מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ענישה על ביזיון בית המשפט

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אכן, במקרים המתאימים ניתן לכוף במסגרת סעיף 6 לפקודה גם ביזיון על ידי "זר", זאת נוסף לאכיפת מילוי הצוו על ידי הצד החייב.
עם זאת, המסקנה שאין להורות על סנקציה עונשית מכוח פקודת בזיון בית המשפט, אינה אומרת בהכרח שלא הייתה הפרה, ואינה אומרת שלא ניתן לפנות לבית משפט קמא בבקשה למתן צו מניעה (או צו עשה), חדש כנגד אסעד, זאת לאחר צרופו כדין כצד להליכים.
...
עם זאת, המסקנה שאין להורות על סנקציה עונשית מכוח פקודת בזיון בית המשפט, אינה אומרת בהכרח שלא הייתה הפרה, ואינה אומרת שלא ניתן לפנות לבית משפט קמא בבקשה למתן צו מניעה (או צו עשה), חדש כנגד אסעד, זאת לאחר צירופו כדין כצד להליכים.
סוף דבר, דין הערעור להתקבל.
המשיבים ישלמו למערערים הוצאות בסך כולל של 7,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ודוק – התכלית החקיקתית העומדת ביסוד הוראת סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, איננה עונשית על דברים שנעשו בעבר, אלא פעולה הצופה פני עתיד, כלומר להביא לכך שצווי בתי המשפט יוצאו מהכוח אל הפועל (ר' למשל: ע"פ 5177/03 שמואל מור נ' דנציגר – משק פרחים "דן" ואח' (2004)).
...
לאור האמור, אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי המשיבה אינה מקיימת את פסק הדין נשוא הבקשה, העולה כדי ביזיון בית המשפט.
בנסיבות העניין, על-מנת שניתן יהיה לפתור את בעיית הרטיבות, הנני מורה כדלקמן: הצדדים יפעלו בהתאם להמלצות מומחה בית המשפט בחוות דעתו, מיום 24.11.14, לצורך איתור מקורות חדירות הרטיבות בדירת המבקשת.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הסנקציה המוטלת לפי פקודת בזיון בית המשפט איננה בבחינת "ענישה" על מחדלי העבר של בעל הדין.
אכן, בנסיבות המתאימות "רשאי בית המשפט "להטיל קנס ב'פועל', על אתר, בלא להמתין להפרה שתבוא לאחר הטלתו, ובילבד שמטרת הקנס אינה הענשה על ההיתנהגות בעבר, אלא הרתעה כנגד הפרות נוספות בעתיד" (עניין מועצה מקומית הר אדר, פסקה 21).
...
רקע עובדתי המבקש הגיש את ערעורו לבית דין זה על פסק דינו של בית הדין האזורי נצרת (השופטת רויטל טרנר ונציגי הציבור גב' יהודית שמעוני ומר דוד אביבי; ב"ל 12756-12-17), במסגרתו נדחתה תביעת המבקש לתשלום קצבה מיוחדת על יסוד תקנה 10 לתקנות, תוך שהובהר כי "מאחר שהתובע נוהג בעצמו ברכב ומאחר שלא שוכנענו כי התובע זקוק להסעה מיוחדת הרי שהוא אינו עומד בתנאי תקנה 10". ביום 23.12.2020 ניתן פסק הדין בערעור על ידי בית דין זה, בו נקבע, ביו היתר, כי המוסד אינו יכול לקבוע, קטגורית, כי נהיגה עצמית של מבוטח ברכב שוללת זכאות לקצבה מיוחדת.
הכרעה לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בנסיבות המקרה לא מצאנו כי יש מקום להטיל סנקציה או לחייב בהוצאות בשל מחדלי המוסד בעבר, ויש לצפות כי עניינו של המבקש יטופל מעתה ואילך ללא דיחוי, ותינתן החלטה חדשה בעניינו בתוך זמן סביר.
סוף דבר – הבקשה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1975 בעליון נפסק כדקלמן:

בענין שלפנינו לא ראה כונס הנכסים לנחוץ או למועיל לפנות לבית-המשפט, אם בבקשה להעניש את המנהלים על מעשה בזיון בית-המשפט שעשו, ואם בבקשה לאסור עליהם את ביצוע החוזה עם המערערת.
עוד אומר מילה בהמשך הדברים על בזיון בית-המשפט; ואולם בהעדר צו האוסר על מינהלי החברה לבצע את החוזה שעשו עם המערערת, הרי החוזה בעינו עומד ומחייב את החברה.
...
היא שמה כספה על קרן הצבי ואיש לא הזהיר אותה בפני הסכנה ועתה, אם נאשר את החלטת השופט, לא תהא אלא נושה רגילה בפירוק החברה בגין הכספים שהשקיעה בעסק ביש זה. אף-על-פי-כן נראה לי שאין להושיע לה. לכל היותר ניתן אולי לומר שאילו בא כונס הנכסים בינואר 1973 והיה מבקש לבטל את העיסקה, לאחר שהוא עצמו הישתתף במשא-ומתן עם הבנק, היה מנוע מלנקוט עמדה כזאת, אלא-אם-כן כלפי אדם שהוא צד לקנוניה לרמות נושים אחרים.
סבורני איפוא שמסקנתו של השופט המלומד בדין יסודה, ושאין אלא לדחות את הערעור נגד המפרק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בד בבד מצא בית המשפט העליון להוסיף: "...יש להדגיש, ומבלי לקבוע עמדה, שהמסקנה שאין להורות על סנקציה עונשית מכח פקודת בזיון בית המשפט אינה אומרת בהכרח שלא הייתה הפרה..." (סע' 6 להחלטה ברע"א).
...
שנית, לא שוכנעתי בחוזקם של הטיעונים המובאים על ידי הנתבע בהקשר השוק.
בשים לב לאמור ולמכלול נסיבות העניין, לא שוכנעתי להימנע ממתן צו מניעה.
הערות וסיום סוף דבר – הנתבע הפר את פסק הדין הקודם ואת זכות היוצרים בתוכנת דנאל ויש לחייבו בצו מניעה קבוע ובפיצוי סטטוטורי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו