מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עתירה כנגד פסילת רשימה בבחירות

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

בסופו של יום נתנו את פסק דיננו, בו קבענו כך: "לאחר שמיעת טענות כל הצדדים בדיון שנערך בפנינו, החלטנו לקבל את העתירה המופנית כנגד פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, עת"מ 30988-10-18 מפלגת העבודה הישראלית נ' מנהל הבחירות (כב' הנשיא ר' שפירא), שדחה עתירה נגד החלטת מנהל הבחירות בעיר חיפה לפסול את עותרת 3 בבג"ץ 7396/18 (רשימת "חיים בחיפה") ואת מועמדותה של עותרת 4 בבג"ץ 7396/18 לכהונה כראשת העיר חיפה.
...
]השופט נ' הנדל: האם מפלגה רשאית להגיש שתי רשימות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, במקרה שבו אחת הרשימות מוגשת גם מטעם גורם אחר? אם התשובה לכך שלילית – האם הגשה כזו היא בגדר ליקוי שניתן לתקנו, או שהרשימות פסולות ללא תקנה? אלה השאלות המצויות בלב ארבע העתירות שלפנינו, שתכליתן ביטול החלטת מנהל הבחירות בעיר חיפה לפסול את רשימת "חיים בחיפה" ("הרשימה"), וממילא את העומדת בראשה, ד"ר עינת קליש רותם ("המועמדת", שבסופו של דבר נבחרה לתפקיד ראשת העיר), מהתמודדות על ראשות העיר חיפה.
כאמור – אפשרות כזו קיימת על פי דין, ומכאן שאין מנוס לחרוג מסד הזמנים במקרים מסוימים.
השילוב של ארבעת הטעמים מוביל למסקנה שלפנינו אחד מאותם מקרים חריגים ונדירים, שבהם יש הצדקה לדון בעתירת הבחירות ואף לקבלה.
סופו של דיון, וכאמור בפסק דיננו, התוצאה היא כי החלטת מנהל הבחירות ופסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה שאישר אותה – בטלים.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

טענות אלו ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות: קבוצה אחת של טענות נוגעת לחוק היסוד בכללותו והקבוצה השנייה נוגעת להוראות ספציפיות הכלולות בו. טענות נגד חוק יסוד: הלאום בכללותו האם חוק יסוד: הלאום פוגע באופן כה חמור באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל עד כי ניתן לומר שהוא שולל מרכיב זה בזהותה של המדינה ומהוה חריגה מגבולות הסמכות של הרשות המכוננת? לגישת העותרים, כינונו של חוק יסוד: הלאום יצר בפועל מדרג נורמאטיבי בין המרכיב היהודי והמרכיב הדמוקרטי בדמותה של מדינת ישראל, תוך העדפת זהותה היהודית של המדינה.
אולם, ברור כי עקרונות היסוד – וליתר דיוק, התפיסה לפיה "המשכיותה – ואם תמצי לומר: נצחיותה – של מדינת ישראל מהוה עובדת יסוד קונסטיטוציונית" (עמ' 386 לחוות דעת הנשיא) – הם מקור כוחה של פרשנות זו (אגב, גם במקרה זה צעדה הרשות המכוננת בעקבות העקרון הבלתי כתוב, וכוננה את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, המונע את מגורמים השוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה ודמוקרטית (ולחלופין, מסיתים לגזענות או תומכים במאבק מזוין מאורגן נגד מדינת ישראל) להישתתף בבחירות).
בהתאם לכך, בית משפט זה סמך את ידיו על פסילת השתתפותה של רשימת הסוציאליסטים בבחירות לכנסת ובכך העדיף את הנחת היסוד החוקתית בדבר נצחיותה של מדינת ישראל על פני ההסדרים הפורמליים של חוק יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת, התשי"ט-1959 שהתבסס עליו.
...
המסקנה היא כי סעיף ההתיישבות היהודית – המתיר הקצאה מפלה של משאבי קרקע במדינה על בסיס השתייכות לאומית – פוגע באופן קיצוני בליבת הזהות הדמוקרטית של המדינה.
לסיכום, הוראות סעיפי העקרונות, השפה וההתיישבות היהודית פוגעות אנושות בעקרונות-על המצויים בליבה של הערכים של המדינה כמדינה דמוקרטית, עד כדי שלילתם והפיכתם "פלסתר". חוק הלאום שולל את המאפיינים הגרעיניים של המדינה כמדינה דמוקרטית, באופן המצדיק התערבותו של בית משפט זה. כפי שפורט לעיל, מעבר לפגיעה האנושה בליבת הדמוקרטיה הישראלית, את הליך החקיקה של חוק הלאום אפיינו מאפיינים שאינם הולמים הליך חוקתי מן המעלה הראשונה, ואשר אין בכוחם להשיג את התכליות והרציונלים שהליך חוקתי נועד לקדם.
סוף דבר המיעוט (הערבי והדרוזי) בישראל – מיעוט ילידי, שאינו גר תושב או זר, הרואה במדינת ישראל את מולדתו בה מבקש הוא לחיות את חייו כשווה בין שווים, מתקומם על הדרתו ועל שלילת היותה של מדינת ישראל גם מדינתו.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בפני עתירה כנגד החלטת מנהלת הבחירות בדבר פסילת הרשימה "חרדים לאלעד" שהתגבשה בעיר אלעד לקראת הבחירות לרשויות המקומיות העומדות בפתח.
...
אם היו מביאים אותה לפני השעה 21:00 לא היו זקוקים לשהות ולכן גירסת המשיבים, שלא נסתרה, ולפיה החוברת הנוספת הובאה אחרי השעה 21:00 מקובלת עלי.
נמצאנו בפרשת הלפרין כי הוראת סעיף 35(ט): - "שוללת מעיקרא את יכולתו של פקיד הבחירות לקבל את הרשימה. הלכה פסוקה היא, כי במקרה כזה אין מדובר ב"ליקוי" אשר פקיד הבחירות מוסמך לתקנו בהתאם לסעיף 40 לחוק הבחירות.
בנסיבות אלה, ברי, כי החלטת מנהל הבחירות היתה החלטה ראויה וסבירה ואין מקום להתערב בשיקול דעתו ואני דוחה את העתירה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2005 בעליון נפסק כדקלמן:

ביחס למשיב הפורמאלי 9 קבע המשיב 1 כי הסעד המבוקש נגדו – פסילת צרופו לרשימת המתמודדים בבחירות המקדימות – הנו סעד מוקדם מאחר "שטרם הוחלט על קיום ההליך ולא ברור כלל אם המשיב...יבקש להיות מועמד". המשיב 1 הורה למשיבים הפורמאליים 4 – 5 להגיב למיוחס להם בתוך 10 ימים מיום המצאת ההחלטה.
מרבית טענותיו של העותר מכוונות אמנם נגד היתנהלותו של מוסד ממוסדות המפלגה, אולם במוקדה של העתירה טענותיו של העותר בדבר חשדות לכאורה שהתעוררו אצלו להפרת הוראות תקנון הבחירות המקדימות לראשות מפלגת העבודה, וכן לבצוע עבירות פליליות לפי חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם – 1979, חוק העונשין, התשל"ז – 1977 וחוק המפלגות, תשנ"ב – 1992.
...
משלא נעשתה פניה כאמור הרי שלא המשיב 2 ולא המשיב 3 נתנו דעתם לטענות שמעלה העותר ומשכך, הרי שדין העתירה להידחות על הסף מחמת אי מיצוי הליכים.
לפיכך, דין העתירה להידחות.
ככלל ימשוך בית המשפט ידיו מהתערבות בעניינים מעין אלה, וכך נעשה גם במקרה זה. העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זוהי עתירה כנגד החלטת מנהל הבחירות של המועצה האזורית גזר (להלן: "מנהל הבחירות") מיום 31.12.08, לפסול את רשימות המועמדים שהגיש העותר לבחירות לוועד המקומי "נוף איילון" וכן לבחירות למועצה האזורית גזר, בשם רשימת "נוף איילון בהתחדשות". העובדות: 1.
...
לאור כל האמור לעיל, טוענים המשיבים, כי דין העתירה להדחות.
סוף דבר – דין העתירה להיתקבל.
אינני מקבלת טיעון זה כנימוק להגשת העתירה לאחר כארבעה ימים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו