מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עתירה כנגד החלטה להתקין מעלון

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כיום, בגיל 66, מתמודד העותר מול החלטות שונות של אגף השקום במשרד הבטחון: החלטה בעיניין רכב רפואי מותאם וכן החלטה בעיניין דמי החזקת מעלון שהותקן בביתו במימון משרד הבטחון.
...
בנסיבות אלה, אין מנוס אלא להכריע בעתירה דנן.
כן נדחית טענת העותר באשר לקבלת מימון לאחזקת המעלון הביתי.
לנוכח התוצאה אליה הגעתי אך גם בהתחשב במורכבות ההליך, בקיומם של שלושה דיונים ובהליך התאמה חוזר של רכב רפואי, אני מחייב את המשיבים בהוצאות העותר בגובה אגרת בית המשפט ובעלות חוות דעת המומחה מטעם העותר על פי קבלה.
כן אני מחייב את המשיבים בשכ"ט ב"כ העותר בסך 15,000 ₪, לתשלום בתוך 45 ימים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עתירה כנגד החלטת ועדת הערר המחוזית, מחוז חיפה, שניתנה ביום 4/7/13 ובגדרה אושר למשיבים 16-3 להתקין מעלון לאורך המדריגות המובילות לביתם.
...
סוף דבר בשים לב לכל האמור ומבלי שאדרש לכל הטענות שנטענו, דומה שדי בכך כי הוועדה רשאית הייתה להתיר את הקמת המעלון במסגרת הקלה כדי להביא לדחיית העתירה.
אשר על כן אני דוחה את העתירה.
העותרים ישלמו למשיבים הוצאות כדלקמן: למשיבה 1 – סך של 5,000 ₪; למשיבה 2 – סך של 5,000 ₪; למשיבים 16-3, ביחד ולחוד, – סך של 5,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עתירה מנהלית, בגדרה עתר העותר לסעדים הבאים: להכריז על החלטת המשיבה מס' 1 – הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה חיפה (להלן: "הוועדה המקומית") מיום 20.06.2018 (להלן: "החלטת הוועדה המקומית") שהתירה למשיבה מס' 2 (להלן: "המשיבה") ולמשיב מס 3 (להלן: "המשיב") (שניהם יקראו להלן: "המשיבים") לבנות מעלון בפיר שבחדר המדריגות, אגב הריסת חדר מדרגות קיים בחלקו, כמבוטלת, בשל עילות שונות, וליתן צו מניעה כנגד הוועדה המקומית שיימנע הוצאת היתר בנייה עפ"י ההחלטה הנ"ל. לחלופין מבקש העותר, להצהיר על החלטת המשיבה מס' 4 – ועדת הערר (להלן: "ועדת הערר") מיום 08.10.2018 (להלן: "החלטת ועדת הערר"), אשר דחתה על הסף ערר שהגיש העותר על החלטת הוועדה המקומית, כהחלטה שגויה משפטית, ולקבוע כי לועדת הערר סמכות לידון בערר וכפועל יוצא מכך, להשיב את העניין לפתחה של ועדת הערר על מנת שזו תדרש לטענות העותר.
בהחלטתה המצוטטת לעיל, קבעה הועדה ,כי לאחר שמיעת טענות הצדדים מצאה היא כי "מיקום המעלון כפי שמוצע תוך ניצול הפיר הקיים בחלל מדרגות הבניין המשותף הנו המקום הנכון, המיטבי והמוצדק תכנונית הגם שמאפשר נגישות לכל הדירות באגף המגורים הנידון להן ישנה גישה מחלל מדרגות זה ובכל מפלסי הבניין ומאידך אינו פוגע חזותית במבנה הקיים ובערכו כמבנה לשימור. יצויין כי נבחנו בעבר עם המחלקה לשימור אתרים חלופות למיקום מעלון חצוני למבנה אשר נפסלו הן בהיות המבנה עם ערכים אדריכליים לשימור...." (ההדגשות אינן במקור- נ.ג') משמע, הועדה שקלה בהחלטה את ההצעה שהעלה העותר, לפיה יותקן פיר המעלון בחדר ההסקה.
...
העתירה נדחית אפוא.
העותר ישלם למשיבה מס' 2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ (בין היתר בשל הצורך להביא חוות דעת כחלק מתשובתה).
כמו-כן ישלם העותר לכל אחת מן המשיבות 1 ו- 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪, ואילו למשיב מס' 3 ישלם העותר הוצאות משפט בסך 2,500 ₪.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מונחת לפני בקשה, במסגרתה עתרה המבקשת לקבוע כי עד לחלוקת העיזבון, כל זכויות הניהול בנוגע לדירות המהוות חלק מעזבון המנוח ש' מ' ז"ל (להלן: "המנוח") ובפרט כל זכויות ההצבעה לצורך התקנת מעלון בבניין בו היא מתגוררת, שייכות לה. תמצית הרקע לבקשה: המנוח הלך לבית עולמו ביום 21.11.11 והותיר אחריו אלמנה (היא המבקשת) וארבעה ילדים משותפים: המשיבות 1-3 וכן בן נוסף מר ג' מ' (להלן: "הבן"; "האח").
במסגרת תגובתו הודיע מנהל העזבון כי יקבל כל החלטה של ביהמ"ש. בתשובתה הבהירה המבקשת כי אין היא מבקשת להורות על התקנת מעלון בבניין אלא אך ורק לקבוע כי עד לחלוקת העיזבון כל זכויות הניהול בדירות המנוח ובהתאם לזכויות ההצבעה באספת בעלי הדירות בשם דירות המנוח, שייכות למבקשת לצורך התקנת מעלון.
...
כל שקובעת החלטתי זו היא למתן זכות הצבעה למבקשת בנוגע לרכוש המשותף השייך לדירות שהוריש המנוח בבניין, ובכלל כך זכות ההצבעה לצורך השגת הרוב הנדרש להתקנת מעלון.
סוף דבר: אשר על כן, לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: הבקשה מתקבלת וניתנת למבקשת זכות הצבעה בנושא הקמת מעלון בנוגע לדירות העיזבון.
המזכירות תמציא החלטתי לכל הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בתיק שכירות (בית דין לשכירות ת"א) 24557-11-14 פולני נ' מיכה חברה לנאמנות בע"מ התבקש בית הדין לתת צו עשה כנגד התובעת שכאן, שעניינו התקנת מתקן לכסא גלגלים בחדר מדרגות הבניין (מעלון).
בתיק שכירות (בית דין לשכירות ת"א) 59346-06-18 מיכה חברה לנאמנות נ' פולני עתרה התובעת לביטול ההרשאה לבניית מעלון ותובענה לפינוי המעלון, שכן טענה שהנתבע התקין את המעלון על דעת עצמו, מבלי לתאם זאת עימה, וללא היתר כדין מהרשויות.
העובדה כי פסק הדין נבחן על ידי ערכאות העירעור (בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון בבקשת רשות לערער) – אין משמעה, שיש לעתור לביטול החלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות לערער או (וגם) בפסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה את העירעור על פסק דין המקורי [בש"א 7364/05 כהן נ' דגן (25.8.2005); יעקב שקד סדר הדין האזרחי החדש 891 (2019)].
...
עניינה של התובענה שלפניי היא עתירת התובעת להורות על ביטול פסק דין חלוט, בטענת מרמה וגילוי ראיות חדשות; להורות על סילוק ידו של הנתבע מדירתה; ולחייבו בתשלום סכום כספי בגין דמי שימוש ראויים בדירה זו. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בראיות ובמוצגים שהוצגו לפניי בית המשפט, השתכנעתי כי דין התובענה להתקבל בחלקה.
דין טענה זו להידחות.
דין טענה זו, אם כן, להידחות גם כן. סעדים תובענה זו הוגשה לשלושה סעדים.
חרף ייחודיות ההליך וחרף ייחודיות וחריגות הסעד העיקרי שהתבקש – אין מנוס אלא להיעתר לו. נוכח האמור, פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום בתל אביב יפו בתיק ת"א (שלום ת"א) 14028/91 מיום 30.9.1992 – בטל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו