מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עשיית עושר בבשמים בתביעות נזיקין

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עילות התביעה המפורטות בבקשת האישור הן: הפרת תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג–1983 (להלן: תקנות מכירה מיוחדת), ותקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפירסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א–1991 (להלן: כללי פירסום המחירים); הפרת החובה לנהוג בתום לב לפי סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973; הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בהתייחס לחובה הקבועה בסעיף 15(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981; הטעה על-פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979.
מקרים דומים נדונו לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור בת"צ (מחוזי ת"א) 37456-06-13 סלע נ' אפריל – רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ (פורסם באר"ש, 8.11.2016; להלן: עניין סלע) ובת"צ (מחוזי ת"א) 42785-05-15 דוידוביץ' נ' אופטיקה הלפרין בע"מ (פורסם באר"ש, 7.11.2017) בגדרם צויין שמשך הזמן המינימאלי בין מכירה מיוחדת אחת לשנייה הוא סוגיה משפטית שאינה בהירה דייה.
...
בדברי ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז–2017, ה"ח הממשלה 1266, נאמר: "מטרתה של הצעת חוק זו לקבוע הוראות משלימות להוראות הקיימות בעניין מכירה מיוחדת. החוק כנוסחו היום קובע הוראות בעניין גילוי נאות בפרסום והצגת מחירים, ואולם אינו קובע כללים ותנאים המגדירים כמה זמן רשאי עוסק להציע למכירה נכס או שירות במבצע, כמה זמן תנאי המכירה הרגילים צריכים להיות בתוקף לפני יציאה למבצע, ומהו מחיר הייחוס שממנו ניתן לגזור מבצע. המטרה של קביעת כללים כאלה היא למנוע מסחר לא הוגן, הטעיה והטיה קוגניטיבית של הצרכן, באשר למשמעות האמיתית של הצעת הנכס או השירות במבצע ולכדאיות הרכישה." הסדר הפשרה מתייחס הן לעבר והן לשינוי בעתיד, ושוכנעתי כי הוא ראוי והוגן בנסיבות העניין.
לַבא-כוח המייצג הומלץ לשלם שכר טרחה על סך 59 אלף ש"ח, בצירוף מע"מ. לאחר שהבאתי בחשבון את הסיכון שנטלו על עצמם המבקשת ובא-כוחה, את טרחתם, את מידת חשיבותו הציבורית של ההליך ואת התועלת שהביא, אני סבורה כי יש לקבל את המלצת הצדדים.
סוף דבר אני מאשרת את הסדר הפשרה המתוקן.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש בדיקתו העלתה כי אכן סדרת המוצרים "סנו מקסימה מרכך כביסה – סופר מרוכז" ו"סנו מקסימה הבושם לבגד – סופר מרוכז" "סנו מקסימה מרכך בבישום עוצמתי – סופר מרוכז", וזאת בצבעים השונים ובאריזות של 750 CC וכן 1 ליטר, מיוצרת ומשווקת על ידי המשיבה תוך שלל הטעיות מכוונות של הצרכן וכל זאת במטרה להגדיל את נפח המכירה והרווחים של מוצרים אלה.
עוד נטען כי היתנהלות המשיבה עולה כדי הפרת חובה חקוקה וזאת לאור האמור בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"), כי המשיבה נהגה ברשלנות לאור האמור בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין וכן כי המשיבה התעשרה שלא כדין וזאת בנגוד לאמור בסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.
כמו כן, לאור האמור, אני מורה לצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") כמו גם בהתאם לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 2010 כדלהלן: באי כוח הצדדים יפרסמו בתוך 20 יום מודעה בנוסח שצורף לבקשה לאישור הסדר פשרה.
...
במסגרת תשובתה טענה המשיבה כי דין בקשת האישור להידחות על הסף.
כמו כן, לאור האמור, אני מורה לצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") כמו גם בהתאם לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 2010 כדלהלן: באי כוח הצדדים יפרסמו בתוך 20 יום מודעה בנוסח שצורף לבקשה לאישור הסדר פשרה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי היתנהלות המשיבה עולה כדי הפרת חובה חקוקה וזאת לאור האמור בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"), כי המשיבה נהגה ברשלנות לאור האמור בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין וכן כי המשיבה התעשרה שלא כדין וזאת בנגוד לאמור בסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.
בית המשפט התבקש לאשר את ניהול התובענה בשם הקבוצה הבאה: "לקוחות המשיבה אשר רכשו לפחות מוצר אחד מסדרת מוצרי המשיבה "סנו מקסימה מרכך כביסה – סופר מרוכז", "סנו מקסימה הבושם לבגד סופר מרוכז", "סנו מקסימה מרכך בבישום עוצמתי – סופר מרכז" באחד מהצבעים השונים (סוגי ריח שונים) ובאחת האריזות של 750 CC, 1 ליטר, ב-7 השנים האחרונות עובר ליום הגשת בקשה ותביעה זו".
...
באשר לאופן תשלום הגמול ושכר הטרחה הריני מורה כדלקמן: עם מתן פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה תשלם המשיבה לבא כוח המבקש 15% משיעור שכר הטרחה וכן מחצית מסכום הגמול למבקש.
לפסק הדין תשלם המשיבה לבא כוח המבקש 35% משיעור שכר הטרחה וכן יתרת הגמול למבקש.
הנני מורה על פרסום ההודעה השנייה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות בעיתונים "ידיעות אחרונות" ו"ישראל היום".

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לגירסת המבקש, לאחר שרכש בושם מאת המשיבה התברר לו, מגלישה באתר המשיבה עצמה ובאתרי מרשתת נוספים, כי ישנם מוצרים שעלותם ליחידת מידה זולה יותר מאשר המוצר שנרכש על ידו מהמשיבה; לשיטתו, נוכח היתנהלותה של המשיבה כאמור – נמנעת מהצרכן האפשרות לערוך השוואה בין המוצרים השונים ולערוך קניות בצורה נוחה, מהירה, מושכלת וחסכונית.
עילות הבקשה הן עילת ההטעיה מכוח פרק ב' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן); הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; וסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- 1979.
וכך הוגדרה בבקשה הקבוצה אשר בשמה התבקש לנהל את התובענה כייצוגית: "כלל לקוחות המשיבה שרכשו ממנה מוצרים, לגביהם חלה חובת סימון המחיר ליחידת מידה, לפי תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008, ואשר לגביהם לא קיימה המשיבה את החובה שבתקנות הנ"ל להציג את המחיר ליחידת מידה" בהתאם לאמור, התבקשו , בין היתר, הסעדים כדלקמן: צו עשה כנגד המשיבה, המורה לה לציין את המחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות.
...
באשר למחציתה השנייה של האגרה - לאחר שנתתי דעתי לכל האמור ובתוך כך, למועד הגשת הסדר ההסתלקות, לעילת התביעה ולתועלת הציבורית שצמחה, אזי בהתקיים טעמים מיוחדים שיירשמו (תקנה 7א(4)(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז- )2007 , יש הצדקה למתן פטור מתשלום האגרה השנייה וכך אני מורה.
המשיבה תשלם למבקש סך של 2,000 ₪ ש"ח כגמול מיוחד וכן תשפה את המבקש בסך של 3,000 ₪ בגין חלקה הראשון של אגרת בית המשפט.
בנוסף, תשלם המשיבה לב"כ המבקש שכר טרחה בסך של 25,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עילות התביעה הן הטעה לפי סעיף 2(א)(13) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981; הפרת חובה חקוקה בהתאם לסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; הפרת תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפירסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א–1991, והפרת תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח–2008; הפרה של החובה לנהוג בתום לב הקבועה בסעיף 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973; ועשיית עושר ולא במשפט על-פי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979.
כבר לפני שנים קרא בית משפט זה למחוקק לפזר את הערפל בסוגיה (ראו ת"צ [מחוזי ת"א] 37456-06-13 סלע נ' אפריל – רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ [אר"ש 8.11.2016]).
...
המלצת הצדדים כי המשיבה תשלם גמול של עשרים אלף ש"ח למבקש ושכר טרחה על סך 95 אלף ש"ח, בתוספת מע"מ, לפרקליט המייצג אף היא נראית לי סבירה והוגנת.
לסיכום: הבקשה מתקבלת והסדר הפשרה מאושר.
המשיבה תשלם חצי משכר טרחתו של בא-הכוח המייצג ואת כל גמולו של המבקש בתוך שלושים יום מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו