מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עתירה כנגד החלטת ועדת בחירות

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, נבחר פיתרון הביניים, לפיו הנאום לא יאסר לשידור באופן גורף, אך ישודר בהשהיה קצרה זו, כדי שניתן יהיה למנוע שידור תעמולת בחירות אסורה, במידה והדברים אכן יעלו לידי כך. העתירה כנגד החלטה זו של יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-20 הוגשה העתירה הנוכחית.
...
ברי כי חמש הדקות, שיש בהן משום סמליות המצביעה על רגישות התקופה ועל העובדה שברור כי הנאום יש בו רכיבי השפעה בעצם קיומו, לא יגרמו מחד גיסא קושי אמיתי לצופים – בחמש דקות בלבד עסקינן והכל יוכלו להתאפק עד לתחילת השידור; ומאידך גיסא תאפשר ההשהיה אותו פיקוח על האפשרות הדחוקה לטעמנו שראש הממשלה, כנגד כל דין ושכל ישר, יבחר חלילה בדברי תעמולה כמות שהם.
נשאלנו מה עילת הכרעתו של השופט ג'ובראן; לטעמנו בסופו של יום עסקינן בצמצום פערי השויון הנוצרים מעצם קיומו של האירוע.
אין ענייננו בחופש הביטוי – הנשמר לטעמנו כדבעי – או בסוגיה בדרכי תעמולה כפשוטן.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

מכל מקום, לעמדת יו"ר הועדה, "טרם בשלה השעה לידון בטענות העותרת נגד החלטת המשיב". לחלופין נטען, כי יש לדחות את העתירה לגופה, בהיעדר עילה להתערבות בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות.
...
בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 5.4.2019 נקבע, כי דרכנו עוסקת ב'פעילות בחירות' כהגדרתה בחוק מימון מפלגות, ולפיכך "אין מנוס מליתן צו מניעה מתוקף סעיף 10ג(יז) לחוק המימון, הקובע כי דרכנו לא תוכל לבצע 'פעילות בחירות', עד שתירשם אצל כב' מבקר המדינה ותפעל לפי הנחיותיו". יו"ר הוועדה ציין בהחלטתו, כי נוכח סד הזמנים הדחוק, יובאו נימוקיו בתמצית, ובהמשך יחליט אם יפורסמו טעמי ההחלטה במלואם.
מכל מקום, לעמדת יו"ר הוועדה, "טרם בשלה השעה לדון בטענות העותרת נגד החלטת המשיב". לחלופין נטען, כי יש לדחות את העתירה לגופה, בהעדר עילה להתערבות בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות.
דיון והכרעה למקרא כתבי הטענות והנספחים, ולאחר שמיעת טענות הצדדים בדיון שנערך לפנינו, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות, וכך אציע לחברַי לעשות.
כך או אחרת, בין אם 'רשימת מועמדים מסוימת' פירושה רשימה אחת, בין אם פירושה מספר רשימות, מקובלת עלי קביעתו של יו"ר ועדת הבחירות, כי את הפעילות העומדת לבחינה יש לבחון מבעד למשקפיו של 'הבוחר הסביר'.
בהחלטתו קבע יו"ר ועדת הבחירות, כי "הראיה העיקרית למסקנה שאליה הגעתי [לפיה פעילותה של דרכנו עולה כדי 'פעילות בחירות' – נ' ס'] היא הצהרתה של [דרכנו], כי בדעתה לפעול כנגד מגמות הקיימות בספירה הציבורית והפוליטית בישראל, הכוללות: 'העמדת תנאים מוקדמים, כפי שפורסם, במסגרת משא ומתן קואליציוני, לפיהם חתימה על הסכם קואליציוני תותנה ותהיה כפופה מראש ובצורה בלתי חוזרת להתחייבות לתמוך בחוק שיש אפשרות לראותו ולפרשו כמיועד למטרה פרסונלית, ו/או רטרואקטיבית, כך שכל ייעודו וסיבת חקיקתו היא לסייע לאדם אחד או להיטיב רק עמו" (פסקה 70 להחלטה).

בהליך דנג"ץ (דנג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

] בקשה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (השופטים נ' סולברג, י' וילנר, וא' שטיין) מיום 3.9.2019 בבג"ץ 5527/19 דרכנו – יוצאים לפעולה נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, אשר דחה את עתירת המבקשת נגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 (להלן: יו"ר ועדת הבחירות) במב"כ 1/22, לפיה פעילות המבקשת עונה להגדרת "פעילות בחירות" בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן: החוק) ובהתאם עליה להרשם אצל מבקר המדינה כ"גוף פעיל בבחירות".
...
דין הבקשה להידחות.
סיכומם של דברים: ההלכה שאותה ביקשה המבקשת להעמיד לדיון נוסף לא נקבעה כלל בפסק הדין ומשכך דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית, אפוא.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

][]בג"ץ 6600/22: בית המשפט החליט פה אחד לדחות את העתירה נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את מועמדותה של חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן ברשימת "הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה" בבחירות לכנסת ה-25.
...

בהליך עבח"י (עבח"י) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

הבקשות בעיניינה של סילמן נדחו, ובעקבות כך הוגשו בעיניינה עתירות לבג"ץ נגד החלטות יו"ר ועדת הבחירות (בג"ץ 6568/22 לסקי-שוץ נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25 (להלן: בג"ץ 6568/22); ובג"ץ 6600/22 התנועה למען איכות השילטון בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25 (19.10.2022) (להלן: בג"ץ 6600/22).
...
יו"ר ועדת הבחירות הוסיף וציין כי אין ממש בטענת המערער לפיה מרצ מתעברת על ריב לא לה, נוכח העובדה שלא ניתן למצוא בלשון החוק עיגון למסקנה לפיה פרישת חבר כנסת היא עניין שבינו לבין סיעתו בלבד.
במכלול הנסיבות הללו – דהיינו כאשר המצגים בערעור הם מצגים הנוגדים את תכלית החוק, שניתנו על ידי גורמים בלתי מוסמכים, שהבהירו בזמן אמת כי עמדתם אינה מחייבת את הגורם המוסמך לדון בסייג ההתפטרות (ועדת הבחירות) – סבורני כי לא ניתן לדחות הפעלה של הוראת חוק מפורשת, לא כל שכן הוראת חוק יסוד, בהתבסס על טענת ההסתמכות.
דא עקא, גם אם אקבל כי ניתן היה לייחס משקל שונה במידה כזו או אחרת לטענת חוסר הבהירות ולטענת ההסתמכות (וכיצד אוכל שלא לקבל אפשרות זו בהינתן עמדת חברותיי וחבריי, שופטי הרוב), עדיין על מנת שנתערב בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות, נדרש שנגיע למסקנה כי החלטתו בעניינו של מר שיקלי מצדיקה התערבות על פי הסטנדרט האמור.
במצב דברים זה, אינני סבור כי היה מקום לקבוע שהחלטת יו"ר ועדת הבחירות לדבוק בהוראת סעיף 6א לחוק היסוד, ולא לאפשר התגברות עליה על בסיס הנסיבות הפרטניות שהציג מר שיקלי, הצדיקה התערבות של בית משפט זה. סוף דבר לאור כל האמור, סברתי בשעתו, ועודני סבור גם עתה, כי היה מקום לדחות את הערעור שהוגש בעניין מר שיקלי, ולאשר את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות כי מר שיקלי מנוע מלהתמודד בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו