מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערר על סירוב לחדש רישיון נשק לרובה זעיר

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

(1) לתת רישיון או לסרב לתיתו; (2) לתת רישיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רישיון שניתן; (3) לבטל רישיון תוך תקופת תקפו.
לענייננו רלוואנטית עילת התבחין המשַמֵר; הגדרת העילה: "מי שמחזיק כדין ברישיון תקף לאקדח, רובה אוויר או אקדח אוויר במשך 10 שנים, או יותר ברצף; או מי שמחזיק כדין ברישיון תקף לרובה ציד (כדוריות) רובה זעיר או רובה זעיר או רובה צבאי במשך 15 שנים או יותר ברצף" סוג כלי הירייה: " כלי הירייה המצוי והמוחזק כדין ביד המבקש". 3.4 תוקף הרישיון הוא לתקופה של 3 שנים מיום נתינתו או מיום חידושו מכח ס' 3(א) (3) לתקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) תשס"ג 2002.
העותר לא עמד בתבחינים הנדרשים בבקשתו לחידוש הרישיון, ואף לא הצליח להוכיח טעם מיוחד אחר (מצב רפואי) ולפיכך עררו נדחה.
הרשות אשר העניקה את הרשיון מוסמכת לבטלו מכח סמכותה אם נשתנו הנסיבות (ראו בבג"ץ 733/90 שללם נ. פקיד הרשוי, נפת פתח תקוה משרד הפנים (30.12.81) 5.5.7 בשולי הדברים יוער כי הפסיקה קבעה כי אין כל פסול במדיניותו המצמצמת של משרד הפנים במתן רשיונות לכלי יריה (ראה בג"צ 1958/90 מאיר בן שטח נ' שר הפנים ואח', פ"ד מה(1), 322, 325) הגם שלא הוכח כי נשקפת סכנה לשלום הציבור מן העותר, הרי שהיעדר סיבה מספקת להחזקת כלי היריה ברשותו והחשש מפני היתממשות סיכונים הכרוכים בהחזקת נשק יש בהם כדי להוות הצדקה נוספת לאי חידוש רשיונות העותר.
...
דיון והכרעה 5.1 אקדים ואציין כי דין העתירה להדחות על בסיס התגובה המקדמית, וס' 7 (א) (2) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א 2000 .
לסיכום 6.1 הגעתי לכלל מסקנה כי החלטת המשיב 1 הינה במתחם הסבירות, ואין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטתו ומשכך, אני מורה על דחיית העתירה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותר הגיש עתירתו על מנת שבית המשפט יורה למשיב להחזיר לו את הרשיון לכלי נשק שהיו בידו - רשיון לאקדח טאורוס מס 81004 TVD קוטר 9 מספר רשיון 591163 ורשיון לרובה זעיר מסוג רוגר מס' 24318212 קוטר 22 מספר רשיון 469325.
נטען כי בקשתו לחידוש הרשיון נדחתה בגלל אי עמידה בתבחין מאושר, ובשל החלטת המישטרה לחזור בה מסירובה, בשל שני התיקים הפליליים שניפתחו.
לגבי הרובה הזעיר נימסר במכתב הדחייה כי תבחין"משמר" אינו מהוה תבחין למתן חידוש רשיון אלא מהוה המשך החזקת כלי ירייה למי שמחזיקו כחוק.
לאחר שב"כ המשיב נחשף לתיקי החקירה עצמם, טען כי מתקציר תיק החקירה בעבירת האלמ"ב מיום 8.4.13 עולה כי התיק ניסגר "מחוסר ענין לציבור" בעוד שהעותר הציג מיסמך הנחזה להיות חתום על ידי רפ"ק נימר בדר מתאריך קודם, 14.3.13, בו רשום כי תיק האלמ"ב ניסגר מחוסר אשמה פלילית לאחר שהגיש ערר על סיבת סגירתו.
גם אם כך נקבע על ידי המישטרה (על אף שבתיק האלמ"ב שהועבר לעיוני אין העתק ערר של ב"כ העותר על עילת הסגירה,לא צורף על ידי העותר העתק כזה לעתירה, ולא מתויקת בתיק שהובא לעיוני כל הודעה על שינוי עילת הסגירה), עדין יש מרחב שיקול דעת למישטרה, להמליץ על אי הנפקת רשיון נשק חדש.
...
2.8 ביום 9.10.12 נדחה הערר שהגיש העותר .
נראה לי לכן, כי המלצת המשטרה שלא לאשר רישיון נשק נמצאת בתחומי הסבירות.
לסיכום 5.1 העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עתירה המכוונת כנגד החלטת הממונה לפי סעיף 12(ג)(1) לחוק כלי הירייה, תש"ט–1949 (בהתאמה, "הממונה" ו-"החוק") מיום 19.11.12 שבה נדחה ערר שהגיש על סרובה של הרשות המוסמכת לחדש את רישיונו לרובה זעיר מתוצרת "הקלר קוך" מספר 4133 קוטר L22 (בהתאמה, "ההחלטה" ו-"הרובה הזעיר").
הוסבר גם, ואף זאת בהרחבה, שמאז פקיעת תוקף רישיונו של העותר ביום 30.10.10 ועד שהפקיד את הרובה הזעיר ביום 13.9.11, היה העותר בחזקת מפר חוק, וככזה לא ניתן לשעות לטענותיו ולקבל את עררו, מפני שתוצאה כזאת מהוה אפליה או פגיעה בעקרון השויון לעומת כל אותם אזרחים שעם פקיעת רישיון הנשק שלהם הפקידו את נשקם כנדרש בחוק.
...
בא כוחו של העותר פנה פעמים נוספות אל שגיא אשר הודיעה ביום 15.2.11 כי הערר שהגיש העותר הועבר לוועדה בירושלים (נספח 14 לכתב העתירה) וביום 1.3.11 נדחה הערר (נספח 15 לכתב העתירה ונספח ו' לכתב התשובה) ("ההחלטה הראשונה").
ליתר דיוק, והדבר רלוונטי גם לעתירה זו, העותר טען שם כי "פקידת הרישוי (שגיא, א"ק) הודיעה לנציגיו בתאריך 16.11.10 כי 'אין על העותר לדאוג ושהם יודעים שלא הפקיד את נשקו'" ובית המשפט מצא שטענה זו, כמו גם הטענה שכלי הנשק דרוש לעותר להגנה עצמית, לא נטענו בפני הממונה בערר, ולכן כאמור הוחזר העניין לשיקול נוסף.
מסיבות שונות, המתוארות בהרחבה בעתירה ואשר לטעמי אין צורך להידרש להן, נקלע העותר למסכת התרחשויות, אירועים ונסיבות שניתן היה למנוע אותם אם היה עניינו נשקל בעת הרלוונטית באופן ענייני, ואני סבור שלא כך נעשה.
סיכומו של דבר, העתירה מתקבלת, ההחלטה תבוטל ורישיונו של העותר להחזיק רובה זעיר יחודש.
המשיבים ישלמו לעותר שכר טרחת עורכי דין בסכום של 10,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 14.2.08 הגיש העותר ערר על החלטות ביטול הרישיונות (נספח ד' לתשובת המשיבים) וביום 2.10.08 נדחה הערר בנימוק שגניבת האקדח מרכבו של העותר היא תוצאה של הפרת תנאי הרישיון, ונקבע עוד כי העותר יוכל להגיש בקשה נוספת לרישיון להחזקת כלי ירייה בתום שלוש שנים מעת שייסגר תיק החקירה במישטרה (היינו בנובמבר 2010).
בחודש יוני 2011 הגיש העותר בקשה חדשה לרישיונות לרובה הציד, לרובה הזעיר ולרובה האויר שהיו ברשותו בשעתו ובוטלו בעקבות גניבת אקדחו, וביום 11.8.11 דחה פקיד הרשוי את הבקשות בנימוק שהעותר אינו עומד בתבחינים (נספח י' לתשובת המשיבים).
רישיונות אלה פקעו אמנם כתוצאה מנסיבות שניתן לייחס לעותר אחריות להם, היינו הפקרת האקדח בתוך רכבו וגניבתו בעקבות כך. אולם משחזרה בה המישטרה מן הכוונה להעמידו לדין בעיניין זה והסירה את היתנגדותה לכך שהוא יחזיק ברישיונות לכלי נשק נוספים, יש לבחון אך את סבירות הנמקתה של ועדת הערר לסרוב לחדש את הרישיון, ובעניין זה אני סבור שההנמקה היא בלתי סבירה במידה המצדיקה היתערבות שיפוטית, גם אם נותנים את הדעת להלכה שהתערבות כזו אפשרית רק במקרה של חוסר סבירות קצוני.
ועדת הערר קבעה כי העותר אינו עומד בתבחין המשמר מפני שאין הוא עומד בתנאי של החזקת רישיון ברצף, ומעבר לכך גם בשל כך שיכלי הנשק (היינו הרובים) אינם קיימים.
...
לאחר שעיינתי בעתירה ובנימוקיה, ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את טענות המשיבים, לקבל את העתירה ולהורות כי העותר זכאי לכך שרישיונות כלי הירייה שעליהן נסבה ההחלטה יחודשו, בכפוף לכך שהעותר ירכוש את כלי הירייה הרלוונטיים לכל רישיון.
ביום 14.2.08 הגיש העותר ערר על החלטות ביטול הרישיונות (נספח ד' לתשובת המשיבים) וביום 2.10.08 נדחה הערר בנימוק שגניבת האקדח מרכבו של העותר היא תוצאה של הפרת תנאי הרישיון, ונקבע עוד כי העותר יוכל להגיש בקשה נוספת לרישיון להחזקת כלי ירייה בתום שלוש שנים מעת שייסגר תיק החקירה במשטרה (היינו בנובמבר 2010).
כבר נפסק כי על הרשות המנהלית לאפשר למי שעלול להיפגע מפעולתה לומר את דברו (ע"פ 3490/90 יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 11, 15 (1993)) ובדומה לכך נראה לי כי הפעלת סמכות מנהלית שתוצאתה האפשרית היא אבדן רכושו של אזרח, מבלי שתינתן לו אפשרות לנקוט פעולה כדי למנוע זאת, היא התנהלות החסרה את ההגינות המתבקשת מרשות מנהלית (למהותה של חובה זו ראו עע"מ 1244/07 עיריית ירושלים נ' שמי בר מקרקעין 1993 בע"מ (טרם פורסם, 5.7.11)) וקשה למצוא לה צידוק, וקשה אף יותר לראות כיצד תוצאתה יכולה לשמש בסיס ראוי להחלטה של רשות מנהלית אחרת, היינו ועדת הערר.
המשיבים טענו גם שיש לדחות את העתירה מחמת שיהוי בהגשתה, ולכאורה הטענה אמנם אינה משוללת יסוד.
ואכן, אם הייתה העתירה מכוונת כנגד החלטות קודמות של פקיד הרישוי או של ועדת הערר הייתי נוטה לדעה שיש לדחותן, אלא שלא אלה הם פני הדברים, והעתירה מכוונת כנגד ההחלטה שניתנה בחודש פברואר 2012, והשיהוי המיוחס לעותר הוא בן כשלושה חודשים, ומן הנימוקים המפורטים לעיל אני סבור שאין לקבל טענה זו של המשיבים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

העותר, תושב קצרין, יליד 1953, החזיק ברובה זעיר, רובה ציד ואקדח (להלן: "כלי הנשק"), על פי רישיונות להחזקת כלי ירייה (להלן: "רישיונות הנשק" או "הרישיונות").
למרות זאת בכתב התשובה נטען כי עניינה של עתירה זו, היא "החלטת ועדת הערר, שלא לשנות מהחלטת פקיד הרשוי לנשק, שלא לחדש לעותר רישיון נשק שנשלל ממנו, זאת בעקבות דווח שנמסר בתאריך 8.10.09 ע"י מעסיקו של העותר…" בדבר כוונות אובדניות של העותר.
יחד עם זאת, השיקולים בהחלטה האם ליתן או לסרב לבקשה לקבל רישיון הינם שונים מן השיקולים בהחלטה לסרב לחידוש רישיון וכל שכן, בביטולו של רישיון המוחזק בידי אדם.
...
לגישתה, החלטת ועדת הערר שאימצה את המלצת המשטרה, מבוססת דיה ובגדר שקולי הבקורת המשפטית על החלטות הרשות המנהלית, אין עילה להתערב בה. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי דין העתירה להיתקבל.
לאור המפורט לעיל, אני מקבלת את העתירה ומורה על ביטול ההחלטה לבטל את רישיונות הנשק של העותר ואת החלטת ועדת הערר, לדחות את הערר שהגיש על החלטת פקיד הרישוי.
המשיבה תשלם לעותר הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו