מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור הריסת מבנה ובינוי חדש

בהליך ערעור פלילי על בימ"ש לעניינים מקומיים (עפמ"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יתרה מזאת, לא רק שהמערער לא הוכיח קיומן של נסיבות חדשות אשר מלמדות כי היתר הבנייה הנו בהשג ידו, אלא שמתגובת המשיבה לבקשה לעיון חוזר, עולה במפורש כי ההיתר איננו נמצא בהשג יד וכי "הכשרת המבנים אינה אפשרית בשל עיכוב בהליכי תיכנון שאינם בשליטתו של המבקש". כאמור, עסקינן בצו הריסה מינהלי כאשר חלפו למעלה משנתיים מיום מתן הצוו ונוכח תגובת המשיבה נראה כי הכשרת הבנייה נשוא הדיון אינה אפשרית, היתר בנייה לא יינתן בקרוב ואף לא ברור מתי יינתן, אם בכלל.
...
דיון והכרעה: לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים ועיינתי בחומר הראיות שבתיק בית משפט קמא, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות מהטעמים שיפורטו בהמשך.
לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כי שגה בית משפט קמא לא בשיקוליו ולא בקביעותיו.
אשר על כן אני דוחה את הערעור.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד הוסיף כי ניצול מלוא זכויות הבניה, מחייב הסכמה ונכונות משותפים של כלל בעלי הזכויות והריסת חלקי מבנה ובנייה חדשה, וכי מיגבלת הבעלות המשותפת כימעט מאיינת את אפשרויות הניצול המקסימאליות האופטימליות.
בית המשפט אף קובע כי עיקר המחלוקת בין הצדדים עניינה כי בעת שהמשיבים מבקשים לשמור את המבנה במתכונתו המקורית, וילה עירונית ייחודית אחת, בהתאם להיתר המקורי שניתן עוד בשנת 1929, דהיינו ביניין אחד בית אחד, הרי המערערת מבקשת לבנות במקום מבנה רב דירות באופן שיאפשר בעתיד חלוקה של הדירות לבעלי הזכויות.
...
הנה כי כן, דין הערעור להידחות בכל הקשור לפירוק השיתוף.
דהיינו כי למעשה הסכום המינימלי הינו 3,634 ₪ אולם יכול ויגדל כנגזרת של 1.5% משווי העיזבון כשמדובר בפעולה של הגשת בקשה לצו קיום ירושה או צו קיום צוואה ומבלי שמאן דהוא יתנגד, פעולה טכנית בעיקרה וקשה להניח שלקוחות ייאותו לשלם שכר טרחה בגין פעולה כאמור בהתאם לשיעור המומלץ, בעת שמדובר יהיה בעיזבון הכולל נכסים וזכויות שערכם רב. ודוק, גם במושא ענייננו בעת שנקבע אותו שיעור של 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין, צוין הסכום המינימלי של 5,354 ₪, נתון "המרמז" על ההליך הנדרש בכגון דא. משכך, סבורני כי גם אם היה מוכח שבמקרה ספציפי אכן שולם שכר טרחה בתביעת פירוק שיתוף בסכום של למעלה מ-600,000 ₪ בתביעה לבית משפט השלום, וככל שלא היה מדובר בנסיבות חריגות במיוחד, קשה להניח שבית המשפט היה פוסק אף את הסכום ששולם, וזאת בהתחשב בכל אותם שיקולים נוספים כפי שהובאו לעיל.
לאור כל האמור, הייתי מציע לחבריי לקבל את הערעור באופן חלקי וזאת בנושא שכ"ט עו"ד בלבד, אשר יעמוד על סך של 90,000 ₪, נכון למועד מתן פסק דינו של בית משפט קמא ובמקום הסכום כפי שקבע בית המשפט בנושא זה. ככל שהמערערת שילמה בגין שכר הטרחה האמור, מעבר לאשר נפסק לעיל, ישיבו המשיבים את אשר קיבלו ביתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מעת קבלתו ועד השבתו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבע עתר בתביעתו ליתן מספר סעדים, לרבות סילוק המילוי, סילוק המבנה והריסה ובנייה מחדש של הגדר, כך שתתמוך באדמת המילוי שהוספה.
בנוסף, טען התובע כי בניית הקיר מחדש, בתוואי שנקבע בחוות דעת המומחה ובפסק הדין בת"א 9522-04-12, תגרע 100 מ"ר משטח מגרשו ולכן, ברור על פניו כי ההסכם הדיוני מיום 5.4.2012 מנוגד להסכמת הצדדים מיום 19.2.2014, במסגרת בקשת רשות העירעור.
...
סיכומו של דבר, עילת התביעה האמיתית של התובע מוצתה, קיים השתק פלוגתה בנוגע למיקום הגדר ולכן, דין התביעה להידחות.
לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 8,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יתר על כן, כיצד ניתן ליישב את תשלום הפצוי בסך של 20,000 ₪ בשנת 1987 ששילמה הערייה למערער ולא לעמידר, כבעלת המקרקעין, על הריסת המבנה ומתן ההיתר לבנייה מחדש, אם מדובר היה במבנה של בעל "רשות הדירה", שממילא בכל רגע נתון יכולה הייתה עמידר לפנותו מן המקרקעין? ואף כיצד ניתן להסביר עשרות שנים של ישיבה במבנים גדולים וניהול עסקים ללא כל התראה או דרישה לפינוי מצד עמידר.
...
אני סבור כי זה המתווה בו יש לנקוט גם במקרה שלפנינו, הגם שבמקרקעי ציבור עסקינן - בשינויים המחויבים – זאת משום הנסיבות המיוחדות של המקרה –מעל 40 שנים של החזקה במקרקעין, ברשות מפורשת.
בית המשפט קבע בע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל (19.8.15) כי: "ככלל יש לנהוג במשנה זהירות ביחס לקביעה כי רשות היא בלתי הדירה וזכות שכזו תוסק אך במקרים חריגים ויוצאי דופן". גם אני סבור שמקרה דנן אינו מקרה חריג ויוצא דופן ולא הוכחה הסכמה מפורשת להעניק למערער רשות בלתי הדירה.
בעניינינו, מאחר שהמערער בנה בהסכמת הבעלים כמה מבנים על המקרקעין בשטח של כ – 370 מ"ר והוא מפעיל במקרקעין עסק עשרות שנים כשסילוקו עלול לפגוע במטה לחמו, אני סבור ששיקולי צדק מחייבים עיכוב הפינוי למשך זמן סביר כפי שמפורט בחוות דעתו של השופט שוחט, על מנת לאפשר למערער לפעול בהליך לצורך קבלת פיצויים בטרם שיפונה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

סעיף 4.1.2ז' לתקנון תכנית הר/1/38 שכותרתו "מרפסות" קובע כי "בנוסף לכל הזכויות תתאפשר, במסגרת חזוק מבנים או במסגרת הריסת מבנים ובנייה מחדש, תוספת מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבנין בשטח של 12 מ"ר" הקטנת קו הבנין לחזית נועדה כדי לאפשר את הקמת המרפסות בחזית הבנין.
דיון והכרעה - תקפן של זכויות הבניה מכח תכנית הר/7/150 בעירעור חוזר המערער על טענתו.
...
על אף חשיבות הפרסום ויידוע הציבור אף אני סבורה כי הפגם בפרסום ההקלה בקו הבנין של המרפסות אינו חמור דיו כדי להביא לביטול החלטת הועדה המקומית.
על כן טענה זו נדחית.
דיון והכרעה – חניות עמדת ועדת הערר מקובלת עלי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו