מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עתירה מינהלית נגד החלטת ועדת השגה לזרים

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מבוא ורקע עובדתי לפני עתירה מנהלית המופנית כלפי החלטתו של המשיב, שר הפנים, לקבל את המלצת הועדה המקצועית המייעצת מטעמים הומנטריים מיוחדים, הפועלת לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (להלן בהתאמה: הועדה המייעצת, חוק הוראת השעה).
הליכים אלה כללו פניות לועדת ההשגה לזרים ובהמשך לבית הדין לעררים.
ביום 11.6.2014 העותרים הגישו ערר כנגד ההחלטה זו. במסגרת הדיון בערר הגיעו הצדדים להסכמה לפיה עניינם של העותרים יובא לפני הועדה המייעצת, וזאת בהתאם לסעיף 3א1 לחוק הוראת השעה.
" ההחלטה שניתנה על ידי שר הפנים היא באשר לקיומו או לאי קיומו של טעם הומניטארי מיוחד המצדיק מתן מעמד, ובעניין זה מסור לשר הפנים שיקול דעת רחב, בו בית המשפט אינו נוטה להתערב: "שיקול הדעת המסור לשר הפנים הוא רחב במיוחד מקום בו מדובר במתן אשרה או רישיון מטעמים הומנטאריים חריגים... זאת, כנגזרת של העקרון המקובל במדינות הדמוקרטיות המודרניות, לפיו למדינה שיקול דעת רחב בנושא כניסתם של זרים לתחומיה ואין לו לזר זכות להיכנס למדינה בה אין לו מעמד, אם כתייר ואם כתושב. בצד האמור יש לזכור, כי שיקול דעת זה נתון לביקורתו של בית המשפט כשיקול דעתה של כל רשות אחרת, במסגרת עילות הבקורת "הרגילות" שחלות על הפעלת כל שיקול דעת מינהלי .
...
לא מצאתי את מסקנתו של המשיב לפיה העותרים הינם בוגרים היום ובאמצעות ההיתר יכולים לעמוד בקשר עם אחותם, העותרת 1, ללמוד ולהשתכר בישראל כמסקנה שמקימה עילה להתערב בשיקול דעתו הרחב.
איני סבור כי זה מצב הדברים במקרה זה. יובהר כי מסקנה זו יפה לשעתה ולמצב הדברים הידוע כעת.
סיכום על יסוד כל האמור, אני דוחה את העתירה.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המערערת הגישה השגה כאמור על החלטתה של ראש הדסק לועדת ההשגה לזרים.
המערערת הגישה עתירה מינהלית נגד החלטתה של יו"ר ועדת ההשגה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 47764-12-13 (פורסם במאגרים), מיום 26.2.2014, כב' שופטת נ' בן אור).
...
אף כי בשולי הדברים אעיר, כי לאחר שהוגש התצהיר המשלים שוכנעתי כי נימוק זה כשלעצמו, לא היה בו די כדי להצדיק את קבלת הערעור.
הערעור מתקבל, אפוא, במובן זה שעניינה של המערערת יידון בשנית בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים על מנת שזו תבחן מחדש את עניינה של המערערת בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל.
המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כנגד החלטה זו הוגשה עתירה מנהלית- עת"מ 28161-03-13 לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז; ביום 23.4.2013 החליט בית המשפט המחוזי כי העתירה תימחק וכי העותרת תהיה רשאית להגיש השגה לועדת ההשגה לזרים, ובמסגרת זו לעתור לסעד ביניים לאי הרחקתה מישראל.
...
נוכח כל האמור טוענת הרשות, כי עולה בבירור כי דין הבקשה למתן סעד זמני, כמו דין הערעור להידחות.
דוגמאות אחרות שמעלה הרשות גם כן אינן מחייבות את המסקנה כי אין מדובר בקשר כן ואמיתי, ועל כן אינן שוללות את סיכויי הערעור.
סוף דבר הבקשה לסעד זמני מתקבלת.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 3.7.2008 נדחתה שוב הבקשה, וכנגד החלטה זו הגישו המערערת והוריה עתירה מינהלית (עת"מ 2241/08), שהדיון בה אוחד עם שלוש עתירות נוספות.
ביום 21.7.2013 הגישו המערערת והוריה השגה על החלטה זו. יו"ר וועדת ההשגה לזרים הורה על החזרת עניינם לדיון מחודש אצל המשיב, תוך היתייחסות והשוואה למקרה אחר אליו הפנו המשיגים וקיום ראיון עדכני.
...
ממילא, המקום והמשקל שניתן לחוות הדעת בהליך זה, כמקיימת את הדרישה ל"דבר מה נוסף" המצטרף למכלול נסיבותיה של המערערת - בגירה העומדת בפני עצמה - הוא לא בהכרח זה שיינתן לה בעת בחינת עניינם של ההורים, והדברים נאמרים על מנת שיהיה ברור שהחלטה זו ניתנת מנקודת המבט של המערערת בלבד, ועל מנת שלא ייטען כי יש בה כדי לחייב מסקנה כזו או אחרת בעניינם של ההורים.
לסיכום – מסקנתי היא שיש מקום להתערב בהחלטת המשיב (ובפסק דינו של בית הדין), ובהתאם הערעור מתקבל.
המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

רקע העותרים, בני זוג, הגישו עתירה מנהלית כנגד החלטת וועדת ההשגות שהותירה על כנה את החלטת וועדת הקבלה במועצה האזורית גליל תחתון, לפיה הוחלט לדחות את קבלת העותרים לישוב מסד בו התגוררו בשכירות למשך תקופה של חמש שנים.
וועדת ההשגות פעלה בהתאם לסמכות המוקנית לה מכוח הפקודה והפעילה סמכותה באופן ראוי ולא שקלה שיקולים זרים.
...
עמדתה זו מקובלת עליי.
התוצאה הנה כי כן, ביישובים קטנים הגיע המחוקק למסקנה, כי קיימת חשיבות רבה ללכידות החברתית.
בנסיבות אלו, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו