מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ערבויות אוטונומיות וביטול חוזה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תחילה אדרש לשאלת מאזן הנוחות וסכויי ההליך בכל הנוגע בסעד הזמני המבקש למנוע את הפסקת העבודות באתר ואת ביטול החוזה; לאחר מכן אבחן את הסעד הזמני המבקש למנוע את חילוט הערבות הבנקאית האוטונומית.
...
חילוט הערבות נותר לדון בבקשה למנוע את חילוט הערבות, שגם דינה להידחות.
אין בידי לקבל טיעון זה. ראשית המדובר בטענה שנטענה לראשונה רק בסיכומים, ולפיכך יש לדחותה בהיותה שינוי חזית.
התוצאה לאור האמור לעיל, שתי הבקשות נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בעקבות הסתלקותה החד צדדית של המבקשת מההסכם וביטולו על ידה תוך הפרתו, הודיעה לה העיריה על חילוט הערבות.
כאמור, ערבות בנקאית אוטונומית עומדת לפירעון באופן עצמאי מחבות עסקת היסוד, והיא אינה תלויה למעשה במערכת היחסים שבין הצדדים לה. המדובר בבטוחה המנותקת למעשה כליל מהיחסים שבין הצדדים לעיסקת היסוד, ומשמוגשת ערבות מסוג זה לגבייה, אין מקום למניעת הזכות או עיכובה, שלא מחמת נסיבות יוצאות דופן, כשאין לידרוש ממחזיק ערבות כאמור, להמתין עד שיזכה בתביעתו כלפי "שותפו" להסכם עפ"י עסקת היסוד.
...
נוכח האמור, לא מצאתי מקום לקבלת הבקשה והיא נדחית.
המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הליך זה בסך של 7,500 ₪.
משלא הוגש כתב תביעה, מתבקשת המזכירות להעביר החלטתי זו לב"כ הצדדים ולסגור את התיק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על אף הוראות ההסכם, לפיהן על המועצה לאשר את החשבון תוך 14 ימים, המועצה נימנעה מלעשות כן על אף שהמפקח מטעמה אישר את המחירים הכלולים בו. מה שהוליד סידרה של התכתבויות בין הצדדים שבסופה הוגיעה המועצה לחברת חלמי על ביטול ההסכם ביום 24/12/20.
ברע"א 713/05 קרית שדה התעופה בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח' [פורסם בנבו] נפסק: "זאת ועוד, אף לו קבענו כי נפל פסול כלשהוא בהתנהלותה של המשיבה - ולכאורה, כאמור, אין אלו פני הדברים - לא היה בכך כדי לשנות ממסקנתי. בכדי שתתקיים הצדקה למניעת ממושה של ערבות אוטונומית אין די בחוסר תום ליבו של הנערב, אלא נידרשת היתנהגות חמורה במיוחד מצדו (רע"א 270/87 רובין נ' פמר חברה לבניה ועבודות ציבוריות בע"מ, פ"ד מא(3) 753; רע"א 1084/04 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ (טרם פורסם), פסקה 4). תנאי זה אינו מיתקיים במקרה דנא." (ההדגשה שלי – א.כ.) באשר למתן צו מניעה זמני אזכיר מושכלות יסוד.
...
לכן אם תתקבל הטענה שהמועצה הפרה את ההסכם (ובשלב זה יש סיכוי שהטענה תתקבל) על ידי עיכוב תשלומים לכאורה, המסקנה מכך שהפסקת העבודה על ידי חלמי הייתה מוצדקת לכאורה לרבות אי היענות לדרישה לתקן את הליקויים שהיו ידועים אז. באשר למאזן הנוחות, ובשים לב לכך שקבעתי שעילת התביעה היא עילה טובה, הרי במסגרת מקבילית הכוחות בין תנאי הסעד הזמני (עילת תביעה טובה ומנגד מאזן נוחות), אני סבור שהוא נוטה לכיוון חברת חלמי.
התוצאה בשים לב לאמור לעיל, אני סבור שיש להותיר את הצו הארעי שניתן על כנו בכפוף לתנאים כדלקמן: יש להגדיל את סכום ההפקדה עליה הוריתי במקום 20,000 ₪ סכום ההפקדה יהיה 50,000 ₪ ולכן על המבקשת להשלים את סכום ההפקדה בתוך 7 ימים מהיום, אחרת הצו יפקע.
על ערבות זו להיות בתוקף עד גמר הליכי הבוררות בפני הבורר ולכן על חברת חלמי להאריכה ככל שיידרש לצורך כך ולכן היא תפעל להארכתה 30 יום לפני מועד פקיעתה וככל שהליכי הבוררות לא יסתיימו עד אז. מאחר והבקשה התקבלה, אני מחייב את המועצה בהוצאות חברת חלמי בסך של 4,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בעניינינו, הנתבעות טוענות כי הערבות הבנקאית נשוא הסכם השכירות הינה ערבות אוטונומית המנותקת מעיסקת היסוד ופירעונה תלוי במימוש התנאים הקבועים בכתב הערבות בלבד, בעוד התובעת טוענת כי הנתבעות אינן זכאיות לחלט את הערבות הבנקאית מהטעמים שפורטו בתביעה.
האם ביטולו של ההסכם בעקבות ההטעיה מביא לביטול למפרע של הערבות הבנקאית? עוד טוענת התובעת כי משבוטל ההסכם עקב ההטעיה הביטול פועל בדיעבד, החוזה היה כלא היה והצדדים צריכים להחזיר את המצב לקדמותו.
...
לטענת התובע, לערבות הבנקאית אין כל תוקף ואין לאפשר את חילוטה ממספר סיבות שיפורטו להלן: הסכם השכירות נגוע בפגם בכריתה – הטעיה ותרמית ובהתאם גם הערבות ניתנה על יסוד תרמית והטעיה.
לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי מתקיים חריג הנסיבות המיוחדות המצדיק את מניעת מימוש הערבות.
סוף דבר לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ולפיכך ניתן בזה צו הצהרתי לפיו הנתבעות אינן זכאיות לחלט את הערבות הבנקאית.
אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת את סכום האגרה כפי ששולמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומה ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

משכך, התנאים הנקובים בכתב הערבות האוטונומית הן המכתיבים את התנאים המקדמים את ממושה שלה שערבות ובלשונו של בית המשפט העליון בע"א 3130/99 שובל הנדסה ובנין (1988) נ'  י.ש.מ.פ. חברה קבלנית לבנין בע"מ , פ"ד נח(3) (2004) (להלן: "עניין שובל הנדסה"): "על המוטב המבקש לממשה להצביע בפני הבנק הערב כי תנאיה נתקיימו, שאם לא כן, לא תיתגבש חבות הבנק לפורעה (רע"א 1765/00 י. מושקוביץ חברה קבלנית לבנין (1988) בע"מ נ' תשורה ייזום ובנין בע"מ (להלן – פרשת מושקוביץ [11]), בעמ' 452-451; בר"ע 46/71 הנ"ל [2]; רע"א 4256/93 שיכון עובדים בע"מ נ' ארז תעשיות בנייה בע"מ [12]). תוכנם של התנאים למימוש הערבות נקבע על-פי נוסחו של כתב הערבות ולא על-פי ההסכם העקרי בין הצדדים לעסקת היסוד, ומקום שקיימת סתירה בין השניים, יכריע תוכנו של כתב הערבות. משמתקיימים תנאי כתב הערבות, על הבנק הערב להענות לדרישת המוטב לפורעה בכפוף לחריגים מסוימים, חצוניים לכתב הערבות, אשר בהתקיים איזה מהם עשוי הדבר לשמש מחסום בפני חילוט הערבות". עם זאת, וכפי שצוין כבר לעיל, קיימים חריגים לאכיפת הערבות, ועמד עליהם בית המשפט העליון בעיניין שובל הנדסה: "חרף זאת מוכרים מצבים קצוניים שבהם התרחשויות הקשורות בעיסקת היסוד עשויות להשפיע על הערבות חרף עצמאותה ולהביא למניעת ממושה, אפילו נתקיימו כל תנאיה. שניים הם החריגים המוכרים לעניין זה: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות, העשויים להצדיק היתערבות בעצמאותה של הערבות. מקום שהתנהגות המוטב המבקש את מימוש הערבות נגועה במעשי מרמה חמורים כלפי הצד האחר לעסקת היסוד, ניתן לחסום את מימוש הערבות כדי שלא יצא חוטא נשכר (ע"א 508/89 טפחות בנק משכנתות לישראל בע"מ נ' דובובי-אלמוג [13]; רע"א 4256/93 הנ"ל [12], בעמ' 455; מ' מאוטנר "עיסקת היסוד ומכתב האשראי: תרמית ובטול החוזה בדרך של היתנהגות" [26]; פרשת רובין נ' פמר [10], בעמ' 754).
...
עם זאת, ולצד ההלכה הנוגעת לעצמאותה של הערבות הבנקאית האוטונומית ובניגוד לעמדת המבקשת, סבורני כי בית משפט של חדלות פירעון, רשאי ואף ייטיב לעשות כן בנסיבות המתאימות ליתן לפחות בראשיתו של הליך חדלות הפירעון, צו לעיכוב ביצוע חילוטן ומימושן של הערבויות הבנקאיות.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הנני מורה על עיכוב ביצוע מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית שהונפקה על ידי הבנק וכן הנני מורה על הארכת תוקף הערבות למשך 12 חודשים נוספים.
הנני מחייבת את המבקשת בהוצאות הנאמנים ביחד ולחוד בסך כולל של 15,000 ₪, שישולם תוך 30 ימים שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו