מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עקרון הסבירות בהחלטה מנהלית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

גם שאלת מיצוי ההליכים, ע"י המבקש, לפי חוק המים לא זכתה לליבון ובהמשך עולה לטעמי גם שאלת סמכותו של בית המשפט לידון בשאלות, בייחוד אם תעמוד על הפרק השאלה העקרונית בדבר סמכות הנתוק, סבירות ההחלטה המנהלית ואכיפה שויונית של ההחלטה.
...
דיון ומסקנות לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות.
במסגרת זו על בית המשפט לבחון את השאלה האם קיימים שיקולי יושר שלא להיעתר לבקשה, קרי האם בא המבקש לבית במשפט ביושר, בתום לב ובניקיון כפיים (ראו למשל: ע"א 121/65 נחמד נ' ביג'ו, פ"ד יט (2) 578 (1965); ע"א 625/83 ברקוביץ נ' בודניה, פ"ד מא(4) 581 (1987); רע"א 5095/93 פ.א. ארבן בע"מ נ' גבי א.ג.ר. שותפות לבנין, פ"ד מט(1) 730 (1995)).
בשל כך ומאחר והמבקש בא לבית המשפט שלא בידיים נקיות, אני מורה על דחיית הבקשה ועל ביטול הצו הארעי שניתן.

בהליך רשות ערעור על רשם ההוצאה לפועל (רער"צ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בהיותה של סמכות רשם ההוצאה לפועל, להורות על מימוש מישכון על נכס מקרקעין, סמכות מנהלית, עקרונות נוספים החלים על אופן הפעלתה של הסמכות, הם עקרונות של מידתיות וסבירות.
עפ"י עיקרון המידתיות, החלטה מנהלית נתקבלה כדין, רק אם האמצעי אשר ננקט לשם הגשמת התכלית, הוא במידה הראויה ולא מעבר לנדרש.
...
עוד אני קובעת, כי ההחלטה למימוש מלוא הזכויות בנכס עומדת גם במבחני מידתיות וסבירות, בנסיבותיו הספצפיות של המקרה; הוראת כב' הרשמת יוצרת הלימה בין התכלית הראויה של פירעון החוב המובטח וזכותה הקניינית של הזוכה, לבין אמצעי המימוש, והכל תוך איזון נכון וראוי עם זכויות המבקשים.
במקרה דנן, שוכנעתי כי לא ניתן להשיג תכלית זו תוך נקיטת אמצעי שפגיעתו פחותה יותר במבקשים, שכן המקרקעין אינם ניתנים לחלוקה, ועל כן הפגיעה המינימאלית בזכויותיהם תהא על דרך חלוקת תמורת המכירה בין השותפים.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

משבחרו התובעים שלא לערער אחר מחיקת או דחיית העתירות שהגישו, יש לראות בכך כי קיבלו על עצמם את החלטת הרשות או ביהמ"ש ומנועים הם מלהעלות טענותיהם בשנית אף מן העקרון של "השתק פלוגתא", המונע מבעל דין לשוב ולהתדיין בכל שאלה, עובדתית או משפטית, גם אם עילתו שונה מעילתה של התביעה הראשונה.
יפים לעניין זה דברי כב' השופט א' אינפלד בהחלטתו בתיק רת"ק (מחוזי ב"ש) 29885-01-18 מולדבסקי נ' שירות בתי הסוהר, 09.03.19: "יובהר, זכות התביעה בנזיקין אינה תלויה בבירור עובדתי מקדים בעתירת אסיר. חשוב להדגיש כי עתירת אסיר היא הליך מינהלי והסעד המתבקש בו הוא צו. עתירת אסיר לא נועדה לברר עובדות עבר, אלא ליתן הוראות לעתיד. אם עתר אסיר בשל החלטה מנהלית שפגעה בו, אך הפגיעה הסתיימה והיא בבחינת "מעשה עשוי", תדחה העתירה על הסף, משום שאין סעד שבית המשפט לענינים מינהליים יכול לתת.
" (פסקה 32 לפסק דינו של כב' השופט י' עמית בעיניין גליק) בדומה לגישת השופט רובינשטיין קבע השופט עמית כי לא די בהפרה של נורמה מינהלית על מנת להטיל אחריות בנזיקין, ההתרשלות בהפרת הנורמה צריכה להיות חמורה: "לא כל פגם מנהלי מהוה אינדיקאציה להתרשלות נזיקית. כפי שלצורך פסילת אקט מנהלי אנו דורשים אי סבירות קיצונית או חמורה, כך ב"תירגום" למינוח נזיקי, אני סבור כי רק התרשלות חמורה או חסרת תום לב של הרשות, שבאה לידי ביטוי בהפרה עוצמתית של נורמה מינהלית, תצדיק הטלת אחריות נזיקית" (פסקה 32 לפסק דינו של כב' השופט י' עמית בעיניין גליק).
...
מכל האמור לעיל עולה כי לא נפל פגם בהחלטת שב"ס לשלול מהתובעים את הזכאות למזון בד"ץ. הדברים נבחנים ע"י רב בית הסוהר ואנשי דת האמונים על תחום הכשרות בבתי הסוהר ולהם נתונה הסמכות לקבוע מי זכאי ומי איננו זכאי למזון בכשרות מהודרת בהתאם לאמות מידה שנקבעו בפקודת הנציבות.
סוף דבר התובעים שהו בבית הכלא איילון תקופה של כחודש, במהלכה הפרו את כללי המשמעת החלים על אסירים פעמים רבות, בהתנהגות כוחנית אשר אינה הולמת את מעמדם כאסיר.
על כן, התביעה נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק הדין, קבע השופט א' ברק כי לעילת הסבירות מספר תכונות, כדלקמן: "ראשית, חוסר סבירות כשלעצמו הוא עילה לפסילתו של שיקול-דעת מנהלי; שנית, חוסר הסבירות נמדד באמות מידה אובייקטיביות; שלישית, חוסר סבירות, הפוסל שיקול-דעת מנהלי, הוא חוסר סבירות מהותי או קצוני; רביעית, עיקרון הסבירות מביא לפסילתו של שיקול-דעת מנהלי, אשר אינו נותן משקל ראוי לאינטרסים השונים שעל הרשות המינהלית להיתחשב בהם בהחלטתה" (שם, בעמ' 437).
...
מסקנתי היא אפוא, כי דינה של טענה זו של העותרים, לגבי סמכותה של הוועדה ליזום את הצעת-החוק – להידחות על כל צדדיה.
8 מחברַי קבעו כי אין מנוס מביטול חוק-היסוד.
נוכח אותם טעמים, נקבע כי אין מנוס מלהורות על ביטול התיקון לחוק-היסוד.
כשלעצמי סבורני, כי אין זה סוף הדרך.
ניטיב אפוא לעשות, אנו השופטים, אם נוסיף ונאמר בשולי פסק הדין: "אכן, בצעד חריג וחסר-תקדים, נאלצנו ברוב דעות להורות על פסילתו של חוק-יסוד. באופן פורמלי, לא היה מנוס מלהורות על ביטולו המוחלט של דבר החקיקה, אף בנוסחו ה'רזה', שכן אין זה בסמכותנו לכתוב את דבר החקיקה מחדש. יחד עם זאת, מקבלים אנו את מרותו של המכונן, את מרותו של העם שאֵלו הם נציגיו. נעשה כמידת יכולתנו, על מנת להגשים את רצונו של המכונן. לפיכך, משקבענו כי נוסח 'רזה' של החוק, לא היה נפסל על-ידנו, אזי אין אנו רואים צורך להמתין לחקיקתו של חוק-יסוד חדש שיקבע הסדר דומה. בהעדר מגבלה חוקית, ומשהדבר מצוי בגדרי סמכותנו, נודיע עתה, כי מעתה והלאה, נסיג את הגלגל לאחור. לא נשתמש עוד בעילת הסבירות בעניינן של החלטות הממשלה ושׂריה, אלא אם כן נקבע כי ישנם נתונים חד-משמעיים, המלמדים כי אותה החלטה כה בלתי-סבירה, באורח קיצוני, עד ששום ממשלה סבירה לא היתה יכולה לקבל החלטה שכזו. אותו מבחן ותיק וטוב, שהיה באמנה איתנו מראשית הדרך ועד לפסק הדין בעניין דפי-זהב; סבירות נוסח 'וונדסברי'". 'אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום הוא, ובכל הככרות הריעו רק שלום'.
אשר על כן, העתירות מתקבלות במובן זה שיוכרז על בטלותו של תיקון מס' 3 לחוק-יסוד: השפיטה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק הדין, קבע השופט א' ברק כי לעילת הסבירות מספר תכונות, כדלקמן: "ראשית, חוסר סבירות כשלעצמו הוא עילה לפסילתו של שיקול-דעת מנהלי; שנית, חוסר הסבירות נמדד באמות מידה אובייקטיביות; שלישית, חוסר סבירות, הפוסל שיקול-דעת מנהלי, הוא חוסר סבירות מהותי או קצוני; רביעית, עיקרון הסבירות מביא לפסילתו של שיקול-דעת מנהלי, אשר אינו נותן משקל ראוי לאינטרסים השונים שעל הרשות המינהלית להיתחשב בהם בהחלטתה" (שם, בעמ' 437).
...
כשלעצמי סבורני, כי אין זה סוף הדרך.
ניטיב אפוא לעשות, אנו השופטים, אם נוסיף ונאמר בשולי פסק הדין: "אכן, בצעד חריג וחסר-תקדים, נאלצנו ברוב דעות להורות על פסילתו של חוק-יסוד. באופן פורמלי, לא היה מנוס מלהורות על ביטולו המוחלט של דבר החקיקה, אף בנוסחו ה'רזה', שכן אין זה בסמכותנו לכתוב את דבר החקיקה מחדש. יחד עם זאת, מקבלים אנו את מרותו של המכונן, את מרותו של העם שאֵלו הם נציגיו. נעשה כמידת יכולתנו, על מנת להגשים את רצונו של המכונן. לפיכך, משקבענו כי נוסח 'רזה' של החוק, לא היה נפסל על-ידנו, אזי אין אנו רואים צורך להמתין לחקיקתו של חוק-יסוד חדש שיקבע הסדר דומה. בהעדר מגבלה חוקית, ומשהדבר מצוי בגדרי סמכותנו, נודיע עתה, כי מעתה והלאה, נסיג את הגלגל לאחור. לא נשתמש עוד בעילת הסבירות בעניינן של החלטות הממשלה ושׂריה, אלא אם כן נקבע כי ישנם נתונים חד-משמעיים, המלמדים כי אותה החלטה כה בלתי-סבירה, באורח קיצוני, עד ששום ממשלה סבירה לא היתה יכולה לקבל החלטה שכזו. אותו מבחן ותיק וטוב, שהיה באמנה איתנו מראשית הדרך ועד לפסק הדין בעניין דפי-זהב; סבירות נוסח 'וונדסברי'". 'אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום הוא, ובכל הככרות הריעו רק שלום'.
אשר על כן, העתירות מתקבלות במובן זה שיוכרז על בטלותו של תיקון מס' 3 לחוק-יסוד: השפיטה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו