בית המשפט; לעומת זאת איני מסכים שיש להיעתר לבקשה במקרה השלישי המפורט על ידה, כמו שאינו מחייב הסבר: לאמור, כשהתובע מצביע על מקרה "חזק" במיוחד, כשהמדובר בזכות הטעונה רישום אך אחד מיסודותיה חסר.
משנה לנשיא לפיכך החלטנו, פה-אחד, לקבל את הערעורים ברע"א 5768/94 - א.ש.י.ר. וברע"א 993/96 - אתר, ולבטל את החלטותיו של בית-המשפט המחוזי ליתן צווי מניעה זמניים, וברוב דעות של ארבעה נגד שלושה החלטנו לדחות את הערעור ברע"א 5614/95 - הרר.
בנסיבות הענין החלטנו שלא לפסוק הוצאות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עבירת קשירת הקשר שמבטאת את האיסור של קשירת הקשר לבצוע פשע באה להקדים תרופה למכה ולמנוע את ביצוע המעשה העברייני כשהוא עוד בשלבי תיכנון.
היא מהוה עשיית דין עצמי וגורמת לשלילת קניינו של האחר תוך פגיעה בחרותו.
...
מאסר על תנאי למשך 12 חודשים, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים אחת מן העבירות בהן הורשע בתיק זה. אני מורה על חילוט הכספים שנתפסו על ידי היחידה החוקרת לטובת אוצר המדינה.
עם זאת, ולפי הסכמת הצדדים, לנאשם 1 יועבר סך של 50,000 ₪, אך מנגד אני מחייב את הנאשם 1 להחזיר את הסכום לצורך הפקדתו בקרן החילוט המנוהלת על ידי יחידת החילוט באפוטרפוס הכללי, ב-10 תשלומים שווים ועוקבים, החל מ-1/8/23 ובכל 1 לחודש שלאחריו.
מאסר על תנאי למשך 12 חודשים, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים אחת מן העבירות בהן הורשע בתיק זה. אני מחייב את הנאשם לשלם קנס בסך 14,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

שלילת תרופת האכיפה מטעמי צדק – דיון והכרעה מאחר שלא עלו טענות בנוגע לפגם בכריתת ההסכם או לפגם אחר שיש בו כדי לפגוע במעמדו המחייב, הרי שעל הדיון להיתמקד אך בשאלה אם אכיפת החוזה אינה צודקת בנסיבות העניין.
סעיף 40 להסכם קובע כי "כל התנאים שעפ"י הסכם זה נעשו בתנאי בגו"ר [בני גד ובני ראובן] באופן המועיל וקבלו הצדדים על כל הנ"ל קאג"ס [קניין אגב סודר] במדל"ב [במנא דכשר למקניא ביה – כלי שכשר לבצע בו מעשה קניין] דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרא מעכשיו בבד"ח [בבית דין חשוב] וכל הטוען כנגד הסכם זה תהיה ידו על התחתונה ולא יוכל לטעון טענת קים ליה והטוען לקיומו תמיד ידו על העליונה" (סעיף 40 להסכם).
...
התובע טען כי הנתבע הוא שקבע את תנאי התשלום, ועל אף שלוח התשלומים כלל תשלום של 500,000 ₪ עם החתימה על ההסכם, 500,000 ₪ נוספים בתוך 60 יום ורק כמחצית מהתמורה במועד המסירה, הסכים בסופו של דבר גם לתנאים אלה.
המסקנה מכל אלה היא שיש לקבל את התביעה ולהורות על אכיפת הסכם המכר.
חיוב הנתבעים בפיצויים המוסכמים סירובם של הנתבעים למסור את החזקה בדירה מהווה הפרה יסודית של ההסכם, ודי בכך כדי להביא למסקנה לפיה יש לחייבם בפיצויים המוסכמים הקבועים בהסכם למקרה של הפרה יסודית.
סוף דבר לנוכח כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הבקשה במסגרת הבקשה נטען כי יש להחזיר את הרכב למבקש, לנוכח הפגיעה בקניינו ומאחר ולא ברור מהי תכלית המשך החזקת הרכב.
אומר כבר עתה, כי הגם שנתתי דעתי למצב אליו נקלעה גב' יצחק, וניכר מדבריה העוול שהיא חשה כי נגרם לה בעקבות הפרשה, הרי שטענותיה - מוצדקות ככל שתהיינה - לא תמצאנה תרופה במסגרת ההליך שבפני.
לדברי המבקש רכש את הרכב מבעלה של מי שהיתה רשומה כבעלים; הוצג בפני מיסמך העברת הבעלות; לדברי המבקש, בדק בדואר האם יש מניעה להעברת הבעלות ונענה בשלילה; כמו כן, שילם תמורת הרכב סכום של 20,000 ₪ במזומן.
...
לאחר שקראתי את התצהיר שהגיש המבקש, שמעתי את עדותו בפני, ובהמשך נתתי דעתי לטענות הצדדים, שוכנעתי כי המבקש עמד בנטל הנדרש.
בסופו של דבר נרשם הרכב על שמה של שימאא נמר, לפי הנטען – אשתו של ג'דראווי, וזאת לאחר שעבר "תחנת" בעלות נוספת בדרך, והכל תוך ימים ספורים.
סיכום סיכומו של דבר, אני מורה כי המשיבה תחזיר את הרכב לידי המבקש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו